Usneseni Rady pro vyzkum a vyvoj ze 183. zasedani dne 21. listopadu 2003

 

 

1. Schvaleni programu a kontrola zapisu

Usneseni:

1.1    Rada schvaluje program 183. zasedani s tim, ze na navrh prof. Zuny bude jeste otevrena diskuse k bodu 183/2-5 „Navrh Rady na cleny Akreditacni komise MSMT.

1.2    Rada schvaluje zapis ze 182. zasedani .

2. Kontrola ukolu a ostatni materialy a informace bez rozpravy

1. Informace o vysledcich pripominkoveho rizeni k navrhu „Aktualizace koncepce IS VaV“ - termin 6. 11. 2003

Usneseni:

2.1    Rada souhlasi s navrzenym resenim na oddeleni provozu a rozvoje IS VaV v „Navrhu Aktualizace Koncepce informacniho systemu vyzkumu a vyvoje“ a zada nam. Sporkovou a uklada sekretari Rady, aby projednali navrzene reseni s Uradem vlady a MSMT na spolecnem jednani tak, aby dopracovany material mohl byt vlade predlozen co nejdrive.

2. Informace o vysledcich pripominkoveho rizeni k „Analyze VaV CR“ - termin 7. 11. 2003 - a material k predlozeni vlade

Usneseni:

2.2    Rada bere na vedomi vysledky pripominkoveho rizeni k „Analyze stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim v roce 2003“ a vysledek jednani vlady dne 19. listopadu 2003.

2.3    Rada schvaluje, aby „Analyza stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice a jejich srovnani se zahranicim v roce 2003“ byla vydana jako publikace v ceske a anglicke verzi a uklada sekretariatu Rady zajistit vsechny zalezitosti s tim spojene.

3. Informace o vysledcich pripominkoveho rizeni k „Navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu Rady v roce 2003“ - termin 19. 11. 2003

Usneseni:

2.4    Rada bere na vedomi vysledky pripominkoveho rizeni k „Navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu Rady v roce 2003“ a zada predsedu Rady o predlozeni tohoto materialu vlade.

4. Informace o vysledcich pripominkoveho rizeni k „Navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu predsednictva GA CR za rok 2003“ – termin 3. 11. 2003

Usneseni:

2.5    Rada bere na vedomi vysledky pripominkoveho rizeni k „Navrhu na stanoveni odmen za vykon verejne funkce clenu predsednictva GA CR za rok 2003“ (mat. c. 183-2-4u) a zada predsedu Rady o predlozeni tohoto materialu vlade.

5. Navrh Rady na cleny Akreditacni komise MSMT

Usneseni:

2.6    Rada navrhuje, aby byli jmenovani cleny Akreditacni komise prof. RNDr. Jan Janca, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Liska, DrSc., doc. Ing. Karel Sperlink, CSc. a prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. Zaroven Rada doporucuje prof. RNDr. Miroslava Lisku, DrSc. a prof. RNDr. Eduarda Schmidta, CSc. jako dva kandidaty na funkce predsedy a mistopredsedy Akreditacni komise.

6. Priprava navrhu vydaju SR VaV 2005 (navrh harmonogramu)

Usneseni:

2.7    Rada

 1. bere na vedomi informaci o priprave navrhu vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj v roce 2005 s vyhledem na roky 2006 a 2007;
 2. schvaluje pracovni skupinu pro pripravu SR VaV 2005 ve slozeni v jakem pracovala pri priprave SR VaV 2004 tj.: dr. Nekvasil (zpravodaj), mpr. ing. Janecek, mpr. dr. Viklicky, ing. Bouska, ing. Holl, prof. Prenosil, prof. Purmensky a prof. Zuna.
 3. uklada
  1. sekretariatu informovat dopisem predsedy Rady spravce rozpoctovych kapitol o postupu pripravy navrhu vydaju na vyzkum a vyvoj ze statniho rozpoctu v roce 2005 s vyhledem na roky 2006 a 2007 a zaroven je pozadat o zaslani jejich navrhu v terminu do 20. unora 2004,
  2. sekretariatu sestavit harmonogram jednani se spravci rozpoctovych kapitol do 25. unora 2004,
  3. prvnimu mistopredsedovi Rady pozvat zastupce spravcu rozpoctovych kapitol (namestky ministru) na jednani o priprave navrhu vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj v terminu do 28. unora 2004.

7. Legislativni a nelegislativni ukoly Rady v roce 2004

Usneseni:

2.8    Rada schvaluje legislativni a nelegislativni ukoly Rady (mat. c.183/2-7) k zarazeni do nametu pro Plan legislativnich a nelegislativnich praci vlady Ceske republiky na I. pololeti 2004 a vyhled na II. pololeti 2004 s tim, ze „Navrh na zalozeni Agentury pro aplikovany vyzkum“ bude vypracovan a predlozen vlade v cervnu 2004.

2.9    Rada, v souladu se svym Statutem, ulozila zpravodaji pro ukol Rady „Agentura pro aplikovany VaV“ ing. Hollovi seznamit se s prubehem pripravy analyzy „Agentura pro aplikovany VaV“ a se soucasnym stavem plneni Radou zadanych pozadavku na tuto analyzu.

8. Informace z jednani pracovni skupiny pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje dne 12. 11. 2003

Usneseni:

2.10    Rada bere na vedomi informace a zavery z jednani pracovni skupiny pro hodnoceni vyzkumu a vyvoje, ktere se uskutecnilo 12. listopadu 2003. Dalsi jednani teto pracovni skupiny se kona 10. prosince 2003 (na Uradu vlady, v sekretariatu Rady, mistn. c. 209).

9. Navrhy na zmenu vzhledu stranek www.vyzkum.cz

Usneseni:

2.11    Rada zhodnotila predlozene navrhy na novou grafickou podobu stranek www.vyzkum.cz a schvaluje k realizaci doporuceny navrh c. 3 (mat. c. 183/2-9).

10. IS VaV – RIV zpracovani dat dodanych do RIV – stav k 12. 11. 2003

Usneseni:

2.12     Rada bere na vedomi zpravu o zpracovani dat ke dni 12. listopadu 2003 dodanych do RIV z AV CR, GA CR, MK, MPO, MSMT, MZ, MZV a MZP a zpravu o kontrole navaznosti ukoncenych projektu CEP na vysledky RIV.

3. Ruzne

1. Informace o ESF

Usneseni:

3.1    Rada bere na vedomi informace o European Science Foundation a o spolupraci s touto organizaci, uvedene v podkladu predlozenem predsedou Grantove agentury CR prof. Sykou. Rada ocenuje vypracovani tohoto materialu a prof. Sykovi dekuje.

2. Informace o studii k priprave „Agentury pro aplikovany VaV“

Usneseni:

3.2    Rada bere na vedomi informace z jednani o stavu zpracovani studie k priprave „Agentury pro aplikovany VaV“.

3. Zavery ze zasedani Evropske rady 16. – 17. 10. 2003

Usneseni:

3.3    Rada bere na vedomi informace zavery ze zasedani Evropske rady, ktere se konalo v Bruselu ve dnech 16. a 17. rijna 2003. Rada za vypracovani podkladu o tomto zasedani dekuje ing. Hronkovi.

4. Informace o seminari „Vyuzitie vedeckych poznatkov v hospodarskej sfere“ dne 4. 11. 2003

Usneseni:

3.4    Rada bere na vedomi informace o seminari „Vyuzitie vedeckych poznatkov v hospodarskej sfere“ a dekuje za jejich predlozeni ing. Janeckovi.

5. Informace o jednani zastupcu Rady s vedenim Jihoceskeho kraje

Usneseni:

3.5    Rada bere na vedomi informace o prubehu a zavery ze zasedani predstavitelu Rady a vedeni Jihoceskeho kraje konanem dne 5. listopadu 2003 uvedene v zapisu z tohoto jednani, ktery vypracoval reditel Krajskeho uradu Jihoceskeho kraje PhDr. J. Strasky.

4. Materialy pripravovane ve spolupraci Rady a MSMT

1. Navrh Narodni politiky vyzkumu a vyvoje CR – rozeslani do pripominkoveho rizeni

Usneseni:

4.1    Rada bere na vedomi, ze MSMT rozeslalo „Navrh Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky na leta 2004-2008“ do pripominkoveho rizeni a zada predsedu Rady, mistopredsedu vlady dr. Marese o projednani zneni odstavce ?103? (statni sprava ve VaV) s ministryni skolstvi, mladeze a telovychovy dr. Buzkovou.

2. Navrh programu „Vyzkumna centra“ - stanovisko Rady

Usneseni:

4.2    Rada bere na vedomi pripominky k navrhu programu „Vyzkumna centra“, ktere po schvaleni predsednictvem Rady dne 13. listopadu 2003 byly predany nam. MSMT doc. Kolarovi.

4.3    Rada zada MSMT, aby byl program „Vyzkumna centra“ pripraven a vyhlasen tak, aby vysledky verejne souteze ve vyzkumu a vyvoji vyhlasene na tento program mohly byt zverejneny do konce cervna 2004.

5. Vyzkum a vyvoj a podnikani (obchodni cinnost)

Usneseni:

5    Rada

 1. schvaluje material „Verejne prostredky na vyzkum a vyvoj a podnikani“ s tim, ze do nej budou doplneny pripominky vznesene na jednani a konkretni upozorneni na chyby a preklepy, zaslane sekretariatu Rady do 24. listopadu 2004;
 2. zrizuje podle clanku 8 Statutu Rady pro vyzkum a vyvoj ve veci „Verejne prostredky na vyzkum a vyvoj a podnikani“ pracovni skupinu Rady, zpravodajem jmenuje podle clanku 9 Statutu Rady pro vyzkum a vyvoj mistopredsedu Rady ing. Janecka;
 3. uklada
  1. clenum Rady
   zaslat sekretariatu Rady sve pripominky k casti II. „Verejne prostredky na vyzkum a vyvoj a podnikani do 28. listopadu 2003;
  2. sekretariatu Rady
   1. zverejnit cast I. materialu „Doporuceni Rady pro vyzkum a vyvoj k vyuziti pristroju, stroju a zarizeni porizenych s podporou verejnych prostredku k jine cinnosti“ ve verejne informacni siti a zaslat je dopisem reditele sekretariatu Rady poskytovatelum,
   2. zpracovat prehled stanovisek clenu Rady a po dohode se zpravodajem Rady jej predlozit Rade k diskusi na 184. zasedani,
   3. zpracovat na 185. zasedani Rady dne 23. ledna 2004 prehled predpisu EU tykajicich se VaV a podnikani;
  3. zpravodaji Rady ing. Janeckovi predlozit Rade na 184. zasedani dne 12. prosince 2003 navrh na slozeni pracovni skupiny, ve ktere budou krome clenu Rady i dalsi odbornici (prizvani v souladu se Statutem Rady).

6. VVI – material do pripominkoveho rizeni

Usneseni:

6    Rada

 1. bere na vedomi informaci o stavu pripravy navrhu zakonu o verejnych vyzkumnych institucich,
 2. poveruje sekretariat Rady dokoncenim materialu podle bodu 1 az 4 materialu 183/6 a podle vysledku jednani se zainteresovanymi organy,
 3. poveruje predsednictvo Rady schvalenim konecne verze materialu pro meziresortni pripominkove rizeni na jednani predsednictva Rady dne 27. listopadu 2003,
 4. zada predsedu Rady, aby rozeslal material schvaleny predsednictvem do meziresortniho pripominkoveho rizeni v souladu s Legislativnimi pravidly vlady,
 5. Rada poveruje 1. mpr Rady prof. Potucka, aby oznamil nam. MSMT doc. Kolarovi, ze Rada nesouhlasi s pozadavkem MSMT, aby bylo rozeslani navrhu zakonu o VVI do pripominkoveho rizeni pozdrzeno z duvodu, ktere jsou uvedeny v jeho v dopise c. j. 30 740/2003-34.

7. Koncepce „Public relations“ Rady

Usneseni:

7    Rada

 1. schvaluje material „Public Relations“ Rady pro vyzkum a vyvoj, vcetne navrhu dalsiho postupu;
 2. uklada clenum Rady do 28. listopadu 2003 (na sekretariat Rady)
  1. navrhnout upravu seznamu cilovych skupin a nastroju,
  2. vyjadrit sve nazory na cil, rozsah a formy „Public Relations“ Rady;
 3. uklada zpravodaji predlozit dopracovany podklad na 184. zasedani Rady dne 12. prosince 2003.

Sdílejte na: