I n f o r m a c e ze 184. zasedani Rady pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 12. prosince 2003 na Uradu vlady CR

 

18. prosince 2003
Zavazne projednavane body a zavery ze zasedani

Navrhy zakonu o VVI rozeslane do pripominkoveho rizeni

    Navrh zakona o verejnych vyzkumnych institucich a navrh zakona o zmenach nekterych zakonu v souvislosti s prijetim zakona o verejnych vyzkumnych institucich byly rozeslany do meziresortniho pripominkoveho rizeni dne 3. prosince 2003 s terminem pro zaslani pripominek do 9. ledna 2004. Radou byl schvalen dalsi postup pripravy navrhu techto zakonu, podle ktereho ve dnech 26. az 30. ledna 2004 bude projednan navrh vyporadani vysledku pripominkoveho rizeni se spolupredkladateli (Rada, MSMT, AVCR); mezi 2. az 12. unorem probehne projednani zasadnich pripominek a do 27. unora 2004 budou navrhy obou zakonu o VVI predlozeny vlade.

Kontrola predavani udaju do Informacniho systemu vyzkumu a vyvoje

    Radou provedenou kontrolou predavani udaju do informacniho systemu vyzkumu a vyvoje – do CEP (centralni evidence projektu vyzkumu a vyvoje) a CEZ (centralni evidence vyzkumnych zameru) ke dni 1. rijna 2003 bylo zjisteno u nekolika resortu neplneni podminek pro poskytovani podpory vyzkumu a vyvoji ze statniho rozpoctu stanovenych zakonem c. 130/2002 Sb., o podpore vyzkumu a vyvoje. Dotcene resorty byly upozorneny, ze bez odstraneni resp. pretrvavani nedostatku v dodrzovani podminek pro poskytovani podpory vyzkumu a vyvoje bude tato skutecnost negativne zohlednena pri priprave navrhu vydaju na vyzkum a vyvoj ze statniho rozpoctu v roce 2005 s vyhledem na roky 2006 a 2007.

    Sekretariat Rady vypracoval zpravu o zpracovani vsech dat dodanych do RIV (rejstrik informaci o vysledcich) v roce 2003. Byla rovnez provedena predbezna kontrola navaznosti ukoncenych projektu CEP na vysledky RIV, pri ktere byly nalezeny ukoncene projekty nemajici zadny vysledek v RIV. Prislusni poskytovatele byli na tuto skutecnost upozorneni.

    Rada ulozila pracovni skupine pro pripravu SR VaV 2005 zapracovat do navrhu vydaju SR VaV 2005 transparentni mechanismus, kterym bude promitnuto neplneni zakona (tam, kde ukoncene projekty nemaji zadny vysledek v RIV).

Grantova agentura CR – zadavaci dokumentace 2005; vyhlaseni verejnych soutezi ve VaV

    Grantova agenturä CR predala Rade zadavaci dokumentaci GA CR pro podavani navrhu grantovych projektu na rok 2005 – standardnich, doktorskych a postdoktorskych - vcetne navrhu na vyhlaseni verejnych soutezi ve vyzkumu a vyvoji na tyto projekty. Rada ulozila svym clenum zaslat pripominky k teto dokumentaci do 31. prosince 2003.

Mezinarodni zavazky CR a vztahy s EU v oblasti vyzkumu a vyvoje

    Rada doporucila MSMT, aby zpracovalo koncepci mezinarodni spoluprace CR ve vyzkumu a vyvoji (zahrnujici zejmena plneni mezinarodnich zavazku CR – Lisabonskeho procesu aj.) a koncepci informacni infrastruktury vyzkumu a vyvoje a predlozilo tyto dokumenty vlade pred vstupem Ceske republiky do EU. Predsednictvu Rady a sekretariatu Rada ulozila zajistit podklady o problematice mezinarodni spoluprace k projednani na 186. zasedani Rady dne 13. unora 2004.

Vyzkum a vyvoj a podnikani

    Rada schvalila ustaveni pracovni skupiny pro ukol Rady - verejne prostredky na vyzkum a vyvoj a podnikani – ve slozeni:

Ing. M. Janecek,CSc., RVV - zpravodaj,    Ing. J. Barton, VZLU
Ing. V. Kuchar, MSMT Ing. J. Marek, CSc., sRVV
RNDr. J. Rakosnik, CSc., AV CR Prof. Ing. P. Zuna, CSc., D. Eng. h. c., RVV

Sdílejte na: