Usnesení k jednotlivým bodům programu 235. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 12. září 2008

 

Schválení programu
Rada schvaluje program 235. zasedání.

1. Zápis z 234. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 234. zasedání.

A1) Usnesení vlády
     a) ze dne 27. 6. 2008 č. 793 k Návrhu SR ČR na VaV na rok 2008 s výhledem na léta 2010 a 2011
     b) ze dne 27. 6. 2008 č. 743 k návrhu Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015
     c) ze dne 23. července 2008 č. 914 ke Zprávě o dokončení vyjednávání s Evropskou komisí o operačních programech na léta 2007 až 2013
     d) ze dne 23. července 2008 č. 917 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. června do 30. června 2008
     e) ze dne 10. září 2008 č. 1145 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
     f) ze dne 10. září 2008 č. 1172 k návrhu na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
A1. Rada bere na vědomí usnesení vlády
     1. ze dne 27. 6. 2008 č. 793 k Návrhu SR ČR na VaV na rok 2008 s výhledem na léta 2010 a 2011;
     2. ze dne 27. 6. 2008 č. 743 k návrhu Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015;
     3. ze dne 23. července 2008 č. 914 ke Zprávě o dokončení vyjednávání s Evropskou komisí o operačních programech na léta 2007 až 2013;
     4. ze dne 23. července 2008 č. 917 ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. června do 30. června 2008;
     5. ze dne 10. září 2008 č. 1145 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
     6. ze dne 10. září 2008 č. 1172 k návrhu na odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj.

A2) Zápis z jednání
     a) OK SHV ze dne 25. 6. 2008
     b) Komise pro hodnocení výsledků VaV ze dne 25. 6. 2008
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí zápis z jednání
     1. OK SHV ze dne 25. 6. 2008;
     2. Komise pro hodnocení výsledků VaV ze dne 25. 6. 2008.

A3) Návrh na odvolání a jmenování členů Rady
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí návrh na odvolání a jmenování členů Rady.

A4) Stanovisko Legislativní rady vlády k Novele zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí Stanovisko Legislativní rady vlády k Novele zákona č. 130/2002 Sb.

A5) Informace o návrhu na odvolání a jmenování předsedy a členů předsednictva GAČR
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí informace o návrhu na odvolání a jmenování předsedy a členů předsednictva GAČR.

A6) Informace z Evropské komise o společném programování ve výzkumu
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí informaci z Evropské komise o společném programování ve výzkumu.


B1) Zajištění činnosti Rady mezi 234. a 235. zasedáním Rady - závěry z jednání předsednictva mezi 234. a 235. zasedáním Rady
Usnesení:
B1. Rada schvaluje závěry z jednání předsednictva mezi 234. a 235. zasedáním Rady.

B2) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2009 - 2015
     a) Úvod (kap.I)
     b) Principy (kap.II)
     c) Řídící skupina NP VaVaI ČR 2009 – 2015
Usnesení:
B2. Rada
     1. bere na vědomí kap. I. a kap. II. Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR v roce 2009 – 2015;
     2. schvaluje složení řídící skupiny Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR v roce 2009 – 2015 s doplněním doc. F. Rypáčka za AV ČR a s tím, že po jmenování předsednictva GA ČR bude doplněna o jeho zástupce.

B3) Změna státní správy VaVaI
Usnesení:
B3. Rada
     1. schvaluje návrh na změnu státní správy VaVaI;
     2. žádá svého předsedu, aby předložil Změnu státní správy VaVaI vládě.

B4) Koncepce IS VaVaI
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje Koncepci IS VaV;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení.

B5) Návrh kandidátů na Cenu předsedy RVV (materiál do vlády)
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje materiál „Návrh kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008“, jako 1. kandidáta schvaluje Prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. a jako 2. (náhradního) kandidáta Prof. RNDr. Ing. Lubomíra Sodomku, DrSc.;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení;
     3. žádá svého předsedu, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tento návrh předložil vládě.

B6) Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava (materiál do vlády)
Usnesení:
B6. Rada
     1. schvaluje materiál „Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2008“, jako 1. kandidáta schvaluje Prof. Ing.Pavla Hobzu, DrSc., FRSC a jako 2. (náhradního) kandidáta Prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc.;
     2. ukládá sekretariátu Rady zaslat tento materiál do meziresortního připomínkového řízení;
     3. žádá svého předsedu, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení tento návrh předložil vládě.

B7) Odvolání člena OK NŽP
Usnesení:
B7. Rada žádá svého předsedu, aby odvolal z funkce člena Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVV prof. RNDr. Pavla Drábka, DrSc.

B8) Informace o účasti ČR na evropském výzkumu
Usnesení:
B8. Rada schvaluje materiál Informace o účasti ČR na evropském výzkumu.

B9) Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací 2008
     a) Informace o stavu prací a upřesněný harmonogram na II. pol. 2008
     b) Materiál do vlády
Usnesení:
B9. Rada
     1. schvaluje materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím 2008;
     2. pověřuje předsednictvo Rady, aby na svém zasedání dne 19. 9. 2008 schválilo aktualizovanou část kapitoly B (B.1.1 a B.1.2)
     3. ukládá sekretariátu Rady aby v souladu usnesením předsednictva Rady (viz. bod 2) zaslal materiál do meziresortního připomínkového řízení s termínem připomínek do 3. 10. 2008 a v rámci něj posílí interpretační část komentářů;
     4. ukládá sekretariátu Rady, aby po vypořádání mezirezortních připomínek předložil kompletní materiál na 236. zasedání Rady.

B10) Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu AV ČR (materiál do vlády)
Usnesení:
B10. Rada
     1. schvaluje Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu AV ČR (materiál do vlády);
     2. žádá svého předsedu, aby Návrh na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu AV ČR předložil vládě.

B11) Odvolání předsedy Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení:
B11. Rada
     1. žádá svého předsedu, aby odvolal z funkce předsedy Bioetické komise RVV doc. MUDr. Vladimíra Viklického, CSc.;
     2. žádá svého předsedu, aby jmenoval členem Bioetické komise RVV doc. MUDr. Vladimíra Viklického , CSc.;
     3. doporučuje Bioetické komisi RVV, aby zvolila na svém zasedání dne 25. září 2008 dalším místopředsedou odpovědným za přípravu akce EGE/NEC Forum doc. MUDr. Vladimíra Viklického, CSc.


Různé

Hodnocení velkých projektů v rámci OP VaVpI
Usnesení:
Rada
     1. vzala na vědomí informaci náměstka MŠMT prof. Růžičky o hodnocení velkých projektů v rámci OP VaVpI;
     2. s rozhodnutím MŠMT jako řídícího orgánu plně souhlasí a podporuje nezávislost jeho rozhodování;
     3. odmítá jakékoliv formy nátlaku na rozhodování řídícího orgánu OP VaVpI.

Sdílejte na: