Rada vlády se zabývala problematikou klimatu a zveřejnila hodnocení vybraných výsledků podle Metodiky 2017+

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 27. září 2019 sešla ve Strakově akademii na pravidelném zasedání. K hlavním bodům jednání patřily opět agenda zavádění Inovační strategie ČR 2019–2030, implementace Metodiky hodnocení 2017+ a dále mj. volba odborníků do nově ustavené Komise pro problematiku klimatu.

Z řešených úkolů a cílů Inovační strategie byly na aktuálním zasedání vládní Rady diskutovány návrhy opatření ke snížení administrativní zátěže v systému podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. debyrokratizace) a dále nově zaváděný program zaměstnávání zahraničních vědců přijatý vládním usnesením č. 581 ze dne 26. srpna 2019. Flexibilnější zaměstnávání vědců a přijímání doktorských studentů ze zahraničí je jednou z bariér, která nás dělí od vědecky a technologicky nejrozvinutějších zemí. Proto bude Rada věnovat implementaci usnesení č. 581 mimořádnou pozornost,“ sdělil k tématu I. místopředseda RVVI Petr Dvořák.

RVVI navrhla svému předsedovi Andreji Babišovi jmenování členů Komise pro problematiku klimatu (KPK). Komisi ustavila RVVI jako svůj odborný a poradní orgán na červnovém zasedání. Z výsledků tajné volby navrhli členové Rady 12členný tým odborníků v širokém oborovém spektru, kteří by měli tvořit základ KPK. Na předsedu Komise pro problematiku klimatu byl navržen prof. Tomáš Jungwirth.
Smyslem KPK je získání nadresortního odborného pohledu na složitou problematiku související se změnami klimatu v oblastech klimatické adaptace a mitigace. Stěžejně se jedná o otázky hospodaření s vodou, zemědělské produkce a ochrany půd, včetně kupř. zdravotních dopadů. V oblasti mitigace hraje vedle energetiky klíčovou roli doprava vč. elektromobility, vodíkového pohonu, a dále průmysl, zemědělství a lesnictví, finanční sektor (hodnocení klimatických rizik). Tématika má přesahy i do trhu práce a sociálního systému v souvislosti s dopady socioekonomické transformace.

V pravidelném bodě jednání k průběhu Implementace Metodiky 2017+ Rada schválila zveřejnění výstupů z tzv. Modulu 1 – hodnocení vybraných výsledků. Toto hodnocení je zajišťováno prostřednictvím Odborných panelů pomocí vzdálených recenzí. Zprávy jsou jak podle oborových skupin, tak pro jednotlivé výzkumné organizace generovány samostatně za druhý implementační rok a kumulovaně za oba dva roky. Zprávy navazují na oborové bibliometrické analýzy, které byly zpřístupněny začátkem září t. r. (prvé z výstupů tzv. Modulu 2 – výkonnost výzkumu).
Výstupy hodnocení podle Metodiky 2017+ na národní úrovni naleznete na stránkách IS VaVaI 
www.rvvi.cz.

Členové Rady schválili uspořádání dalších běhů konference Implementace Metodiky 2017+, které se budou konat 15. října ve spolupráci s ČVUT v Praze a 17. prosince 2019 v Lichtenštejnském paláci.

 

Zdroj: tiskové sdělení RVVI | 27. 9. 2019