II.Predkladaci zprava

 

     Spolecny material Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj a Ministerstva skolstvi, mladeze a telovychovy se predklada na zaklade zaznamu z jednani schuze vlady dne 12. srpna 1998. V navaznosti na usneseni vlady c. 526/1998 bylo v zaznamu ulozeno mistopredsedovi vlady pro hospodarskou politiku:

     Zpracovat a do 31. rijna 1998 predlozit vlade navrh koncepce rozvoje vyzkumu a vyvoje a cinnosti Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj s pripadnymi navrhy na zmeny slozeni teto rady.*

     Priprava koncepce rozvoje vyzkumu a vyvoje je ukol, ktery musi byt zavrsen prijetim standardni narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky. Splneni tohoto ukolu je mj. podminkou pro prijeti CR do EU, mezi dalsi duvody patri vnitrni i vnejsi potreby CR.

     V Ceske republice doposud nebyla vypracovana narodni politika vyzkumu a vyvoje, ktera by byla rozsahem a formou zpracovani srovnatelna s dokumenty prijimanymi v clenskych zemich Evropske unie.

     Dosavadni dokumenty schvalene vladou - Zasady politiky vlady v oblasti vedy, vyzkumu, rozvoje techniky a technologii z roku 1991 (usn. vlady c. 123 ze dne 17. dubna 1991), Zasady vlady CR pro oblast vyzkumu a vyvoje z roku 1994 (usn. vlady c. 282 ze dne 25. kvetna 1994) i nove zasady vlady pro oblast vyzkumu a vyvoje z roku 1997 (usn. vlady c. 247 ze dne 23. dubna 1997) vytvorily jen zakladni ramec pro system statni podpory vyzkumu a vyvoje (dale take jen "VaV"). Nedostatkem techto dokumentu bylo, ze vyzkum a vyvoj pojimaly ponekud izolovane, bez respektovani dulezitych vazeb na ekonomiku a spolecnost. Prehled dosavadni politiky VaV a souvisejicich legislativnich i dalsich praci, provedenych od r. 1989, je uveden v priloze IV. 1.

     Zpomalovani ekonomickeho rustu, slabnuti komparativnich vyhod CR pri uplatnovani se na svetovych trzich i nektere vnejsi impulsy vedly k postupnemu rustu vedomi ucelnosti a potrebnosti formulovat podrobnou a konkretni narodni politiku VaV.

     Zmena v pristupu k problematice se projevila v "Principech vedni politiky CR na prechodu do 21. stoleti", ktere schvalila vlada usnesenim c. 397 z 10. cervna 1998. Dokument formuloval zakladni principy pristi narodni politiky a termin jejiho predlozeni (do konce roku 1999).

     Predkladany material stanovi postup pripravy narodni politiky vyzkumu a vyvoje, aktualizuje (resp. rozvadi) casti tykajici se uplatneni a transferu vysledku vyzkumu a vyvoje a v navrhu usneseni vlady uklada ukoly, jejichz splneni musi formulaci narodni politiky predchazet. Vzhledem k rozsahu standardni politiky vyzkumu a vyvoje, jakoz i k zapojeni rady ustrednich organu, zastupcu vyzkumu a vyvoje, podnikatelske a uzivatelske sfery do jeji pripravy se navrhuje ponechat puvodni termin predlozeni teto politiky (tj. 31. prosinec 1999).

     Aktivni ucast MSMT na uvedenych ukolech vyplyva ze zakona c. 2/1969 Sb., o zrizeni ministerstev a jinych ustrednich organu statni spravy CR, ve zneni pozdejsich predpisu, podle ktereho je MSMT ustrednim organem statni spravy pro vedni politiku, vyzkum a vyvoj vcetne mezinarodni spoluprace v teto oblasti. Ucast MSMT dale respektuje i dosavadni dohody o spolupraci Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj a MSMT.

     Material bude vychazet z analyzy dosavadniho vyvoje a stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice, z Principu vedni politiky Ceske republiky, schvalenych usnesenim vlady c. 397 ze dne 10. cervna 1998, ktere rozvadi podle programoveho prohlaseni vlady a z ramcoveho navrhu vyvoje vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj predlozeneho Ministerstvem financi (podle navrhu usneseni vlady k tomuto materialu). Budou respektovany pozadavky vyplyvajici ze vstupu Ceske republiky do Evropske unie.

     Material navrhuje a zduvodnuje pripravu narodni politiky vyzkumu a vyvoje na prechodu do 21. stoleti. Pripravit navrh teto politiky se uklada ministru skolstvi, mladeze a telovychovy ve spolupraci s dalsimi zainteresovanymi ustrednimi organy statni spravy a institucemi (viz bod III. 4 navrhu usneseni). Nutnost pripravy narodni politiky vyplyva jednak z vnitrnich potreb CR, jednak z duvodu vnejsich (existence teto politiky je podminkou pro prijeti do EU zakotvenou primo ve smlouve o EU).

     Podrobnou a konkretni politiku vyzkumu a vyvoje nelze navrhnout bez dukladne analyzy dosavadniho vyvoje a stavu v CR a srovnani se zahranicim. Zpracovani teto analyzy se uklada ministru skolstvi, mladeze a telovychovy ve spolupraci s Radou vlady CR pro vyzkum a vyvoj, Akademii ved CR, Grantovou agenturou CR a dalsimi organy a institucemi (viz bod III. 1 navrhu usneseni vlady). Termin predlozeni analyzy do konce kvetna 1999 je dostatecny pro dukladnou a objektivni analyzu i pro navazujici navrh narodni politiky vyzkumu a vyvoje do konce roku 1999.

     Druhym nezbytnym podkladem pro pripravu narodni politiky vyzkumu a vyvoje je ramcovy navrh vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj, a to alespon do roku 2005. Zpracovani tohoto navrhu se uklada ministru financi ve spolupraci s Radou vlady CR pro vyzkum a vyvoj a MSMT (viz bod III. 2 navrhu usneseni vlady).

     Navrh narodni politiky vyzkumu a vyvoje by mel take respektovat narodni politiky dalsich oblasti (viz bod III. 3 navrhu usneseni vlady).

     Realizaci nove narodni politiky vyzkumu a vyvoje nelze zajistit v pravnim ramci dle platneho zakona c. 300/1992 Sb., ve zneni zakona c. 1/1995 Sb., o statni podpore vyzkumu a vyvoje. Nedostatky nelze odstranit pouhou novelizaci zakona a proto se navrhuje ulozit mistopredsedovi vlady a predsedovi Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj ve spolupraci s MSMT a dalsimi organy a institucemi vypracovat podle prijate politiky navrh noveho zakona o vyzkumu a vyvoji a predlozit jej do konce cervna roku 2000 vlade (viz bod III. 5 navrhu usneseni vlady).

     Pripravu narodni politiky vyzkumu a vyvoje, analyzy stavu a vyvoje teto oblasti a navrhu zakona o VaV navrhli nositele ukolu (MSMT, Rada vlady CR pro vyzkum a vyvoj) do navrhu planu legislativnich praci vlady a do navrhu planu prace vlady na rok 1999. Navrh pripravy narodni politiky VaV je uveden v casti III. materialu.

     V priloze IV. 3 je uveden navrh pro organizacni zabezpeceni pripravy narodni politiky VaV. Podle neho budou ustaveny pracovni skupiny, uvedena je jejich struktura, ukoly, odpovednost za vypracovani jednotlivych casti materialu a instituce, ktere v nich budou zastoupeny.

     V priloze IV. 4. je uvedeno soucasne slozeni Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj, ktere bylo se zretelem na pripravu narodni politiky a v souladu s novelou statutu Rady k 6. cervnu 1998 vyrazne obmeneno. V teto priloze jsou take uvedeny hlavni ukoly Rady.

     Na zaklade pripominek ucastniku meziresortniho pripominkoveho rizeni byl material dopracovan. Byl doplnen o prehled dosavadni politiky vyzkumu a vyvoje v CR, souvisejici legislativni predpisy a dalsi prace, ktere byly provedeny od roku 1989 (priloha IV. 1). Doplnen byl harmonogram postupu, od vypracovani podkladu ke konecne verzi materialu (priloha IV. 2). Upresnen byl nazev materialu, jeho struktura byla uvedena do souladu s novym Jednacim radem vlady a byly zapracovany dalsi vecne i formalni upravy podle akceptovanych pripominek. Rada pripominek se jiz vztahuje k priprave analyzy dosavadniho stavu VaV a vlastni narodni politiky VaV. Ty budou vyuzity prislusnymi pracovnimi skupinami. Narodni politika vyzkumu a vyvoje bude zpracovana jak na zaklade Principu vedni politiky CR na prechodu do 21. stoleti (schvalenych bodem I. usneseni vlady c. 397 ze dne 10. cervna 1998), tak i na zaklade ukolu ulozenych v bodech III. 1, III. 2 a III. 3 navrhu usneseni. Proto je navrzeno zruseni bodu II. usneseni vlady CR c. 397 ze dne 10. cervna 1998 a jeho nahrada bodem III. 4 predkladaneho navrhu usneseni vlady.

* Termin k predlozeni vlade byl posunut na 30. listopad 1998


III.

Priprava narodni politiky vyzkumu a vyvoje

A. Narodni politika vyzkumu a vyvoje

A.1. UVOD

     Nutnost vypracovani narodni politiky VaV vyplyva predevsim z:

(a) programoveho prohlaseni vlady ze srpna 1998, v kterem se krome jineho uvadi

  Vlada proto spolecne s vedeckou obci, podniky a uzivateli pripravi narodni politiku vyzkumu a vyvoje, vychazejici z mezinarodne prijatych zavazku, ktera bude srovnatelna s politikami vyspelych zemi a bude orientovana zejmena na:

  • nalezeni priorit VaV, zamerenych v prumyslu na proexportne nejvykonnejsi obory a na obory nezbytne pro dlouhodoby hospodarsky rozvoj, prihlizejici k ekologickym aspektum;
  • podporu oboru s vysokou mezinarodni urovni zejmena na vysokych skolach, potrebnych pro rozvoj vzdelanosti naroda, zdravi a bezpecnosti obcanu a dalsich potreb spolecnosti;
  • podporu transferu vedeckych a technickych poznatku;
  • sladeni systemu statni podpory a legislativy s EU formou noveho zakona o vyzkumu a vyvoji a zajisteni podminek pro jeho dodrzovani.

(b) legislativy Evropske unie. Ve Smlouve o zalozeni Evropskeho hospodarskeho spolecenstvi z 25.3.1957 ve zneni Smlouvy o Evropske unii ze 7.2.1992 se mj. v clanku 130h explicitne stanovuje zavazek clenskych zemi tykajici se nejen prijeti narodni politiky vyzkumu a vyvoje, ale i povinnosti jejich vzajemne koordinace. Timto ustanovenim je tak dana i blizka struktura (obsah) narodnich politik jednotlivych zemi, resp. jejich zakladnich casti, ktere musi kazda narodni politika pro tuto oblast obsahovat tak, aby byly vzajemne koordinovatelne. Analyza struktury a obsahu jednotlivych narodnich politik vyzkumu a vyvoje clenskych zemi EU proto byla jednim ze zakladnich zdroju pri zpracovani predkladaneho navrhu.

(c) podnetu ze zahranici. V posledni dobe se v nejruznejsich zahranicnich materialech objevuji konstatovani, ze Ceska republika a nektere dalsi zeme ze stredni a vychodni Evropy doposud nemaji standardni politiky vyzkumu a vyvoje. Nekdy jsou tato konstatovani doprovazena i nabidkami na pomoc pri jejim vypracovani. K nejvyznamnejsim patri:

 • zprava "Dopad rozsireni EU o pridruzene zeme stredni a vychodni Evropy na vyzkum, technologii a vyvoj - Inovacni a strukturalni politika", kterou pro DGXII Evropske komise pripravila agentura Coopers and Lybrand ve spolupraci s dalsimi v letosnim roce. Zprava konstatuje, ze CR ani dalsi zeme doposud nemaji formulovanu jasnou politiku VaV, ktera by byla orientovana na potreby uzivatelu. Komise EU hodla v pripravovanem memorandu vyzvat tyto zeme, aby takove politiky pripravily v prubehu priprav na pristup k EU;
 • navrh dodatkoveho protokolu k Evropske dohode o pridruzeni CR k 5. ramcovemu programu vyzkumu a vyvoje EU. Dodatkovy protokol v clanku 4 pocita s vytvorenim podvyboru Rady pridruzeni, ktery se krome jineho bude zabyvat pravidelnymi rozbory budouci orientace a priorit vednich politik CR a EU;
 • vyzkumna zprava Institutu Maxe Plancka v Koline n/Rynem "Krize a sance: Transformace vyzkumu v postsocialistickych zemi stredni a vychodni Evropy" z konce roku 1997;
 • priprava konference ministru pro vyzkum a vyvoj clenskych zemi OECD, ktera se kona v dubnu 1999 v Parizi. Ministri clenskych zemi na nich maji podat podrobnejsi zpravu o narodnich politikach vyzkumu a vyvoje.

(d) vnitrnich potreb CR

 • potreby rozvijet ve strednedobem i dlouhodobem horizontu vzdelanost, zachovavat a rozvijet tradice ceske vedy a kultury
 • slabnuti dosavadnich komparativnich vyhod ceske ekonomiky (predstih rustu mezd pred rustem produktivity, stagnujici technologicka uroven vyznamne casti vyrobnich oboru, rostouci nezamestnanost, zprisnovani predpisu na ochranu zivotniho prostredi, zmeny ve strukture platebni bilance, aj.);
 • vzrustajici zajem podnikove sfery o vyzkum a vyvoj, o vyuziti poznatku. Potvrzeno krome jineho oficialnimi prohlasenimi vedoucich predstavitelu Svazu prumyslu a dopravy CR na pocatku zari letosniho roku;
 • relativne kvalitni vyzkumna zakladna v ustavech Akademie ved a na vysokych skolach, v soucasne dobe orientovana predevsim na zakladni vyzkum bez moznosti bezprostredniho vyuziti dosazenych vysledku;

(e) strategie nejvyspelejsich zemi v obdobi pokracujici globalizace. Z dokumentu mezinarodnich organizaci, nadnarodnich firem, zahranicnich vyzkumnych ustavu i z dokumentu o hospodarskych politikach nejvyspelejsich zemi vyplyvaji poznatky, ktere jsou v castecnem rozporu s podnety uvedenymi v bode (c) a se zamery ekonomiky CR. Nejvyspelejsi staty i technologicky vyspele nadnarodni firmy si uvedomuji nutnost pustit podniky ze zemi stredni a vychodni Evropy, Jizni Ameriky a dalsich rozvijejicich se zemi na mezinarodni trhy. Vyspele zeme a nadnarodni firmy se chteji rychle preorientovat na vyroby a sluzby s velmi vysokou narocnosti na vyzkum a vyvoj a uvolnit tak misto pro vyrobky a sluzby nenarocne na vyzkum a vyvoj z podniku rozvijejicich se zemi. Tato strategie neni v souladu se zajmy CR, ktera naopak usiluje o posun do spolecenstvi zemi s vyssimi mzdovymi naklady, coz vyzaduje formulovat jasnou a konkretni politiku VaV, realizovat ji ucinnymi nastroji a vystupy tuzemskeho VaV prevadet do konkurenceschopnych vyrobku a sluzeb na svetovych trzich.

     Priprava narodni politiky VaV je narocnym procesem. Poznatky ziskane ze zahranici ukazuji, ze priprava trva 12 i vice mesicu. Zminene usneseni vlady o principech vedni politiky z cervna 1998 pocitalo s tim, ze narodni politika VaV bude pripravena do konce roku 1999.

     Navrh postupu pripravy narodni politiky uvedeny v dalsich castech materialu vychazi z podrobne znalosti vice nez 15 politik clenskych zemi OECD z posledni doby, navazuje na schvalene principy vedni politiky a respektuje skutecnosti uvedene v bodech (a) az (d) uvodu.

A.2. VYCHODISKA

     Vyzkum a vyvoj, jeho ucelna struktura, doplnkove infrastruktury, rozsah a formy poskytovani statni podpory musi prispet k nastartovani a udrzeni takovych temp rozvoje ekonomiky, pri kterych se uroven Ceske republiky bude priblizovat urovni zemi Evropske unie. Realizace tohoto cile bude vyzadovat ucelne orientovane pojeti statni podpory VaV, pri zachovani ucelneho podilu badatelskeho vyzkumu jako nezbytneho predpoli pro navazujici formy vyzkumu a vyvoje. Vyzkum a vyvoj v CR se musi - v souladu s trendy ve vyspelych zemich - intenzivne zapojit do inovacnich procesu pro zvyseni konkurenceschopnosti vyrobku, technologii a sluzeb na mezinarodnich trzich.

     Narodni politika VaV, ktera bude usilovat o dosazeni cilu uvedenych v predchazejicim odstavci, bude pripravena s respektovanim nasledujicich vychodisek:

(a) priprava v pracovnich skupinach pri ucasti zainteresovanych organu, instituci a prednich odborniku s cilem dosahnout ucelneho konsensu a posilit vedomi i nutnost pripravy v siroke fronte zainteresovanych. Ramcovy navrh ustaveni pracovnich skupin je uveden v priloze IV.3;

(b) vyuziti podrobne a objektivni analyzy dosavadniho vyvoje a stavu VaV v CR a jejich srovnani se zahranicim;

(c) kompatibilita narodni politiky VaV s obdobnymi dokumenty zemi EU;

(d) respektovani svobody, ktera je nezbytna pro vedecky vyzkum a tvurci cinnost;

(e) zmirneni dosavadni relativni izolovanosti statni podpory VaV od ostatnich oblasti ekonomiky a spolecnosti, resp. od politik pro tyto oblasti. Cilem musi byt posileni a rozvijeni vazeb VaV s problemy rozvoje ekonomiky a spolecnosti;

(f) vecne (tematicke) zamereni VaV musi byt navrzeno na zaklade objektivniho posouzeni predpokladu a moznosti domaciho VaV, trendu ve svete, predpokladu a moznosti transferu dosazenych vysledku VaV a jejich vyuziti v ekonomice a spolecnosti;

(g) zapojeni spolecenskych ved do reseni perspektivnich problemu ekonomiky a spolecnosti;

(h) pri stanoveni vhodnych proporci jednotlivych druhu vyzkumu usilovat o posilovani vazeb zakladniho vyzkumu, aplikovaneho vyzkumu a vyvoje, krome jineho i podporou vzniku a cinnosti "center excelence", vytvarenim jejich siti vcetne zapojeni vyrobnich podniku, podniku sluzeb, vysokych skol a ustavu Akademie ved CR

(i) system statni podpory VaV bude rozvijet konkurenci v cele oblasti. Podpora bude poskytovana na zaklade pravidelneho a objektivniho hodnoceni dosazenych vysledku (vypracovana bude i metodika tohoto hodnoceni). Procesy rozhodovani o podpore musi byt objektivni, transparentni a kontrolovatelne.

A.3. RAMCOVY OBSAH

Navrh predpokladaneho obsahu narodni politiky VaV vznikl na zaklade posouzeni obdobnych dokumentu rady zemi a navazuje na strukturu schvalenych principu vedni politiky (usneseni vlady c. 397 z 10. cervna 1998).

(a) Cile a hlavni zasady politiky. Cile, jejich zduvodneni v kontextu s potrebami ekonomiky a spolecnosti CR a trendy svetoveho vyvoje. Konkretizace vazeb na politiky (koncepce rozvoje) ostatnich oblasti ekonomiky a spolecnosti CR.

(b) Vyzkum, vyvoj a transfer dosazenych vysledku. Zduvodneny navrh vecneho (tematickeho) zamereni strategickeho vyzkumu a vyvoje. Navaznosti na system inovaci. Uzivatelske pojeti systemu vyzkumu a vyvoje.

(c) Financovani vyzkumu a vyvoje.

(d) Ostatni formy statni podpory vyzkumu a vyvoje. Navrh ev. legislativnich uprav.

(e) Mezinarodni spoluprace.

(f) Personalni aspekty. Podpora rozvoje lidskeho potencialu ve VaV, navrhy reseni zhorsujici se vekove struktury pracovniku a jejich odmenovani, odstranovani jakekoliv diskriminace pri uplatnovani se ve VaV. Mobilita vedcu a vyzkumniku.

(g) Infrastruktura vyzkumu a vyvoje.

(h) Moralne - eticke aspekty vyzkumu a vyvoje.

(i) Komunikace s verejnosti. Opatreni pro zlepseni vztahu verejnosti k VaV.

V casti b) v navrhu nosnych smeru bude kladen zvyseny duraz na prumyslovy vyzkum. S jistotou lze tvrdit, ze i pro budouci prosperitu CR bude mit rozhodujici vyznam prumysl, resp. uspech jeho vyrobku a technologii na svetovych trzich.

     Uspech na narocnych trzich je zavisly na rychlosti a efektivnosti inovaci vyrobku a technologiich. Vyznamnym zdrojem inovaci je prumyslovy vyzkum. Vlada v souladu se svym prohlasenim bude prumyslovy vyzkum podporovat, a to vice nez doposud.

     Vyber smeru (oblasti) prumysloveho vyzkumu bude proveden na zaklade porovnani nabidky pracovist VaV, tj. nabidky vysledku, ktere by domaci VaV mohl dosahnout s poptavkou podniku, t.j. moznostmi tyto vysledky vyuzit. Stat podpori a bude organizovat opakovana jednani zastupcu VaV se zastupci podnikove sfery v perspektivnich oborech. Budou vyuzity v zahranici osvedcene formy kulatych stolu, task forces apod. Vyber priorit dale musi prihlizet k trendum rozvoje vedy ve svete, restrukturalizacnim zamerum domacich podniku, trendum vyvoje na zahranicnich trzich.

     Obsah jednotlivych casti navrhu narodni politiky bude konkretizovan po ustaveni jednotlivych pracovnich skupin.

B. Analyza dosavadniho vyvoje a stavu vyzkumu a vyvoje v CR

     Konkretni a dostatecnou podrobnou narodni politiku VaV nelze pripravit bez podrobne a objektivni analyzy dosavadniho vyvoje a stavu VaV v CR a jejich srovnani se zahranicim. Analyzu pripravi MSMT ve spolupraci s Radou vlady CR pro vyzkum a vyvoj. Analyza navaze na obdobne prace provedene v roce 1996. Udaje o vstupech VaV (financni prostredky, pracovnici) budou aktualizovany. Vetsi pozornost bude venovana vystupum: bibliometrie, patenty, licence, struktura zahranicniho obchodu.

     Predpoklada se ustaveni pracovni skupiny sestavene z vykonnych pracovniku zainteresovanych organu a instituci. V ramci analyzy se predpoklada i posouzeni technologicke urovne nekterych vyrobnich oboru v CR. Srovnani se zahranicim bude provedeno ve vsech castech analyzy. Duraz bude kladen na srovnatelnost kriterii.

     Analyza se zameri predevsim na tyto oblasti:

(a) Vydaje na vyzkum a vyvoj dle zdroju financovani a oblasti uziti

(b) Pracovnici vyzkumu a vyvoje a jejich struktury (vzdelani, vek, oblasti pusobeni aj.)

(c) Bibliometricka analyza (publikace, citace)

(d) Patentova a licencni analyza

(e) Hodnoceni zahranicniho obchodu (dovoz, vyvoz) ve strukture: vyrobky, technologie s velmi vysokou narocnosti na VaV (high-tech), se stredni narocnosti (medium-tech) a s narocnosti nizkou (low-tech)

(f) Stav systemu hodnoceni urovne VaV (organizaci, projektu a programu)

(g) Rozbor vyuziti vysledku drive ukoncenych programu a projektu

Obsah analyzy bude konkretizovan po ustaveni pracovni skupiny.

C. Ramcovy navrh financovani vyzkumu a vyvoje v pristich letech

     Jednou z podminek prijeti Ceske republiky do Evropske unie je i standardni politika vyzkumu a vyvoje - "vedni politika", odpovidajici podminkam EU. Narodni politiku vyzkumu a vyvoje se vlada ve svem programovem prohlaseni zavazala prijmout. Standardni politiku vyzkumu a vyvoje lze vsak navrhnout pouze s ramcovou znalosti realneho rozsahu statni podpory v dlouhodobejsim vyhledu nejmene na 3 - 5 let.

     Vlada se ve svych usnesenich c. 282/1994 a c. 247/1997 zavazala ke zvysovani statni podpory vyzkumu a vyvoje na uroven nejmene na 0,7 % HDP v okamziku vstupu CR do Evropske unie. Tento zavazek je uveden i v podkladech, ktere jsou soucasti zadosti CR pro prijeti do EU. Realita je vsak jina - jiz pet let stagnuje statni podpora na cca 0,45 % HDP. Podil statu na celkove podpore vyzkumu a vyvoje je nyni v CR vyrazne nizsi nez ve vetsine vyspelych zemi, navic oproti nim zde prakticky chybi neprima podpora vyzkumu a vyvoje (danova, celni aj.), coz predstavuje zvyseni rozdilu o dalsich cca 0,25 % HDP.

     Financni podpora vyzkumu a vyvoje ze strany statu je i ve srovnani s ostatnimi oblastmi verejneho zajmu nedostatecna a kratkodobe i dlouhodobe negativni nasledky teto skutecnosti jsou podcenovany. Stav vyzkumu a vyvoje v Ceske republice se zhorsuje chatranim pristrojoveho vybaveni (jen 20 % vybaveni neni jiz odepsano), nedostatecnym prisunem zahranicni knizni i casopisecke literatury a v neposledni rade hromadnym odchodem doktorandu a mladych vedcu do jinych oblasti a do zahranici z ekonomickych duvodu.

     Duvodem, proc vyspele zeme podporuji vyzkum a vyvoj, neni ale jen veda sama a jeji prinos k poznani, ale zejmena nutnost podpory vzniku novych, konkurenceschopnych technologii a vyrobku, bez nichz jsou jina proexportni opatreni malo ucinna.

     Po statni podpore vyzkumu a vyvoje, ktera by se priblizovala vyspelym zemim, volaji nejen vyzkumne ustavy a vysoke skoly, ale hlavne podniky, zejmena male a stredni velikosti. Pres vyrazne zvyseni podpory prumysloveho vyzkumu je v CR tato stale nejen absolutne, ale i relativne pod urovni Evropske unie. Rada kvalitnich projektu je kazdorocne zamitnuta nebo resena ve velmi omezenem rozsahu kvuli nedostatku financnich prostredku.

D. Zakon o vyzkumu a vyvoji

     Zakon o statni podpore vyzkumu a vyvoje pochazi z roku 1992 (c. 300/1992 Sb.), novelizace v roce 1994 (c. 1/1995 Sb.) se tykala jen terminologie a podminek verejne souteze. Zmeny vyvolane pripravovanou transformaci vyzkumnych rozpoctovych a prispevkovych organizaci a moznost vzniku novych organizaci se stejnymi pravnimi podminkami je jen jednim z duvodu pro vznik noveho zakona o vyzkumu a vyvoji. Vysoke skoly prechazeji na zaklade zakona c. 111/1998 z formy prispevkovych organizaci na formu verejnych vysokych skol. Obdobny prechod na "verejnopravni subjekty" bude uskutecnen i u nekterych vyzkumnych organizaci.

     Dalsim duvodem je potreba presneji vymezit podminky statni podpory teto oblasti tak, aby byly v souladu s normami a pravem EU. Jde o jedny z hlavnich ukolu usneseni vlady c. 247/1997 k Zasadam, na nichz se podili zejmena MSMT (obecna legislativni kompatibilita) a Rada (system statni podpory); dalsim zainteresovanym organem je MF (vazba na rozpoctova pravidla republiky a dalsi obecne platne predpisy). System statni podpory vyzkumu a vyvoje a vazeb mezi jednotlivymi subjekty musi pritom korespondovat s narodni politikou vyzkumu a vyvoje.

     Podle soucasnych predstav by tento zakon mel mit ctyri zakladni casti:

a) uvodni - nezbytne definice, okruh pusobnosti atd. (novelizovana cast I stavajiciho zakona, doplnena mj. o cast tykajici se narodni politiky vyzkumu a vyvoje);

b) financovani vyzkumu a vyvoje - pravidla pro poskytovani statnich ucelovych i institucionalnich prostredku na podporu vyzkumu a vyvoje (vyrazne novelizovana cast II soucasneho zakona doplnena podle legislativy EU);

c) "verejnopravni" organizace ve vyzkumu a vyvoji - zpusob vzniku, organy atd. (zcela nova cast zakona, jen castecne lze vychazet ze soucasne ci pripravovane legislativy);

d) organy ve vyzkumu a vyvoji - krome Rady a Grantove agentury bude zahrnovat i cast tykajici se obecneho postaveni Akademie ved, vysokych skol, resortnich a dalsich instituci VaV.

     Soucasti pripravnych praci bude i sirsi posouzeni legislativy jako celku. Cilem bude posoudit legislativu jako celek, nakolik prispiva rozvoji VaV ci mu naopak brani, a navrhnout potrebne upravy.

E. Hlavni ukoly Rady v nejblizsim obdobi

     Vlada ulozila predkladateli zaroven s koncepci rozvoje vyzkumu a vyvoje predlozit navrh cinnosti Rady s pripadnymi navrhy na zmeny ve slozeni Rady.

     Hlavni ukoly Rady jsou stanoveny zakonem a jsou strucne shrnuty v priloze c. IV.4. Spolecne s plnenim zakonem stanovenych ukolu se Rada a jeji clenove budou aktivne podilet zejmena na priprave narodni politiky vyzkumu a vyvoje.

     Cleny Rady navrhuje vlade predseda Rady na zaklade navrhu pravnickych osob zabyvajicich se vyzkumem a vyvojem tak, aby byly splneny podminky pomerneho zastoupeni jednotlivych sektoru vyzkumu a vyvoje, odborneho zamereni i regionalniho zastoupeni. Na zaklade techto legislativne zakotvenych principu probehla vyrazna (nadpolovicni) obmena clenu Rady k 6. cervnu 1998, kdy casti clenu Rady skoncilo funkcni obdobi. Vyrazne byly posileno zastoupeni tech oblasti, ktere budou pri priprave politiky hrat vyznamnou ulohu, zejmena prumysloveho vyzkumu a informatiky. Z vecneho hlediska proto neni nutne v soucasne dobe menit slozeni Rady, uvedene v priloze c. IV. 4.


IV.

Prilohy

Priloha c.1

Strucny prehled dosavadni politiky VaV v CR a souvisejicich legislativnich i dalsich praci provedenych od r. 1989

1. Zmeny v organech statni spravy pro oblast VaV pri prechodu od centralne rizene ekonomiky k ekonomice liberalni.

     Po zruseni statniho planu v roce 1989 byly v r. 1990 zruseny i ustredni organy odpovedne za oblast VaV - Statni komise pro vedeckotechnicky a investicni rozvoj (SK VTRI) na federalni urovni a Ceska komise pro planovani a vyvoj (CKPV) v CR. Na federalni urovni presla cast pusobnosti (mezinarodni spoluprace, cast legislativy a federalni programy) na Federalni ministerstvo strategickeho planovani (FMSP) a pozdeji na Federalni ministerstvo hospodarstvi (FMH), na republikove urovni (priprava navaznych prioritnich programu VaV a cast legislativy) na Ministerstvo pro hospodarskou politiku a rozvoj (MHPR) a na Ministerstvo skolstvi (MS). Ostatni cinnosti souvisejici se statnim planem byly zruseny bez nahrady. VaV byl financovan resortne bez vecne koordinace.

     S rozpadem federace doslo k presunu vetsiny kompetenci v oblasti VaV na MSMT.

2. Prehled zakonu, usneseni vlady, programovych dokumentu a aktivit tykajicich se politiky VaV

1990

 • Zakon FS c. 164/1990 Sb., kterym se meni doplnuje zakon c. 54/1963 Sb., o Ceskoslovenske akademii ved, ve zneni zakonneho opatreni FS c. 26/1970 Sb. a zakona c. 91/1977 Sb. Odstranena ideologicka vazba na minuly rezim a zruseno vylucne postaveni AV mezi institucemi VaV. Demokratizovana struktura AV.
 • Zakon FS c. 172/1990 Sb. o vysokych skolach. Vznik Rady VS. K hodnoceni VS zrizena Akreditacni komise (poradni organ vlady; dnes Akreditacni kolegium). Rozlisuje se VS studium bakalarske, magisterske / inzenyrske a doktorandske.
 • Narizeni vlady CR c. 350/1990 Sb. o akreditacni komisi.
 • Zakon CNR c. 575/1990 Sb. o opatrenich v soustave ustrednich organu statni spravy CR. Potvrdil samostatnou existenci Statni komise pro vedecke hodnosti, ustanovene zakonem NS c. 53/1964 Sb. o udelovani vedeckych hodnosti.
 • Vznikly interni grantove agentury AV CR1 a MZd (v dalsich letech tez MZe a MZP).

1991

 • Usneseni vlady CR c. 123/1991 k navrhu politiky vlady CR v oblasti vedy, vyzkumu, rozvoje techniky a technologii. Byly schvaleny "Zasady politiky vlady CR v oblasti vedy, vyzkumu, rozvoje techniky a technologii". Formulovano nove pojeti ulohy statu ve VaV.
 • Usneseni vlady CR c. 124/1991 o programech vyzkumu, rozvoje techniky a technologii. Vlada schvalila sest programu vyzkumu, rozvoje techniky a technologii a zridila Koordinacni radu vlady pro vedu, vyzkum a rozvoj techniky a technologii.

1992

 • Zakon FS c. 599/1992 Sb., kterym se zrusuje CSAV a upravuje zpusob vyporadani majetkovych a jinych prav.
 • Zakon CNR c. 283/1992 Sb. o Akademii ved CR. AV CR vznikla k 31.12.1992 a prevzala prava, zavazky a majetek CSAV na uzemi CR. Pracoviste AV CR se staly pravnickymi osobami.
 • Zakon CNR c. 300/1992 Sb. o statni podpore vedecke cinnosti a vyvoje technologii zakotvil system statni podpory VaV po vzoru vyspelych zemi. Jim byla zrizena Rada vlady CR pro VaV a Grantova agentura CR. Novelizovan zakonem c. 1/1995 Sb.
 • Zakon CNR c. 474/1992 Sb. o opatrenich v soustave ustrednich organu statni spravy CR. Vedni politika (vcetne mezinarodni spoluprace) prevedena do pusobnosti MSMT.
 • Usneseni vlady CR c. 116/1992, o zrizeni Koordinacni rady vlady CR pro vedu a technologie.
 • Podpora reseni a realizace site CESNET (Czech Education Network) - MSMT a VS

1993

 • Zakon CNR c. 21/1993 Sb., kterym se meni a doplnuje zakon CNR c. 2/1969 Sb., o zrizeni ministerstev a jinych ustrednich organu statni spravy CSR, ve zneni pozdejsich predpisu, a kterym se provadeji dalsi opatreni v soustave ustrednich organu statni spravy CR. Krome MSMT byla pusobnost ve VaV pridelena tez MZd, MH a MZe.
 • Usneseni vlady c. 135/1993 o transformaci Akademie ved CR. Vlada pozadala predsedu Akademie ved CR o predlozeni navrhu transformacniho projektu Akademie ved CR a rozhodla o vycleneni 100 mil. Kc pro zajisteni prevodu pracovniku AV na vysoke skoly. Prevod nebyl prilis uspesny.
 • Usneseni vlady c. 191/1993 o schvaleni statutu Grantove agentury CR.
 • Zakon c. 216/1993 Sb., kterym se meni a doplnuje zakon c. 172/1990 Sb., o vysokych skolach. Vytvoril lepsi podminky pro mobilitu pracovniku mezi Akademii ved a vysokymi skolami.
 • Usneseni vlady c. 206/1993 o transformacnim projektu Akademie ved CR. Timto usnesenim vlada ulozila pripravit zasady noveho zakona o Akademii (v navaznosti na prijeti zakona o neziskovych pravnickych osobach), predlozit ve II. pololeti vlade zpravu o prubehu transformace s harmonogramem dalsich kroku a formulovat konecny cil transformace AV CR2.
 • Usneseni vlady c. 256/1993 o uvolneni prostredku z ucelove rezervy statniho rozpoctu na rozvoj vedy a techniky. Timto usnesenim vlada rozhodla o uvolneni 50 mil. Kc pro Grantovou agenturu CR, urcenych na spolecne projekty ustavu Akademie ved CR a vysokych skol.
 • Usneseni vlady c. 418/1993 o schvaleni stanov Akademie ved CR. Navazne na zakon c. 283/1992 Sb., o Akademii ved CR, konkretizuje ukoly a cinnost organu AV, jeji Kancelare a pracovist.
 • Usneseni vlady c. 466/1993 o statutu Rady vlady CR pro vedeckou cinnost a vyvoj technologii (soucasny nazev: Rada vlady CR pro vyzkum a vyvoj).
 • Zahajeni rutinniho provozu site CESNET, poskytujici zejmena pracovistim VS a AV CR jejich vzajemne sitove propojeni vcetne pripojeni na INTERNET.
 • Zahajeni rutinniho provozu site PASNET (Prazska akademicka sit), poskytujici zejmena pracovistim VS, AV CR, VaV v Praze jejich vzajemne sitove propojeni vcetne pripojeni na CESNET a jeho prostrednictvim na INTERNET.
 • Vyhlaska MF o ucelovem financovani, ukladajici Rade vlady CR pro VaV zabezpecit jednotnou evidenci vsech projektu VaV financovanych ze statniho rozpoctu.
 • Reseni a realizace CEP 93 (centralni evidence projektu) vcetne zpracovani dat pro evidenci projektu za r. 1993.

1994

 • Smernice AV CR c. 1/1994 - System nezavisleho hodnoceni vedeckych pracovist AV CR. AV CR vypracovala interni normu (castka 1/1994 ve zneni castky 6/1994), ve ktere byly stanoveny zasady a postup hodnoceni provadeneho Akademickym hodnotitelskym gremiem.
 • Usneseni vlady c. 97/1994 o prubehu transformace Akademie ved CR. Vlada vzala na vedomi zpravu o prubehu transformace a harmonogram dalsiho postupu, do konce roku 1996.
 • Usneseni vlady c. 269/1994 o jmenovani zastupcu organu statni spravy do Akademickeho snemu Akademie ved CR na funkcni obdobi 1994 -1998.
 • Usneseni vlady c. 282/1994 o zasadach vlady pro oblast vyzkumu a vyvoje (pripravila pracovni skupina slozena ze zastupcu Rady vlady pro VaV , MSMT a AV CR). Prilohou byla "Analyza dosavadniho vyvoje a soucasneho stavu v oblasti vedecke cinnosti a vyvoje technologii". Vlada timto usnesenim tez urcila konkretni ukoly:
  • navrhnout novelu zakona CNR c. 300/1992 Sb.3 (Rada, MSMT a AV CR),
  • navrhnout novy zakon o vysokych skolach (MSMT, Rada, AV CR),
  • navrhnout rozdeleni prostredku statniho rozpoctu na podporu vedecke cinnosti a vyvoje technologii v r. 1995 (Rada, MF),
  • prizpusobit zakladni strukturu statistickeho zjistovani v oblasti VaV od r. 1995 metodice OECD (CSU),
  • navrhnout zakon, kterym by byl nahrazen zakon CNR c. 283/1992 Sb. o Akademii ved CR (AV CR, Rada, MSMT). Usnesenim vlady c. 593/94 byl tento ukol zrusen.
 • Smernice AV CR c. 5/1994, kterou se upravuje smernice AV CR c. 1/1994.
 • Usneseni vlady c. 524/1994 o statnim rozpoctu CR na rok 1995. Vyse statni podpory (jako podil HDP) zustava zachovana, ale podstatne se meni jeji struktura - znacne se zvysuje podil ucelovych prostredku na podporu VaV.
 • Usneseni vlady c. 593/1994 ke zprave o plneni ukolu ulozenych vladou s terminem plneni od 1. zari 1994 do 30. zari 1994.
 • MSMT pripravilo material "Vyzkum v Ceske republice a postaveni Akademie ved".
 • Zahajeni rutinniho provozu vysokorychlostni technologie ATM v siti PASNET

1995

 • Zakon c.1/1995 Sb. o statni podpore vyzkumu a vyvoje, kterym se meni a doplnuje zakon CNR c. 300/1992 Sb. o statni podpore vedecke cinnosti a vyvoje technologii. Byly odstraneny zname formalni i vecne nedostatky, byla zavedena terminologie kompatibilni s OECD a upresneny podminky poskytovani statni podpory vcetne kontroly prostrednictvim centralni evidence projektu VaV.
 • Vypracovan material "Financovani VaV v CR"
 • Zakon o neziskovych pravnickych osobach (vladni navrh zasad; tisk Poslanecke snemovny c. 1160).
 • Ustanoveni pracovni skupiny pro vypracovani analyzy dosavadniho vyvoje a soucasneho stavu VaV v CR (PSAVAV)4.
 • Priprava a vyhlaseni programu statni ucelove podpory VaV pro VS vcetne vyberoveho rizeni a realizace projektu:
  • Program posileni vyzkumu na VS
  • INFRA (1) na r. 95-97 (podpora rozvoje informacni infrastruktury VaV, trilety program)
  • INSTRUMENT 95 (podpora pristrojoveho vybaveni, jednorocni program)
 • Reseni a realizace RIP 95 (registr informaci o publikacich, celostatne vedeny Radou vlady pro VaV)

1996

 • Dokoncena Analyza dosavadniho vyvoje a soucasneho stavu vyzkumu a vyvoje v Ceske republice5.
 • Vyhlaseni programu statni ucelove podpory VaV pro VS vcetne vyberoveho rizeni a realizace projektu INSTRUMENT 96 (rozvoj pristrojoveho vybaveni, jednorocni).
 • Priprava, vyhlaseni programu statni ucelove podpory VaV pro pravnicke osoby v CR, vcetne vyberoveho rizeni a realizace projektu TEN-34 CZ na r. 95-98 (Trans European Network, 34 Mbit/s - ceska vetev evropske vysokorychlostni site propojujici vedecka a akademicka pracoviste.
 • Dohoda o vymezeni pusobnosti v oblasti VaV mezi MSMT CR a Radou vlady CR pro VaV (platnost od 1.1.1997).

1997

 • Usneseni vlady c. 247/1997 ze dne 23.4. o Zasadach vlady pro oblast vyzkumu a vyvoje. Cilem je dopracovat soucasny system statni podpory tak, aby byl pri vstupu CR do EU kompatibilni s jejim systemem. Z usneseni vlady vyplynulo 9 ukolu6.
 • Ukonceni programu INFRA(1); byl na r. 95-97
 • Zahajeni provozu vysokorychlostni (min 34 Mbit/s) site TEN-34 CZ
 • Priprava, vypracovani, predlozeni, prijeti materialu "Informacni infrastruktura VaV v CR"
 • Priprava a vyhlaseni programu statni ucelove podpory VaV INFRA(2)(pro pravnicke osoby v CR) na r. 1998-2000 (Rozvoj informacni infrastruktury pro VaV).
 • Zahajeni rutinniho provozu Integrovane virtualni knihovny v STK (INVIK)

1998

 1. Zakon o vysokych skolach c. 111/1998 Sb7.
 2. Usneseni vlady c. 397/1998 ze dne 10.6. 1998 o Principech vedni politiky CR na prechodu do 21. stoleti. Urcuji zejmena cile a hlavni zasady vedni politiky, jakoz i vecne priority a financovani VaV. (Navrh MSMT a Rady vlady CR pro VaV projednan pred predlozenim vlade pracovni skupinou slozenou ze zastupcu zainteresovanych organu a instituci a podroben meziresortnimu pripominkovemu rizeni)
 3. Usneseni vlady CR c. 281 z 22.4.1998 o Pravidlech hodnoceni vyzkumnych zameru a vysledku organizaci pro poskytovani institucionalni podpory VaV. Koncepce a narodni politika VaV v CR a cinnost Rady vlady CR pro VaV (material pro meziresortni pripominkove rizeni) v navaznosti na usneseni vlady c. 526/1998).
 4. Ukonceni programu TEN-34 CZ (na r. 95-98)
 5. INFRA(2) na r. 1998-2000 (Rozvoj informacni infrastruktury pro vyzkum a vyvoj - vyhlaseni programu statni ucelove podpory VaV pro pravnicke osoby v CR, vyber a realizace projektu)
 6. Priprava, vypracovani, prijeti materialu "Analyza podminek pro prechod Ceske republiky k informacni spolecnosti"
 7. Priprava a SW reseni CEZ (Centralni evidence zameru VaV)
 8. Priprava a SW reseni RIV (Registr informaci o vysledcich VaV)
 9. Zahajeno reseni projektu "Metainformacni system pro vedu, vyzkum a transfer technologii pro CR" v napojeni na EU (CRIS-ERGO)
 10. Podarilo se prosadit, aby:
  • se zajem statu o informacni system statni spravy rozsiril na statni informacni politiku,
  • bylo zadano vypracovani strategickeho dokumentu Statni informacni politika (T.3/99), jehoz nedilnou soucasti je i Statni informacni politika ve vyzkumu a vyvoji,
  • v Rade vlady pro VaV byl zastoupen odbornik na informacni infrastrukturu,
  • clenem Rady vlady pro statni informacni politiku byl zastupce MSMT.
  • Vedle instituci VaV zrizenych zakonem vznikla v prubehu transformace ekonomiky take rada instituci zdola. K nejaktivnejsim patri: Ucena spolecnost CR, Rada vedeckych spolecnosti, Inzenyrska akademie CR, Asociace vyzkumnych organizaci, Asociace inovacniho podnikani.

   

 11. Grantova agentura AV CR pridelovala financni podporu projektum v deseti vednich oborech, pro ktere byly zrizeny oborove rady. Celkova vyse prostredku Grantove agentury AV se pohybovala v jednotlivych letech mezi cca 55 - 75 mil. Kc. Vypsan byl dale program na pristrojove dovybaveni a obnovu ve 3 vybranych vednich oblastech a program poskytujici neinvesticni ucelove prostredky pro 28 klicovych oblasti.
 12. V prubehu transformace se vyrazne snizil pocet pracovist AV. Pocet jejich pracovniku klesl na polovinu. Ve sfere VaV obecne klesl pocet pracovniku z cca 130 tisic (1989) na soucasnych cca 45 tisic. Institucionalni dotace prispevkovym a rozpoctovym organizacim ve VaV klesly na 20 % stavu 1989.
 13. Vladni navrh novely byl schvalen jako zakon c. 1/1995 Sb.
 14. 6.6.1995 ji jmenoval ministr Nemec po dohode s ministrem Pilipem (v reakci na pozadavek premiera Klause). PSAVAV zpracovala na zaklade dotazniku (kompatibilnich s dotazniky CSU a s metodikou OECD), rozeslanych vice nez 1500 organizacim (ustavum AV CR, fakultam VS, resortnim VU i podnikum) a take s pouzitim rady ruznych drive vyhotovenych dilcich studii komplexni analyzu ceskeho VaV.
 15. V ni je mj. konstatovan rust uceloveho financovani VS vyzkumu v obdobi 1995-96 o cca 500 % (programy INSTRUMENT, INFRA, POSILENI VYZKUMU NA VS) a take rust mezinarodni spoluprace o cca 350 % (COST, EUREKA). Program PREZENTACE (i mimo VS) byl zameren na zlepseni transferu vysledku VaV do praxe. Program TEN-34 je v navaznosti na program EU zameren na propojeni evropskych vyzkumnych stredisek a VS pocitacovymi sitemi s vysokymi rychlostmi prenosu informaci.
 16. U ctyr z nich je hlavnim nositelem MSMT: III.2-Legislativne a metodicky zajistit kompatibilitu systemu statni podpory VaV se systemem EU. (Po 3. jednani pracovni skupiny prace pozastaveny az do vyjasneni problematiky transformace RO, PO); III.3-Zpracovat navrh systemu pravidel meziresortniho hodnoceni zameru, cinnosti a vysledku RO, PO zabyvajicich se VaV; III.4-Zpracovat a predlozit vlade navrh systemu statistickeho a ucetniho vykaznictvi povinneho pro vsechny prijemce statni podpory VaV (byvaly ministr MSMT Grusa zpracovany navrh vlade nepredlozil); III.8- Zhodnotit statni vydaje na VaV podle metodiky OECD a vysledek promitnout do navrhu rozpoctu na r.1998. K reseni techto ukolu byly vytvoreny pracovni skupiny slozene z odborniku a ze zastupcu zainteresovanych instituci. Vysledne materialy byly po pripominkovem rizeni predlozeny vlade (az na II.2 a III.4). Dalsi ukoly se tykaly diferncovaneho odmenovani ved. pracovniku (III.6 - MPSV), verejnych zakazek (III.9 - UOHS), systemu statni podpory VaV (III.1 - MF) a sladeni danoveho a ucetniho rezimu (III.5 - MF).
 17. Rozvoj vyzkumu probiha na VS pomaleji nez se predpokladalo (podil VS na VaV jen 8,5 %, zatimco v OECD 17,7 % a v EU 21 %). Alarmujici je nizky pocet mladych ved. pracovniku (30krat nizsi nez ve Svycarsku).

3. Organy a instituce s kompetencemi pro VaV zrizene ze zakona (nebo podle zakona)

Vlada CR - vrcholny organ vykonne moci i pro oblast VaV (financovani, zakonna iniciativa, podzakonne pravni predpisy).

Rada vlady CR pro vyzkum a vyvoj (na zaklade Zakona 300/1992 Sb.). Hlavni ukoly: posuzovani legislativnich podkladu vztahujicich se k VaV, navrhy rozdeleni financnich prostredku na podporu VaV mezi jednotlive ustredni organy. Cleny Rady jmenuje vlada; predsedou Rady je clen vlady; statut Rady schvaluje vlada.

Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy CR odpovida za politiku VaV vcetne mezinarodni spoluprace (s vyjimkou CERN a SUJV Dubna)8. Ministerstvo prumyslu a obchodu CR zajistuje rozvoj techniky a technologii.

Ministerstvo zdravotnictvi CR ma kompetence ve vedeckovyzkumne cinnost v oblasti zdravotnictvi.

Akademie ved CR ma 64 vyzkumnych a servisnich pracovist (ustavu). Ve sve cinnosti je plne autonomni; pro rozpoctove ucely ma postaveni ustredniho organu statni spravy; stanovy prijima Snem AV a schvaluje vlada; predseda AV je volen Akademickym snemem.

Grantova agentura CR byla zrizena (na zaklade zakona c. 300/1992 Sb.) na podporu projektu VaV navrhovanych pravnickymi i fyzickymi osobami. Prostredky poskytuje formou grantu, udelovanych na zaklade verejne souteze. GA ma pro rozpoctove ucely postaveni ustredniho organu statni spravy; predsedu a predsednictvo GA jmenuje vlada na navrh Rady vlady pro vyzkum a vyvoj; dozorci rada GA je volena Poslaneckou snemovnou; statut GA schvaluje vlada.

 1. K drivejsi ceskoslovenske spolupraci s mezinarodnimi organizacemi v ramci OSN (EHK, UNESCO, WHO, FAO) pribyla po r. 1990 spoluprace s mnoha dalsimi mezinarodnimi organizacemi. V oblasti VaV napr. COST, COPERNICUS, INGO, EUREKA, CERN, EMBC, ESA. Od r. 1999 bude CR plnopravnym ucastnikem 5. Ramc. programu VaV EU (ve 3. a 4. Ramcovem programu slo zatim jen o spoluresitelstvi).

4. Financovani VaV v CR

V soucasnosti se provadi:

a) ucelove, tj.:

 • podporou "grantovych projektu", tj. projektu predkladanych fyzickymi nebo pravnickymi osobami a vybranych v soutezi bez predem daneho vecneho vymezeni naplne projektu,
 • podporou "programovych projektu" tj. projektu predkladanych rovnez fyzickymi nebo pravnickymi osobami a naplnujicich programy vychazejici ze zasad vlady pro oblast VaV. Programy navrhuji a vyhlasuji spravci rozpoctovych kapitol a posuzuje je Rada vlady CR pro vyzkum a vyvoj.
 • podporou projektu mezinarodni spoluprace ve VaV.

b) institucionalne, tj. pridelovanim prostredku z rozpoctovych kapitol prislusnych ustrednich organu (zrizovatelu) vyzkumnym organizacim zrizenym zakonem nebo ustrednimi organy, a to na zaklade hodnoceni vysledku cinnosti techto organizaci. Organizace jsou hodnoceny zrizovateli a Radou vlady CR pro vyzkum a vyvoj.

Ucelove financni prostredky na podporu VaV poskytuji spravci kapitol statniho rozpoctu dvema zpusoby:

 • jako dotace u projektu, jejichz vysledky jsou urceny ke zverejneni, pro potrebu organu statni spravy nebo pro vice uzivatelu,
 • jako pujcky (navratne financni vypomoci) u tech projektu, jejichz vysledky jsou urceny pro jednoho uzivatele (neni-li jim organ statni spravy).

Prehled dosavadniho financovani ceskeho VaV je v nasledujici tabulce:

Cleneni vydaju na vyzkum a vyvoj v letech 1993-1998:

Aktivita 1993 1994 1995 1996 1997 1998
mil Kc % mil Kc % mil Kc % mil Kc % mil Kc % mil Kc %
Zakladni vyzkum 1359 31 1810 39,8 1977 40,4 2561 37,9 2772 35,7 3019 34,7
Nespecifikovany vyzkum na VS 554 12,7 797 17,5 883 18 789 11,7 840 10,8 815 9,3
Aplikovany vyzkum 2041 46,6 1531 33,6 1603 32,7 2755 40,8 3365 43,3 3689 42,2
Vyvoj 424 9,7 413 9,1 434 8,9 644 9,6 795 10,2 1209 13,8
Celkem 4378 100 4551 100 4897 100 6749 100 7772 100 8732 100

Misto predpokladaneho zvysovani vydaju na VaV ze statniho rozpoctu z 0,4 % HDP na 0,7 % HDP ve skutecnosti vydaje stagnovaly a v poslednich trech letech dokonce klesaly.


IV.

Harmonogram pripravy

Priloha c. 2

31. 12. 1998

 • Ustaveni pracovnich skupin
 • Otevreni diskuse o narodni politice VaV na Internetu

31. 1. 1999

 • Vypracovani podrobnych programu prace jednotlivych pracovnich skupin

31. 3. 1999

 • Vypracovani prvnich casti pracovni verze "Analyzy dosavadniho vyvoje a stavu vyzkumu a vyvoje v CR"
 • Zahajeni praci na priprave navrhu statniho rozpoctu VaV na rok 2000 vcetne strednedobeho vyhledu do roku 2005 ( kompatibilita s EU).

30. 4. 1999

 • Predlozeni prvni verze "Analyzy dosavadniho vyvoje a stavu vyzkumu a vyvoje v CR" k posouzeni Rade vlady CR pro vyzkum a vyvoj a MSMT pred rozeslanim do meziresortniho pripominkoveho rizeni.

31. 5. 1999

 • Predlozeni "Analyzy dosavadniho vyvoje a stavu vyzkumu a vyvoje v CR", po zapracovani pripominek, vlade (ukol III.1. navrhu usneseni vlady).
 • Vypracovani Ramcoveho navrhu vyvoje vydaju statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj do roku 2005 (ukol III.2. navrhu usneseni vlady).
 • Predlozeni resortnich podkladu o navaznostech jejich koncepcnich dokumentu na oblast vyzkumu a vyvoje (ukol III.3. navrhu usneseni vlady).

30. 6. 1999

 • Predlozeni prvnich verzi jednotlivych casti navrhu "Narodni politiky vyzkumu a vyvoje", vypracovanych pracovnimi skupinami, Rade a MSMT.
 • Zahajeni pripravy vecneho zameru noveho zakona o VaV vcetne provadeciho predpisu.

31. 8. 1999

 • Sestaveni cele pracovni verze navrhu "Narodni politiky vyzkumu a vyvoje" a projednani Radou a MSMT.

30. 9. 1999

 • Diskuse k vlastnimu navrhu "Narodni politiky vyzkumu a vyvoje" s vedeckou obci, uzivatelskou sferou a odbornou verejnosti.

31. 10. 1999

 • Rozeslani navrhu "Narodni politiky vyzkumu a vyvoje" do meziresortniho pripominkoveho rizeni po predchozim schvaleni Radou a MSMT.
 • Predlozeni vecneho zameru zakona o vyzkumu a vyvoji Legislativni rade vlady CR.

31. 12. 1999

 • Predlozeni konecneho navrhu "Narodni politiky vyzkumu a vyvoje" vlade po predchozim schvaleni Radou a MSMT (ukol III.4. navrhu usneseni vlady).


IV.

Organizacni zabezpeceni pripravy narodni politiky VaV

Priloha c. 3

     Pripravu narodni politiky VaV zajisti nekolik vzajemne koordinovanych pracovnich skupin. Navrh organizacniho zabezpeceni vychazi ze zkusenosti ziskanych pri priprave principu vedni politiky a dalsich vyznamnych dokumentu tykajicich se statni podpory vyzkumu a vyvoje. Navrh se tyka ustaveni pracovnich skupin pro pripravu navrhu narodni politiky VaV a pro analyzu dosavadniho vyvoje a stavu VaV v CR (dale take jen "Analyza") a jejich srovnani se zahranicim. Navrh je v souladu s pripravou narodni politiky VaV, uvedene v casti III. materialu a respektuje "Principy vedni politiky Ceske republiky na prechodu do 21. stoleti" (dale take jen "Principy"), ktere byly schvaleny usnesenim vlady c. 397 ze dne 10. cervna 1998.

     Pracovni skupina pro pripravu navrhu zakona o vyzkumu a vyvoji jiz byla ustavena pod vedenim Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj (dale take jen "RVV"). Jeji slozeni bude aktualizovano.

     V teto priloze jsou uvedeny obecne principy ustaveni skupin, jejich zakladni struktura, slozeni pracovnich skupin a ramcove zadani praci pro jednotlive skupiny.

A. OBECNE PRINCIPY

     V pracovnich skupinach - svodne i v dilcich - budou zastoupeny hlavni zainteresovane ustredni organy, instituce a organizace. Dilci pracovni skupiny budou postupne zpracovavat prislusne casti navrhu narodni politiky VaV a analyzy, pravidelne budou podavat informace svodne pracovni skupine.

     Doporucuje se tato zakladni struktura skupin:

Vedouci pracovni skupiny

 • jmenovani statutarnim predstavitelem nositele ukolu (ministrem skolstvi po dohode s mpr. vlady a predsedou Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj v pripade svodne pracovni skupiny a skupiny pro analyzu, v ostatnich pripadech namestkem ministra skolstvi, mladeze a telovychovy pro oblast vedy a vysokeho skolstvi po dohode s mistopredsedy Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj),
 • namestek ministra, mistopredseda RVV, ev. clen RVV,
 • ridi jednani pracovni skupiny,
 • zajistuje spolu s tajemnikem pracovni skupiny vazby na svodnou pracovni skupinu, resp. na MSMT a RVV.

Tajemnik pracovni skupiny

 • jmenovani na zaklade dohody MSMT a Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj,
 • predpoklady: zkusenosti v dane oblasti,
 • administrativni zazemi (primereny pocet spolupracovniku),
 • organizacne zajistuje jednani pracovni skupiny (pozvanky, zapisy, apod.),
 • zabezpecuje postupnou pripravu podkladu (rozesilani navrhu, upravy dle vysledku postupneho projednavani).

Clen pracovni skupiny

 • jmenovani vedenim vysilajicich organizaci (instituci) na zaklade pozadavku namestka ministra skolstvi, mladeze a telovychovy,
 • predpoklady: zkusenosti v dane oblasti,
 • schopnost zjistovat neoficialni stanoviska vysilajicich organizaci (instituci)9,
 • schopnost zajistovat pripravu dilcich podkladu ve vysilajici organizaci (instituci).
 1. Clen pracovni skupiny musi byt v dostatecnem kontaktu s vedenim organizace (instituce). Seznamuje vedeni i sirsi okruh odborniku s postupem prace skupiny, tlumoci a prosazuje nazory organizace (instituce). Zastoupeni organizace (instituce) v pracovni skupine nezbavuje organizaci (instituci) prava k vyjadreni odlisneho nazoru v jednotlivych kolech oficialniho pripominkoveho rizeni.

B. STRUKTURA PRACOVNICH SKUPIN

     Navrhuje se ustavit svodnou pracovni skupinu pro pripravu narodni politiky VaV jako celku a sest, resp. osm dilcich pracovnich skupin. Svodna pracovni skupina bude koordinovat cinnosti dilcich pracovnich skupin pro pripravu vybranych casti narodni politiky VaV a pracovni skupiny pro analyzu dosavadniho vyvoje a stavu VaV v CR a jeho srovnani se zahranicim. Svodna skupin bude sama zajistovat pripravu nekterych casti politiky.

     Navrh struktury pracovnich skupin vychazi z navrzeneho obsahu narodni politiky vyzkumu a vyvoj.Organizacni zabezpeceni pripravy narodni politiky VaV

Pracovni skupina Vedeni Odpovednost za:
dle obsahu politiky - cast "Principu" dle usn. vl. c. 397/98
Svodna
 • doc. Ing. J. Prusa, CSc., nam. MSMT
 • prof. MUDr. J. Syka, DrSc., mpr. RVV
 • Navrh politiky jako celku
 • koordinaci dilcich skupin
 • casti: a) Cile a hlavni zasady, f) Personalni aspekty,i) Komunikace s verejnosti
 • I., II. Cile hlavni zasady
 • VII. Institucionalni aspekty
 • VIII. Personalni aspekty
 • XI. Komunikace s verejnosti
Vyzkum, vyvoj a transfer dosazenych vysledku (+ 2 podskupiny)
 • Ing. K. Sperlink, CSc., mpr. RVV
 • cast b) Vyzkum, vyvoj a transfer dosazenych vysledku
 • III. Vecne (tematicke) priority
Financovani a neprime nastroje podpory
 • V. Hadraba, mpr. RVV
 • cast c) Financovani VaV, d) Ostatni formy podpory VaV
 • IV. Financovani
 • V. Ostatni formy podpory
Mezinarodni spoluprace
 • prof. MUDr. J. Syka, DrSc., mpr. RVV
 • cast e) Mezinarodni spoluprace
 • VI. Mezinarodni spoluprace
Infrastruktura VaV
 • prof. RNDr. J. Zlatuska, CSc., clen RVV
 • cast g) Infrastruktura VaV
 • IX. Infrastruktura VaV
Moralne-eticke aspekty VaV
 • prof. MUDr. J. Andel, CSc., clen RVV
 • cast h) Moralne-eticke aspekty VaV
 • X. Moralne-eticke aspekty
Analyza VaV
 • doc. RNDr. Z. Kukal, DrSc., clen RVV

  podklad pro politiku

C. SLOZENI PRACOVNICH SKUPIN A RAMCOVE ZADANI PRACI

     Slozeni pracovnich skupin neni konecne, muze byt v prubehu praci operativne pozmenovano. Vedouci dilcich pracovnich skupin se podle potreby zucastnuji jednani svodne skupiny.

     Zadani praci je ramcove. Dilci pracovni skupiny pripravi podrobne navrhy cinnosti a projednaji je se svodnou pracovni skupinou. Povinnou soucasti cinnosti a zpracovavanych podkladu vsech pracovnich skupin musi byt:

 • strucne hodnoceni stavu v dane oblasti (problematice) v CR s vyuzitim vysledku "Analyzy",
 • strucna informace o stavu v zahranici, predevsim v EU,
 • konkretizace, v nekterych pripadech i aktualizace "Principu" dle usneseni vlady c. 397/1998,
 • zduvodneni zadouciho stavu a navrh opatreni pro jeho dosazeni.

Skupiny krome uvedenych podkladu, tj. "Analyzy" a "Principu" budou dale vychazet z ramcoveho vyvoje vydaju statniho rozpoctu na VaV do roku 2005 (podklad MF dle ukolu III.2. navrhu usneseni vlady).

Svodna skupina

Vedeni

  doc. Ing. J. Prusa, CSc., namestek ministra skolstvi, mladeze a telovychovy prof. MUDr. J. Syka, DrSc., mistopredseda RVV

Tajemnici

  Ing. F. Hronek, CSc., reditel odboru politiky vyzkumu a jeji realizace MSMT RNDr. M. Blazka, vedecky sekretar RVV

Zastoupeni

  MSMT, RVV, MPO, MPSV, AV CR, RVS a CKR, SPD CR, AVO10, MO

Ramcove zadani praci

 1. Koordinace cinnosti dilcich pracovnich skupin (schvaleni podrobnych navrhu postupu, projednani postupnych verzi jednotlivych casti politiky, priprava souhrnneho navrhu politiky).
 2. Strucne shrnuti vysledku analyzy (jako celku a v oblastech, ktere svodna skupina zpracuje samostatne).
 3. Stav v zahranici, predevsim v EU (v priprave a obsahu dokumentu jako celku, dale v oblastech, ktere svodna skupina zpracuje samostatne).
 4. V casti "Cile a hlavni zasady":
  1. Formulace cilu a hlavnich zasad v navaznosti na dokumenty o hospodarske, socialni a zahranicni politice CR, resp. jejich relevantni casti. Vyuziti podkladu zpracovanych podle navrhu usneseni vlady.
  2. Institucionalni usporadani VaV.
   1. Statni sprava - pusobnosti a vzajemne vztahy organu a instituci pusobicich v oblasti VaV (centralizace kontra decentralizace, zrizeni " ustredniho organu statni spravy pro VaV" - rozbor problemu, instituce pro podporu aplikovaneho vyzkumu).
   2. Sektory VaV - transformace AV CR, resortni VaV, institucionalni aspekty aplikovaneho VaV.
 5. V casti "Personalni aspekty"
  1. Ziskani doplnujicich udaju o personalnim zabezpeceni VaV v CR, pokud nebudou obsazeny v analyze.
  2. Posouzeni hlavnich problemu oblasti ("starnuti" vedecke obce, hmotne zabezpeceni mladych pracovniku VaV, zeny ve VaV). Navrh opatreni.
  3. Mobilita pracovniku VaV narodni (mezi jednotlivymi strukturami: AV CR - vysoke skoly - podnikova pracoviste) i mezinarodni. Navrh podpurnych opatreni.
 6. V casti "Vztahy k verejnosti" - viz povinne casti v uvodu kapitoly C prilohy IV. 3.

 

 1. RVS - Rada vysokych skol, CKR - Ceska konference rektoru, SPD CR - Svaz prumyslu a dopravy CR, AVO - Asociace vyzkumnych organizaci.

Dilci pracovni skupiny:

Vyzkum, vyvoj a transfer dosazenych vysledku

Vedeni

  Ing. K. Sperlink, CSc., mpr. RVV

Tajemnik

  RNDr. M. Blazka, vedecky sekretar RVV

Zastoupeni

  MSMT, RVV, MF, MPO, MO, MZe, UPV11, SPD CR, AVO + predsedove obou podskupin

Ramcove zadani praci

 1. Proporce institucionalniho a uceloveho financovani v jednotlivych sektorech VaV (podnikovy vyzkum, vysoke skoly, "vladni sektor", AV CR, resortni pracoviste VaV).
 2. Vyznam a uloha programu VaV. Metodika pripravy, vyhlasovani a zabezpeceni programu VaV (reseni, ochrana dusevniho vlastnictvi, transfer vysledku, kontrola).
 3. Metodicka a organizacni podpora pripravy velkych narodnich programu VaV (spoluprace s podskupinou pro cileny vyzkum).
 4. Podpora transferu vysledku VaV.
 1. UPV - Urad prumysloveho vlastnictvi.

Vzhledem ke specifikum jednotlivych oblasti VaV se navrhuje zridit dve podskupiny:

Zakladni vyzkum, lekarsky VaV, spolecenske vedy

Vedeni

  Ing. K. Jungwirth, DrSc., clen RVV

Tajemnik

  RNDr. M. Blazka, vedecky sekretar RVV

Zastoupeni

  AV CR, RVS a CKR , GA CR, MZd, MK, MPSV, MO

Ramcove zadani praci

 1. Ucelnost ci neucelnost vyberu priorit (nosnych smeru) v zakladnim vyzkumu, lekarskem VaV, spolecenskych vedach. Kriteria vyberu, ramcove vymezeni podilu vyzkumu se zcela nezavislym vyberem temat.
 2. Viz povinne casti v uvodu kapitoly C prilohy IV.3.

Cileny VaV - prumyslovy, zemedelsky, resortni

Vedeni

  prof. Ing. Z. Vostracky, DrSc., clen RVV

Tajemnik

  Ing. K. Ferjentsik, odbor politiky vyzkumu a jeji realizace MSMT

Zastoupeni

  MDS, MO, MPO, MZe, MZP, AV CR, RVS a CKR, UPV, SPD CR, AVO

Ramcove zadani praci

 1. Hodnoceni stavajicich programu VaV v CR v celem procesu od pripravy navrhu az po transfer vysledku do inovaci.
 2. Postupy uplatnovane v zahranici, predevsim v EU (kulate stoly, task forces, aj.).
 3. Spoluprace se skupinou mpr. RVV Ing. K. Sperlinka, CSc. na navrhu metodiky pripravy a realizace velkych narodnich programu VaV.
 4. Navrh alespon 3 velkych narodnich programu VaV.

Financovani a neprime nastroje podpory VaV

Vedeni

  V. Hadraba, I. mpr. RVV

Tajemnik

  Ing. M. Thoma, sekretariat RVV

Zastoupeni

  MSMT, RVV, MF, MPO, MPSV, MO, MZe, AV CR, RVS a CKR, SPD CR, CSOB, AVO

Ramcove zadani praci

 1. Hodnoceni stavajici urovne institucionalniho a uceloveho financovani. Soulad s postupy v EU.
 2. Organizacni, metodicka a legislativni opatreni pro zvyseni efektivnosti a transparentnosti postupu, posileni motivacnich aspektu.
 3. Neprime nastroje podpory - viz povinne casti v uvodu kapitoly C prilohy IV. 3 dopracovat az do urovne vecnych navrhu legislativnich uprav.

Mezinarodni spoluprace

Vedeni

  prof. MUDr. J. Syka, DrSc., mpr. RVV

Tajemnik

  Ing. P. Krenek, CSc., reditel odboru mezinarodni spoluprace ve VaV MSMT

Zastoupeni

  MSMT, RVV, AV CR, RVS a CKR, MZ, MPO, MZe, MDS, MZd, MO

Ramcove zadani praci

 1. Viz povinne casti v uvodu kapitoly C prilohy IV.3.
 2. Specificka opatreni pro rozsireni ucasti organizaci VaV z CR na 5. ramcovem programu vyzkumu a vyvoje EU.

Infrastruktura VaV

Vedeni

  prof. RNDr. J. Zlatuska, CSc., clen RVV

Tajemnik

  Ing. D. Banacka, odbor politiky vyzkumu a jeji realizace MSMT

Zastoupeni

  MSMT, RVV, AV CR, RVS a CKR, MPO, MDS, SPD CR, AVO

Ramcove zadani praci

 1. Jednoznacne vymezeni rozsahu a pojeti infrastruktury VaV v navaznosti na pojeti v EU respektujici, ze zalezitosti institucionalni (vztahy a usporadani jednotlivych subjektu ve VaV) a personalni (lidske zdroje pro VaV) budou reseny v jinych castech navrhu politiky.
 2. Povinne casti dle uvodu kapitoly C prilohy IV.3 pro vymezeni dle predchazejiciho bodu 1.
 3. Optimalizace databazi VaV s respektovanim navaznosti na statni informacni system.
 4. Vedecke knihovny, vedecka literatura.

Moralne-eticke aspekty VaV

Vedeni

  prof. MUDr. J. Andel, CSc., clen RVV

Tajemnik

  RNDr. J. Zoubkova , sekretariat RVV

Zastoupeni

  AV CR, RVS a CKR, GA CR, AVO, MSMT, RVV12, MZe, MZd, MO

Ramcove zadani praci

 1. Vymezeni pojeti problematiky v navaznosti na pojeti v EU a s respektovanim (zapojenim) aktivit Bioeticke komise pri RVV.
 2. Povinne casti dle uvodu kapitoly C prilohy IV.3 pro vymezeni dle predchazejiciho bodu 1.
 3. Doporuceni legislativnich uprav.
 4. Navrh, pokud bude shledan ucelnym, moralne-etickeho kodexu vedy podchycujiciho tu cast problematiky, kterou nelze zajistit legislativne.
 1. V souladu se schvalenymi principy vedni politiky se moralne eticke otazky povazuji za zalezitost predevsim samotnych pracovniku VaV.

Analyza dosavadniho vyvoje a stavu VaV v CR a jeho srovnani se zahranicim

     Skupina bude vychazet ze zkusenosti ziskanych pri minule analyze provadene v roce 1996 v ramci pripravy Zasad vlady pro oblast vyzkumu a vyvoje, ktere byly schvaleny v dubnu 1997. Bude usilovat o uplatneni pristupu pouzivanych v zemich EU. Skupina nebude sama provadet rozsahlejsi setreni. Nezbytne vyjimky budou dohodnuty se svodnou skupinou.

Vedeni

  doc. RNDr. Z. Kukal, DrSc., clen RVV

Tajemnici

  Ing. F. Hronek, CSc., reditel odboru politiky vyzkumu a jeji realizace MSMT
  RNDr. M. Blazka, vedecky sekretar RVV

Zastoupeni

  MSMT, RVV, MF, CSU, UPV, AV CR, RVS a CKR, GA CR, MPO, MO, MZd, MPSV, SPD CR, AVO

Ramcove zadani praci

Analyza shromazdenych disponibilnich udaju a jejich interpretace:

 1. statistiky VaV domaci i zahranicni, analyza vstupu v pojeti dle OECD (Main Science and Technology Indicators),
 2. statniho rozpoctu - vydaje na VaV,
 3. o poctech publikaci a citaci v renomovanych casopisech s vyuzitim zakoupenych databazi SCI,
 4. o poctu patentu a licenci,
 5. o bilanci zahranicniho obchodu,
 6. o technologicke urovni vybranych oboru vyroby a sluzeb,
 7. z databazi RIV, CEP, CEZ,
 8. o vyuziti vysledku projektu a programu VaV ukoncenych pred dvema a vice lety


IV.

Slozeni Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj jeji hlavni ukoly

Priloha c. 4

Slozeni Rady:

sektor jmeno clena Rady vedni obor region
mistopredseda vlady pro hospodarskou politiku - predseda Rady Ing. Pavel Mertlik, CSc. spolecenske vedy Praha
Akademie ved CR doc. Ing. Dr. Pavel Chraska, DrSc. prirodni vedy Praha
**prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. lekarske vedy Praha
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. prirodni vedy Praha
Vysoke skoly prof. MUDr. Michal Andel, CSc. lekarske vedy Praha
prof. ThDr. Petr Pokorny, DrSc. spolecenske vedy Praha
prof. Ing. Zdenek Vostracky, DrSc. technicke vedy Plzen
Oblast prumysloveho vyzkumu a vyvoje Ing. Miroslav Janecek, CSc. technicke vedy Pardubice
prof. Ing. Jaroslav Purmensky, DrSc. technicke vedy Ostrava
***Ing. Karel Sperlink, CSc. technicke vedy Praha
Oblast vyzkumu a vyvoje v pusobnosti ostatnich ustrednich organu doc. RNDr. Zdenek Kukal, DrSc. prirodni vedy Praha
Ing. Petr Kohout zemedelske vedy Praha
Oblast obranneho vyzkumu a vyvoje Plk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc. technicke vedy Brno
Oblast infrastruktury vyzkumu a vyvoje prof. RNDr. Jiri Zlatuska, CSc. technicke vedy Brno
Oblast podnikani ve vyzkumu a vyvoji *p. Vlastimil Hadraba spolecenske vedy Praha

  * zastava funkci 1. mistopredsedy Rady
  ** zastava funkci mistopredsedy Rady pro vyzkum
  *** zastava funkci mistopredsedy Rady pro vyvoj

     Slozeni Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj musi odpovidat zakonu c. 300/1992 Sb., ve zneni zakona c. 1/1995 Sb., o statni podpore vyzkumu a vyvoje a Statutu Rady vlady pro vyzkum a vyvoj, ktery vlada schvalila svym svym usnesenim c. 222 ze dne 30. brezna 1998. Rada ma patnact clenu, jsou jmenovani vladou, jejich funkcni obdobi je ctyrlete a mohou byt jmenovani ve dvou po sobe jdoucich funkcnich obdobich. Predsedou Rady musi byt clen vlady.

     Predseda Rady navrhuje vlade kandidaty na cleny Rady na zaklade navrhu pravnickych osob zabyvajicich se vyzkumem a vyvojem, a na zaklade navrhu organu statni spravy tak, aby:

 1. z kandidatu zabyvajicich se vyzkumem a vyvojem byli tri z Akademie ved CR, tri z vysokych skol, tri z oblasti prumysloveho vyzkumu a vyvoje, dva z oblasti vyzkumu a vyvoje v pusobnosti ostatnich ustrednich organu, jeden za oblast obranneho vyzkumu a vyvoje, jeden za oblast infrastruktury vyzkumu a vyvoje a jeden za oblast podnikani ve vyzkumu a vyvoji.
 2. kandidati byli predstaviteli technickych, prirodnich, lekarskych, spolecenskych a zemedelskych oboru vyzkumu a vyvoje a zaroven aby bylo prihlednuto k regionalnimu zastoupeni.

     Zasedani Rady se jako stali hoste mohou ucastnit zastupci ustrednich organu po dohode prislusneho ministra s predsedou Rady.

Hlavni ukoly Rady:

A. Stale ukoly Rady dane legislativnimi predpisy

     Hlavni ukoly Rady jsou explicitne stanoveny vyse citovanym zakonem o statni podpore vyzkumu a vyvoje a Statutem Rady. Nalezi mezi ne zejmena:

 • Vypracovani navrhu vyse a rozdeleni prostredku statniho rozpoctu pro oblast vyzkumu a vyvoje a predlozeni vlade.
 • Sprava databazi VaV o vyzkumnych projektech (CEP), vyzkumnych zamerech (CEZ) a vysledcich (RIV)
 • Posuzovani programu VaV, navrzenych jednotlivymi ustrednimi organy statni spravy a Grantovou agenturou CR, pred vyhlasenim verejne souteze
 • Volby clenu oborovych komisi Grantove agentury CR (spolecne s predsednictvem GA CR)
 • Posuzovani vsech materialu z oblasti VaV, ktere jsou predkladany vlade
 • Predkladani navrhu vlade na obmenu clenu Rady
 • Predkladani navrhu vlade na obmenu clenu predsednictva GA CR

     Rada podle zakona v zaveru kazdeho roku predklada vlade vyrocni zpravu o sve cinnosti zaroven s navrhem na odmeny za vykon verejne funkce clenu Rady, predsednictva GA CR a Dozorci rady GA CR.

B. Dalsi hlavni ukoly Rady v nadchazejicim obdobi

 • Dalsi hlavni ukoly Rady souviseji s pripravou narodni politiky vyzkumu a vyvoje a pripravou noveho zakona o vyzkumu a vyvoji a jsou specifikovany v casti III.

Sdílejte na: