Usnesení k jednotlivým bodům programu 233. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 12. května 2008

Schválení programu
Rada schvaluje program 233. zasedání.

1. Zápis z 232. zasedání
Usnesení:
1. Rada schvaluje zápis z 232. zasedání.

A1) Zápis z jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVV 
     a) dne 14. 4. 2008
     b) dne 30. 4. 2008
Usnesení:
A1. Rada
     1. bere na vědomí zápis z jednání Odborné komise SHV RVV ze dne 14. 4. 2008;
     2. bere na vědomí zápis z jednání Odborné komise SHV RVV ze dne 30. 4. 2008 s tím, že zápis bude zveřejněn na www.vyzkum.cz po projednání připomínek Odborné komise SHV předsednictvem Rady.

A2) Zápis z jednání Komise pro hodnocení výsledků VaV, dne 16. 4. 2008
Usnesení:
A2. Rada bere na vědomí zápis z jednání KHV VaV, dne 16. 4. 2008.

A3) Rozhodnutí EK o zřízení Výboru pro Evropský výzkumný prostor
Usnesení:
A3. Rada bere na vědomí Rozhodnutí EK o zřízení Výboru pro Evropský výzkumný prostor.

A4) Pozvánka na 7. Evropské fórum vědy a techniky, dne 22. 5. 2008 na VŠE
Usnesení:
A4. Rada bere na vědomí pozvánku na 7. Evropské fórum vědy a techniky, dne 22. 5. 2008 na VŠE.

A5) Usnesení 95. zasedání Pléna České konference rektorů, dne 17. 4. 2008
Usnesení:
A5. Rada bere na vědomí usnesení 95. zasedání Pléna České konference rektorů, dne 17. 4. 2008.

A6) Prohlášení Společného zasedání Pléna Slovenskej rektorskej konferencie a Pléna České konference rektorů, ve dnech 17. a 18. 4. 2008
Usnesení:
A6. Rada bere na vědomí prohlášení Společného zasedání Pléna Slovenskej rektorskej konferencie a Pléna České konference rektorů, ve dnech 17. a 18. 4. 2008.

A7) Informace o stavu prací a konkretizace harmonogramu Analýzy 2008 na II. pololetí 2008
Usnesení:
A7. Rada bere na vědomí informaci o stavu prací a konkretizace harmonogramu Analýzy 2008 na II. pololetí 2008

A8) Informace z 1. zasedání monitorovacího výboru k OP VaVpI
Usnesení:
A8. Rada bere na vědomí informaci z 1. zasedání monitorovacího výboru k OP VaVpI.

A9) Government budget appropriations or outlays on R&D - GBAORD (Eurostat 29/2008)
Usnesení:
A9. Rada bere na vědomí informaci o Government budget appropriations or outlays on R&D - GBAORD (Eurostat 29/2008).

A10) Senior human resources in science and technology (Eurostat 26/2008)
Usnesení:
A10. Rada bere na vědomí informaci o Senior human resources in science and technology (Eurostat 26/2008).

A11) Informace o zabezpečení přípravy koncepcí VaV podle Reformy
Usnesení:
A11. Rada bere na vědomí informaci o zabezpečení přípravy koncepcí VaV podle Reformy.

A12) Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council
Usnesení:
A12. Rada bere na vědomí informaci o Regulation (EC) No 294/2008 of the European Parliament and of the Council.

A13) Vyjádření předsednictva Rady k velkým projektům OP VaVpI
Usnesení:
A13. Rada bere na vědomí vyjádření předsednictva Rady k velkým projektům OP VaVpI.

A14) První verze Bílé knihy terciárního vzdělávání
Usnesení:
A14. Rada bere na vědomí první verzi Bílé knihy terciárního vzdělávání.

B1) Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 – materiál do vlády
     a) Závěry z jednání s resorty
     b) Návrh výdajů SR na VaV na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011
Usnesení:
B1. Rada
     1. schvaluje Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 – materiál do vlády;
     2. žádá svého předsedu předložit Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2009 s výhledem na léta 2010 a 2011 vládě.

B2) Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008
     a) Informace k Metodice hodnocení výsledků VaV v roce 2008
     b) Návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2008
     c) Definice výsledků RIV 2008 a změny údajů RIV 2008
     d) Variantní řešení pro hodnocení příspěvků ve sbornících v Hodnocení 2008
     e) Souhrn neformálních připomínek k Metodice
Usnesení:
B2. Rada:
     1. schvaluje návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2008 ve variantě B);
     2. ukládá sekretariátu Rady předložit návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2008 do meziresortního připomínkového řízení;
     3. ukládá sekretariátu předložit návrh Metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2008 po provedení a vypořádání meziresortního připomínkového řízení ke schválení Radě na její 234. zasedání dne 20. 6. 2008.

B3) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.
     a) Podklady pro jednání 5. - 7. 5. v Liblicích
     b) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb., upravený dle jednání v Liblicích
Usnesení:
B3. Rada
     1. ukládá sekretariátu Rady předložit Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. do meziresortního připomínkového řízení;
     2. ukládá sekretariátu Rady předložit Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. po provedení a vypořádání meziresortního připomínkového řízení ke schválení Radě na její 234. zasedání dne 20. 6. 2008.

B4) Návrh postupu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
Usnesení:
B4. Rada
     1. schvaluje návrh postupu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací;
     2. jmenuje zpravodajem pro přípravu NP VaVaI ing. Janečka;
     3. ukládá zpravodaji a sekretáři Rady zajištění přípravy NP VaVaI ve spolupráci s MŠMT.

B5) Rámcová osnova pro vypracování návrhu organizace státní správy výzkumu, vývoje a inovací podle Reformy
Usnesení:
B5. Rada
     1. schvaluje návrh Rámcové osnovy pro vypracování návrhu organizace státní správy výzkumu, vývoje a inovací podle Reformy;
     2. ukládá 1. místopředsedkyni Rady dr. Kopicové rozeslat tento materiál všem poskytovatelům.

B6) Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015
Usnesení:
B6. Rada souhlasí s předloženou Meziresortní koncepcí bezpečnostního výzkumu a vývoje do roku 2015.

B7) Návrh rozdělení úkolů Rady pro výzkum a vývoj
Usnesení :
B7. Rada schvaluje návrh rozdělení úkolů Rady pro výzkum a vývoj.

B8) Výroční zpráva RVV za rok 2007
Usnesení:
B8. Rada
     1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum a vývoj za rok 2007“, která byla vypracována podle závazné osnovy;
     2. žádá svého předsedu o předložení tohoto materiálu vládě pro informaci.

Sdílejte na: