I n f o r m a c e ze 158. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 15. února 2002 na Úřadu vlády

 

21. února 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Plán plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     V Poslanecké sněmovně na její 46. schůzi dne 6. února 2002 proběhlo 3. čtení vládního návrhu zákona o podpoře VaV. Byly při něm předneseny legislativně technické návrhy na opravy k pozměňovacím návrhům a zákon byl schválen. Jakmile budou provedeny korektury, bude zákon zveřejněn na www stránce Poslanecké sněmovny a na stránce www.vyzkum.cz. Předpokládá se, že ještě v únoru bude návrh zákona zaslán do Senátu, který má 30ti denní lhůtu na vyjádření.

     Pokračuje příprava materiálu pro vládu - návrhu postupu přípravy nové právní úpravy týkající se státních příspěvkových organizací zabývajících se VaV institucionálně podporovaných. Na výjezdním jednání k této problematice, které se konalo ve dnech 29. až 31. ledna 2002 v Herbertově, byly formulovány závěry (varianty řešení) jimiž by se měl řídit další postup. Rada doporučila, aby zainteresované orgány (MŠMT, Rada a AV ČR) pokračovaly v další přípravě tohoto materiálu pro vládu podle přijatého harmonogramu na základě závěrů přijatých na uvedeném zasedání.

     Probíhá rovněž příprava nové Analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje a jejich porovnání se zahraničím. Je navrženo členění do kapitol, struktura a pracovní návrh hlavních grafů. V nové „Analýze VaV“ budou také uvedeny mimořádné výsledky dosažené ve VaV.

Východiska a výhled výdajů na výzkum a vývoj v roce 2003 a 2004

     Rada schválila materiál „Východiska a výhled výše výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 a 2004“, včetně výsledků připomínkového řízení, a požádala svého předsedu, místopředsedu vlády a předsedu LRV, aby materiál předložil na schůzi vlády.

Příprava návrhu rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2003

     Rada již započala přípravu návrhu rozpočtu na VaV na rok 2003. Schválila vypracované pokyny pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na VaV na rok 2003 a dále návrh dopisu předsedy Rady spolu s přílohami, jímž budou resorty podporující VaV ze svých rozpočtových kapitol v nejbližší době vyzvány, aby Radě zaslaly své návrhy na výdaje na VaV v roce 2003. Vypracována byla rovněž struktura pro sběr dat v roce 2002 pro SR VaV 2003.

Návrh na jmenování člena předsednictva GA ČR

     Dne 30. března 2002 skončí funkční období členu předsednictva Grantové agentury ČR, který je zástupcem oboru společenských věd. Povinností Rady, kterou jí ukládá zákon (č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů) je navrhnout vládě jmenování nového člena předsednictva GA ČR. V minulosti byly použity nejrůznější způsoby výběru kandidátů na členství v předsednictvu GA ČR a způsob výběru kandidátů není dosud nijak upraven na rozdíl od výběru kandidátů na členství v Radě. Rada schválila postup, při kterém Rada k podání návrhů na kandidáta členství v předsednictvu GA ČR vyzve členy vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů (ústřední správní úřady), AV ČR, GA ČR, AVO, ČKR, RVŠ, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Inženýrskou akademii ČR. Rada rovněž schválila znění výzvy k podání návrhu na kandidáta členství v předsednictvu GA ČR a termín 28. února 2002, do kterého mají být návrhy Radě zaslány.

Příprava voleb do oborových komisí Grantové agentury ČR

     GA ČR se snaží o zvýšení důrazu na etickou stránku své práce. Navrhla proto Radě ke schválení změnu volebního řádu oborových komisí GA ČR, která se týká omezení pro předsedy oborových komisí GA ČR. Je navrženo, že předseda OK GA ČR nesmí být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem grantového projektu. Rada navrhla další změnu volebního řádu do OK GA ČR. Tato změna řeší případy, kdy by nemohlo být splněno ustanovení, že počet navržených nejvhodnějších kandidátů musí činit nejméně dvojnásobek počtu volených členů. V souladu s volebním řádem do OK GA ČR zaslala Kancelář GA ČR Radě tři týdny před konáním voleb do OK GA ČR kandidátní listiny, které byly sestaveny pracovními skupinami složenými ze členu Rady a předsednictva GA ČR.

Návrh národního programu výzkumu (NPO VaV)

     K projednání návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje uspořádá Rada „monotematické“ 160. zasedání dne 29. března 2002, které kromě krátkého zúřadování nezbytných záležitostí bude zaměřeno na projednání uvedeného klíčového téma. Na toto zasedání budou přizváni ředitelé odborů VaV MŠMT ing. V. Hanke a ing. F. Hronek, dále předseda Inženýrské akademie ČR prof. P. Zuna a ředitel Technologického centra AV ČR ing. K. Klusáček.

Sdílejte na: