Informace z 222. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 13. dubna 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání.

 

A - Body určené pouze pro informaci, které Rada vzala na vědomí

Usnesení vlády ze dne 19. března 2007 č. 274 o jmenování členky Rady pro výzkum a vývoj a o změně statutu této Rady, usnesení vlády ze dne 12. března 2007 č. 237 k žádosti o udělení souhlasu vlády s použitím prostředků rezervního fondu GA ČR a usnesení vlády ze dne 28. března 2007 č. 288 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 155).

Zápisy z jednání OK RVV ŽP (14. 3. 2007) a OK RVV NŽP (26. 3. 2007).

Analýza VaV 2007 – zápis z jednání Pracovní skupiny (5. 4. 2007)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny pro rekapitulaci opatření uložených v návaznosti na analýzy VaVaI

Zápis z jednání MPS pro hodnocení VaV (14. 3. 2007)

Evropská rada pro výzkum - informace

Plán práce na rok 2007
a)                 Odborných komisí RVV
b)                 Bioetické komise RVV

Termíny zasedání předsednictva Rady do konce roku 2007

Stanovisko Legislativní rady vlády k novele zákona o pobytu cizinců

Stanovisko vlády k novele zákona č. 130/2002 Sb. (tisk 155-kofinancování RP)

Návrh vyhlášky o centrální evidenci dotací – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Návrh prezentace ČR na setkání Rad pro VaV v Berlíně
 

B - Body, které byly určené k projednání

Zajištění činnosti Rady pro výzkum a vývoj
a)                 Zajištění činnosti Rady – duben 2007
b)                 Zajištění činnosti RVV – materiál MŠMT pro schůzi vlády
Rada byla seznámena se současným stavem delimitace Rady na Úřad vlády ČR a současně s materiálem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro schůzi vlády „Zajištění činnosti Rady pro výzkum a vývoj“, kterým se převádí činnost Rady z MŠMT zpátky na Úřad vlády ČR.

Návrh Jednacího řádu RVV
Rada schválila změnu svého Jednacího řádu, kterou si vyžádala změna Statutu Rady (viz. usnesení vlády ČR ze dne 19. března 2007 č. 274 o jmenování členky Rady pro výzkum a vývoj a o změně statutu této Rady).

Volba místopředsedů RVV
Rada zvolila I. místopředsedkyní Rady PhDr. Miroslavu Kopicovou a místopředsedou Rady prof. Ing. Vladimíra Haasze, CSc. a uložila na 223. zasedání Rady (11. května 2007) předložit rozdělení úkolů mezi místopředsedy Rady včetně návrhu na změny v odpovědnosti stálých zpravodajů Rady (viz Jednací řád Rady).

Návrh SR VaV na rok 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010
Radaschválila návrh na mimořádné zasedání Rady zaměřené na přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010, které se bude konat dne 20. dubna 2007 a uložila předsednictvu a sekretariátu Rady připravit na mimořádné zasedání návrh výdajů státního rozpočtu na rok 2008 zpracovaný ve dvou variantách, a to ve variantě „22 mld. Kč“ podle usnesení vlády ze dne 2. dubna 2007 č. 323 a ve variantě „23,8 mld. Kč“ pro případ, že 1,8 mld. Kč na spolufinancování operačních programů není zahrnuto ve vládou schválených výdajích, a na to navazující úpravu pro roky 2009 a 2010.

Systém práce s experty EU
Rada byla seznámena s materiálem, který vysvětluje pravidla spolupráce MŠMT s delegáty, kteří zastupují ČR v různých poradních orgánech pro VaV v EU a požádala MŠMT o jeho realizaci.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2005
Rada schválila materiál do vlády „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2005“ a uložila sekretariátu Rady připravený materiál pro vládu rozeslat do meziresortního připomínkového řízení.

Provozní řád IS VaV
Rada schválila Provozní řád Informačního systému výzkumu a vývoje, který definuje základní pravidla pro předávání a zařazování údajů o prováděném výzkumu a vývoji a jejich výsledků do Informačního systému výzkumu a vývoje a pro poskytování informací v IS VaV obsažených a uložila sekretariátu Rady jeho zveřejnění na www.vyzkum.cz.

Česká hlava 2008
a)      Národní cena vlády Česká hlava – návrh na změny
b)      Cena vlády za propagaci či popularizaci VaV
Rada byla seznámena s problematikou Národní ceny vlády Česká hlava a s informací, že v roce 2007 společnost Caneton, s.r.o., realizátor projektu Česká hlava, udělí cenu MEDIA v dosavadní podobě.Dále Rada uložila svým členům a předsedům odborných komisí a požádala stálé hosty o předložení návrhů na změny při udělování Ceny vlády v rámci projektu Česká hlava a při udělování Ceny vlády za propagaci či popularizaci výzkumu a vývoje v rámci projektu Česká hlava do 27. 4. 2007, dáleuložila předsednictvu a sekretariátu RVV zpracování materiálu do vlády k problematice Národní cena vlády Česká hlava a jeho předložení na 224. zasedání Rady (8. června 2007).

Program VaV Ministerstva průmyslu a obchodu „TRIO
Rada jmenovala zpravodajem pro Program VaV MPO „TRIO“ ing. Janečka a uložila členům Rady a členům OK NŽP, aby do 20. dubna 2007 zaslali k danému materiálu připomínky.

Stanovisko Rady k výzkumným záměrům zahajovaným v roce 2009
a)      Informace o výzkumných záměrech zahajovaných v roce 2009
b)      Žádost o stanovisko MŠMT
c)      Návrh stanoviska Rady
Rada vzala na vědomí informaci o výzkumných záměrech zahajovaných v roce 2009 a žádost o stanovisko Rady od MŠMT a schválila stanovisko Radyk výzkumným záměrům zahajovaným v roce 2009.

Změna formy vnitřního připomínkového řízení Rady pro výzkum a vývoj
Rada schválila změnu formy vnitřního připomínkového řízení Rady pro výzkum a vývoj.

Aktualizace DZSV č. 8 – Společenskovědní výzkum
Rada uložila Odborné komisi pro společenské a humanitní vědy Rady, aby aktualizovala DZSV – Společenskovědní výzkum a předložila jej k projednání na 226. zasedání Rady (12. října 2007).

Žádost MV o souhlas Rady podle § 17 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb.
Rada souhlasila s žádostí Ministerstva vnitra podle § 17 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. o vyslovení souhlasu k zadání dvou návrhů výzkumných projektů, které svým specifickým vymezením předmětu výzkumu směřují ke zvýšení účinnosti znaleckých expertiz v oblasti forenzní genetiky při dokazování trestné činnosti a odhalování pachatelů.

Různé
Rada jmenovala svým zpravodajem pro předsednictví ČR v EU ing. V. Nekvasila, DrSc.
Dále Rada uložila předsednictvu a sekretariátu Rady na 224. zasedání Rady (8. červen 2007) předložit principy výrazného snížení počtu 22 rozpočtových kapitol, ze kterých je výzkum a vývoj v ČR podporován.

Sdílejte na: