Informace ze 185. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 23.ledna 2004 na Úřadu vlády

29. ledna 2004

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Grantová agentura ČR – zadávací dokumentace 2005; vyhlášení veřejných soutěží ve VaV

Rada vypracovala stanovisko k zadávací dokumentaci Grantové agentury ČR pro podávání návrhů na standardní, doktorské a postdoktorské grantové projekty a vyjádřila souhlas s návrhy Grantové agentury ČR na vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na grantové projekty, doktorské grantové projekty a postdoktorské grantové projekty po zapracování připomínek Rady. Rada požádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (autora nařízení vlády č. 461/2002 Sb.) a Grantovou agenturu ČR, aby podle platné legislativy řešily problematiku týkající se stipendií a podpory studentů a postdoktorandů v souvislosti se zadávací dokumentací Grantové agentury ČR.

Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008

Vláda svým usnesením ze dne 7. ledna 2004 č. 5 schválila Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008. Radě je tímto usnesením uloženo ve spolupráci s Ministerstvem financí a ostatními resorty vytvářet příznivé podmínky pro plnění závazků vyplývajících z Barcelonských cílů a Lisabonské strategie a MŠMT ve spolupráci s Radou a příslušnými ministerstvy je uloženo předložit vládě do 31. března 2004 návrh přístupu České republiky k Akčnímu plánu pro Evropu a dalším dokumentům EU pro oblast výzkumu a vývoje.

V diskusi bylo zdůrazněno, že je nezbytné ještě před vstupem do EU se připravit na úkoly, které pro ČR vyplynou nejen ze stávajících dokumentů EU, ale i z dalších, které vzniknou. Úkoly resp. stanoviska ČR k dokumentům mají a budou mít nesporně meziresortní charakter a proto je nutno vypracovat mechanismus, který by zajistil účinnou spolupráci zainteresovaných orgánů a institucí.

Aktualizace koncepce informačního systému výzkumu a vývoje

Aktualizace koncepce IS VaV byla vládou schválena usnesením ze dne 7. ledna 2004 č. 6. Při projednávání návrhu aktualizace koncepce IS VaV vláda dala přednost variantě, ve které bude provoz i rozvoj IS VaV zajišťovat Úřad vlády. Vedoucí Úřadu vlády bylo uloženo předložit ve spolupráci s Radou do 31. března 2004 návrh programu výzkumu a vývoje zajišťujícího rozvoj IS VaV v souladu s aktualizovanou koncepcí. První pracovní návrh tohoto programu bude Radě předložen na 187. zasedání dne 5. března 2004. Zároveň jí bude předložen návrh způsobu zajištění provozu IS VaV.

Příprava návrhu rozpočtu VaV na rok 2005 s výhledem do roku 2007

Rada schválila podklady pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem do roku 2007, které byly připraveny pracovní skupinou Rady ustavenou pro tento úkol Rady. Pro resorty, z jejich rozpočtových kapitol je výzkum a vývoj podporován, byly vypracovány pokyny pro přípravu tohoto návrhu, ve kterých jsou uvedeny cíle a principy přípravy návrhu rozpočtu na VaV spolu s přílohami obsahujícími údaje o výdajích na VaV podle usnesení vlády ze dne 1. října 2003 č. 984 ke střednědobému výhledu SR ČR na léta 2005 a 2006 a informace o výdajích na VaV v roce 2003 a na rok 2004. Jedním z cílů, které by měly být dosaženy je zvyšování podílového spolufinancování výzkumu a vývoje. Negativně se musí projevit neplnění zákonem stanovených předpokladů pro poskytování podpory z veřejných prostředků.

Další projednávané úkoly

Rada projednala další postup pro přípravu zákonů o veřejných výzkumných institucích při vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení; dále mj. jednala o problematice výzkumu a vývoje pro potřeby regionů; o přípravě Národního programu výzkumu II; o stavu přípravy vyhlášení programu “Výzkumná centra”; a o dlouhodobých základních směrech a proporcích výzkumu.

Sdílejte na: