I n f o r m a c e ze 159. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 8. března 2002 na Úřadu vlády

 

15. března 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Volby do oborových komisí GA ČR

     V první části zasedání proběhly volby do oborových komisí Grantové agentury ČR. Oborové komise GA ČR jsou stálými poradními orgány předsednictva GA ČR, které zajišťují posouzení a zhodnocení návrhů projektů v jednotlivých vědních oborech. Členy OK GA ČR volí a odvolává v souladu se Statutem GA ČR a Volebním řádem OK GA ČR členové Rady a předsednictva GA ČR na společném zasedání. Výsledky voleb zveřejní GA ČR na svých webovských stránkách.

Mezinárodní programy výzkumu a vývoje

     Rada jednala o procedurách a krocích spojených s podáváním návrhů a s evaluací projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, na základě podkladu, který o této problematice na její žádost vypracovalo MŠMT. Dále Rada projednávala materiál, rovněž vypracovaný MŠMT na žádost Rady, s informacemi o účasti České republiky v rámcových programech Evropského společenství a o efektivnosti využívání výsledků výzkumu a vývoje v roce 2001. Rada uložila sekretariátu Rady, prověřit právní aspekty mechanismu výběru jednotlivých projektů programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji zejména z hlediska možné dvojí soutěže a požádala MŠMT, aby při hodnocení projektů 5. RP EU při jejich ukončení bylo součástí hodnocení i posouzení, s jakým efektem byly využity výsledky tohoto výzkumu pro ČR.

Informace ze zasedání Bioetické komise, poradního orgánu Rady

     Bioetická komise Rady zasedala 27. února 2002. Jednání bylo zaměřeno na otázky související s návrhy na přípravu legislativních opatření pro humánní aplikace moderní genetiky a biotechnologie v České republice. Bylo zdůrazněno, že je nezbytné řešit absenci legislativy pro tuto problematiku. Rada požádala svého předsedu, aby projednal závěry a doporučení Bioetické komise s ministrem zdravotnictví. Rada se k tomuto tématu vrátí znovu na prvním podzimním zasedání.

Plán plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     Byl vypracován návrh „Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje“. Rada schválila zveřejnění tohoto návrhu na stránce státní správy výzkumu a vývoje www.vyzkum.cz a jeho rozeslání zainteresovaným resortům s žádostí o připomínky nejpozději do 5. dubna 2002. Dále Rada schválila pro meziresortní připomínkové řízení „Návrh postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem“ s tím, že žádá změnit v návrhu usnesení vlády pořadí zpracovatelů věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje byl předložen k projednání Senátu, pokračují práce na prováděcích předpisech k němu.

Východiska a výhled výdajů na výzkum a vývoj v roce 2003 a 2004

     Vláda svým usnesením ze dne 6. března 2002 č. 229 k východiskům a výhledu výše výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 a 2004 vzala na vědomí současný stav podpory výzkumu a vývoje a důsledky z toho plynoucí obsažené v části II a III materiálu a uložila ministru financí, aby ve spolupráci s místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády zajistil podle ekonomických možností v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 finanční prostředky na podporu výzkumu a vývoje ve výši cca 0,57 % odhadovaného HDP, a v roce 2004 ve výši cca 0,7 % odhadovaného HDP.

Návrh na jmenování člena předsednictva GA ČR

     Na výzvu k podávání návrhů na kandidáta členství v předsednictvu GA ČR pro obor společenských věd obdržela Rada ve stanoveném termínu tj. do 28. února 2002 deset návrhů, z nichž Rada po posouzení podrobných podkladů vybrala jako nejvhodnějšího kandidáta prof. Jana Sokola, PhD., CSc. Rada uložila sekretariátu Rady zajistit dopracování „Návrhu na jmenování člena předsednictva GA ČR“ a jeho rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

Obměna Rady – informace o došlých návrzích

     Na výzvu k podávání návrhů na nové členy Rady obdržela Rada do 28. 2. 2002 šestnáct návrhů, kromě návrhů na stávající členy Rady, kteří budou navrženi ke jmenování na druhé funkční období. Rada uložila sekretariátu Rady návrhy znovu zkontrolovat a vyřadit ty návrhy, které nesplnily požadované podmínky.

Odborné komise RVV - informace o došlých návrzích

     Rada na výzvu k podávání návrhů na kandidáty členství do Odborných komisí Rady - Komise pro vědy živé přírody, Komise pro vědy neživé přírody a inženýrství a Komise pro společenské vědy, které budou ustaveny po nabytí účinnosti zákona o podpoře výzkumu a vývoje obdržela cca 130 návrhů, u kterých je nutno provést kontrolu požadovaných podkladů.

Sdílejte na: