Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 197. zasedání dne 19. listopadu 2004

Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 197. zasedání dne 19. listopadu 2004

Schválení programu

Usnesení:

1. Rada schvaluje program 197. zasedání

1. Zápis ze 195. zasedání Rady

navýšení výdajů na VaV a zvýšení celkového výdajového limitu rozpočt. kapitoly (mpř.Rady - ing. M. Urban)

údaje ve formátu xml pro IS VaV

(mpř. Rady - dr. P. Buzková)

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje zápis ze 195. zasedání.

1.2 Rada bere na vědomí dopis předsedy Rady mpř. vlády ing. M. Jahna ministrovi průmyslu a obchodu ing. M. Urbanovi o navýšení výdajů na výzkum a vývoj a zvýšení celkového výdajového limitu rozpočtové kapitoly.

1.3 Rada bere na vědomí zápis z jednání zástupců MŠMT a sRVV o předávání údajů do IS VaV ve formátu xml.

2. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků

Usnesení:

2. Rada bere na vědomí, že předseda Rady mpř. vlády ing. M. Jahn a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dr. P. Buzková podepsali “Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků”, která byla rozeslána v souladu s usnesením vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 členům vlády, vedoucím ostatních ústředních orgánů z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, předsedkyni AV ČR a předsedovi GA ČR.

3. Informace o výjezdním zasedání GA ČR

Usnesení:

3. Rada bere na vědomí informace uvedené v zápisu ze společného jednání předsednictva, předsedů OK, zástupců kontrolní Rady a pracovníků kanceláře GA ČR a zástupců Rady pro výzkum a vývoj na výjezdním zasedání GA ČR konaném dne 7. 10. 2004.

4. Ročenka Rady 2004 – informace o přípravě

Usnesení:

4. Rada bere na vědomí informace o přípravě publikace “Rada pro výzkum a vývoj 2004” (“Ročenka Rady 2004”).

5. Informace o zajištění IS VaV

Usnesení:

5. Rada bere na vědomí informace o zajištění IS VaV v roce 2005 a v dalších letech.

6. Informace o jednání LRV k zákonům o VVI dne 11. 11. 2004

Usnesení:

6. Rada bere na vědomí informace z jednání Legislativní rady vlády o zákonech o veřejných výzkumných institucích konaného 11. listopadu 2004.

7. Cestovní zpráva doc. Viklického o účasti na zakládající schůzi Světového kongresu za svobodu vědeckého výzkumu

Usnesení:

7. Rada bere na vědomí informace uvedené v cestovní zprávě doc. V. Viklického o účasti na zakládající schůzi Světového kongresu za svobodu vědeckého výzkumu konaném v Itálii.

8. Adresář Rady

Usnesení:

8. Rada bere na vědomí adresář Rady a žádá své členy, aby při změně údajů neprodleně informovali sekretariát Rady.

9. Novela zákona o dani z příjmů (výdaje na VaV)

Usnesení:

9. Rada

1.bere na vědomí, že byl Poslaneckou sněmovnou schválen pozměňovací návrh na snížení základu daně o výdaje na výzkum a vývoj v návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů;

2.ukládá sekretariátu Rady projednat s Ministerstvem financí zařazení výdajů na výzkum a vývoj jako položky účetní osnovy.

10. Jmenování zpravodajů a ustavení “Pracovní skupiny zpravodajů”

Usnesení:

10. Rada jmenuje zpravodaje a ustavuje “Pracovní skupinu zpravodajů” podle mat. č. 197/10 a schvaluje postup přípravy materiálů pro zasedání Rady uvedený v tomto materiálu ve znění schváleného pozměňovacího návrhu, podle kterého se ing. V. Nekvasil, DrSc. stává stálým členem Pracovní skupiny zpravodajů.

11. Odborné komise Rady

a) Návrh Statutu OK RVV

b) Návrh Jednacího řádu OK RVV

c) Postup voleb členů OK RVV

Usnesení:

11. Rada

1. schvaluje návrh Statutu odborných komisí Rady a žádá svého předsedu, aby ho podepsal,

2. schvaluje návrh Jednacího řádu odborných komisí Rady a žádá svého předsedu, aby ho podepsal,

3. navrhuje předsedovi Rady jmenovat předsedy a členy odborných komisí Rady podle výsledků voleb uvedených v příloze k tomuto usnesení.

12. Principy přípravy rozpočtu SR VaV 2006

Usnesení:

12. Rada

1.schvaluje principy přípravy rozpočtu SR VaV 2006 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu, podle kterého budou o 90 % nárůstu výdajů na výzkum a vývoj zvýšeny účelové prostředky a o 10 % nárůstu výdajů na výzkum a vývoj institucionální prostředky.

2.ukládá místopředsedovi Rady doc. V. Viklickému a sekretáři Rady dr. M. Blažkovi postupovat ve stanovených termínech podle schválených principů.

13. Návrh nového Statutu Rady

Usnesení:

13. Rada schvaluje návrh nového Statutu Rady.

Dlouhodobé základní směry výzkumu postup přípravy

Usnesení:

14. Rada schvaluje postup přípravy dlouhodobých základních směrů výzkumu.

15. Analýza stavu výzkumu a vývoje a jejich srovnání se zahraničím v roce 2004

(po meziresortním připomínkovém řízení)

Usnesení:

15. Rada

1. schvaluje “Analýzu stavu výzkumu a vývoje a jejich srovnání se zahraničím - 2004” včetně vypořádání meziresortního připomínkového řízení a žádá svého předsedu o předložení této “Analýzy” vládě;

2. ukládá sekretariátu vybrat z “Analýzy” významné negativní tendence, projednat je v Radě a navrhnout jejich řešení.

16. Jmenování předsedy a členů předsednictva GA ČR

(po meziresortním připomínkovém řízení)

Usnesení:

16. Rada schvaluje “Návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky” včetně vypořádání meziresortního připomínkového řízení a žádá svého předsedu o předložení tohoto “Návrhu” vládě.

17. Návrh na stanovení odměn pro členy Rady a předsednictva GA ČR

(po meziresortním připomínkovém řízení)

Usnesení:

17. Rada schvaluje Zprávu o činnosti Rady v materiálu “Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2004 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum a vývoj za rok 2004 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2004 a zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2004” a vypořádání meziresortního připomínkového řízení a žádá svého předsedu o předložení tohoto “Návrhu” vládě.

18. Žádosti o rozpočtová opatření

1. MŠMT

Usnesení:

18.1 Rada nemá námitky proti navrhovanému rozpočtovému opatření v rozpočtové kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, protože se tím nezmění schválený objem prostředků na výzkum a vývoj.

2. MZV

Usnesení:

18.2 Rada nemá námitky proti navrhovanému rozpočtovému opatření v rozpočtové kapitole Ministerstva zahraničních věcí, protože se tím nezmění schválený objem prostředků na výzkum a vývoj.

3. MMR

Usnesení:

18.3 Rada nemá námitky proti navrhovanému rozpočtovému opatření v rozpočtové kapitole Ministerstva pro místní rozvoj, protože se tím nezmění schválený objem prostředků na výzkum a vývoj.

19. Různé

1. EUREKA

Usnesení:

19. Rada

1. bere na vědomí předložené informace o přípravě předsednictví České republiky v programu EUREKA;

2. žádá MŠMT o předložení informace o přípravě pozice ČR k 7. Rámcovému programu EU.

P ř í l o h a

Protokol o volbě kandidátů na předsedy a členy odborných komisí

Rady pro výzkum a vývoj konané dne 19. 11. 2004

Pro volbu bylo rozdáno přítomným členům Rady pro výzkum a vývoj 13 sad volebních listin pro volby kandidátů do tří odborných komisí. Všichni členové Rady odevzdali volební listiny a všechny odevzdané volební listiny pro všechny komise byly platné.

Výsledky sčítání hlasů v jednotlivých komisích:

Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství:

(uvádí se jméno a počet odevzdaných hlasů pro kandidáta)

1. Ing. Holl 12

2. Prof. Jančář 11

3. Prof. Macek 11

4. Prof. Čermák 10

5. Ing. Jungwirth 10

6. Prof. Štulík 10

7. Prof. Václavík 10

8. Prof. Drábek 9

9. Prof. Kučera 9

10. Ing. Dobiáš 8

11. Ing. Pazdera 8

12. Prof. Purmenský 8

Rada navrhuje, aby předseda Rady jmenoval předsedou odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství Ing. Holla a jejími členy výše uvedené kandidáty.

 

Odborná komise pro společenské a humanitní vědy:

1. Doc. Cahlík 13

2. Doc. Budil 11

3. Prof. Holländer 11

4. Ing. Dlouhý 10

5. Prof. Dostál 10

6. Doc. Hamerníková 10

7. Ing. Kupka 10

8. Prof. Musil 10

9. Prof. Pánek 10

10. Doc. Hnízdo 9

11. RNDr. Kostelecký 8

12. Prof. Rychtaříková 8

Rada navrhuje, aby předseda Rady jmenoval předsedou odborné komise pro společenské a humanitní vědy doc. Cahlíka a jejími členy výše uvedené kandidáty.

 

Odborná komise pro vědy živé přírody:

1. Prof. Hořejší 11

2. Doc. Krekule 11

3. Prof. Pačes 11

4. Prof. Říhová 11

5. Prof. Wichterle 11

6. Prof. Zrzavý 11

7. Prof. Anděl 10

8. Ing. Dohnal 10

9. Dr. Haluza 9

10. Prof. Hobza 9

11. RNDr. Nedělník 8

12. Prof. Ošťádal 8

Rada navrhuje, aby předseda Rady jmenoval předsedou odborné komise pro vědy živé přírody prof. Hořejšího a jejími členy výše uvedené kandidáty.

 

 

 

V Praze dne 19. listopadu 2004

Zpracovali:

Ing. Miloš Thoma

Ing. Vratislava Fremrová

Sdílejte na: