Doporučení pro Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2006

    Na základě provedeného Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2005 postupem stanoveným ve schválené Metodice hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2005 (podle bodu II.3. usnesení vlády ze dne 23. 6. 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků) byly získány praktické poznatky týkající se vlastního procesu hodnocení. Proto je Radě a jejím odborným komisím předkládán návrh na upřesnění Metodiky platné pro rok 2006.

 1. Důsledně požadovat, aby hodnocení výsledků projektů a výzkumných záměrů ukončených bez jakéhokoliv výsledku bylo poskytovateli přehodnoceno na „nesplněno zadání“, tj. nebyly splněny předpokládané cíle (s tím, že pokud jde o objektivní důvod, např. někdo jiný dosáhnul daného cíle dříve, nebude mít toto hodnocení pro příjemce žádné negativní důsledky 1)). Naproti tomu u projektů a výzkumných záměrů ukončených bez jakéhokoliv výsledku hodnocených „uspěl“ či dokonce „vynikající výsledky s mezinárodním významem“ uplatňovat přísné sankce.
 2. Nadále nezavádět seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů, jeho vypuštění v roce 2005 oproti roku 2004 se na „Hodnocení“ projevilo positivně.
 3. Revidovat přidělení bodů 2) druhu výsledků B = odborné knihy, C= kapitola v odborných knihách a D = články v recenzovaných sbornících v cizím jazyce (a ve společenských vědách i v českém jazyce).
 4. I nadále přímo Metodikou stanovovat, které programy (popř. výzkumné záměry) budou hodnoceny zvlášť a jak – jde pouze o plně infrastrukturální projekty resp. výzkumné záměry knihoven, archivů atd. poskytujících služby celému výzkumu a vývoji.
 5. Provést revizi přidělení váhy (bodů) jednotlivým druhům výsledků na základě informací získaných při hodnocení VaV v roce 2005, zejména u patentů a technologií (druhy výsledků P a T) – např. o 4 - 5 násobek stávající hodnoty a mezi výsledky tohoto typu rozlišovat podle jejich efektu
 6. Rozšířit požadované podklady pro Hodnocení VaV stanovené přílohou 1. Metodiky o údaj “IndexSR“, který umožňuje přímo porovnat účinnost vynaložených prostředků ze SR daným poskytovatelem. IndexSR je stanoven jako podíl celkových získaných bodů za výsledky dosažené hodnocenými projekty a výzkumnými záměry za příslušnou oblast ku celkovým vynaloženým nákladům ze SR na sledované projekty a výzkumné záměry z příslušné oblasti.
 7. Pro vyloučení efektu „malých čísel“ rozdělit hodnocené instituce před provedením započtení vah jednotlivých druhů výsledků do skupin dle velikosti získané podpory v rámci celého hodnoceného období. Jako účelné se jeví např. 3 skupiny (do 10 mil. Kč, 10 až 100 mil. Kč, nad 100 mil. Kč).
 8. Termíny stanovené přímo Metodikou pro rok 2006 uvést do souladu s průběhem jednotlivých zasedání a rozhodování Rady pro výzkum a vývoj.
 9. Upravit v Metodice 2006 postup pro stanovení váhy výsledků druhu J obdobně, jako byl výpočet váhy proveden v podkladech pro hodnocení v roce 2005: všem výsledkům druhu J započíst body podle jazyka výsledku, výsledkům s ISSN impaktovaného časopisu přičíst navíc hodnotu 10*IF / medián IF oboru.
  Výsledky Hodnocení 2005 ukázaly, že značný počet „impaktovaných“ časopisů má hodnotu impaktního faktoru rovnu nule, a dále, že významný počet impaktovaných časopisů má hodnotu korekčního faktoru vypočítaného podle Metodiky menší než je hodnota 2. Tak by mohlo dojít k situaci, kdy např. článek v anglickém jazyce publikovaný v impaktovaném časopise by měl paradoxně nižší váhu, než článek anglicky v nějakém méně významném neimpaktovaném časopise.
 10. S ohledem na to, že od roku 2006 budou do RIV sbírány i neuplatněné výsledky v Metodice pro rok 2006 explicitně uvést, že do Hodnocení 2006 budou zahrnuty pouze uplatněné výsledky.

1)  Podíl tzv. úspěšného výzkumu v ČR (99%) vysoko překračuje úroveň vyspělých zemí cca 75 % a je zdrojem oprávněných pochyb o objektivnosti hodnocení.
2)  Revidovat přidělení bodů - lze např. využít seznamu renomovaných zahraničních nakladatelství, jimiž vydané knihy atd. budou uznány jako standardní výsledek VaV, nebo ještě výrazněji odlišit cizojazyčnou literaturu apod.

Sdílejte na: