Zpráva o výsledcích hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2005

1. Zadání

    Hodnocení proběhlo podle usnesení vlády ze dne 23. června 2004 o hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a navazující Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků ze dne 9. září 2005 (č.j. 11757/05-RVV).

2. Souhrnné údaje z hodnocení 2005

    Vstupními údaji byly podle zadání údaje Informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV), které jsou podle zákona č. 130/2002 Sb. (resp. podle předchozího nařízení vlády č. 88/2001 Sb., resp. podle předchozích usnesení vlády, počínaje usnesením vlády ze dne 3. ledna 1996 č. 27) příjemci prostřednictvím poskytovatelů povinni poskytnout do IS VaV. Tyto údaje byly zpracovány do následujících tabulek:

Tabulka č. 1

Projekty a výzkumné záměry ukončené v letech 2000-2004 (hodnocené jako úspěšné nebo na světové úrovni) bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV (sumární přehled).

Tabulka č. 1a

Doplňující tabulka k tabulce č.1. Ke každému poskytovateli uvedenému v tabulce č.1 jsou uvedeny úhrny za všechny ukončené projekty a výzkumné záměry hodnocené jako úspěšné nebo na světové úrovni (počty, čerpané celkové finance a za státního rozpočtu) a úhrny za ukončené projekty a výzkumné záměry hodnocené jako úspěšné nebo na světové úrovni (počty, čerpané celkové finance a za státního rozpočtu) bez výsledku v RIV. Tabulka č.1a není požadována v Metodice, je však doplněna pro potřebu porovnání údajů týkajících se všech úspěšně ukončených projektů a záměrů za příslušného poskytovatele a údajů týkajících se úspěšně ukončených projektů a záměrů bez výsledku v RIV.

Tabulka č. 2

Projekty a výzkumné záměry přerušené v letech 2000-2004 a dosud neukončené (sumární přehled).

Tabulka č. 3

Výdaje ze státního rozpočtu na projekty a výzkumné záměry s rokem ukončení 2000-2004 a jejich výsledky podle institucí – příjemců (sumární přehled).

Tabulka č. 4

Výdaje ze státního rozpočtu na projekty a výzkumné záměry s rokem ukončení 2000-2004 a jejich výsledky podle poskytovatelů.

Pracovní tabulka „a“

Podrobný přehled všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV. Tabulka je určena pouze pro odborné zpracování patřičnými programy umožňujícími práci s velkým množstvím dat. Rozhodně není určena jako sestava k tisku.

Pracovní tabulka „b1“

Podrobný přehled všech skutečně čerpaných výdajů na řešení projektů resp.výzkumných záměrů zahrnutých do hodnocení VaV.

Pracovní tabulka „b2“

Podrobný přehled všech předpokládaných výdajů na řešení projektů, u nichž chybí informace o jejich ukončení.

Hodnoceno bylo celkem:

 • 8138 projektů a výzkumných záměrů ukončených v letech 2000-2004, z toho
  • 8054 ukončených nebo zastavených projektů a výzkumných záměrů, na které bylo vynaloženo 55 441 mil. Kč ze státního rozpočtu;
  • 84 projektů a výzkumných záměrů, ke kterým nebyly dodány údaje o jejich ukončení s předpokládanými výdaji ze státního rozpočtu ve výši 249 mil. Kč na jejich řešení;
 • 952 institucí a organizačních jednotek institucí;
 • 172 885 hodnocených výsledků (po provedení normalizace výsledků), tj. výsledků připadajících na hodnocené ukončené nebo zastavené projekty a výzkumné záměry, z toho 162 205 uznaných výsledků a 10 680 neuznaných výsledků;
 • celková váha výsledků dosažených řešením hodnocených projektů a výzkumných záměrů činí 686 701;
 • průměrná váha (tzv. index) výsledků dosažených řešením hodnocených projektů a výzkumných záměrů činí 12,4.

3. Projekty a výzkumné záměry bez výsledku

    Bez výsledku v RIV bylo 486 ukončených nebo zastavených projektů a výzkumných záměrů (necelých 6 % celkového objemu).

    Ze zmíněných 486 projektů a výzkumných záměrů je cca 35 % ukončených v roce 2004 - lze tedy očekávat, že u řady z nich nebyly dosud výsledky uplatněny (do RIV byly dosud sbírány pouze údaje o uplatněných výsledcích - někteří poskytovatelé, např. AV ČR, MŠMT, písemně upozornili na dosud neuplatněné výsledky projektů). Dále se může rovněž jednat o případy, kdy dosažené výsledky jsou pro svou povahu nezařaditelné do RIV, na což někteří poskytovatelé také upozorňovali. Speciální evidence takových případů však není zatím součástí databáze IS VaV, a „ruční“ zpracování těchto případů je z hlediska termínů jednotlivých etap „Hodnocení“ nepřijatelné.

Závěr

    Za účelem snížení počtu chybějících výsledků k ukončeným projektům resp. výzkumným záměrům v RIV byla provedena úprava údajů předávaných do RIV a od roku 2006 budou dodávány do RIV rovněž základní údaje o dosud neuplatněných výsledcích včetně předpokládaného roku uplatnění, který bude v IS VaV sledován, a dále bude zaveden doplňkový druh výsledku – tzv. „ostatní výsledky“. Tímto budou výše zmíněné problémy s dodáním výsledků do RIV od roku 2006 odstraněny.

4. Projekty s nedodanými údaji o jejich ukončení

    Tyto projekty byly vyčleněny, v souladu s Metodikou , do samostatné skupiny (viz. tabulka č.2 a pracovní tabulka b2).

    Bylo nalezeno pouze 84 projektů, ke kterým nebyly do 30. 9. 2005 dodány údaje o jejich ukončení. Jedná se o 1% celkového počtu hodnocených projektů a výzkumných záměrů. Zanedbatelné procento hodnocených projektů, které nebyly ukončeny, je důsledkem letos provedené hloubkové kontroly „historických“ dat v oblasti CEP a CEZ, vyhledání nesrovnalostí v životním cyklu projektů a výzkumných záměrů a jejich následného odstranění ve spolupráci s příslušnými poskytovateli.

Závěr

    Pokud nastanou případy opakovaného neplnění povinností stanovených zákonem u projektů resp. výzkumných záměrů ukončených v letech 2000-2004 (k datu 15. 12. 2005 ještě není ukončena lhůta pro zaslání připomínek ze strany poskytovatelů) budou v návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2007 jednotlivým poskytovatelů sníženy výdaje o 10 % nákladů, které poskytli na tyto projekty s tím, že jim bude doporučeno (aby se sankce nemusela opakovat v dalších letech):

 1. Podle předaných jmenovitých seznamů prověřit, zda skutečně šlo o projekty resp. výzkumné záměry bez výsledků nebo zda (ať již chybou na straně poskytovatele či příjemce) tyto výsledky pouze nebyly předány do IS VaV.
 2. U jednotlivých projektů resp. výzkumných záměrů ukončených v letech 2000-2004 bez výsledků zjistit důvody, proč nebylo dosaženo předpokládaných cílů a:
  • tam, kde objektivní důvody nastaly až po ukončení řešení, přehodnotit závěrečné hodnocení projektu na „neuspěl“;
  • tam, kde šlo o pochybení na straně příjemce nebo objektivní důvody nastaly před ukončeným řešení (a to bylo přesto dokončeno), přehodnotit závěrečné hodnocení projektu na „neuspěl“ a uplatnit vůči příjemcům sankce, které umožňuje zákon včetně vyřazení z veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji na dobu až tří let.
 3. Při závěrečném hodnocení ukončených projektů resp. výzkumných záměrů požadovat posouzení výsledků (uplatňovaných v RIV) hodnotící komisí a v těch případech, kdy výsledky jsou pouze předpokládané (v tisku atd.) důsledně kontrolovat, zda byly skutečně dosaženy.
 4. Plnit ustanovení zákona č. 130/2002 Sb. o povinnosti uzavřít smlouvu o využití výsledků, ve které budou ošetřeny i ty případy, kdy k uplatnění výsledku dojde až po závěrečném hodnocení projektů resp. výzkumných záměrů a to včetně sankcí za jejich nesplnění.

5. Projekty a výzkumné záměry s výsledky

    Se všemi výhradami a doporučeními ke změnám Metodiky pro rok 2005 bylo splněno zadání a hodnocené instituce byly rozděleny do čtyř skupin. Jako měřítko pro jejich rozdělení byl vzat podíl celkové vypočtené váhy výsledků dosažených hodnocenými projekty a výzkumnými záměry a vynaložených nákladů ze státního rozpočtu, který má hodnotu 12,4 (686 701 / 55 441 mil. Kč).

    Údaj 12,4 je základním měřítkem a znamená, že vynaložením jednoho mil. Kč bylo dosaženo výsledků s váhou v průměru 12,4. Kriterium pro rozdělení institucí do skupin bylo stanoveno takto:

 • instituce, jejíž výsledky jsou hodnoceny do 30% průměrné hodnoty (a více), spadá ještě do kategorie "průměru", přičemž hodnota 4,13 je 1/3 průměrné hodnoty 12,4.
  1. Červená skupina – 192 institucí (náklady ze SR 1 040 mil. Kč), které neměly ani jeden výsledek uznaný podle Metodiky hodnocení 2005, tj. vůbec nezhodnotily vynaložené prostředky.
  2. Žlutá skupina – 295 institucí (náklady ze SR 12 565 mil. Kč), které nedostatečně zhodnotily vynaložené prostředky a to i při uvedeném velmi „tolerantním“ nastavení kritérií. Skupina obsahuje interval 0,01 až 4,13 uznaných výsledků na 1 mil. Kč udělené podpory VaV.
  3. Šedá skupina – 258 institucí (náklady ze SR 20 310 mil. Kč), které průměrně zhodnotily vynaložené prostředky za uvedené pětileté období, tj. interval 4,14 až 12,40 uznaných výsledků na 1 mil. Kč udělené podpory VaV.
  4. Zelená skupina – 207 institucí (náklady ze SR 21 524 mil. Kč), které vysoce zhodnotily vynaložené prostředky, tj. interval 12,41 a více uznaných výsledků na 1 mil. Kč udělené podpory VaV za uvedené pětileté období.

  Typicky infrastrukturální zařízení pro VaV (knihovny, archivy, CESNET), pro která jsou zvolená kritéria nevhodná, nebyla do Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2005 zahrnuta.

      V rámci každé skupiny byly instituce seřazeny vzestupně (tzn. nejhorší na začátku) podle vah (tzn. množství) přepočtených výsledků vztažených k nákladům ze SR vynaložených na projekty resp. výzkumné záměry, ze kterých tyto výsledky vznikly a jsou uvedeny v tabulce č. 3.

  Závěr

  1. Výsledky hodnocení institucí by měly korelovat s výsledky hodnocení nových výzkumných záměrů. V případech, kdy budou nové výzkumné záměry přiděleny institucím z červené a žluté skupiny a nebudou přiděleny institucím ze zelené skupiny, bude požadováno konkrétní odůvodnění na základě jakých dlouhodobých výsledků se tak stalo a proč (výzkumné záměry jsou podle zákona určeny na zajištění dlouhodobého koncepčního výzkumného rozvoje dané organizace) a výsledky se zohlední v návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2007.
  2. Všem poskytovatelům bude doporučeno, aby při udělování státní podpory přihlíželi výrazně více k dosaženým výsledkům na požadované úrovni s tím, že v dalších letech bude dodržování tohoto kritéria důsledně kontrolováno.

  6. Přehled dosažených vah (a počtů) podle druhů výsledků

      V tabulce je stanoven podíl jednotlivých druhů výsledků na získaných bodech v rámci celého Hodnocení. Malá hodnota podílu ukazuje na malý příspěvek daného druhu výsledku k celkovému Hodnocení VaV a tedy na malou „společenskou váhu“ tohoto druhu výsledku v rámci hodnocení výzkumu a vývoje.

      Naopak velká hodnota podílu ukazuje na významný příspěvek daného druhu výsledku k celkovému Hodnocení VaV a tedy instituce, která má převahu tohoto druhu výsledku se v rámci celého hodnocení posouvá do kladnějších poloh.

  Druh výsledku Počet výsledků za daný druh výsledkuZískané body za druh výsledkuPrůměrný počet bodů na jeden výsledekPodíl na získaných bodech v %
  Článek v impaktovaném časopise 24 383 413 915 17 60
  Článek v neimpaktovaném časopise 42 599 57 427 1,3 8
  Kniha 5 872 35 011 6 5
  Kapitola v knize 11 536 30 874 2,7 4
  Článek ve sborníku 76 464 115 731 1,5 17
  Patent 299 7 479 25 1
  Technologie 1 050 26 262 25 4
  Neuznaný výsledek 10 680 0 0 0
  Celkem 172 883 686 699 4 100

  Závěr

      Malá hodnota podílu připadajícího na patenty a technologie (1% a 4 %) ukazuje na bodové podhodnocení patentů a technologií v rámci hodnot nastavených pro Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2005 což nekoresponduje s celkovou společenskou představou o významu těchto druhů výsledků.

 • Sdílejte na: