Usnesení k jednotlivým bodům programu 222. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, konaném dne 13. dubna 2007

 

Schválení programu
Rada schvaluje program 222. zasedání.
 
1. Zápis z 221. zasedání
Návrh usnesení:
Rada schvaluje zápis z 221. zasedání.
 
A1)Usnesení vlády
a)                 ze dne 19. března 2007 č. 274 o jmenování členky Rady pro výzkum a vývoj a o změně statutu této Rady
b)                 ze dne 12. března 2007 č. 237 k žádosti o udělení souhlasu vlády s použitím prostředků rezervního fondu GA ČR
c)                 ze dne 28. března 2007 č. 288 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 155) – viz bod A10)
Návrh usnesení:
A1.                  Rada bere na vědomí usnesení vlády
1.                 ze dne 19. března 2007 č. 274 o jmenování členky Rady pro výzkum a vývoj a o změně statutu této Rady;
2.                 ze dne 12. března 2007 č. 237 k žádosti o udělení souhlasu vlády s použitím prostředků rezervního fondu GA ČR;
3.                 ze dne 28. března 2007 č. 288 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 155) – viz bod A10).
 
A2)Zápis z jednání
a)                 OK RVV ŽP (14. 3. 2007)
b)                 OK RVV NŽP (26. 3. 2007)
Návrh usnesení:
A2.                  Rada  bere na vědomí zápisy z jednání
1.                  OK RVV ŽP (14. 3. 2007)
2.                  OK RVV NŽP (26. 3. 2007)
 
A3)Analýza VaV 2007 – zápis z jednání PS (5. 4. 2007)
Návrh usnesení:
A3.                  Rada bere na vědomí zápis z jednání PS Analýzy VaV 2007 (5. 4. 2007).
 
A4)Zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro rekapitulaci opatření uložených v návaznosti na analýzy VaVaI
Návrh usnesení:
A4.                  Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro rekapitulaci opatření uložených v návaznosti na analýzy VaVaI (26. 3. 2007).
 
A5)Zápis z jednání MPS (14. 3. 2007)
Návrh usnesení:
A5.                  Rada bere na vědomí zápis z jednání MPS (14. 3. 2007).
 
A6)Evropská rada pro výzkum
Návrh usnesení:
A6.      Rada bere na vědomí informaci o Evropské radě pro výzkum.
 
A7)            Plán práce na rok 2007
a)                 Odborných komisí RVV
b)                 Bioetické komise RVV
 
Návrh usnesení:
A7.      Rada bere na vědomí plán práce na rok 2007 - Odborných komisí RVV a Bioetické komise RVV.
 
A8)            Termíny zasedání předsednictva Rady do konce roku 2007
Návrh usnesení:
A8.      Rada
1.                 bere na vědomí termíny zasedání předsednictva Rady do konce roku 2007;
2.                 ukládá sekretariátu Rady na 224. zasedání Rady předložit termíny zasedání Rady a jejího předsednictva na rok 2008.
 
A9)            Stanovisko Legislativní rady vlády k novele zákona o pobytu cizinců
Návrh usnesení:
A9.      Rada bere na vědomí stanovisko Legislativní rady vlády k novele zákona o pobytu cizinců.
 
A10)        Stanovisko vlády k novele zákona č. 130/2002 Sb. (tisk 155-kofinancování RP)
Návrh usnesení:
A10.    Rada bere na vědomí „Stanovisko vlády k novele zákona č. 130/2002 Sb. (tisk 155-kofinancování RP)“.
 
A11)        Návrh vyhlášky o centrální evidenci dotací – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
a)                 Informace k návrhu vyhlášky o centrální evidenci dotací
b)                 Návrh vyhlášky o centrální evidenci dotací
Návrh usnesení:
A11.    Rada bere na vědomí „Návrh vyhlášky o centrální evidenci dotací – vypořádání meziresortního připomínkového řízení“.
 
A12)        Návrh prezentace ČR na setkání Rad pro VaV v Berlíně
Návrh usnesení:
A12.    Rada bere na vědomí „Návrh prezentace ČR na setkání Rad pro VaV v Berlíně“.
 
B0)     Zajištění činnosti Rady pro výzkum a vývoj
a)                 Zajištění činnosti Rady – duben 2007
b)                 Zajištění činnosti RVV – materiál MŠMT pro schůzi vlády
Návrh usnesení:
B0)      Rada bere na vědomí informaci dr. Kopicové k tomuto bodu a materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro schůzi vlády „Zajištění činnosti Rady pro výzkum a vývoj“.
 
B1)            Návrh Jednacího řádu RVV
Návrh usnesení:
B1.       Rada podle článku 12 odst. 4 Statutu Rady, schváleného usnesením vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, o Statutu Rady pro výzkum a vývoj, ve znění usnesení vlády ze dne 19. října 2005 č. 1354, usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321 a usnesení vlády ze dne 19. března 2007 č. 274 schvaluje Jednací řád Rady pro výzkum a vývoj.
 
B2)            Volba místopředsedů RVV
Návrh usnesení:
B2.       Rada
1.                 schvaluje materiál 222/B2 Volba místopředsedů Rady;
2.                 zvolila I. místopředsedkyní Rady PhDr. Miroslavu Kopicovou a místopředsedou Rady prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc.;
3.                 ukládá na 223. zasedání Rady (11. května 2007) předložit rozdělení úkolů mezi místopředsedy Rady včetně návrhu na změny v odpovědnosti stálých zpravodajů Rady (viz Jednací řád Rady).
 
B3)            Návrh SR VaV na rok 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010
a)                 Závěry z jednání s resorty
b)                 Požadavky resortů na výdaje SR VaV na rok 2008
c)                 Návrh celkových výdajů SR na VaV na rok 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010
 
 
 
d)                 Usnesení vlády ze dne 2. dubna 2007 č. 323
Návrh usnesení:
B3.       Rada
1.                 schvaluje návrh na mimořádné zasedání Rady zaměřené na přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010, které se bude konat dne 20. dubna 2007 v 8:30 hodin v jednací místnosti vlády v budově Úřadu vlády České republiky;
2.                 ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady připravit na mimořádné zasedání podle bodu 1 návrh výdajů státního rozpočtu na rok 2008 zpracovaný ve dvou variantách, a to ve variantě „22 mld. Kč“ podle usnesení vlády ze dne 2. dubna 2007 č. 323 a ve variantě „23,8 mld. Kč“ pro případ, že 1,8 mld. Kč na spolufinancování operačních programů není zahrnuto ve vládou schválených výdajích, a na to navazující úpravu pro roky 2009 a 2010 podle diskuze proběhlé na 222. zasedání Rady s tím, že doporučí vládě další výdaje na VaV, které považuje za nezbytné;
3.                 ukládá členům Rady, aby v případě podání připomínky k materiálu podle bodu 2 na zvýšení určitého výdaje navrhli současně odpovídající snížení jiných výdajů na výzkum a vývoj tak, aby se celkový objem výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj nezměnil.
 
B4)            Systém práce s experty EU
Návrh usnesení:
B4.       Rada souhlasí s předloženým materiálem a žádá MŠMT o jeho realizaci.
 
B5)            Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2005
Návrh usnesení:
B5.      Rada
1.                 schvaluje materiál do vlády „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2005“;
2.                 ukládá sekretariátu Rady připravený materiál pro vládu rozeslat do meziresortního připomínkového řízení.
 
B6)            Provozní řád IS VaV
a)                  Informace k Provoznímu řádu IS VaV
b)                  Provozní řád IS VaV
Návrh usnesení:
B6.       Rada
1.                 schvaluje Provozní řád Informačního systému výzkumu a vývoje;
2.                 ukládá sekretariátu Rady jeho zveřejnění na www.vyzkum.cz.
 
B7)            Česká hlava 2008
a)                  Národní cena vlády Česká hlava – návrh na změny
b)                 Cena vlády za propagaci či popularizaci VaV
Návrh usnesení:
B7.      Rada
1.                  bere na vědomí informaci o problematice Národní ceny vlády Česká hlava;
2.                  bere na vědomí informaci, že v roce 2007 společnost Caneton, s.r.o., realizátor projektu Česká hlava, udělí cenu MEDIA v dosavadní podobě;
3.                  ukládá svým členům a předsedům odborných komisí a žádá stálé hosty o předložení návrhů na změny při udělování Ceny vlády v rámci projektu Česká hlava a při udělování Ceny vlády za propagaci či popularizaci výzkumu a vývoje v rámci projektu Česká hlava do 27. 4. 2007;
4.                  ukládá předsednictvu a sekretariátu RVV zpracování materiálu do vlády k problematice Národní cena vlády Česká hlava a jeho předložení na 224. zasedání Rady (8. června 2007).
 
B8)            Program VaV MPO „TRIO
a)                 Program VaV „TRIO“
b)                 Jmenování zpravodaje
Návrh usnesení:
B8.       Rada
1.                 jmenuje zpravodajem pro Program VaV MPO „TRIO“ - ing. Janečka;
2.                 ukládá členům Rady a členům OK NŽP, aby do 20. dubna 2007 zaslali k danému materiálu připomínky.
 
B9)            Stanovisko Rady k výzkumným záměrům zahajovaným v roce 2009
a)                  Informace o výzkumných záměrech zahajovaných v roce 2009
b)                  Žádost o stanovisko MŠMT
c)                  Návrh stanoviska Rady
Návrh usnesení:
B9.      Rada
1.                  bere na vědomí informaci o výzkumných záměrech zahajovaných v roce 2009 a žádost o stanovisko Rady od MŠMT;
2.                 schvaluje stanovisko Radyk výzkumným záměrům zahajovaným v roce 2009 uvedené v dopise sekretáře Rady.
 
B10)        Změna formy vnitřního připomínkového řízení Rady pro výzkum a vývoj
Návrh usnesení:
B10.     Rada schvaluje formu vnitřního připomínkového řízení Rady pro výzkum a vývoj.
 
B11)        Aktualizace DZSV č. 8 – Společenskovědní výzkum
Návrh usnesení:
B11.     Rada ukládá Odborné komisi pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj, aby aktualizovala DZSV – Společenskovědní výzkum a předložila jej k projednání na 226. zasedání Rady (12. října 2007).
B12)        Žádost MV o souhlas Rady podle § 17 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb.
Návrh usnesení:
B12.     Rada souhlasí s žádostí Ministerstva vnitra podle § 17 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb.
 
B13)    Různé
Návrh usnesení:
B13.     Rada
1.                  jmenuje zpravodajem pro předsednictví ČR v EU Ing. V. Nekvasila, DrSc.
2.                  ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady na červnové zasedání Rady předložit principy výrazného snížení počtu 22 rozpočtových kapitol, ze kterých je výzkum a vývoj v ČR podporován.

Sdílejte na: