Informace o jednání zástupců MŠMT a RVV k výzkumným záměrům, konaném dne 6. 4. 2004

Účastníci jednání

MŠMT – nám. doc. Kolář, řeď. ing. Hanke, ing. Frýzek, ing. Říhová, RVV – mpř. prof. Zuna, mpř. dr. Viklický, dr. Nekvasil, řeď. Blažka

Jednání se uskutečnilo po výměně dopisů mezi mpř. vlády dr. Marešem a ministryní dr. Buzkovou a návazně na výsledky 188. zasedání Rady pro výzkum a vývoj – RVV. V úvodu jednání se přítomní shodli, že se nebudou řešit již uskutečněné kroky a že se jednání zaměří zejména na otázky společného zájmu tj. ty, kde MŠMT a RVV musí spolupracovat tak, vyplývá z kompetencí obou orgánů stanovených zákonem č. 130/2002 Sb.:

MŠMT ve vztahu k výzkumných záměrům odpovídá zejména za:

· meziresortní hodnocení návrhů výzkumných záměrů všech poskytovatelů (resortů), jehož výsledek je doporučením pro jednotlivé poskytovatele k vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory výzkumných záměrů institucí, spadajících do jejich působnosti,

· hodnocení návrhů výzkumných záměrů veřejných vysokých škol, nestátních právnických osob a organizačních složek státu jako jejich (ze zákona jediný možný) poskytovatel,

· vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory příjemcům podpory a za poskytnutí podpory (“financování”) výzkumným záměrům veřejných vysokých škol, nestátních právnických osob, organizačních složek státu,

· právní předpisy (zejm. nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů).

RVV ve vztahu k výzkumných záměrům odpovídá zejména za:

· návrh výdajů na výzkum a vývoj a jejich rozdělení na účelové a na institucionální výdaje (vč. výdajů na výzkumné záměry) u jednotlivých poskytovatelů na následující rok,

· analýzy a hodnocení stavu výzkumu a vývoje vč. hodnocení výsledků výzkumných záměrů.

Jednání proběhlo v oboustranně vstřícném duchu, bylo zaměřeno především na výměnu informací o názorech obou orgánů a jejich budoucím postupu a jeho výsledky lze rozdělit do několika bloků.

1) Rámcový harmonogram meziresortního hodnocení výzkumných záměrů a návrhů projektů programu Výzkumná centra

V rámci tohoto bodu byly diskutovány možnosti vzájemného sladění obou hodnocení tak, aby nové výzkumné záměry i projekty programu Výzkumná centra byly zahájeny od 1. ledna 2005. Zástupci MŠMT presentovali následující představu o postupu prací vycházející z toho, že každá instituce může přijmout jen ty závazky, které je schopna splnit.

a) Cca v září 2004 bude ukončeno hodnocení návrhů projektů programu Výzkumná centra a vyhlášeny jeho výsledky.

b) Uchazeči v souladu se zákonem (§ 24 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.) mohou ze soutěže odstoupit, ale musí do 7 kalendářních dnů oznámit tuto skutečnost MŠMT.

c) Pokud v průběhu hodnocení výzkumných záměrů uchazeč zjistí, že nemůže splnit svůj návrh (např. proto, že uspěl v jiných veřejných soutěžích, nejen v těch vyhlašovaných MŠMT), je povinen do 7 kalendářních dnů oznámit tuto skutečnost MŠMT.

e) Součástí meziresortního hodnocení výzkumných záměrů bude i kontrola toho, zda u návrhů výzkumných záměrů a návrhů projektů (nebo již udělených projektů) v působnosti MŠMT není v uznaných nákladech kalkulována souhrnná kapacita jednotlivých zaměstnanců uchazeče přesahující jeden pracovní úvazek podle zákoníku práce.

f) Po zhodnocení budou uchazeči seznámeni s výší uznaných nákladů a výší podpory, vyzváni k doplnění údajů nutných k uzavření smluv resp. vydání rozhodnutí a vyzváni k vyjádření, zda za těchto podmínek podporu přijímají a svým závazkům dostojí.

h) V případě, že bude dodatečně kontrolou zjištěno, že smlouvy (nebo rozhodnutí) vycházely z nepravdivých informací uchazečů (např. jsou založeny na porušení bodu e) bude MŠMT postupovat jako při porušení rozpočtových pravidel (§ 14 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.).

2) Uplatnění dosavadních výsledků institucí při meziresortním hodnocení výzkumných záměrů

Účastníci jednání se shodli, že kvalitní dosud dosažené výsledky institucí (dosažené nejen při řešení stávajících výzkumných záměrů, ale i při řešení projektů atd.) jsou jedním z kritérií odborné způsobilosti k řešení výzkumných záměrů. RVV bude na hodnocení výsledků dosud dosažených výsledků, zahrnujících i výsledky výzkumných záměrů řešených v letech 1999-2003 (vč. těch, které byly dodatečně prodlouženy) a které podle zákona musí být předány RVV k zařazení do IS VaV (RIV) do 6. 9. 2004, klást hlavní důraz. Proto:

a) MŠMT důrazně upozorní hodnotící komise na to, že se musí zaměřit na dosavadní výsledky dané instituce tak, aby splnila odborné předpoklady k úspěšnému řešení výzkumného záměru.

b) RVV navrhne do materiálu předkládaného v červnu t.r. vládě “Hodnocení VaV a jeho výsledků” úkol pro RVV zhodnotit bez ohledu na poskytovatele dosažené výsledky institucí v termínu daném zákonem (tj. předané do IS VaV do 6. 9. 2004) a v případě nedostatků navrhnout vládě snížení výdajů od r. 2006.

3) Převod prostředků na výzkumné záměry org. složek státu do rozp. kapitoly MŠMT

Zákon stanoví (§ 4 odst. 3 písm. f zákona č. 130/2002 Sb.), že nové výzkumné záměry organizačních složek státu (s výjimkou vojenských vysokých škol) lze podporovat pouze z rozpočtové kapitoly MŠMT. Jediný problém je s interpretací tohoto ustanovení u několika málo výzkumných záměrů zahájených v r. 2002 a v r. 2003.

a) RVV svůj názor na danou problematiku již vyjádřila, MŠMT se k ní vyjádří co nejdříve. Případné rozdíly v interpretaci budou řešeny řeď. Hankem a řeď. Blažkou.

b) Po sjednocení názorů RVV převede v návrhu rozpočtu prostředky z rozpočtových kapitol poskytovatelů do rozpočtové kapitoly MŠMT.

4) Výzkumné záměry a smysl meziresortního hodnocení návrhů výzkumných záměrů

Jde o ty případy, kdy určitý poskytovatel (resort) bude financovat výzkumné záměry přesto, že meziresortně nebyly hodnoceny jako úspěšné nebo byly výrazně méně úspěšnější než návrhy výzkumných záměrů, které pro limitovaný objem finančních prostředků u jiného poskytovatele (v jiném resortu) nebudou moci být financovány.

Výsledky meziresortního hodnocení nejsou podle nařízení vlády č. 462/2002 Sb. pro ostatní poskytovatele závazné (za využití prostředků z příslušné rozpočtové kapitoly odpovídá výlučně daný resort – správce rozpočtové kapitoly). Naproti tomu je povinností RVV navrhnout vládě co nejúčelnější rozdělení výdajů na VaV do jednotlivých rozpočtových kapitol.

Z hlediska času je problém je v tom, že meziresortní hodnocení bude ukončeno nejdříve v listopadu 2004, kdy už na zásadní změny rozpočtu na r. 2005 bude pozdě (viz bod 1).

a) RVV v návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV na r. 2006 a výhledu na r. 2007 a 2008 navrhne těm resortům, které budou financovat v roce 2005 výzkumné záměry v rozporu s výsledky meziresortního hodnocení, snížení výdajů dané rozpočtové kapitole.

b) RVV v těch případech, kdy se jiný poskytovatel než je MŠMT bude řídit výsledky meziresortního hodnocení (tam, kde meziresortní hodnocení nedoporučí řešení výzkumného záměru), bude jednat o účelnosti zachování výdajů formou účelové podpory z dané rozpočtové kapitoly tak, aby mohl zajišťovat své úkoly stanovené zákonem.

c) RVV uvedené principy včas sdělí všem správcům rozpočtových kapitol tak, aby se jimi mohli řídit (např. je zapracuje do návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV na r. 2005 a výhledu na r. 2006 a 2007).

5) Výzkumné záměry, pracovní kapacity uchazečů aj.

V rámci tohoto budu byly diskutovány jednak problémy již uvedené v předchozích bodech jednak možnosti konkrétního postupu MŠMT a jeho hodnotících komisí při meziresortním hodnocení výzkumných záměrů. Ke výzkumné kapacitě českého výzkumu bylo konstatováno, že nemůže narůst o desítky (či stovky) procent k 1. lednu 2005 a že vedle již projednaných kroků (bod 1) bude nutné řešit systém výdajů na VaV jako celek, tj.i s ostatními poskytovateli zejm. s GA ČR, která mzdové prostředky poskytuje pouze výjimečně. Diskutována bylo mj. účelnost rozdělení disponibilních prostředků mezi jednotlivé komise před vlastním hodnocením tak, aby výsledky byly vzájemně srovnatelné (a nebyly deformovány výrazně vyšším počtem méně kvalitních návrhů v některých komisích), dále problematika proporcí výdajů a jejich srovnání s dosahovanými výsledky (zejm. u společenských věd jsou výdaje výrazně vyšší než v jiných zemích a výsledky naopak výrazně horší) atd.

a) MŠMT zváží uvedené náměty a možnosti jejich využití při meziresortním hodnocení výzkumných záměrů, za jehož výsledky plně odpovídá.

b) RVV rovněž zváží ty otázky spadající do její působnosti, zejm. ty, které se týkají systému výdajů na VaV jako celku a promítne je do koncepce své činnosti.

V Praze dne 20. dubna 2004

M.Blažka

Sdílejte na: