Informace ze 198. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo 10. prosince 2004 na Úřadu vlády

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

Zákony o veřejných výzkumných institucích

Návrhy zákonů o veřejných výzkumných institucích byly schváleny vládou dne 8. prosince 2004. Text zákonů uvedený v příloze stanoviska Legislativní Rady vlády byl zpracován na základě připomínek LRV ve spolupráci se zástupci předkladatelů a odborem vládní legislativy. Konečný text obou zákonů bude zveřejněn na www.vyzkum.cz, jakmile bude dopracován a odsouhlasen k odeslání do Poslanecké sněmovny.

Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků

Skončila 1. etapa hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků, která zahrnula všechny projekty a výzkumné záměry ukončené v letech 1999 – 2003. Na tyto projekty stát vynaložil 22,5 mld. Kč a dosaženo bylo 46,5 tis. nejrůznějších druhů výsledků od publikací v mezinárodně uznávaných časopisech až po patenty a technologie zavedené do výroby. V další etapě budou všichni příjemci státní podpory rozděleni podle dosažených výsledků do tří skupin - nadprůměrní, průměrní a podprůměrní s tím, že podprůměrným budou dotace kráceny a nadprůměrným zvýšeny.

Jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky

V souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje, na návrh Rady, jmenovala vláda svým usnesením ze dne 1. prosince 2004 č. 1213 předsedou a členem předsednictva Grantové agentury České republiky prof. MUDr. Josefa Syku, DrSc. a členy předsednictva Grantové agentury České republiky: prof. Ing. Dr. Pavla Chrásku, DrSc., prof. Ing. Jana Uhlíře, CSc. a Ing. Františka Vaníčka, CSc. Všichni jmenovaní budou uvedené funkce zastávat po druhé funkční období.

Příprava Národní inovační politiky

Rada byla informována o prvním jednání řídící skupiny pro přípravu Národní inovační politiky, jejíž vypracování bylo vládou uloženo předsedovi Rady, ministrovi průmyslu a obchodu a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. Byly zejména projednány hlavní zásady přípravy Národní inovační politiky, úloha řídící skupiny a rámcový harmonogram přípravy Národní inovační politiky.

“Akční plán pro Evropu”

Rada posoudila materiál “Prioritní opatření v přístupu ČR k dokumentu Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu COM (2003) 226”, připravený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k předložení vládě, a požádala o zapracování připomínek uvedených ve stanovisku Rady.

Příprava Národního programu výzkumu II.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo návrh Národního programu výzkumu II. Rada tento návrh posoudila a vypracovala k němu své stanovisko. Podle dohody Rady s MŠMT bude materiál podle připomínek Rady dopracován a znovu předložen Radě ke schválení před předložením vládě.

Sdílejte na: