P R I N C I P Y VEDNI POLITIKY CESKE REPUBLIKY NA PRECHODU DO 21. STOLETI

V L A D A  C E S K E  R E P U B L I K Y

 

P r i l o h a

k usneseni vlady
ze dne 10. cervna 1998 c. 397

 

I.
Uvodni ustanoveni

     1. Vlada vedoma si vyznamu vedy pro stabilni a udrzitelny rozvoj ekonomiky a spolecnosti i jejiho dopadu na zivot a zdravi obcanu, povinnosti uchovat a rozvijet narodni intelektualni bohatstvi a vzdelanost naroda a prispivat ke svetovemu poznani, zodpovednosti respektovat obdobne dokumenty vedni politiky statu Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj (dale jen "OECD") a Evropske unie pri priprave Ceske republiky na vstup do Evropske unie, soucasnych problemu vyzkumu a vyvoje a odkladani jejich reseni, prijima Principy vedni politiky Ceske republiky na prechodu do 21. stoleti jako zakladni koncepcni dokument, na ktery bude navazovat dlouhodoba narodni politika vyzkumu a vyvoje.

     2. Vlada doporucuje, aby vlada ustavena po volbach uskutecnenych v cervnu 1998 navazala na tyto principy a do roku 2000 pripravila a schvalila narodni politiku vyzkumu a vyvoje, ktera bude vychazet z potreb Ceske republiky a bude obsahove i formalne srovnatelna s politikami clenskych statu Evropske unie.

II.
Cile a hlavni zasady vedni politiky

     1. Udrzitelny rozvoj spolecnosti, prosperita Ceske republiky, vzdelanost, zdravi, bezpecnost a spokojenost obcanu na pocatku 21. stoleti jsou zavisle na uspesnosti ucelne strukturovaneho, dostatecne podporovaneho a vhodne motivovaneho vyzkumu a vyvoje. Jednim z hlavnich cilu statni podpory je zvysovani konkurenceschopnosti ekonomiky Ceske republiky.

     2. Vyzkum a vyvoj patri k produktivnim oblastem verejneho zajmu. Ziskavani poznatku a jejich plynuly prechod od zakladniho vyzkumu, pres aplikovany vyzkum az k vyvoji novych, konkurenceschopnych vyrobku, technologii a sluzeb, musi byt, stejne jako ve vsech statech OECD, podporovano ze zdroju podnikatelskeho sektoru a ze zdroju verejnych. Prima financni podpora (prispevky, dotace, subvence, granty, apod.) musi byt doplnovana radou neprimych nastroju podpory (danove a uverove podpory, odpisova zvyhodneni, apod.).

     3. Politika vyzkumu a vyvoje musi byt koordinovana s dalsimi oblastmi verejneho zajmu, predevsim s politikou hospodarskou, proexportni, socialni, vzdelanostni, zdravotni, bezpecnostni (obrannou), politikou zivotniho prostredi, dopravni, kulturni a zahranicni.

     4. Globalizace svetove ekonomiky a globalizace informacnich toku zvysuji nalehavost zapojovani Ceske republiky do mezinarodni spoluprace ve vyzkumu a vyvoji. Vlada bude proto i nadale podporovat rozvoj mezinarodni spoluprace a vytvaret podminky pro zvyseni jeji uspesnosti.

     5. Vyrazneji nez doposud bude podporovano zvyseni vykonnosti a efektivnosti vyzkumu a vyvoje, kterych bude dosazeno zejmena:

  a) posilenim principu zasluhovosti - vyssi podpora bude smerovat k vykon-nejsim a efektivnejsim pracovnikum a organizacim vyzkumu a vyvoje,

  b) postupnym dopracovanim pravnich predpisu pro vyzkum a vyvoj, systemu statni podpory teto oblasti, kriterii rozdelovani prostredku a hodnoceni vysledku a jejich prizpusobovanim standardum statu Evropske unie,

  c) postupnym naplnovanim vecnych priorit v cilove orientovanem a aplikovanem vyzkumu, vcetne respektovani priorit programu Evropske unie.

III.
Vecne (tematicke) priority

     1. Jednou z nejvyznamnejsich casti standardni politiky vyzkumu a vyvoje bude stanoveni priorit pro tuto oblast. Priority bude formulovat statni sprava spolecne s vedeckou obci a podnikatelskym, resp. uzivatelskym, sektorem s ruznou mirou ucasti vsech stran tak, aby vyjadrovaly zakladni smery budouciho rozvoje ve vyzkumu a vyvoji.

     2. V zakladnim vyzkumu nebude vlada zasahovat do vyberu temat, postupu a metod. Jejich vyber je zalezitosti vedcu samotnych, jejich gremii a instituci. Vlada podpori takove zamereni zakladniho vyzkumu, ktere bude prihlizet k moznostem a predpokladum dosazeni vynikajicich vysledku v mezinarodnim porovnani a k moznostem ziskavani poznatku, pro jejichz dalsi vyuziti ma Ceska republika predpoklady v aplikovanem vyzkumu, ve vyvoji a v realizaci. Vlada povazuje za zadouci, aby mensi cast financnich prostredku byla pouzita na podporu vyzkumu novych a otevrenych problemu (temat), zvlaste v prostredi, ktere zarucuje akademickou svobodu badani a kriticnost akademicke obce.

     3. Zakladni formou podpory cilove orientovaneho vyzkumu, aplikovaneho vyzkumu a vyvoje budou vladni (narodni) programy vyzkumu a vyvoje. Vlada bude usilovat o jejich peclivou a koordinovanou pripravu a o zajisteni navaznosti techto programu na politiky prislusnych oblasti verejneho zajmu. Pro pripravu techto programu bude statni sprava organizovat a koordinovat spolecna jednani zastupcu a instituci vyzkumu, zastupcu a sdruzeni realizatoru a uzivatelu vysledku vyzkumu a vyvoje a zastupcu verejnosti.

     4. V experimentalnim vyvoji bude priority formulovat predevsim podnikatelsky, resp. uzivatelsky, sektor jako objednavky u vyzkumnych a vyvojovych pracovist. Statni sprava se na nich bude vyrazneji podilet v pripadech, kdy pujde o vyvoj pro potreby statu (napriklad u obranneho vyvoje).

     5. Z verejnych zdroju nebude podporovan vyzkum a vyvoj produktu, postupu a metod, ktere jsou zakazany mezinarodnimi smlouvami ci konvencemi (chemicke zbrane, biologicke zbrane, apod.) ani vyzkum a vyvoj, ktery je v rozporu s etickymi a moralnimi normami uznavanymi svetovou vedeckou obci.

IV.
Financovani

     1. Vlada bude, pocinaje rokem 1999, kazdorocne podle ekonomickych moznosti zvysovat primou statni financni podporu vyzkumu a vyvoje tak, aby pri prijeti Ceske republiky do Evropske unie predstavovala nejmene 0,7 % hrubeho domaciho produktu.

     2. Vlada bude vytvaret podminky pro postupne zvysovani vydaju podnikatelske sfery na vyzkum a vyvoj. Vlada hodla neprimymi nastroji podporit prirozeny zajem podniku o financovani vyzkumu a vyvoje.

     3. Vlada bude dale vytvaret podminky pro zvyseni prispevku na vyzkum a vyvoj ze zahranicnich zdroju. Pristup Ceske republiky k 5. ramcovemu programu vyzkumu a vyvoje Evropske unie prispeje nejen ke zvyseni urovne tuzemskeho vyzkumu a vyvoje, ale otevre vyzkumnym a vyvojovym pracovistim Ceske republiky pristup k financnim zdrojum Evropske unie.

     4. Rozdelovani prostredku statni podpory vyzkumu a vyvoje v Ceske republice bude smerovat k dosazeni takovych podilu uziti vsech statnich zdroju v jednotlivych sektorech, ktere jsou bezne ve statech Evropske unie. Konkretni podily sektoru vysokych skol, statniho (mimouniverzitniho) sektoru a podnikatelskeho sektoru budou stanoveny pri priprave narodni politiky vyzkumu a vyvoje s tim, ze

  a) prioritou bude zvysovani podpory vyzkumu na vysokych skolach tak, aby se jeho uroven postupne dostala na uroven vyspelych statu,

  b) nedilnou soucasti statni podpory bude podpora mimouniverzitniho vyzkumu v ustavech Akademie ved Ceske republiky a v resortnich vyzkumnych ustavech ve statnim sektoru,

  c) cilem podpory prumysloveho vyzkumu a vyvoje bude vyzkum a vyvoj progresivnich a zaroven konkurenceschopnych technologii zajistovanych spolupraci vysokych skol a vyzkumnych ustavu s podnikatelskym sektorem,

  d) pri rozdelovani podpory se bude dusledne prihlizet k dosahovanym vysledkum a k efektivnosti vyuzivani prostredku.

     5. Obranny vyzkum a vyvoj bude ucelove podporovan predevsim formou projektu na zaklade verejnych zakazek dostupnych pro vsechny druhy organizaci v souladu se standardy Evropske unie, Organizace Severoatlanticke smlouvy (NATO) a OECD v zavislosti na menici se mezinarodni bezpecnostni situaci a ukolech, ktere bude muset system obrany statu plnit pri uskutecnovani bezpecnostni politiky Ceske republiky.

     6. Vlada zajisti ucelovou a institucionalni podporu vyzkumu a vyvoje i pro dalsi vyznamne oblasti, jakymi jsou zemedelstvi, zdravotnictvi, ochrana zivotniho prostredi, ochrana kulturniho dedictvi, socialni sfera a bezpecnost prace. Podporen bude i spolecensky vyzkum, zejmena vyzkum problemu souvisejicich s transformaci ekonomiky a spolecnosti, procesy globalizace, zaclenovanim do struktur svobodneho sveta, prechodem k informacni spolecnosti a dalsi.

     7. Pri podpore jednotlivych oblasti vyzkumu a vyvoje bude kladen duraz na podporu vzniku spolecnych vyzkumnych pracovist, podporu mladych pracovniku, rozvoj infrastruktury pro potreby vyzkumu a vyvoje, transfer vysledku vyzkumu a vyvoje a na komunikaci pracovniku vyzkumu a vyvoje s uzivateli a verejnosti.

     8. Rozdelovani financni podpory bude dusledne prihlizet k dosahovanym vysledkum. Pri rozhodovani o institucionalnim a ucelovem financovani vyzkumu a vyvoje se bude uplatnovat objektivni vyhodnoceni dosazenych vysledku podle vice kriterii, vcetne hodnoceni prinosu pro ekonomiku a spolecnost. Verejnost bude informovana nejen o rozdeleni ucelovych prostredku jako doposud, ale i o rozdeleni institucionalnich prostredku a dosazenych vysledcich.

     9. Institucionalni podpora vyzkumu bude poskytovana podle stanovenych pravidel na zaklade hodnoceni dosazenych vysledku a vyzkumnych zameru organizacim, ktere nebyly zrizeny nebo zalozeny za ucelem podnikani.

     10. Ucelova podpora cilove orientovaneho vyzkumu, aplikovaneho vyzkumu a vyvoje, poskytovana na zaklade verejne souteze, vyhlasovane pro naplneni cilu programu (formulovanych spolecne statni spravou, reprezentanty vyzkumu a vyvoje a podnikatelskym sektorem nebo zastupci uzivatelu), bude ve smlouvach na celou dobu reseni projektu podminena uplatnenim vysledku a uvedenim veskerych nakladu na reseni projektu a jejich uplnym vyuctovanim.

     11. Do pripravovanych navrhu zakonu a navazujicich predpisu, tykajicich se pouziti prostredku statniho rozpoctu, budou zapracovany standardy Evropske unie z oblasti vyzkumu a vyvoje. Upraveno bude zejmena prime poskytovani prostredku na ucet nositele na zaklade smluv a cleneni financnich prostredku na podstatne mensi pocet kategorii. Dale bude upraveno vcasne poskytovani prostredku nositelum projektu.

V.
Ostatni formy statni podpory

     1. V ramci pripravy vedni politiky bude provedena objektivni a podrobna analyza vyhod a nevyhod ostatnich (neprimych) forem statni podpory vyzkumu a vyvoje, vcetne vyhodnoceni zahranicnich zkusenosti s temito nastroji podpory.

     2. Na zaklade analyzy bude pripraven zduvodneny navrh zavedeni danovych, celnich, uverovych a jinych ulev i dalsich neprimych nastroju podpory, ktere budou v souladu s legislativou Evropske unie, a budou pro Ceskou republiku vyhodnejsi nez prima podpora.

VI.
Mezinarodni spoluprace

     V oblasti mezinarodni spoluprace bude pro Ceskou republiku prioritou zapojeni do struktur vyzkumu a vyvoje Evropske unie, predevsim plny pristup k 5. ramcovemu programu vyzkumu a vyvoje, a zapojeni do spoluprace ve vyzkumu a vyvoji v ramci Organizace Severoatlanticke smlouvy (NATO). Dale bude pokracovat podpora samostatnych projektu mnohostranne a dvoustranne spoluprace vybranych ve verejne soutezi, a podpora ucasti ve vyznamnych mezinarodnich vladnich i nevladnich organizacich.

VII.
Institucionalni a organizacni aspekty

     1. Bude navrzeno nahrazeni soucasneho platneho zakona Ceske narodni rady c. 300/1992 Sb., o statni podpore vyzkumu a vyvoje, novym zakonem o vyzkumu a vyvoji, do ktereho by byla zapracovana legislativa Evropske unie, zejmena z oblasti podpory aplikovaneho vyzkumu a vyvoje a vyuziti jeho vysledku.

     2. Statni sprava ve vyzkumu a vyvoji zajisti tvorbu a realizaci vedni politiky, jeji provazanost s ostatnimi politikami, transparentni, objektivni a efektivni rozdelovani financnich prostredku a pravidelne hodnoceni vysledku celeho systemu statni podpory vyzkumu a vyvoje. V souvislosti se zapojovanim do struktur vyzkumu a vyvoje Evropske unie vzrostou naroky na statni spravu vyplyvajici z navazovani a udrzovani kontaktu s prislusnymi organy Evropske unie a organy jednotlivych statu Evropske unie, vcetne zabezpecovani nezbytnych agend.

     3. Vlada legislativne a organizacne zajisti prevod podstatne casti stavajicich rozpoctovych a prispevkovych organizaci zabyvajicich se vyzkumem a vyvojem, zejmena ustavu Akademie ved Ceske republiky a resortnich vyzkumnych ustavu, na verejnopravni organizace.

VIII.
Personalni aspekty

     Politika vyzkumu a vyvoje bude pokracovat v reseni dlouho zanedbavanych personalnich aspektu teto oblasti, zejmena v podpore mladych vedcu a talentu a rovnez zlepseni moznosti pro uplatneni zen ve vyzkumu a vyvoji. Podporovany budou studium a vedecka vychova ve vyspelych statech a obdobna nabidka pro zahranicni partnery v Ceske republice.

IX.
Infrastruktura vyzkumu a vyvoje

     1. Vlada bude i nadale venovat pozornost i rozvoji infrastruktury vyzkumu a vyvoje. Formou vhodnych programu bude podporovat rozvoj zdroju, organizaci a zarizeni pro prenos a poskytovani informaci pro pracovniky a organizace vyzkumu a vyvoje. Zamerem vlady je podporit porizovani a provoz velkych a nakladnych vyzkumnych pristroju a zarizeni, ktera budou spolecne vyuzivana vetsim poctem pracovist vyzkumu a vyvoje.

     2. Podporu infrastruktury, ktera slouzi nejen vyzkumu a vyvoji, ale i jinym oblastem, napriklad vzdelavani, kulture a informatice obecne, zajisti vlada na zaklade koordinace politiky vyzkumu a vyvoje s prislusnymi politikami jinych oblasti (vzdelavaci, kulturni, telekomunikacni, apod.).

X.
Moralne - eticke aspekty

     1. Soucasti formulace politiky vyzkumu a vyvoje bude i diskuse o moralne-etickych aspektech teto oblasti, ktera bude smerovat jednak ke zlepseni pravnich predpisu, jednak k formulaci kodexu moralky ve vede obdobne, jako je tomu ve vyspelych statech.

     2. Soucasti politiky vyzkumu a vyvoje bude i podrobne hodnoceni urovne vysledku vyzkumu a vyvoje, jejich vlivu na cloveka, spolecnost a zivotni prostredi, a hodnoceni rizik vyplyvajicich z realizace techto vysledku.

XI.
Komunikace s verejnosti

     Soucasti formulace politiky vyzkumu a vyvoje bude zlepseni komunikace pracovniku vedy, vyzkumu a vyvoje s verejnosti a hledani novych forem, ktere by tuto komunikaci zajistily.

Sdílejte na: