Informační systém "IS VaVaI 2.8.0"
Informační systém "IS VaVaI 2.8.0"

Informační systém VaVaI 2.8.0. naleznete na stránkách www.rvvi.cz


Dne 20. 1. 2020 byla spuštěna nová verze IS VaVaI 2.8.0. Zahrnuje především tyto novinky: 

Finanční údaje napříč celým systémem byly převedeny z tis. Kč na 0,00 Kč (zobrazování ve veřejné databázi nadále v tis. Kč zaokrouhleně pro přehlednost, exporty údajů probíhají v haléřích. V souvislosti s touto úpravou byly zavedeny příslušné integrované a online kontroly správného formátu tohoto údaje (decimal 14,2).


Novinky pro veřejnou část RVVI.cz

Byly aktualizovány číselníky Kategorie výzkumu (ckatcep) a Převažující kategorie výzkumu v programu (ctypkat).

Byl rozšířen číselník Stav průběhu řešení projektu (cstatprj) o stav: O – Ukončený projekt s odloženým hodnocením. Ukončený projekt s odloženým hodnocením, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v roce N-1 a v roce sběru N se dodávají údaje předepsané pro ukončené a zastavené projekty. Tento stav bude povolen pouze pro projekty programu G – skupiny grantových projektů (jedná se výhradně o projekty GA ČR); stav je možné zadat max. dva roky za sebou. V případě výběru tohoto stavu je povinné vyplnění polí PN6 * Odůvodnění stavu průběhu řešení projektu v českém jazyce (znakový, max. délka 254) PP a PN7 * Odůvodnění stavu průběhu řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 254) PP.

Byl zaveden interní systém sledování úprav záznamů o výsledcích hodnocených dle Metodiky 2017+ v Modulu 1, resp. oprav výsledků či jejich odstraňování v databázi RIV. V této souvislosti bylo rozšířeno vyhledávání v RIV o parametry: Období hodnocení a Finální známka včetně možnosti exportu vyhledaných záznamů. Doplněno označení všech výsledků, které prošly tímto hodnocením prostřednictvím grafiky přímo ve veřejné databázi (např. H18).

Byl upraven sémantický klíč u výsledků druhu M – uspořádání (zorganizování) konference, W - uspořádání (zorganizování) workshopu a E  - uspořádání (zorganizování) výstavy - doplněno datum zahájení akce (datzacakc). Dále u výsledků druhu D – stať ve sborníku je nově v sémantickém klíči použito ISSN, pokud neexistuje ISBN.

Bylo rozšířeno vyhledávání výsledků o parametr Režim publikování, který je relevantní pouze pro výsledky druhu J – odborné recenzované články, dále je napříč veřejnou databází u příslušného druhu výsledku uveden režim publikování prostřednictvím grafiky u názvu výsledku. Parametr byl dále doplněn do exportů vyhledávání. Možnosti výběru režimu publikování: Open Access, Open Access s časovým embargem (Embargoed Access), Omezený přístup (Restricted Access), Pouze metadata (Metadata only).

 

Novinky pro část pro příjemce (VaVER)

Aplikace VaVER (část RIV) – u vyřazovacích dodávek nastavení pole VR04 * Důvod požadovaného odstranění výsledku (znakový, max. 500 zn.) z nepovinného na povinné.

Aplikace VaVER (část CEP) – zavedena nová datová pole v souvislosti se sledováním veřejných zahraničních zdrojů (účelová podpora) financování projektů v CEP, a to FC7 * Účelová podpora z veřejných zahraničních zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) PP a FR7 * Účelová podpora z veřejných zahraničních zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) PP. Dále byl upřesněn text u polí FC2 * Účelová podpora z národních zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) PP, FC5 * Podpora z neveřejných zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) PP a FR3 * Účelová podpora z národních zdrojů v Kč (číselný 16, počet desetinných míst 2) P.

Aplikace VaVER (část CEP) - blokováno pole PND * Datum uvolnění podpory na projekt (datum) PP pro projekty se stavem řešení J - jednoletý projekt a Z - začínající víceletý projekt.

Uvádí se datum skutečného uvolnění podpory poskytovatelem v předchozím roce. V případě jednoletého a začínajícího víceletého projektu je tedy vyplnění tohoto pole nerelevantní.

Aplikace VaVER (část RIV) - úprava nastavení a popisu datového pole A92/G92 * Identifikátor vědce ResearcherID (znakový, délka 11/13) N – kromě formátu X-0000-0000 byl nově zaveden i následující formát: XXX-0000-0000.

Aplikace VaVER (část RIV) -  upřesnění datového pole R90 * EID výsledku v databázi Scopus (znakový, délka 50) - uvádí se bez prefixu "EID=" ve formátu 2-s2.0-XXXXXXXXXXX, kde X jsou číslice.

Aplikace VaVER (část RIV) - úprava popisu datového pole R87 * DOI výsledku (znakový, max. délka 254) PP - DOI se uvádí bez mezer ve formátu začínajícím 10.XXXX (bez prefixu „DOI:“ a bez URL odkazu https://doi.org/....). DOI může mít např. tyto tvary: 10.1038/issn.1476-4687, 10.1000/123456 nebo 10.97812345/99990 apod.

 

Novinky pro část pro poskytovatele (RoP)

Aplikace RoP (část CEA) -  upřesnění popisu pole CPF1 * Typ podpory (číselníkový) P

VSZ = zabezpečování veřejné soutěže ve VaVaI nebo zadání veřejné zakázky, včetně nákladů na hodnocení a kontrolu poskytnuté podpory, zhodnocení dosažených výsledků a na zveřejnění informací o poskytnuté podpoře (podle § 3 odst. 3 písm. d) zákona);

Aplikace VaVER (část RIV) doplnění nových datových polí u výsledků druhu J – odborný recenzovaný článek v souvislosti s open access (včetně grafického znázornění způsobu publikování ve veřejné databázi a aktivního prolinku) - R94 * Způsob publikování (znakový, délka 1) P a R95 * Předpokládaný termín zveřejnění plného textu výsledku (datum ve formátu RRRR-MM-DD) PP.

Nastavení datového pole R86 * Odkaz na webovou stránku s plným textem výsledku (Open Access) nebo na domovskou stránku výsledku (znakový, max. délka 500) PP/P jako povinného pro druh výsledku J – odborný recenzovaný článek.

Označení neaktivních datových polí v části Přehled číselníků.

 

WKS (webová kontrolní služba) 

Byla provedena aktualizace kontrolních hlášení v souvislosti s úpravami programu ve verzi 2.8.0, seznam chybových hlášek je uveden zde.

 

Aktualizovaná dokumentace k verzi 2.8.0 je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení a Nápověda rozhraní.