Usnesení Rady pro výzkum vývoj ze 198. zasedání dne 10. prosince 2004

Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 198. zasedání.

1. Zápis ze 197. zasedání Rady

Usnesení:

1. Rada schvaluje zápis ze 197. zasedání.

2. Informace o postupu hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků

Usnesení:

2. Rada bere na vědomí informace o postupu hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků.

3. MZe - Zpráva o hodnocení ukončených výzkumných záměrů

Usnesení:

3. Rada bere na vědomí Zprávu o hodnocení výzkumných záměrů řešených s institucionální podporou Ministerstva zemědělství v období 1999-2003.

4. Informace ze schůze vlády dne 1. 12. 2004 o projednání:

a) Analýzy VaV 2004

b) Zpráv o činnosti Rady pro výzkum a vývoj a předsednictva Grantové agentury ČR a návrhu odměn za výkon veřejné funkce členů Rady a předsednictva GA ČR

c) Jmenování předsednictva GA ČR

Usnesení:

4. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 1. prosince 2004 k materiálům předloženým Radou:

a) č. 1208 k Analýze stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004;

b) č. 1212 o stanovení odměn členům Rady pro výzkum a vývoj a členům předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2004;

c) č. 1213 o jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky a o změně Statutu Rady pro výzkum a vývoj.

5. Zápis z jednání předsedů OK RVV a zpravodaje pro DZSV

Usnesení:

5. Rada bere na vědomí informace a závěry z jednání předsedů odborných komisí Rady, zpravodaje a zástupců sekretariátu Rady k problematice dlouhodobých základních směrů výzkumu uvedené v zápisu z tohoto jednání, které se konalo 25. listopadu 2004.

6. Informace o výsledku jednání vlády k zákonům o VVI (8. 12. 2004)

Usnesení:

6. Rada bere na vědomí, že vláda dne 8. prosince 2004 schválila návrhy zákonů o veřejných výzkumných institucích.

7. Adresář Rady (upravený podle připomínek)

Usnesení:

7. Rada bere na vědomí adresář Rady a žádá, aby případné změny byly oznámeny sekretariátu Rady.

8. Informace ze semináře MF

Usnesení:

8. Rada bere na vědomí informace poskytnuté ing. M. Janečkem ze semináře k novele zákona o dani z příjmu, pořádaném Ministerstvem financí pro pracovníky finančních úřadů.

9. Informace od stálého zastoupení ČR při EU a Předběžný dokument EK

Usnesení:

9. Rada bere na vědomí

1. informace poskytnuté stálým zástupcem České republiky při Evropské unii velvyslancem J. Kohoutem a žádá členy Rady i stálé hosty, aby o nich informovali zainteresované subjekty ve své působnosti;

2. informace uvedené v Předběžném pracovním dokumentu DG Výzkum Evropské komise o financování základního výzkumu.

10. Vyhodnocení nepřímých nástrojů podpory VaV

1. Materiál (MŠMT)

2. Stanovisko předsedy RVV

Usnesení:

10. Usnesení Rady pro výzkum vývoj ze 198. zasedání dne 10. prosince 2004 Rada bere na vědomí stanovisko předsedy Rady místopředsedy vlády Ing. M. Jahna k materiálu MŠMT – Vyhodnocení nepřímých nástrojů podpory VaV”.

11. Náměty Rady pro plán nelegislativních prací vlády ČR na rok 2005

Usnesení:

11. Rada bere na vědomí náměty pro plán nelegislativních prací vlády České republiky na 1. pololetí roku 2005 a náměty pro výhledový plán na 2. pololetí roku 2005.

12. Zápis z 1. jednání řídící skupiny pro přípravu Národní inovační politiky

Usnesení:

12. Rada bere na vědomí informace a závěry z 1. jednání řídící skupiny pro přípravu Národní inovační politiky, které se konalo 29. listopadu 2004.

13. Prioritní opatření – Akční plán pro Evropu

1. Vlastní materiál

2. Stanovisko RVV

Usnesení:

13. Rada schvaluje stanovisko k materiálu “Prioritní opatření v přístupu ČR k dokumentu Investovat do výzkumu: Akční plán pro Evropu COM (2003) 226”.

14. Národní program výzkumu II

1. Vlastní materiál

2. Stanovisko RVV

Usnesení:

14. Rada schvaluje stanovisko k návrhu Národního programu výzkumu II s tím, že se vypouští příloha a stanovisko bude formálně upraveno.

15. Problematika VaV na MO

1. Dopis předsedy Rady ministrovi obrany

2. Odpověď z MO

Usnesení:

15. Rada

1. bere na vědomí informace od Ing. J. Martínka, ředitele sekce vyzbrojování Ministerstva obrany. Vzhledem k tomu, že odpověď pouze vyjmenovává jednotlivé možnosti a neposkytuje dostatek informací pro jejich posouzení žádá Rada MO, aby po půl roce jednání poskytlo kvalifikovaný rozbor jednotlivých variant včetně jejich dopadů;

2. ukládá sekretariátu připravit dopis mpř. vlády M. Jahna ministrovi obrany K. Kühnlovi podle předchozího bodu s tím, že zve ministra obrany na 200. zasedání Rady dne 11. února 2005.

Sdílejte na: