IV. VÝSLEDKY PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ

Národní politika výzkumu a vývoje České republiky

IV. VÝSLEDKY PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ


     Z 26 členů vlády, vedoucích dalších ústředních orgánů a ostatních zainteresovaných orgánů a institucí své připomínky zaslalo do 20. prosince 1999 (termín byl 16. prosince 1999) své připomínky 21 představitelů. Dalších pět využilo možnosti neodpovídat v případě souhlasného stanoviska (mpř. vlády JUDr. Pavel Rychetský, ministr J. Bašta, vedoucí Úřadu vlády Ing. K. Březina, předseda SÚJB Ing. Ján Štuller a předseda ČÚZK Ing. J. Šíma, CSc.). Ze 79 připomínek jich 32 bylo akceptováno, 20 částečně akceptováno (šlo zejména o připomínky k uspořádání státní správy ve VaV) a 27 jich nebylo akceptováno. Většina obeslaných přijetí politiky jednoznačně podpořila, nesouhlas vyjádřil ministr průmyslu a obchodu (který předložil 30 připomínek) a materiál je předkládán s rozporem s MPO (viz předkládací zpráva).

Č.

Podstata připomínky

St.

Zdůvodnění předkladatele

PhDr. Vladimír Špidla – 1. místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a ministr zdravotnictví (č.j. 601-46098/99 ze dne 16. prosince 1999 a č.j. 33102/99-34 ze dne 14. prosince 1999):

K materiálu nemá připomínky, považuje jej za přínosný pro další zvyšování efektivnosti výzkumu a vývoje; jedná se o potřebné a logické vyústění vývoje v této oblasti. Doporučuje zohlednit připomínky MPSV a MZ:

 1. MPSV: Projekty s podporou nižší než 1 mil. Kč považuje v oblasti sociální a BOZP za projev plurality a pozitivní. A V oblasti společenských a sociálních věd je tomu tak (zde také neexistují programy VaV a výzkum je realizován jednotlivými projekty). Naproti tomu v technice a dalších oblastech se plně projevují nedostatky uvedené v odst. 174 politiky.
2. MPSV: Podporuje zvýšení koordinační úlohy Rady a rozpracování části týkající se orgánů VaV při přípravě zákona o VaV. Č V návrhu byly předloženy dvě resp. tři varianty budoucího uspořádání státní správy ve VaV. V připomínkovém řízení se projevily značně rozdílné názory na tuto problematiku. Proto byl v návrhu usnesení vlády upřesněn bod III.4. tak, aby do 28. února 2000 byl vládě předložen návrh na organizační zajištění výkonu státní správy ve VaV. Jednání představitelů zainteresovaných orgánů a institucí o této problematice budou pokračovat (např. ve dnech 3.-4.2.2000 za účasti obou předkladatelů). Proces formulování úlohy orgánů ve VaV bude dlouhodobý, bude zahrnovat i změny zákonů a proto pro účely politiky je navržené variantní řešení nezbytné. Kromě toho poskytuje dostatečný signál domácím i zahraničním orgánům a institucím o vůli tento složitý problém řešit.
3. MPSV: Odst. 28 politiky je příliš obecný, naproti tomu v odst. 27 chybí mechanismus poskytování informací veřejnosti. A Odstavec 28 byly přeformulován tak, aby uvedený mechanismus zahrnoval (podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím).
4. MZ: Doplnit bod III.2. návrhu usnesení vlády o další členy vlády. A Návrh usnesení vlády doplněn.
5. MZ: V odst. 34 doplnit postgraduální studium. A Bod 34 doplněn.
6. MZ: Budoucí uspořádání státní správy ve VaV podrobit široké diskusi. Č Viz připomínka č. 2.
Pavel Dostál – ministr kultury (č.j. 14.831/1999 ze dne 14. prosince 1999):

Splňuje beze zbytku zadání, je zpracován přehledně a je utříděný; je zřejmé, že na jeho dokončení bylo vynaloženo velké úsilí. Konkrétní připomínky:

7. Je otázkou, zda stanovené tématické a průřezové programy orientovaného VaV nejsou duplicitní s 5. Rámcovým programem EU (stať IV.2.2.). N Jedná se o priority, které jsou na počátku 21. století zcela nesporné a proto jsou v různých obměnách nejen součástí 5. RP EU, ale i součástí národních programů zemí EU resp. OECD srovnatelné velikosti a struktury ekonomiky (velké země mají priorit více – kosmický výzkum atd.). Specifika ČR budou vyjádřena v navazujících pracích při přípravě Národního programu orientovaného VaV (viz též předkládací zpráva k tomuto bodu a bod III.2. návrhu usnesení vlády).
8. Sladit terminologii ve stati V.1.1. se statí V.1.2. N Každá kapitola pojednává o něčem jiném (V.1.2. o formulaci cílů programů, V.1.1. o podmínkách podpory jednotlivých projektů). Blíže vysvětleno v příloze III.8. - orientovaný výzkum zahrnuje i část základního výzkumu a to tu část, kde cíle jsou předem určeny.
Ing. Jan Fencl – ministr zemědělství (č.j. 4459/99-1000 ze dne 16. prosince 1999):

Návrh je zpracován velmi konzistentně, zachycuje všechny důležité složky VaV. Konkrétní připomínky:

9. V odst. 32 v textu “ realizace politiky bude koordinována s politikou …” nahradit slovo “koordinována” za slovo “navazovat”. N Realizace politiky VaV a ostatních politik ČR se musí ovlivňovat vzájemně. Nejde tedy jen o jednostrannou návaznost politiky VaV na ostatní politiky (mj. i z důvodu delšího časového horizontu VaV proti většině ostatních oblastí, přínosu VaV pro rozvoj odvětví a oborů atd.).
10. Do odst. 46 doplnit “rozvoj a inovaci vědních oborů”. A Formulace doplněna.
11. V odst. 58 V zemědělství neplatí, že formulace uvedená v odst. 58, že pro aplikovaný výzkum jsou a budou veřejné prostředky jen doplňkovým zdrojem financování. A Formulace upravena.
12. V odstavci 102 nahradit slovo struktura slovem priority. A Text nahrazen.
13. Nesouhlas s konstatováním v odst. 210 o roztříštěnosti státní správy ve VaV v ČR. N V předkládací zprávě i v příloze III.7. je uveden dostatek argumentu i čísel pro toto tvrzení.
14. K odstavcům 204 – 224 připomínky k uspořádání státní správy, podporuje druhou variantu. Č Viz připomínka č. 2.
Doc. Ing. Miroslav Grégr – ministr průmyslu a obchodu (č.j. 37225/99/3010/3000 ze dne 15. prosince 1999):

Přes nesporný přínos politiky, zejména ve věci zajištění kompatibility podpory VaV v ČR s praxí EU a přes snahu o zabezpečení efektivnějšího způsobu podpory VaV prostředky státního rozpočtu nelze s některými jejími částmi, důvody a závěry souhlasit, resp. bezvýhradně souhlasit.

Dále jsou vypořádány jednotlivé připomínky, které MPO označilo za podstatné a zásadní. Základní problémy, kde přetrvává rozpor mezi předkladateli a ministrem průmyslu a obchodu jsou uvedeny i v předkládací zprávě.

15. Usnesením vlády nelze zrušit Zásady vlády pro oblast VaV z roku 1997 (usn. vlády č. 247/1997), neboť na zásady vlády odkazuje zákon č. 300/1992 Sb. A Jde o nesoulad mezi zákonem č. 300/1992 Sb., ve znění zákona č. 1/1995 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje (který odkazuje na blíže nespecifikované zásady vlády) a mezi Smlouvou o založení EHS ve znění smlouvy o EU (která jako podmínku členství stanovuje přijetí národní politiky VaV a její koordinaci s ostatními zeměmi). Upraven odst. 1 politiky (návazně bude řešeno v novém zákoně o VaV).
16. V části V.1.1. chybí rozlišení forem podpory na “dotace” a “návratné půjčky”, kterou stanovily Zásady vlády z roku 1997. A V legislativě EU pro oblast VaV zakotveno není (viz směrnice EU 96/C 45/5-16), na základě požadavku MPO sloučeny stávající odst. 147 a 148 a doplněn nový odst. 148 (převzatý ze Zásad vlády z roku 1997).
17. Neopodstatněnost úkolu III.2. návrhu usnesení vlády o přípravě Národního programu orientovaného VaV. Programy orientovaného výzkumu musí vycházet z resortních, odvětvových a event. dalších politik. N Návrh uplatňuje standardní postup užívaný v zahraničí. Nutnost uplatnění tohoto postupu je dále posílena buď neexistencí nebo přílišnou obecností některých resortních či jiných politik. Úsilí o provázanost resortních aj. politik a připravované politiky VaV bylo a to i v případě MPO neúspěšné. Podklad o resortních aj. politikách v působnosti MPO, který měl být podle bodu III.3. usnesení vlády č. 811/1998 jedním z hlavních zdrojů pro politiku VaV, je velmi obecný, u řady koncepčních materiálů chybí vazby na VaV vůbec.
18. Nesouhlas s úkolem III.5. návrhu usnesení vlády o personálním posílení sekretariátu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. N Rada vlády spolu s MŠMT postupně přibližuje systém státní podpory VaV v ČR systému EU a to při prokazatelně nedostatečném personálním zabezpečení aktivit uložených jí zákonem a vládou. Úkoly, která v zahraničí zabezpečují samostatná ministerstva či jiné orgány, v ČR zajišťuje řádově nižší počet pracovníků. Rada jednoznačně konstatovala, že splnění úkolů III.1. a III.5. návrhu usnesení vlády (příprava nového zákona o VaV) je se stávajícím sekretariátem 5 pracovníků nerealizovatelné.
19. Politika není směrnicí, jak je uvedeno v odst. 1. A Odst. 1 přeformulován (slovo “směrnice” nebylo chápáno s legislativním slova smyslu, pro jednoznačnost změněno).
20. Formulace požadavků na nový zákon o VaV je nekonkrétní. A Viz připomínka č. 2., nově formulován bod III.4. návrhu usnesení vlády (úkol předložit do 278.2.2000 vládě samostatný materiál).
21. Národní politika VaV nemůže být zároveň politikou, směrnicí, záměrem nového zákona i obecného rámce. Č Politika takto zadána usn. vlády č. 811/1998 nebyla a jako koncepční dokument srovnatelný s politikami zemí EU toto splnit ani nemůže (jde o zásadní nepochopení účelu politiky a neznalost politik VaV zemí EU). K podobě “směrnice” – viz připomínka č. 19. O věcný záměr zákona v žádném případě nejde – ten má být podle návrhu usnesení vlády č. III.1. předložen do 30.6.2000.
22. Politika nebyla připravována dostatečně otevřeným způsobem (nesouhlas s odst. 25). N Politika byla připravována zcela otevřeným a v ČR dosud ojedinělým způsobem včetně plné pracovní účasti zástupců MPO, opakované veřejné diskuse, zveřejňování průběžných verzí politiky na Internetu atd. Odborná veřejnost byla vyzvána k předložení námětů a připomínek (výzva 3+3 mpř. vlády P. Mertlíka) s obrovskou odezvou. Podkladové materiály, studie a analýzy byly průběžně publikovány v elektronické i tištěné podobě. O průběhu přípravy politiky pravidelně jednala mj. za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu Z. Vorlíčka Rada i řada dalších grémií.
23. Účinnou koordinaci VaV realizace politiky VaV může zajistit jen druhý, decentralizovaný model státní právy VaV. Č Viz připomínka č. 2.
24. Volba priorit VaV (odst. 42) musí vycházet z aktuálních potřeb státu. N Pro řešení aktuálních potřeb (nejen státu, ale i podniků atd.) je VaV velmi málo účinný, neboť jeho výstupy se projeví až za několik let. Naopak je VaV velmi účinný pro řešení dlouhodobých problémů.
25. Tématické a průřezové programy kopírují strukturu 5. RP EU, chybí národní specifika. N Viz připomínka č. 7.
26. Požadavek na změnu formulace systémových priorit (tak, aby byl celý VaV cíleně zaměřený).. N Jde o nepochopení významu systémových priorit (jsou to otázky, které jsou společné od základního výzkumu až po vývoj), doporučené změny jsou dostatečně vyjádřeny v částech IV.1.2. a IV.2.2.
27. Požadavek plného zapojení základního výzkumu primárně do zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti českého hospodářství. N Chápání základního výzkumu jako činnosti určené pouze pro potřeby výrobní praxe je dávno překonané. Odpovídající podíl a provázanost s aplikovaným VaV jsou již vyjádřeny v odst. 54.
28. Nesouhlas se záměrem podpořit vznik a činnost subjektů pro transfer technologií (resp. požadavek tyto subjekty konkretizovat). Analogicky to platí o formě účasti státu při podpoře a využívání rizikového kapitálu. N Ve srovnání se zahraničím je v ČR velmi malý počet malých (a středních) podniků zabývajících se transferem technologií a politika vyjadřuje jasný záměr tento velmi efektivní způsob přenosu výsledků VaV podpořit. Formy podpory (a tím výběr subjektů) musí konkretizovat MPO. Stejné důvody a stejný postup platí pro využívání rizikového kapitálu. Obě problematiky budou řešeny při přípravě Národního programu orientovaného VaV.
29. Požadavek, aby základní struktura Národního programu orientovaného VaV respektovala zájmy státu a potřeby resortu. N Národní program musí především respektovat zájmy společnosti (ekonomiky atd.) a nikoliv státní správy.
30. Připomínka k formulaci termínů v odst. 117. A Formulace upravena.
31. Dořešit způsob začlenění přecházejících projektů do Národního programu orientovaného VaV. A Bude významnou součástí přípravy programu a jeho metodiky.
32. Výhrada k odstavci 122, je snahou zbavit se odpovědnosti za rozhodování o státních prostředcích. N Rozhodování o veřejných prostředcích je explicitně uvedeno v dalším odstavci 123, kde jde o plnou odpovědnost státu.
33. Termín “předkonkurenční vývoj” v části V.1.1. nahradit slovem “vývoj”. A Upraveny odst. 134, 137 a 146.
34. Připomínky k odst. 134 až 146 (změny formulací). N Jak je uvedeno, jde o převzetí směrnice EU (96/C 45/5-16), jehož uplatňování v zemích EU nečiní žádné potíže.
35. V odst. 161 nahradit slovo projektů slovem programů (v kritériích hodnocení). Č Doplněny programy, ale projekty ponechány (i projekty musí být hodnoceny, jak naplňují stanovené priority).
36. Upravit formulaci textu v odst. 175 (sjednotit s odst. 104-112). A Formulace odst. 175 upravena.
37. Výstižněji vyjádřit smysl institucionálního financování v odst. 183. A Formulace upravena.
38. Nesouhlas s přechodem hodnocení na resortním principu na hodnocení na oborovém principu. N Řada identických problémů je řešena z různých pohledů podle resortní příslušnosti (např. problematika jaderného odpadu – MPO, SÚJB, MŽP aj.). Záměry musí být proto hodnoceny na odvětvovém a ne resortním principu.
39. Nesouhlas se začleněním problematiky managementu VaV (dílčího programu “Rozvoj VaV”) do tématického programu “Společenská transformace” bez ohledu na veřejnou soutěž. N Jde o návrh, daná problematika je nutná a do tématického programu plně zapadá. Její řešení proto bude součástí podmínek veřejné soutěže.
40. Vypustit druhou větu odst. 210 – tvrzení o nemožnosti realizace Národního programu orientovaného VaV v decentralizovaném modelu státní správy. A Věta vypuštěna.
41. K orgánům VaV v ČR (část V.2.3. Č Viz připomínka č. 2.
42. Rozšířit platnost etického kodexu i na orgány státní správy ve VaV N Orgány státní správy nemohou vycházet z etického kodexu, ale z jasných předpisů (zákon o státní správě), jejichž problematika přesahuje rámec politiky.
43. Upravit otázku poskytování údajů obchodního tajemství v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. A Upraven odst. 238.
44. Připomínky k příloze č. III.4. N Jedná se o ilustrativní přílohu, která bude průběžně doplňována a upřesňována (mj. právě na základě výsledků projednání politiky vládou).
Prof. Ing. Jaromír Císař, CSc. – ministr pro místní rozvoj (č.j. 20605/99-61 ze dne 16. prosince 1999):

K materiálu nemá zásadní připomínky.

45. Připomíná význam podpory regionálního rozvoje. A Je součástí politiky (část IV.1.6).
46. Upozorňuje na nutnost při přípravě nového zákona o VaV sjednotit otázky veřejných soutěží ve VaV a stanovit jejich průběh a pravidla. A Bude při přípravě zákona respektováno.
PhDr. Václav Grulich – ministr vnitra (č.j. OŘ-2242/A-99 ze dne 7. prosince 1999):

Materiál přes jistou proklamativnost představuje jako celek značný pokrok v řešení otázek VaV v naší republice. Své připomínky MV vyjádřilo v rámci veřejné diskuse k pracovní verzi , k návrhu pro schůzi vlády již připomínky nemá.

Jan Kavan – ministr zahraničních věcí (č.j. 139849/1999-AP ze dne prosince 1999):

Nemá připomínky obecného charakteru, konkrétní připomínky uplatní při projednávání věcného záměru zákona o VaV.

RNDr. Miloš Kužvart – ministr životního prostředí (č.j. M/25995/99 ze dne 15. prosince 1999):

Materiál je věcný, obsahově vyvážený, schopný naplnit cíl vyjádřený v preambuli. Oceňuje práci na přípravě dokumentu, zejména v jeho poslední fázi. Konkrétní připomínka:

47. V části V.2.3. o orgánech VaV doporučuje druhou variantu (po další diskusi). Č Viz připomínka č. 2.
JUDr. Otakar Motejl – ministr spravedlnosti (č.j. M-1826/99 ze dne 14. prosince 1999):

Nemá připomínky.

Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc. – ministr dopravy a spojů (č.j. 5243/99 ze dne 16. prosince 1999):
48. Upravit termíny v bodu III.2. návrhu usnesení vlády. A Termíny upraveny; usnesení doplněno (viz připomínka č. 4.).
49. Nedostatečná konkrétnost podpory mladých vědeckých pracovníků v části IV.1. Č Politika je koncepčním dokumentem, konkretizace bude provedena v jednotlivých realizačních opatřeních, která jsou v politice zahrnuta. S výraznou podporou mladých vědeckých pracovníků se počítá v programu Národních výzkumných center, další opatření budou zahrnuta do průřezového programu “Lidské zdroje pro VaV”.
50. Program Národních výzkumných center není v politice dostatečně definován. N Politika je koncepčním dokumentem, nemůže definovat podmínky veřejné soutěže pro jednotlivé programy VaV.
51. Doplnit odst. 123 o VaV pro potřeby státu. A Odstavec doplněn.
52. V odst. 133 upravit terminologii ve shodě s odst. 132. A Upraveno, termín “státní” nahrazen termínem “veřejný”.
53. V části V.1.2. uvést podíl VaV pro potřeby státní správy. N Na úrovni koncepce a v současné etapě prací nelze vymezit, bude součástí přípravy Národního programu orientovaného VaV.
54. V části V.1.3. nesouhlas, aby u projektů VaV, kde jediným uživatelem výsledků je stát, byl uplatňován zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. N Je-li stát jediným uživatelem výsledků, musí být státní správa schopna stanovit své požadavky na projekt tak, jak předpisuje uvedený zákon.
55. Upozornění na přednosti i nedostatky současného systému státní správy ve VaV z hlediska MD, doporučuje druhou variantu v části V.2.3. A Viz připomínka č. 2.
56. Připomínky k malé konkrétnosti odst. 234 a 236. N Na úrovni koncepčního dokumentu nelze stanovit konkrétní prováděcí postupy. Jde o zcela novou dimenzi vztahu veřejnosti k VaV, obdobně je tato problematika řešena i v zahraničních politikách VaV.
57. Doplnit politiku v oblasti technické infrastruktury VaV. A Doplněn odst. 243.
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. – ministr obrany (č.j. 2565/1999-1876 ze dne 13. prosince 1999):

V příloze stanoviska jsou charakterizovány jednotlivé části materiálu a oceněna úroveň jejich zpracování. Konkrétní připomínky:

58. V části IV.2. podrobněji charakterizovat vnitřní strukturu Národního programu orientovaného VaV. N Bude předmětem prací uložených bodem III.2. návrhu usnesení vlády.
59. V části V.1. požaduje MO vynakládat v budoucnosti na obranný výzkum a vývoj více než 5 % celkové státní podpory VaV. N Všechny vyspělé země s výjimkou jaderných velmocí (a to i země s velmi rozvinutou zbrojní výrobou – např. Švédsko) vynakládají na obranný VaV méně než 5 % celkové státní podpory VaV. Představa MO, že současné problémy se zabezpečováním vojenských komodit a zbraní lze řešit masivní podporou VaV nebo z VaV financovat nákupy zbraní, techniky, výzbroje a výstroje jako investice do VaV, je nereálná.
60. Transformace ROPO v resortu MO musí přihlížet ke specifikům obranného VaV. A Odstavec 199 politiky upraven.
61. Spojit organizační a správní funkce sekretariátu RVV, GA ČR, AV ČR a MŠMT v oblasti VaV. A Viz připomínka č. 2.
Ing. Josef Tošovský, CSc. – guvernér České národní banky (č.j. 38/12-99-V ze dne 14. prosince 1999):

Bez připomínek.

Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. – předsedkyně Českého statistického úřadu (č.j. 1390/99-1000 ze dne 16. prosince 1999):
62. Připomínka k příloze III.3. – upřesnit text o postupech ČSÚ a tabulku T2 (údaje za rok 1997) nahradit tabulkou za rok 1998. A Text a údaje upřesněny.
Ing. Josef Bednář – předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž (č.j. 429/99/120 ze dne 16. prosince 1999):
63. “Podpora výzkumu a vývoje bude považována za veřejnou podporu ve smyslu zákona o veřejné podpoře a její poskytnutí bude vázáno na povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který bude monitorovací institucí pro oblast veřejné podpory.” Č S určitými omezeními (nevztahuje se na podporu malého rozsahu ekvivalentní 100 tis. ECU v tříletém období, možnost skupinové výjimky u veřejné podpory vědě a výzkumu atd.) je předmětem vládního návrhu zákona o veřejné podpoře.
64. Doporučuje centralizovaný model státní správy ve VaV (první varianta). A Viz připomínka č. 2.
Karel Čada – předseda Úřadu průmyslového vlastnictví (č.j. 10/1173/99 ze dne 14. prosince 1999):

Bez připomínek.

Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. – předseda Akademie věd ČR (č.j. 1184/P/99 ze dne 14. prosince 1999):

Vítá zpracování politiky jako významného kroku v úsilí o optimalizaci vztahů státu k VaV. Oceňuje že v průběhu dlouhodobé přípravy, které se i AV aktivně účastnila, se podařilo zpracovat komplexní návrh velmi dobré kvality.

65. Přes vše úsilí se nepodařilo lépe formulovat priority orientovaného výzkumu. Navrhuje proto doplnit tématické programy o dva (“Fyzikální, chemické a biologické základy moderních technologií” a “Kulturní dědictví”). Č V politice je uplatněn podobný přístup k prioritám orientovaného výzkumu jako v zahraničí (viz připomínka č. 7) – jejich základní struktura vychází z potřeb společnosti a ne vědních oborů (ty jsou prostředkem k dosažení cílů). Problematika kulturního dědictví bude součástí tématického programu “Společenská transformace” (doplněna charakteristika programu v předkládací zprávě).
66. V části V.1.2. vypustit odstavce 162 – 166 nebo je doplnit o dva nově navržení tématické programy. N Jak je jednoznačně uvedeno v odst. 166 je uvedené členění pouze vodítkem (základem). Stejně tak je v politice (odst. 155 a příslušná část předkládací zprávy) jasně konstatováno, že základní pravidla pro přechodné období politika obsahovat musí.
67. Vymezit vztah výzkumných záměrů k Národnímu programu orientovaného VaV v části IV.2.2. A Původní odst. 118 a 119 spojeny a zařazen nový odst. 119, reagující na připomínku, dále doplněn odst. 159.
68. Akademie věd je jednoznačně pro druhou variantu uspořádání státní právy VaV (s podrobným zdůvodněním stanoviska). Č Viz připomínka č. 2.
69. Do politiky zapracovat zadání pro zákon – zakotvit v něm postavení Učené společnosti ČR, hlásící se k odkazu prvních učených společností v českých zemích. N V zákoně by neměly být deklarativně řešeny otázky, které se netýkají práv a povinností jednotlivých subjektů. Analogicky Učené společnosti ČR by pak v zákoně musela být uvedena i řada dalších sdružení.
70. Zdůraznit úlohu českých vědeckých společností v části V.3. A Doplněn odst. 239.
71. Řada (cca 25) formulačních připomínek. Č Většinou akceptovány.
Prof. Ing. Karel Štulík, CSc. – předseda Grantové agentury ČR (č.j. 1462/99/Gr ze dne 13.12.1999):

Při zpracování materiálu byly respektovány předchozí připomínky, k předložené verzi připomínky nemá.

72. V budoucím uspořádání státní správy zachovat nezávislost a nadresortní charakter GA ČR a AV ČR (doporučuje doplňkovou variantu). Č Viz připomínka č. 2.
Ing. Zdeněk Liška – generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR (č.j. GŘ/568/99/Je ze dne 15. prosince 1999):

Přímá podpora při realizaci navrhované politiky, Jde o významný krok k vytvoření systému VaV plně kompatibilního s vyspělými zeměmi EU. Politika byla projednána s hlavními úkoly svazu pro oblast VaV. Konkrétní připomínky:

73. Jasnější definice úlohy MPO v politice VaV a jeho rozpočtu, zvýšení úlohy MŠMT včetně financování AV ČR a GA ČR. V zákoně musí být stanoveny rovnoprávné podmínky pro státní podporu a především jasně definována struktura orgánů státní správy. Č Viz připomínka č. 2.
74. Urychleně zahájit práce na nepřímé podpoře VaV. Č Viz odst. 193 politiky, ale je nutná aktivní účast uživatelů těchto nástrojů, především podnikatelského sektoru (viz předkládací zpráva k bodu V.1.6.).
75. Urychleně zahájit práce na přípravě dílčích programů Národního programu orientovaného VaV. A Viz bod III.2. návrhu usnesení vlády.
Ing. Václav Neumajer – výkonný předseda Asociace výzkumných organizací (č.j. 61/99 ze dne 14.12.1999):
76. Jednoznačná podpora zřízení samostatného státního orgánu pro vědu výzkum a vývoj, odmítnutí varianty č. 1 i č. 2 z části V.2.3. politiky a kritika jejich nedostatků. Č Viz připomínka č. 2.
77. U nepřímých nástrojů podpory VaV uvést termínované úkoly pro zajištění nápravy současného stavu. Č Viz připomínka č. 74 (SP ČR).
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc. – člen předsednictva České konference rektorů (ze dne 14.12.1999):

Materiál je konsistentní a vyvážený, je velmi dobrým základem pro další práce, oproti předchozí verzi lze konstatovat další zlepšení jak formulační, tak systémové.

78. Jednoznačná podpora zřízení samostatného ministerstva pro výzkum a vysoké školy (část V.2.3- - uvedeno jen jako doplňková varianta). Č Viz připomínka č. 2.
79. Zvážit vytvoření jedné grantové agentury pro výzkum v ČR (z GA ČR a AV ČR). Č Viz připomínka č. 2.
Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. – předseda Rady vysokých škol (ze dne 9. prosince 1999):

Dílčí připomínky byly zapracovány.

Sdílejte na: