I n f o r m a c e ze 157. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 25. ledna 2002 na Úřadu vlády

 

31. ledna 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji

     Rada posuzovala návrhy vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji několika resortů a musela konstatovat, že obecnou chybou je nesoulad s nařízením vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb.

Plán plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. pol. 2002

     Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje byl projednán Výborem pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny (dne 9. ledna 2002 na jeho 61. schůzi) a usnesením č. 299 bylo doporučeno Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona s pozměňujícími návrhy schválila. (Zákon byl ve druhém čtení projednán 29. 1. 2002 a přikázán do třetího čtení.)

     Prováděcí předpisy k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje (tři nařízení vlády) byly upraveny podle výsledků předběžné meziresortní diskuse a dalších jednání se zástupci resortů a jsou připraveny k postoupení do řádného meziresortního připomínkového řízení.

     Rada schválila následující témata pro veřejnou diskusi k přípravě Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky v roce 2002:

  1. Problémy způsobu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.
  2. Jak co nejlépe zapojit výzkum a vývoj do uspokojování prioritních potřeb společnosti a ekonomiky.
  3. Míra podpory orientovanému výzkumu v rámci celkové veřejné podpory.
  4. Jak učinit spolupráci výzkumu, vývoje a vysokoškolského vzdělávání koncepčně a institucionálně co nejefektivnější.
  5. Způsoby podpory domácích výzkumných a vývojových institucí při zapojování do mezinárodního výzkumu (především v evropském výzkumném prostoru).
  6. Jak zvýšit informovanost veřejnosti a z ní vyplývající podporu celé sféře výzkumu a vývoje v České republice.

Rada požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby vyhlášení veřejné diskuse zajistilo.     

Východiska a výhled výdajů na výzkum a vývoj v roce 2003 a 2004

     Rada připravila materiál pro vládu, ve kterém ji upozorňuje na neplnění opakovaných rozhodnutí týkajících se výše podílu HDP na podporu VaV a na důsledky z toho plynoucí a zároveň jí v něm Rada předkládá návrh na stanovení výše výdajů ze státního rozpočtu na podporu VaV v roce 2003 a 2004. Materiál byl rozeslán do připomínkového řízení.

Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj

     Podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), jehož účinnost se předpokládá k 1. 7. 2002, budou ustaveny Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj jako její poradní orgány, které budou připravovat návrhy dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje České republiky. Rada schválila znění „Výzvy k podání návrhu na člena Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj“, formální náležitosti, které musí návrhy obsahovat, postup pro výběr členů do Odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj a jeho harmonogram. Sekretariát Rady zajistil zveřejnění „výzvy“ na stránce státní správy výzkumu a vývoje www.výzkum.cz a její rozeslání.

Návrh postupu pro obměnu členů Rady

     9. června 2002 skončí první čtyřleté funkční období sedmi členům Rady a jednomu členovi končí ke stejnému datu druhé funkční období. V souladu s příslušnými předpisy musí předseda Rady předložit vládě návrh na jmenování nových členů Rady resp. stávajících, na druhé funkční období. V souladu s plánem plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002 a podle příslušných předpisů byl vypracován návrh „Výzvy k podání návrhu na člena Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj“. Výzva byla rozeslána a rovněž zveřejněna na stránce www.výzkum.cz..

Příprava voleb do oborových komisí Grantové agentury ČR

     Podle statutu GA ČR se každoročně konají volby do Oborových komisí GA ČR, kterými dojde k obměně 1/3 členů OK GA ČR. Letošní volby se uskuteční na společném zasedání Rady a předsednictva GA ČR, které bude svoláno na 159. zasedání Rady dne 8. března 2002. V souladu s volebním řádem OK GA ČR Rada ustavila pro volbu do jednotlivých OK GA ČR své pracovní skupiny, které společně se členy předsednictva GA ČR a zástupci stávajících OK GA ČR navrhnou nejvhodnější kandidáty.

Sdílejte na: