Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 185. zasedání dne 23. ledna 2004

1. Schválení programu a kontrola zápisu

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje program 185. zasedání s tím, že na žádost ing. Hankeho, který na zasedání zastupoval nám. MŠMT doc. Koláře, bude otevřena rozprava k bodu 2.3 Grantová agentura ČR – zadávací dokumentace 2005; vyhlášení veřejných soutěží ve VaV.

1.2 Rada schvaluje zápis ze 184. zasedání.

2. Kontrola úkolů a ostatní materiály a informace bez rozpravy

1. Usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1253 k návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné  funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2003

Usnesení:

2.1 Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 10. prosince 2003 č. 1253 k návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné  funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2003.

2. Usnesení vlády ze dne 17. prosince 2003 č. 1277 k návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury ČR za rok 2003

Usnesení:

2.2 Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 17. prosince 2003 č. 1277 k návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury ČR za rok 2003.

3. Grantová agentura ČR – zadávací dokumentace 2005; vyhlášení veřejných soutěží ve VaV

Usnesení: 

2.3 Rada

  1. schvaluje  stanovisko Rady k zadávací dokumentaci pro podávání návrhů na standardní, doktorské a postdoktorské grantové projekty a ukládá sekretariátu Rady zajistit jejich zaslání předsedovi Grantové agentury České republiky;
  2. souhlasí  s návrhy Grantové agentury České republiky na vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na grantové projekty, doktorské grantové projekty a postdoktorské grantové projekty po zapracování připomínek Rady;
  3. žádá  předsedu Grantové agentury České republiky, aby informoval Radu o zapracování připomínek;
  4. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (autora nařízení vlády č. 461/2002 Sb.) a Grantovou agenturu České republiky, aby podle platné legislativy řešily problematiku týkající se stipendií a podpory studentů a postdoktorandů v souvislosti se zadávací dokumentací Grantové agentury ČR.

4. Plnění úkolů ze zasedání Rady

Usnesení:

2.4 Rada schvaluje návrh předsednictva Rady na přednostní plnění úkolů vyplývajících ze zákona nebo z usneseních vlády a souhlasí s odložením dalších méně naléhavých úkolů na pozdější období.

5. WEB Rady

Usnesení:

2.5. Rada bere na vědomí informaci o průběhu prací na změně stránek www.vyzkum.cz a souhlasí s upřesněným postupem prací.

6. Poznatky a závěry z konference „České ocelářství v XXI. století, perspektivy a rozvoj v rámci EU“

Usnesení:

2.6 Rada bere na vědomí poznatky a závěry z mezinárodní konference „České ocelářství v XXI. století, perspektivy a rozvoj v rámci EU“, která se konala 18. až 20. listopadu 2003.

7. Rozpočtová opatření MK a MO

Usnesení:

2.7 Rada nemá námitky proti přesunu finančních prostředků na výzkum a vývoj roku 2004 ve výši 1 840 tis. Kč z institucionální části do účelové uvnitř rozpočtové kapitoly 334 – kultura, vzhledem k tomu, že závazný ukazatel „výdaje na výzkum a vývoj celkem“ na rok 2004 zůstanou nezměněny.

2.8 Rada nemá námitky proti zvýšení závazného ukazatele „programy v působnosti poskytovatelů“ o 194 tis. Kč v rozpočtové kapitole MO, vzhledem k tomu, že navrhovaná  změna neovlivní výši účelových výdajů na výzkum a vývoj a tím ani celkové výdaje na výzkum a vývoj na rok 2004.

8. Termíny zasedání Rady v roce 2004 (schválené již na 177. zasedání Rady)

Usnesení:

2.9 Členové Rady berou na vědomí termíny zasedání Rady a jejího předsednictva v roce 2004 a změnu zasedací místnosti. Podle rozhodnutí ředitele Sekce provozní Úřadu vlády ČR se zasedání Rady v roce 2004 budou konat v jednacím sále vlády v 1. patře č. 147.

3. Vybrané úkoly Rady

1. Jednání navazující na úkoly EU a k NP VaV ČR, nepřímá podpora VaV

Usnesení:

3.1 Rada bere na vědomí informace z jednání navazujících na úkoly EU a k NP VaV ČR a k nepřímé podpoře VaV.

2. Jednání o VaV pro regiony (MMR 14. 1. ; JČK 22. 1.)

a) dopisy ministrovi Němcovi a náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje
b) informace o VaV pro regiony

Usnesení:

3.2 Rada bere na vědomí informace týkající se výzkumu a vývoje pro potřeby regionů uvedené v dopisech předsedy Rady ministrovi pro místní rozvoj a náměstkyni hejtmana Moravskoslezského kraje a v informaci ředitele sekretariátu Rady předsedovi Rady (mat č. 185/3-2a-1; 185/3-2a-2; 185/3-2b), z jednání nám. Sporkové a ředitele Blažky s náměstkem MMR Formanem dne 14. ledna 2004 a z jednání ředitele Blažky v Českých Budějovicích dne 22. ledna 2004.

3. Změna stálého hosta Rady a zastupování 1. mpř. Rady

Usnesení:

3.3 V souladu se Statutem Rady žádá Rada svého předsedu místopředsedu vlády dr. Mareše dohodnout s ministrem průmyslu a obchodu, aby se jeho náměstek Ing. M. Pecina, MBA zúčastňoval zasedání Rady jako její stálý host.
3.4 Rada upozorňuje, že podle ustanovení Čl. 12. odst. 3 Statutu Rady (usnesení vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 769) je funkce stálého hosta nezastupitelná s výjimkou případu, kdy je ústřední správní úřad předkladatelem materiálu pro jednání Rady.
3.5 Rada souhlasí, aby 1. místopředsedu Rady pro výzkum a vývoj prof. Potůčka zastupoval v období od 1. února 2004 do 31. července 2004 prof. Zuna.
3.6 Rada pověřuje mpř. ing. Janečka, aby do své působnosti zahrnul problematiku „VaV v ČR a EU“ na úrovni Rady.

4. Materiály připravované ve spolupráci Rady a MŠMT

1. Usnesení vlády ze dne 7. 1. 2004 č. 5 k Národní politice výzkumu a vývoje ČR na léta 2004-2008 a tato Politika

Usnesení:

4.1 Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 7. ledna  2004 č. 5 k Národní politice výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008 a úkoly pro Radu z tohoto usnesení vyplývající.
4.2 Rada ukládá svým členům a členům sekretariátu Rady promítnou do své činnosti vládou schválenou Národní politiku výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008 v rámci působnosti Rady.

2. Informace o zadání prací na NPV II (rekapitulace; další jednání 16. 1. 2004)

Usnesení:

4.3 Rada bere na vědomí závěry z proběhlých jednání k přípravě Národního programu výzkumu II.

3. Informace o stavu přípravy vyhlášení programu „Výzkumná centra“

Usnesení:

4.4 Rada bere na vědomí informace o stavu přípravy vyhlášení programu „Výzkumná centra“.
4.5 Rada pověřuje svého předsedu a žádá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby učinili kroky k urychlení projednávání návrhu programu „Výzkumná centra“ Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

5. Aktualizace koncepce IS VaV

a) Unesení vlády
b) Návrh dalšího postupu

Usnesení:

5.1 Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 7. ledna 2004 č. 6 k aktualizaci koncepce informačního systému výzkumu a vývoje a úkoly z tohoto usnesení vyplývající.
5.2 Rada bere na vědomí informace o dalším postupu prací k realizaci aktualizované koncepce.

6. SR VaV 2005

Schválení principů a dalších materiálů pro přípravu návrhu rozpočtu VaV na rok 2005 s výhledem do roku 2007 

Usnesení:

6 Rada

 1. schvaluje podklady pro přípravu návrhu státního rozpočtu VaV na rok 2005 s výhledem na roky 2006 a 2007;
 2. žádá svého předsedu mpř. vlády dr. Mareše o zaslání podkladů podle předchozího bodu 6.1 správcům všech rozpočtových kapitol výzkumu a vývoje a na vědomí ministrovi financí.

7. Zákony o VVI

 informace a přehled připomínek z meziresortního připomínkového řízení 

Usnesení:

7.1 Rada bere na vědomí informace o zaslaných připomínkách k návrhům zákonů o VVI a o dalším postupu a ukládá zpravodaji ve spolupráci se sekretariátem Rady a příslušnou pracovní skupinou projednat připomínky v souladu s legislativními pravidly vlády.
7.2 Rada ukládá pracovní skupině  pro přípravu návrhu zákonů o VVI vyhovět při vypořádání připomínek vznesených v rámci meziresortního připomínkového řízení těm připomínkám, které nemění návrhy zákonů o VVI podstatným způsobem.

8. Dlouhodobé základní směry výzkumu

úvodní informace a podklady od jednotlivých OK RVV

Usnesení:

8 Rada

 1. bere na vědomí předložené návrhy DZSV;
 2. žádá členy Rady, aby provedli revisi předložených návrhů DZSV a do 30. ledna 2004 sdělili zpravodaji prof. P. Zunovi a sekretariátu Rady náměty na zadání dalších prací pro OK RVV;
 3. ukládá zpravodaji prof. P. Zunovi, aby na základě návrhů členů Rady a ve spolupráci se sekretariátem Rady předložil pro 186. zasedání Rady, které se bude konat 13. února 2004, vyhodnocení předložených návrhů DZSV a návrh dalšího postupu při jejich přípravě v roce 2004;
 4. ukládá svým zpravodajům pro OK RVV a zpravodaji prof. P. Zunovi, aby znovu projednali cíle a smysl DZSP při nejbližších zasedáních OK RVV a žádá OK RVV, aby zahájily práce na dopracování DZSV.

9. Různé

1. Návrh na člena Akreditační komise MŠMT

Usnesení:

9.1 Rada bere na vědomí, že předseda Rady na doporučení předsednictva Rady navrhl ministryni školství, mládeže a tělovýchovy jmenovat za prof. PhDr. Petra Fialu, Ph.D. členem Akreditační komise prof. PhDr. Vladimíru Dvořákovou, CSc. z Vysoké školy ekonomické v Praze nebo prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc. z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Oba navrhovaní kandidáti jsou členy Pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise.

2. Příprava monotematického 186. zasedání – VaV a EU 

Usnesení:

9.2 Rada žádá své členy i stálé hosty, aby pro přípravu 186. zasedání Rady zaslali do konce ledna 2004 do sekretariátu Rady své náměty a podklady související s problematikou VaV ČR ve vztahu k EU apod.

3. Střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje

Usnesení:

9.3 Rada doporučuje svým členům seznámit se s obsahem materiálu „Střednědobá koncepce sociálního a ekonomického rozvoje“, který byl vypracován k předložení vládě místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje.

4. Dopis rektora UK prof. Wilhelma – podpora VaV na VŠ

Usnesení:

9.4 Rada bere na vědomí vyjádření rektora Univerzity Karlovy prof. Wilhelma k rozpočtu vysokých škol na rok 2004. Rada se k problematice financování výzkumu na vysokých školách vrátí na dalších zasedáních Rady.

Sdílejte na: