I n f o r m a c e ze 163. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 7. června 2002 na Úřadu vlády

 

18. června 2002

     Část zasedání Rady měla slavnostní ráz. Předseda Rady, místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády JUDr. P. Rychetský se na ní rozloučil jménem svým i jménem Rady s odcházejícími členy - Ing. K. Jungwirthem, DrSc., plk. doc. Ing. K. Kotkem, CSc., doc. RNDr. Z. Kukalem, DrSc. a prof. ThDr. P. Pokorným, DrSc. a poděkoval jim za práci vykonanou v Radě. Poté přivítal nové členy Rady - prof. MUDr. C. Höschla, DrSc., Ing. V. Nekvasila, DrSc., plk. doc. Ing. V. Přenosila, CSc. a prof. Ing. P. Zunu, CSc. a blahopřál jim ke jmenování. Předseda Rady předal novým členům Rady i stávajícím členům Rady jmenovaným na druhé funkční období – Ing. M. Janečkovi, CSc., prof. Ing. J. Purmenskému, DrSc., prof. Ing. Z. Vostrackému, DrSc. a prof. RNDr. J. Zlatuškovi, CSc. jmenovací dekrety podepsané předsedou vlády.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Kontrola úkolů; schválené materiály

     Předseda Rady požádal vedoucí ústředních správních úřadů – MDS, MK, MPO, MO, MŠMT, MZ, a MŽP o přijetí opatření nezbytných pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). Ministři sdělili, že buď budou provedeny organizační změny k personálnímu zajištění plnění povinností vyplývajících z uvedeného zákona anebo budou zatím práce zajištěny externí spoluprací než bude možno zvýšit počet pracovníků příslušných odborů.

     Rada vyslovila souhlas s rozpočtovým opatřením v kapitole MŠMT k posílení programů mezinárodní spolupráce: COST, 20 000 tis. Kč, EUREKA 25 000 tis. Kč, EUPRO 5 000 tis. Kč, KONTAKT 32 000 tis. Kč a INGO 18 000 tis. Kč.

     Rada vzala na vědomí hodnocení programu MPO – Podpora vybraných průmyslových odvětví vypracované MPO. Rada označila toto hodnocení jako příklad hodný následování a poděkovala za ně. Tak, jak bylo provedeno, by měly být zhodnoceny všechny programy výzkumu a vývoje.

Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     Usnesením vlády ze dne 29. května 2002 č.  541 byl schválen s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády jeden z prováděcích předpisů k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje – nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje (nabude účinnosti 1. července 2002). V souvislosti s tím musí být upraveny struktury údajů dodávaných do Informačního systému výzkumu a vývoje (CEP, CEZ, RIV a VES) tak, aby byly v souladu s tímto nařízením vlády a tím i se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje. Příprava na změny těchto struktur byla již v předstihu zahájena, návrhy „struktur“ budou neprodleně rozeslány k připomínkám zainteresovaným subjektům tak, aby jejich dopracované návrhy mohly být Radě předloženy na jejím 164. zasedání 28. června 2002.

     V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o podpoře výzkumu a vývoje od 1. července 2002 je nezbytné zapracovat změny z tohoto zákona vyplývající do souvisejících předpisů. Byly proto vypracovány návrhy Statutů Rady i GA ČR. Do návrhu Statutu Rady byla mj. zapracována ustanovení týkající se Odborných komisí – poradních orgánů Rady pro přípravu návrhů dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje České republiky. Návrhy obou Statutů byly rozeslány do meziresortního připomínkového řízení s termínem k zaslání připomínek do 19. června 2002. Rada pověřila své předsednictvo vypořádáním připomínkového řízení a požádala předsedu Rady o předložení návrhů u vládě.

     Rada požádala předsedkyni AV ČR o předložení nového návrhu části věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích týkající se novely zákona o AV ČR tak, aby v základní části tento návrh vycházel ze zadání vlády podle jejího usnesení ze dne 17. dubna 2002 č. 400, z principů pracovního návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a aby byly v tomto návrhu jednoznačně vyřešeny zejména majetkové otázky. Další náměty, překračující zadání vlády podle usnesení č. 400/2002, by měly být zpracovány včetně právního odůvodnění odděleně a se zřetelem na již proběhlá jednání.

Návrh státního rozpočtu na VaV 2003

     Rada vzala na vědomí výsledky z jednání zástupců Rady a zástupců resortů jako správců rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu výzkumu a vývoje na rok 2003 a schválila předložení „Návrhu rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003“ k projednání vládou. Je zařazeno na program schůze vlády 19. června 2002.

Sdílejte na: