III.2. NÁVRH POSTUPU

Národní politika výzkumu a vývoje České republiky

III.2. NÁVRH POSTUPU
pro stanovení dílčích tematických programů (priorit)
národního programu výzkumu (2001-2004)


     Předkládaný návrh národní politiky výzkumu a vývoje ČR ("politika VaV") počítá s vyhlášením Národního programu orientovaného výzkumu (dále jen "Program"). Předpokládá se, že Program bude obsahovat 5 tematických programů (Kvalita života, Informační společnost, Konkurenceschopnost, Energie pro ekonomiku a společnost, Společenská transformace) a 3 průřezové programy (Lidské zdroje pro VaV, Integrovaný VaV, Regionální a mezinárodní spolupráce). Návrh politiky VaV předpokládá, že vláda uloží dopracování Programu, a to především kritérií a postupu výběru dílčích programů (směrů) pro jednotlivé tematické a průřezové programy.

     Při návrhu hlavní struktury budoucího Programu byly využity postupy používané v posledních letech v zemích OECD. Postup byl použit i při přípravě 5. Rámcového programu výzkumu a vývoje technologií na období 1998-2002.

     Výběr, resp. stanovení dílčích programů (směrů) jednotlivých tematických programů bývá zpravidla prováděn na základě ověřených metodik. Je však poměrně složitým a časově i finančně náročným procesem a závisí na specifických podmínkách konkrétní země, na možnostech VaV, ale i na potřebách a možnostech uživatelů. Jedním z moderních metodických postupů, jehož stručná charakteristika je uvedena níže, používaných ve vyspělých zemích, je "Technology Foresight" (dále jen "TF") s využitím metody Delphi.

 

1. Charakteristika postupu Technology Foresight (TF)

     Postupem TF se rozumí identifikace současných priorit VaV se zřetelem na předpokládaný budoucí ekonomický a sociální rozvoj společnosti a pokus o předvídání budoucího technologického vývoje a trendů, včetně stanovení tomuto vývoji odpovídajících nových priorit.

 

2. Cíle TF

     Cílem TF je rozvíjení vizí o budoucnosti se zřetelem na možné budoucí potřeby, možnosti, hrozby a výzvy, s naznačením budoucích priorit tak, aby společnost byla připravena na tyto výzvy adekvátně reagovat. Dalším neméně významným cílem TF je vytváření jakéhosi spojovacího článku mezi výrobní sférou, vědou a státní správou, a to propojováním poznatků a zkušeností mnoha lidí napříč všemi oblastmi činnosti za účelem zvyšování národního bohatství a kvality života.

     Pro určitou zemi lze charakterizovat konkrétní cíle TF takto:

 • shromažďování a analýza informací o:
  • trendech rozvoje vědy a techniky
  • vývoji na světových trzích s možností získávání nových trhů a příležitostí uplatnění na trzích
  • silných a slabých stránkách ekonomiky a systému VaV dané země
 • vypracování národní inovační strategie, jakožto základu pro poskytování pomoci podnikové sféře v zájmu zlepšování její konkurenceschopnosti.

 

3. Proč TF v cílově orientovaném VaV?

     Systematické určování priorit, do kterých je účelné směřovat investice v oblasti VaV, je snahou prakticky všech vlád vyspělých zemí i velkých průmyslových korporací. Důvodem je zejména stagnace (až snižování) prostředků na VaV z veřejných zdrojů, komplikovanost a vysoká cena výzkumných projektů a z toho plynoucí potřeba koncentrovat finanční zdroje na omezené množství projektů.

 

4. Výsledky TF

     Mezi výsledky TF se řadí:

 • vytváření trvalých konkurenčních výhod pro podnikovou sféru, a to nejen pro velké, ale i malé a střední podniky, umožňující:
  • přizpůsobení jejich výrobních a obchodních strategií novým trendům
  • odstraňování bariér spolupráce mezi výrobními sektory a vysokými školami a mezi podnikovou sférou a VaV
 • zaměření výrobní a vědecké základny na klíčové problémy společnosti a kvality života
 • vytváření informační základny pro rozhodovací procesy na úrovni vlády

5. Předpoklady pro provádění TF

     Základní předpoklady pro provádění TF jsou:

 • institucionální zabezpečení, tj. určení pracoviště pro TF s příslušnou organizační strukturou, pracovníky atd.
 • vypracování a schválení rámcového programu TF s výběrem metodiky TF, stanovením cílů a hlavních výstupů TF
 • zabezpečení finančních prostředků pro TF

 

6. Náklady na TF

     Náklady na TF nejsou běžně jednotlivými zeměmi zveřejňovány. Lze však předpokládat, že jsou úměrné významu, který konkrétní země TF přikládá. V zemích, kde je TF široce aplikován, se jedná o poměrně vysoké objemy finančních prostředků, což dokumentují i níže uvedené údaje o nákladech na TF ve Velké Británii.

Rok Mzdové náklady (v tis. GBP) Náklady celkem
Pracovníci Konzultanti Panely respondentů
1994/95 719 142 1 048 1 909
1995/96 604 152 414 1 170
1996/97 764 72 666 1 502
1997/98 820 50 679 1 549
Úhrnem náklady na TF (při aplikaci fáze I. aII.) 6 130

Pramen: Post

 

7. Východiska pro uplatnění TF v České republice

 • Institucionální zabezpečení

     V zahraničí je TF prováděn zpravidla specializovanými institucemi. V Německu je to např. Fraunhofer Institut (ISI=Institute Systems and Innovation Research), v Rakousku Institut technologických studií Rakouské akademie věd (ITA=Institute of Technology Assessment), v Maďarsku Národní výbor pro technologický rozvoj (OMFB=Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság) zřízený jako specializovaná agentura vládou MR, ve Švédsku se na TF podílejí společně: Královská akademie technických věd (IVA), Národní výbor pro průmyslový a technický rozvoj (NUTEK), Nadace pro strategický výzkum a Švédský svaz průmyslu.

     S obdobným institucionálním zabezpečením je třeba uvažovat i v ČR s tím, že MŠMT připraví na základě usnesení vlády podrobné zadání a vypíše veřejnou soutěž na přípravu a zabezpečení TF.

 • Program TF

     Rámcový program TF bude připraven formou zadání, které připraví MŠMT, a to včetně metod, cílů TF a stanovení dílčích podprogramů (priorit) za účasti pracovišť VaV, vysokých škol, ústředních orgánů státní správy i uživatelské sféry. Na tento program budou navazovat samostatné sektorové programy TF. Pokud jde o metodiku, jako nejúčelnější se jeví aplikace jednotné metodiky, ať už s využitím metody Delphi založené na zjišťování názorů předních národních expertů formou dotazníků.

     Základním předpokladem, na kterém Delphi metoda staví, je předpoklad, že názorová shoda na úrovni skupiny je lepší než názor jednotlivce. Expertům jsou předkládány dotazníky (více dotazníků po sobě), kdy je snahou dospět ke konsensu. Pokud se vyskytnou výrazné rozdíly od "hlavního proudu" je žádáno zdůvodnění. Tato metoda je používána poměrně často, potřebuje však větší počet expertů (60 - 100) nebo kombinaci některých dalších metod, a to na všech úrovních provádění TF, tj. národní a sektorové, příp. i oborové. Výhodou uplatnění jednotné metodiky je jednak srovnatelnost dosažených výsledků, a jednak možnost jejich dalšího zdokonalování a specifikace za účelem optimalizace výstupů.

 • Zabezpečení a celková výše finančních prostředků pro TF (odhad)

     Země uplatňující TF obvykle nezveřejňují náklady vynaložené na tuto činnost. Určitým vodítkem jsou údaje o nákladech na TF ve Velké Británii. V přepočtu na koruny (1 GBP=55 Kč) se jedná celkem cca o 84 mil. Kč v průměru ročně. S přihlédnutím k cca šestinásobně vyššímu počtu obyvatel Velké Británie to pro ČR představuje sumu cca 14 mil. Kč ročně na TF. Financování TF bude zabezpečeno z prostředků na VaV v rozpočtové kapitole MŠMT.

Návrh postupu při stanovení priorit cílově orientovaného VaV

(Termíny postupu - odhad)

Sdílejte na: