Výzva k podání návrhu na členy předsednictva Grantové agentury České republiky

     Podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), členy předsednictva Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj.
     Dne 9. prosince 2004 skončí 1. funkční období členství v předsednictvu GA ČR zástupci technických věd prof. Ing. Janu Uhlířovi, CSc., zástupci oboru přírodních věd prof. Ing. Dr. Pavlu Chráskovi, DrSc. a zástupci oboru lékařských věd prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc. a 6. ledna 2005 skončí 1. funkční období členství v předsednictvu GA ČR zástupci oboru zemědělských věd Ing. Františku Vaníčkovi, CSc. Všichni mohou být jmenováni členy předsednictva GA ČR na 2. funkční období.
     Předseda Rady pro výzkum a vývoj v souladu s příslušnými předpisy bude podávat vládě ve 3. čtvrtletí roku 2004 návrh na jmenování čtyř členů předsednictva GA ČR, zástupce technických, přírodních, lékařských a zemědělských věd, a proto vyzývá ústřední orgány státní správy a právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem k podávání návrhů na kandidáty členství v předsednictvu GA ČR (zástupce jmenovaných vědních oborů) nebo doporučení na jmenování dosavadních výše uvedených členů předsednictva GA ČR na 2. funkční období. 
     Návrhy musí být doručeny v obálce označené textem „výzva (GA ČR)“do 31. července 2004 na následující adresu:

Rada pro výzkum a vývoj
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
(Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj - tel.: 224 002 358; e-mail: rvv(at)vlada.cz)

1. Současné složení předsednictva GA ČR

2. Legislativa, upravující výběr kandidátů na členství v předsednictvu GA ČR

 •  Podle ustanovení § 36 odst. 3 až 5 zákona o podpoře výzkumu a vývoje jsou orgány GA ČR předseda, předsednictvo a kontrolní rada GA ČR. Funkce předsedy a členů předsednictva GA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní poměr k České republice. Členy předsednictva GA ČR jmenuje a odvolává na návrh Rady pro výzkum a vývoj vláda. Předsedu GA ČR jmenuje z členů předsednictva GA ČR a odvolává na návrh Rady pro výzkum a vývoj vláda. 
 •  Podle článku 5 Statutu GA ČR schváleného usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770 je předsednictvo GA ČR výkonným orgánem GA ČR, má pět členů včetně předsedy. Jednotliví členové předsednictva GA ČR zastupují pět základních oborů výzkumu a vývoje a to technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské a zemědělské vědy. Funkční období členů předsednictva GA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Výkon funkce člena předsednictva GA ČR je neslučitelný s činností v oborových komisích GA ČR.

3. Podmínky, které musí splňovat navrhovaný kandidát

 •  působit v požadovaném oboru
 • navržený kandidát musí vyslovit předem souhlas se svým členstvím v předsednictvu GA ČR s vědomím, že GA ČR plní závažné úkoly stanovené zákonem a dalšími legislativní předpisy a že práce v předsednictvu GA ČR  klade vysoké nároky na čas a kvalitu práce
  (úkoly předsednictva GA ČR jsou podrobně popsány ve statutu GA ČR)
 • navržený kandidát musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě a návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady

4. Návrhy na kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR musí obsahovat následující podklady:

 •  jméno, datum narození, adresu zaměstnavatele a tituly navrhovaného kandidáta
 • jeho životopis se zaměřením na odbornou činnost
 •  přehled publikační činnosti  (významnější práce)
 •  přehled dalších aktivit - studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách, atd.
 •  souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu GA ČR 
 •  doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody pro které kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.)
 •  stručnou představu vypracovanou kandidátem, o jeho budoucím působení v předsednictvu GA ČR, o případných změnách, které v práci GA ČR doporučuje a o pokračující činnosti GA ČR, vycházející z Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a dokumentů pro oblasti výzkumu a vývoje zejména souvisejících se vstupem České republiky do Evropské unie

5. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů 

 •  odbornost (kandidát musí být vynikajícím odborníkem ve vědním oboru, který bude zastupovat i s širokým přehledem nad oblastí výzkumu a vývoje)
 • morální kredit (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu GA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu a vývojeVaV a nebude při práci v předsednictvu GA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru; musí splňovat vysoké nároky na etiku práce GA ČR)
 • zkušenosti z práce v oblasti výzkumu a vývoje
 • přínos pro práci GA ČR
 • regionální a sektorové zastoupení

    V případě, že je doporučován stávající člen předsednictva GA ČR na jmenování na druhé funkční období, není potřeba zasílat výše uvedené podklady.

 

Jméno

člena předsednictva GA ČR

Vědní obor, který zastupuje

Usnesení vlády o jmenování

Účinnost od:

prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.

technické vědy

ze dne 4. října 2000 č. 975

10.prosince 2000

prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc.

přírodní vědy

ze dne 4. října 2000 č. 975

10.prosince 2000

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. předseda GA ČR

lékařské vědy

ze dne 4. října 2000 č. 975

10.prosince 2000

prof. Jan Sokol, PhD., CSc.

společenské vědy

ze dne 3. dubna 2002 č. 352

4. dubna 2002

Ing. František Vaníček, CSc.

zemědělské vědy

ze dne 4. prosince 2000 č. 1232

7. ledna 2001

Sdílejte na: