I n f o r m a c e ze 160. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 29. března 2002 v zámku v Kolodějích

 

12. dubna 2002

     160. zasedání Rady bylo rozděleno na dvě části. V první úvodní části Rada zúřadovala pravidelné a nezbytné úkoly, druhá „monotematická“ část, na kterou byli přizvání zástupci MŠMT, Technologického centra AV ČR a Inženýrské akademie ČR, byla věnována jednání o návrhu Národního programu výzkumu, o hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací a o Výzkumných centrech.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     Senát na své schůzi dne 14. března 2002 schválil návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou a návazně ho podepsal prezident republiky. /Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) vyšel ve Sbírce zákonů České republiky pod číslem 130/2002 a stal se součástí právního řádu České republiky. Účinnosti nabude dnem 1. července 2002./

     K „Návrhu postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem“ proběhlo meziresortní připomínkové řízení. Materiál bude předložen k projednání vládě.

     Prováděcí předpisy k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje - návrh nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje, jehož předkladatelem je Rada, a nařízení vlády o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a nařízení vlády o institucionální podpoře a o hodnocení výzkumných záměrů, jejichž předkladatelem je MŠMT, budou rozeslány do připomínkového řízení.

     Většina podkladů pro dopracování návrhu „Analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje a jejich porovnání se zahraničím“ je připravena. 15. dubna 2002 se sejde pracovní skupina k projednání materiálu před předložením Radě na její 161. zasedání 19. dubna 2002.

     V souladu s plánem nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2002 byl vypracován materiál „Hodnocení výzkumných záměrů“, ve kterém je zahrnuta souhrnná zpráva pro vládu o hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací v letech 1999 – 2001 a doporučena opatření pro hodnocení výzkumných záměrů v letech 2002-2003. V návrhu usnesení vlády v tomto materiálu bude mj. uloženo správcům rozpočtových kapitol, ze kterých je poskytována institucionální podpora výzkumu a vývoje stanovit pro léta 2002-2003 společný postup pro předkládání a hodnocení výzkumných záměrů. Materiál je připraven k rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky

     Návrh na jmenování prof. Jana Sokola, PhD., CSc., členem předsednictva GA ČR byl zaslán k připomínkám dvaceti třem účastníkům meziresortního připomínkového řízení Všichni jeho účastníci s návrhem na jmenování prof. Sokola členem předsednictva GA ČR vyslovili souhlas bez připomínek. Návrh byl předložen vládě. /Usnesením vlády České republiky ze dne 3. dubna 2002 č. 352 byl prof. Jan Sokol, PhD., CSc., jmenován členem předsednictva Grantové agentury České republiky s účinností od 4. dubna 2002./

Návrh národního programu výzkumu (NPO VaV)

     Rada doporučila MŠMT a spolupracujícím orgánům dopracovat dosud připravené podklady do 12. dubna 2002 tak, aby byly podle zadání návrhem „Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje“ (NPO VaV) dle usnesení vlády č. 467/2001 s tím, že bude upřesněn návrh usnesení vlády a přílohy zejména tak, aby stanovil další postup včetně poskytovatelů. V návrhu usnesení vlády bude uloženo MŠMT ve spolupráci s Radou a poskytovateli dopracovat materiál jako návrh „Národního programu výzkumu“, podle právních předpisů platných od 1. července 2002, a návrh předložit do 30. září 2002 vládě.

     Rada požádala svého předsedu, místopředsedu vlády a předsedu Legislativní rady vlády JUDr. P. Rychetského, aby informoval správce rozpočtových kapitol o změně v přípravě návrhů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2003 tak, že výzkumné problematiky spadající do NPO VaV budou součástí návrhu resortů, a zároveň budou resorty požádány, aby tyto aktivity v komentáři označily včetně finančního vyčíslení nárokovaných potřeb.

Výzkumná centra – zhodnocení činnosti; budoucnost

     MŠMT předložilo Radě souhrnnou informaci k programu „Výzkumná centra“. Rada uložila svým členům, aby na základě tohoto materiálu zaslali do 14 dnů sekretariátu Rady svoji představu o možnostech další podpory „Výzkumných center“ po ukončení stávajícího programu. Rada na příštím 161. zasedání 19. dubna 2002 ustaví pracovní skupinu, která na základě doručených materiálů zpracuje souhrnný návrh o možnostech další podpory „Výzkumných center“ k projednání na 162. zasedání Rady.

Sdílejte na: