I n f o r m a c e z 78. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj konaného dne 26. srpna 1996 na Úřadu vlády

 

Zasedání řídil nový předseda Rady, ministr vlády ing. Pavel Bratinka.
      Ministr Bratinka ve stručném úvodu sdělil, že funkci předsedy Rady přijal s vědomím odpovědnosti k potřebám vědecké a výzkumné komunity, pro kterou chce s plným nasazením vytvářet dobré pracovní podmínky a poskytovat jí pomoc. Rada je podle jeho názoru dobře pracující orgán a nepovažuje za účelné na její organizaci práce něco měnit.

Nejdůležitější projednávané body a závěry ze zasedání:

Návrh činnosti Rady do konce roku 1996
      K úkolům Rady, které má uloženy zákonem nebo jinými předpisy, náleží:

 • návrh státního rozpočtu na rok 1997 za oblast výzkumu a vývoje
 • jmenování členů Rady ( většině končí volební období v září 1996)
 • jmenování členů předsednictva Grantové agentury ČR (většině končí volební období v prosinci 1996)
 • schválení struktury CEP (centrální evidence projektů) pro rok 1997 a využití dat z RIP (registr informací a publikací)
 • zpráva o činnosti Rady a Grantové agentury ČR za rok 1996 a odměny za výkon veřejné funkce členů těchto orgánů

          K jednotlivým úkolům Rada schválila postup při jejich plnění.

Návrh činnosti Rady rámcově do roku "2000"
      K nejzávažnějším projednávaným koncepčním otázkám VaV náleží:

 • financování vědy a výzkumu
 • zásady vlády ČR pro oblast výzkumu a vývoje
 • analýza stavu výzkumu a vývoje v ČR
 • česká věda v roce 2000

          Na základě rozsáhlé diskuse zašlou členové Rady své připomínky předsednictvu, které dopracuje materiály pro 79. zasedání Rady. Souhrn hlavních závěrů ze zasedání :

 • Rada ve spolupráci s MŠMT vypracuje podklad pro jednání ministrů Bratinky a Pilipa o financování VaV. Materiál bude následně předložen k projednání ve vládě.
 • O připravovaných programech výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 1997 bude jednat zástupce MPO a pracovní skupina Rady a Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 • Pracovní skupina Rady vypracuje do konce roku 1996 zhodnocení pražských zdravotnických výzkumných pracovišť na základě podkladů z databází CEP a RIP.

Sdílejte na: