I n f o r m a c e ze 164. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 28. června 2002 na Úřadu vlády

 

26. července 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Kontrola úkolů; schválené materiály; proběhlá jednání

    Vláda vzala na vědomí svým usnesením ze dne 19. června 2002 č. 645 „Návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003“, který jí Rada předložila k projednání. Rada schválila další postup přípravy návrhu rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003.

    Rada vzala na vědomí, že bylo vládou přerušeno projednávání návrhů nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů a nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji. Předkladatelem návrhů obou těchto nařízení je MŠMT.

    Rada schválila „Prohlášení“ předložené MŠMT, ve kterém jsou uvedeny zásady společného postupu pro předkládání a hodnocení výzkumných záměrů v letech 2002 – 2003 na úrovni jednotlivých poskytovatelů a na meziresortní úrovni, na kterých se na základě usnesení vlády České republiky ze dne 6. května 2002 č. 462 dohodli správci rozpočtových kapitol, ze kterých je poskytována institucionální podpora výzkumu a vývoji. Návrhy jednotných formulářů pro předkládání návrhů výzkumných záměrů, formulářů pro oponentské posudky a protokolů o hodnocení výzkumných záměrů připraví MŠMT. „Prohlášení“ bude neprodleně zveřejněno na stránkách www.vyzkum.cz včetně informace o tom, že náležitosti k podání výzkumného záměru poskytovateli budou v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. zveřejněny 30 dnů po nabytí účinnosti nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů tj. nejdříve ve druhé polovině měsíce září 2002 (návazně se termín pro předložení návrhů výzkumných záměrů uchazeči posune nejdříve na druhou polovinu měsíce prosince 2002 a konkrétní termíny budou včas zveřejněny).

    Rada schválila po připomínkovém řízení údaje dodávané do Informačního systému VaV v roce 2003 pro všechny oblasti tj. CEP, CEZ, RIV a VES, které byly upraveny tak, aby byly v souladu s novými právními předpisy - zákonem č. 130/2002 Sb. a nařízením vlády č. 267 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje. Postup přípravy předání údajů do IS VaV v roce 2003 probíhá ve dvou etapách. První se týká obsahů údajů do IS VaV, druhá etapa technického řešení, tj. výběru technických a programových prostředků a dalších produktů nezbytných pro předávání údajů do IS VaV. Rada rovněž schválila další postup přípravy předání údajů do IS VaV včetně harmonogramu.

Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     Na základě připomínek vznesených na minulém zasedání Rady k podkladovému materiálu AV ČR pro návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a na základě výsledků jednání pracovní skupiny složené ze zástupců Rady, MŠMT, VŠE a AV ČR byl tento první podkladový materiál AV ČR přepracován. Předsedkyně AV ČR zaslala 26. června 2002 předsedovi Rady nový podkladový materiál pro návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích týkající se pouze řídících orgánů AV ČR, volených orgánů AV ČR, právního postavení pracovišť AV ČR a návrhu na přechodná ustanovení. Předkladatelé věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích budou pokračovat v jeho přípravě na výjezdním zasedání, které se uskuteční ve dnech 16. až 18. července v Telči.

    K návrhům Statutu Rady pro výzkum a vývoj a Statutu Grantové agentury ČR proběhlo připomínkové řízení. Po zapracování výsledků připomínkového řízení a legislativně-technických připomínek budou oba návrhy Statutů předloženy na schůzi vlády.

Výzkumná centra

     Podle závěrů z dřívějších jednání o možnostech další podpory výzkumných center vypracovalo MŠMT materiál „Návrh strategického postupu v oblasti podpory center výzkumu a vývoje“. Rada vyslovila souhlas se zveřejněním tohoto návrhu na stránkách www.vyzkum.cz a s otevřením veřejné diskuse k němu s tím, že připomínky a náměty budou zasílány do konce měsíce září 2002 na E-mail adresy - hanke@msmt.cz a zároveň na RVV@vlada.cz s označením „Centra-diskuse“.

Výzkumný záměr MZ (IZPE)

     Rada na základě doporučení pracovní skupiny Rady pro hodnocení výzkumných záměrů v oblasti zdravotnictví schválila řešení výzkumného záměru Institutu zdravotní politiky a ekonomiky.

Sdílejte na: