Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k aplikaci zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Aplikace zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů,
v oblasti veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
 
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon č. 130/2002 Sb."), ve více ustanoveních přímo odkazuje na zákon o veřejných zakázkách, popřípadě na zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu, s odkazem na zákon č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 137/2006 Sb.). 
 
Podle názoru Rady pro výzkum, vývoj a inovace jako zpracovatele zákona č. 130/2002 Sb. je nutno posuzovat zákon č. 130/2002 Sb. pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako zákon speciální, což znamená, že úprava v něm obsažená má v případě odlišnosti přednost před úpravou obecnou.  

1. K pojmům poskytovatel, program/projekt výzkumu, experimentálního vývoje a inovací  a veřejná zakázka ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích,

1.1. Pojem „poskytovatel“
Poskytovatel je vymezen v ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. jako organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, který rozhoduje o poskytnutí podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a který tuto podporu poskytuje. Veřejnou zakázku ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích tedy zadává poskytovatel, nikoliv zadavatel.
 
1.2 Pojmy program a projekt výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Veřejná zakázka ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je podle § 2 odst. 2 písm. g) až i) zákona č. 130/2002Sb. zadávána v rámci programu aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací jako projekt výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích, kde věcné, časové a finanční podmínky stanovuje poskytovatel.
 
1.3 Pojem „veřejná zakázka ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích“
Veřejná zakázka ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je vymezena v ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb. odlišně od obecné úpravy v zákoně č. 137/2006 Sb.:
 ·        Uživatelem výsledků může být kromě poskytovatele i jiný orgán státní správy, neboť veřejné zakázky v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací budou realizovány některými poskytovateli pro potřeby jiných orgánů státní správy, které nemají rozpočtovou kapitolu výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, tzn. prostřednictvím Technologické agentury ČR ( viz též § 34 odst. 2 a § 36 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.) nebo např. v oblasti bezpečnostního výzkumu Ministerstvem vnitra či Ministerstvem obrany.
·        Oproti úpravě v zákoně č. 137/2006 Sb. se umožňuje zadat zakázku ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích nejen příjemci, který má právní subjektivitu, ale také příjemci bez právní subjektivity, tj. který má formu organizační složky státu nebo organizační jednotky ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem.
·        Pokud je příjemce právnickou či fyzickou osobou realizuje se zakázka na základě smlouvy, avšak podle podmínek stanovených v zákoně č. 130/2002 Sb., tzn. smlouvy o poskytnutí podpory podle § 9 odst. 1 až 4 zákona č. 130/2002 Sb. Pokud příjemce nemá právní subjektivitu, realizuje se zakázka na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory, které má obdobné náležitosti jako smlouva o poskytnutí podpory (§ 9 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb.).
 2. Podmínky pro poskytnutí podpory na veřejnou zakázku ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích poskytovatelem
Tam, kde zákon č. 130/2002 Sb. odkazuje na zadání veřejné zakázky či postup podle zvláštního právního předpisu s odkazem na zákon č. 137/2006 Sb., se postupuje se při zadání této zakázky podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. (viz § 22 odst. 4, § 23 odst. 5 a 8 písm. a), § 56 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 2 písm. c) a d), § 83 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.)
Ostatní podmínky pro poskytnutí podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací stanovené zákonem č. 130/2002 Sb. přitom musí být splněny, tj, zejména schválení programu vládou, použití podpory, náležitosti smlouvy o poskytnutí podpory, lhůty a způsob poskytnutí podpory, úprava práv k výsledkům, poskytování informací, kontrola.
 
Hlavní odlišnosti poskytování podpory na projekt veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb. oproti úpravě v zákoně č. 137/2006 Sb.:
 
2.1 Veřejnou zakázku ve výzkumu, vývoji a inovacích lze zadat pouze v rámci programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schváleného vládou (§ 5 odst. 2 a 3 zákona č. 130/2002 Sb.).
 
2.2 Podpora se poskytuje formou dotace na základě smlouvy o poskytnutí podpory, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 9 odst. 1 až 3 zákona č. 130/2002 Sb., popřípadě na základě rozhodnutí o poskytnutí podpory, pokud příjemce nemá právní subjektivitu (viz § 9 odst. 4 a 5 zákona č. 130/2002 Sb.).
 
2.3 Lhůta pro poskytnutí podpory je stanovena ve smlouvě/rozhodnutí o poskytnutí podpory, pro zahájení poskytování podpory však platí ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., tzn. poskytovatel je povinen zahájit poskytování podpory do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, popř. vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory. U víceletých projektů platí tato lhůta vždy od počátku kalendářního roku s tím, že musí být splněny všechny závazky příjemce a předány údaje do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací.
 
2.4 Použití podpory poskytnuté na veřejnou zakázku ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je upraveno v § 8 zákona č. 130/2002 Sb., tzn. příjemce je povinen vést oddělenou evidenci nákladů nebo výdajů, z podpory lze hradit pouze uznané náklady, při pořízení majetku lze zahrnout jen náklady odpovídající využití pro danou činnost ve výzkumu, vývoji a inovacích, služby nebo pořízení majetku, které nejsou podrobně specifikované v návrhu projektu, mohou být zadány jen podle zákona č. 137/2006 Sb. (viz dále bod 3).
 
2.5 Vlastnictví výsledků veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je upraveno v § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 130/2002 Sb.
 
2.6 Poskytovatel je povinen provádět kontrolu podle § 13 zákonač. 130/2002 Sb.
Pokud jsou projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrány na základě veřejné zakázky a tento postup může být označen za postup podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31. 3. 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, a je-li výsledek takového výzkumu, vývoje a inovací nakupován za tržní cenu, nebudou tak dotčena pravidla veřejné podpory stanovená v článku 2.1. Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).
 
 
3. Podmínky pro použití podpory k hrazení dodávek, služeb nebo stavebních prací příjemcem (zadavatelem zakázky je příjemce podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků)
 
2.1. V rámci projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (§ 4 odst. 1 písm. a) a ž d) zákona č. 130/2002 Sb. )
Jsou-li v návrhu projektu, podrobně specifikovány dodávky (pořízení hmotného či nehmotného majetku), služby či stavební práce, které mají být hrazeny z poskytnuté podpory, nemusí příjemce v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. při zadání těchto dodávek postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., tzn. může poskytnout část podpory v projektu určenou uvedenému dodavateli na přesně specifikované dodávky.
Podmínkou je, že byl projekt s podrobnou specifikací dodávky schválen na základě veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích nebo zadán jako veřejná zakázka ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.
Ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. nelze použít na projekty mezinárodní spolupráce nebo projekty operačních programů, neboť zde není prováděn výběr projektů na základě veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.
Tyto dodávky, služby či stavební práce nelze považovat za veřejnou zakázku ve výzkumu experimentálním vývoji a inovací podle § 2 odst. 2 písm. g) zákona č. 130/2002 Sb.
 
2.2. V rámci projektu velké infrastruktury, projektu mezinárodní spolupráce, projektu operačního programu, projektu specifického výzkumu na vysokých školách nebo v rámci institucionální podpory výzkumné organizace podle zhodnocení jí dosažených výsledků (§ 4 odst. odst. 1 písm. e) a odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb.
Pokud mají být z podpory poskytnuté na uvedené aktivity hrazeny dodávky, služby nebo stavební práce, musí příjemce vždy postupovat při jejich zadání v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
Pokud příjemce (výzkumná organizace) hradí z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/202 Sb. náklady na činnosti ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích jiné výzkumné organizace a pokud jsou tyto činnosti předmětem spolupráce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné smlouvy, nemusí postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb. Musí se však jednat o náklady na činnosti nehospodářské povahy (primární činnosti výzkumné organizace) podle článku 3.1.1. Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

Sdílejte na: