Dohodu o vymezení působností v oblasti výzkumu a vývoje mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zastoupené ministrem Ing. Ivanem Pilipem, na straně jedné a Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj, zastoupená svým předsedou ministrem Ing. Pavlem Bratinkou na straně druhé, uzavírají tuto

 

I. Působnosti obou orgánů

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy mj. pro vědní politiku, výzkum a vývoj včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dále odpovídá za plnění úkolů v oblasti výzkumu a vývoje, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, pokud daný předpis explicitně nestanoví konkrétní odpovědnost a plní úkoly uložené vládou
 2. Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj má podle zákona č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií, ve znění zákona č. 1/1995 Sb., explicitně stanoveny úkoly a odpovědnost v oblasti výzkumu a vývoje a dále plní úkoly uložené jí vládou.

II. Vymezení působností obou orgánů

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
  1. připravuje koncepční materiály za oblast výzkumu a vývoje určené pro vládu, při současném zajištění harmonizace s obdobnými dokumenty EU;
  2. připravuje koncepční materiály při tvorbě informačního systému a informační infrastruktury výzkumu a vývoje;
  3. zpracovává analýzy a hodnocení oblasti výzkumu a vývoje v ČR;
  4. vytváří koncepci primární a sekundární normotvorby na úseku legislativní a právní činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v součinnosti s dalšími ústředními orgány státní správy;
  5. připravuje metodické postupy pro poskytování prostředků státního rozpočtu na výzkum a vývoj;
  6. podílí se na přípravě kritérií a norem pro statistické a účetní výkaznictví za oblast výzkumu a vývoje;
  7. připravuje, sjednává a koordinuje plnění smluv a závazků v rámci mnohostranné mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a zajišťuje účast zástupců ČR v mezinárodních vládních organizacích a jejich orgánech v této oblasti;
  8. plní úkoly vyplývající pro ČR z článku 76 Asociační dohody s EU - spolupráce ve vědě a technice, a to zejména s ohledem na harmonizaci předpisů a legislativy ČR v této oblasti s EU;
  9. připravuje, sjednává a koordinuje plnění závazků z dvoustranných mezinárodních vládních dohod o spolupráci ve výzkumu a vývoji;
  10. připravuje, vyhlašuje a smluvně zajišťuje realizaci programů podpory účasti výzkumných týmů z ČR v projektech mnohostranné a dvoustranné mezinárodní spolupráce a odpovídá za využívání prostředků státního rozpočtu v této oblasti;
  11. plní úkoly vyplývající ze součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
 2. Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj:
  1. vypracovává pro vládu návrh rozdělení účelových finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje;
  2. posuzuje programy výzkumu a vývoje, které navrhují a vyhlašují jednotlivé ústřední orgány státní správy;
  3. odpovídá za centrální evidenci všech projektů výzkumu a vývoje účelově financovaných ze státního rozpočtu (CEP) a za využití údajů z CEP pro státní podporu výzkumu a vývoje;
  4. navrhuje výši institucionálních prostředků vynakládaných ústředními orgány na činnost jimi zřízených organizací v oblasti výzkumu a vývoje a sděluje svá stanoviska těmto orgánům a vládě; u organizací zřízených Ministerstvem obrany se přihlédne k jejich rozdílnému charakteru činnosti;
  5. provádí hodnocení výsledků činnosti ve výzkumu a vývoji u rozpočtových a příspěvkových organizací1 pro účely jejich institucionálního financování;
  6. vyjadřuje se k návrhům legislativních podkladů, vztahujících se k výzkumu a vývoji, které jsou předkládány vládě;
  7. posuzuje materiály o stavu výzkumu a vývoje, předkládané ústředními orgány, Grantovou agenturou i dalšími subjekty před jejich projednáním ve vládě;
  8. posuzuje návrh rozpočtu a programy Grantové agentury a předkládá návrhy na jmenování a odvolání členů předsednictva Grantové agentury;
  9. na společném zasedání s předsednictvem Grantové agentury ČR volí a odvolává členy a náhradníky oborových komisí Grantové agentury.

  III. Oblasti vzájemné spolupráce

 3. Úkoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy lze shrnout do 6 hlavních oblastí 2:
  1. vědní politika (standardní, periodicky zpracovávaný, dokument zásadního významu, jemuž se v současné době částečně blíží Zásady vlády pro oblast výzkumu a vývoje),
  2. legislativa a metodika pro oblast výzkumu a vývoje, včetně jejího sladění s EU,
  3. materiály o stavu výzkumu a vývoje v ČR,
  4. informační infrastruktura pro výzkum a vývoj,
  5. statistické a účetní výkaznictví v oblasti výzkumu a vývoje,
  6. mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
 4. Úkoly Rady lze shrnout do tří hlavních oblastí:
  1. návrh státního rozpočtu za oblast výzkumu a vývoje včetně informací s ním souvisejících,
  2. hodnocení materiálů o výzkumu a vývoji včetně legislativy zpracované ústředními orgány,
  3. zajišťování úkolů ve vztahu ke Grantové agentuře ČR.
 5. Oba orgány budou společně připravovat koncepční materiály za oblast výzkumu a vývoje.
 6. Oba orgány budou spolupracovat na ostatních oblastech v rozsahu stanoveném usnesením nebo úkolem vlády.
 7. U materiálů Akademie věd ČR, které mají být předloženy vládě, bude v každém případě předem mezi ministry dohodnuto, který z ministrů (popřípadě oba) materiál předloží a bude za něj odpovídat. Před rozesláním materiálů do připomínkového řízení si vyžádá předkládající ministr vždy stanovisko druhého z ministrů a společně se svým stanoviskem jej projedná se zpracovatelem - Akademií věd ČR. Pokud budou stanoviska rozporná, dohodnou ministři další postup.

IV. Způsob vzájemné spolupráce

 1. U materiálů, za které jeden z orgánů odpovídá a druhý s ním spolupracuje podle bodu III.4., bude spolupráce probíhat stejným způsobem, jako spolupráce s ostatními orgány státní správy. Spolupráce a jednání budou probíhat:
  1. na úrovni ministrů,
  2. na úrovni náměstka ministra pro vědu a vysoké školství a věcně odpovědných místopředsedů Rady,
  3. na úrovni věcně odpovědného ředitele odboru a sekretáře Rady.
 2. U společně připravovaných materiálů podle bodu III.3. bude spolupráce a jednání probíhat:
  1. na úrovni ministrů po vzájemné dohodě,
  2. na úrovni náměstka ministra pro vědu a vysoké školy a věcně odpovědných místopředsedů Rady, návazně na dohodu ministrů ad a),
  3. na úrovni společné pracovní skupiny ministerstva a Rady, o jejímž koordinátorovi pro daný úkol se obě strany před zahájením prací shodnou.
 3. Působnosti a odpovědnost zúčastněných jsou vymezeny v organizačních řádech obou orgánů.

V. Platnost

 1. Tato dohoda vstupuje v platnost k 1. lednu 1997.
 2. Tato dohoda není časově omezena, pokud se obě strany písemně neshodnou jinak nebo pokud nedojde ke změně příslušných ustanovení zákonů uvedených v bodu I.

Ing. Pavel Bratinka v.r.
ministr a předseda Rady vlády
České republiky pro výzkum a vývoj

Ing. Ivan Pilip v.r.
ministr školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky


Poznámky:

 1. Výsledky činnosti těchto organizací jsou shromážděny v databázi RIP
 2. Kromě této meziresortní působnosti odpovídá MŠMT za výzkum a vývoj ve svém resortu stejně jako ostatní ústřední orgány (za VaV na vysokých školách, v oblasti vzdělávání atd.).

Sdílejte na: