I n f o r m a c e ze 162. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 17. května 2002 na Úřadu vlády

 

24. května 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Kontrola úkolů

     Rada požádala ministra zdravotnictví o řešení absence zákonného opatření obsahujícího pravidla pro výzkum a využití lidských embryonálních kmenových buněk.

     Usnesením vlády ze dne 6. května 2002 č. 474 byli členy Rady jmenováni s účinností od 10. června 2002 čtyři noví členové Rady - prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., plk. doc. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Ing. Petr Zuna, CSc. a čtyři stávající členové Rady (na druhé funkční období) - Ing. Miroslav Janeček, CSc., prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc.

Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     Usnesením vlády ze dne 6. května 2002 č. 462, k výsledkům hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací, je uloženo MŠMT ve spolupráci se správci rozpočtových kapitol, ze kterých je poskytována institucionální podpora výzkumu a vývoji, stanovit do 30. června 2002 společný postup pro předkládání a hodnocení výzkumných záměrů v letech 2002 – 2003 na úrovni jednotlivých poskytovatelů a na meziresortní úrovni a dále je uloženo ministru školství, mládeže a tělovýchovy organizačně a personálně zajistit realizaci úkolů spojených s hodnocením výzkumných záměrů podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a posílit příslušné útvary o 10 zaměstnanců.

     Usnesením vlády ze dne 15. května 2002 č. 488 byla schválena Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje a bylo uloženo ministru a vedoucímu Úřadu vlády ve spolupráci s místopředsedou vlády a předsedou Legislativní rady vlády zajistit její realizaci.

     V souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z usnesení vlády ze dne 17. dubna 2002 č. 400 o postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem, požádal předseda Rady, místopředseda vlády a předseda LRV JUDr. P. Rychetský předsedkyni AV ČR o zpracování návrhu té části věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích, která se týká předpokládané novely zákona o AV ČR.

     Návrh nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje, jehož vypracování bylo uloženo Radě, byl projednán v Legislativní radě vlády. Projednávání návrhu nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a hodnocení výzkumných záměrů a návrhu nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje, které vypracovalo MŠMT, ještě ukončeno Legislativní radou vlády nebylo.

     Usnesením vlády ze dne 22. května 2002 č. 516 byla schválena Analýza vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím a bylo uloženo MŠMT ve spolupráci s Radou předložit vládě do 31. března 2003 návrh nové Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na období 2003 až 2008. Pracovní skupina, která „Analýzu VaV“ připravovala se sešla na svém posledním 6. jednání dne 9. května 2002, kde svoji činnost zhodnotila a uzavřela. Členovi Rady doc. Z. Kukalovi, který byl pověřen vedením této skupiny, bylo vysloveno poděkování za bezchybný, věcný a moudrý způsob jejího řízení.

     Návrh národního programu orientovaného výzkumu a vývoje vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 22. května 2002 č. 517 a uložila MŠMT ve spolupráci s Radou a dalšími členy vlády a ostatními vedoucími ústředních orgánů předložit vládě do 31. prosince 2002 návrh Národního programu výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a jeho prováděcích předpisů.

Postup přípravy návrhu státního rozpočtu na VaV 2003

     Rada vyslovila souhlas s podklady připravenými pro jednání s resorty o návrhu výdajů na výzkum a vývoj státního rozpočtu na rok 2003. Rovněž Rada schválila harmonogram pro jednání se zástupci jednotlivých resortů. První jednání s resorty se podle harmonogramu uskuteční 20. května 2002 a budou ukončena 31. května 2002.

     Rada se usnesla, že bude požadovat, v případě, kdy dojde při jednání k dohodě o prodloužení řešení programu, předložení průběžné zprávy o hodnocení plnění cílů programu (včetně dosažených výsledků a vynaložených nákladů) a upřesnění podmínek veřejné soutěže podle nových právních předpisů.

Sdílejte na: