I n f o r m a c e ze 161. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 19. dubna 2002 na Úřadu vlády

 

25. dubna 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Kontrola úkolů

     Rada se zabývala právními aspekty mechanismu výběru jednotlivých projektů programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a na základě analýzy podkladů od MŠMT konstatovala, že je nutné uvést postup při výběru projektů v rámci mezinárodní spolupráce do souladu s Ústavou ČR a dalšími souvisejícími právními předpisy.

     Rada ustavila pracovní skupinu k řešení otázky možnosti další podpory „Výzkumných center“ ve složení prof. Z. Vostracký (vedoucí skupiny), ing. M. Holl, dr. K. Jungwirth, prof. J. Purmenský, dr. M. Blažka a ing. V. Hanke z MŠMT.

     Rada doporučila Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociaci výzkumných organizací, aby se zabývaly problematikou nepřímých nástrojů podpory výzkumu a vývoje a předala jim podklad, který vypracovala pracovní skupina ustavená Radou k řešení této problematiky. Vedením této skupiny byl pověřen místopředseda Rady ing. M. Janeček.

     Zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, který nabude účinnosti 1. července 2002 se zvýší nároky na pracovníky odborných útvarů ústředních správních úřadů, kteří mají odpovědnost za výzkum a vývoj. Předseda Rady požádá vedoucí ústředních správních úřadů o přijetí opatření nezbytných pro plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.

Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     Vláda schválila svým usnesením ze dne 17. dubna 2002 č. 400 návrh postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem a uložila místopředsedovi vlády a předsedovi Legislativní rady vlády a předsedovi Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj a ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s předsedkyní Akademie věd ČR předložit vládě do 29. listopadu 2002 návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a do 31. května 2003 návrh zákona o veřejných výzkumných institucích.

     Rada vyslovila souhlas s vypořádáním připomínkového řízení k návrhu „Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje“ a požádala svého předsedu o předložení tohoto materiálu na schůzi vlády. Zároveň Rada požádala MŠMT, aby předložilo na schůzi vlády návrh „Nařízení vlády o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji“ a návrh „Nařízení vlády o institucionální podpoře a o hodnocení výzkumných záměrů“. Termín k předložení těchto prováděcích předpisů k zákonu. č. 130/2002, o podpoře výzkumu a vývoje, vládě byl stanoven na 26. dubna 2002.

     Rada vyslovila souhlas s předloženým návrhem „Analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje a jejich porovnání se zahraničím a návrhem postupu přípravy nové Národní politiky výzkumu a vývoje ČR na období 2003 až 2008“ a požádala MŠMT o rozeslání tohoto materiálu do připomínkového řízení tak, aby byl materiál předložen vládě nejpozději do 15. května 2002.

     Rada byla informována o průběhu připomínkového řízení k materiálu „Výsledky hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací“, pověřila předsednictvo Rady projednáním zásadních připomínek a požádala předsedu Rady o následné předložení tohoto materiálu vládě.

     Rada vyslovila souhlas s dopracovaným návrhem „Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje“ (KIS VaV) i s vyhodnocením veřejné diskuse k této koncepci a uložila sekretariátu Rady zajistit rozeslání tohoto materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

Návrh národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (NPO VaV)

     Rada vyslovila souhlas s návrhem „Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje“, po zapracování připomínek z jednání Rady, a požádala MŠMT o rozeslání návrhu do připomínkového řízení tak, aby byl předložen vládě nejpozději do 15. května 2002. Materiál je výchozím podkladem pro vypracování Národního programu výzkumu v souladu s novým zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

Postup přípravy návrhu státního rozpočtu na VaV 2003

     Rada schválila návrh postupu přípravy 1. návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2003. Na příští 162. zasedání Rady dne 17. května 2002 bude připraven k projednání návrh na složení pracovních skupin Rady, podklady a harmonogram pro jednání s resorty.

Sdílejte na: