I n f o r m a c e ze 165. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 30. srpna 2002 na Úřadu vlády

 

6. září 2002

    Zasedání poprvé řídil nový předseda Rady, místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje PhDr. Petr Mareš, který byl do této funkce jmenován usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 768.

    Na zasedání byla pozvána ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková, která se zúčastnila projednávání bodů, týkajících se společných úkolů Rady a MŠMT.

    Druhým hostem byl bývalý předseda Rady, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Rychetský, který se přišel se členy Rady rozloučit.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Kontrola úkolů; schválené materiály; proběhlá jednání

    Vláda jmenovala dosavadní členy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj svým usnesením ze dne 7. srpna 202 č. 769 členy Rady pro výzkum a vývoj s účinností od 8. srpna 2002. Stejným usnesením byl také schválen Statut Rady pro výzkum a vývoj. V souvislosti s novým jmenováním členů Rady bylo navrženo provést na příštím zasedání Rady novou volbu místopředsedů Rady. Usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770 byl schválen Statut Grantové agentury České republiky.

Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji

     Rada jednala o současném i dlouhodobějším zajištění úkolů ve výzkumu a vývoji v situaci po záplavách, o technickém zajištění činnosti Rady v nejbližším období, o zajištění funkčnosti Informačního systému výzkumu a vývoje a o návrhu na změnu termínů předložení Národního programu výzkumu a Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky, který Radě k projednání předložilo MŠMT. Rada uložila předsednictvu a sekretariátu Rady, aby ve spolupráci s ostatními zainteresovanými orgány připravily návrh konkrétních kroků pro řešení jednotlivých úkolů v současných podmínkách. Rada schválila, aby pro rok 2003 byly zachovány struktury dat IS VaV platné v roce 2002 s tím, že budou příslušně upraveny. Rada doporučila posunout termín předložení návrhu „Národního programu výzkumu“ tak, aby mohl být vládou projednán do 31. března 2003, a termín předložení návrhu „Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky“ doporučila posunout do 30. listopadu 2003. Rada požádala ministryni školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petru Buzkovou, aby návrhy na změnu těchto termínů předložila vládě.

Výzkumné záměry

     Rada schválila návrh umožnit prodloužení řešení výzkumných záměrů s předpokládaným ukončením k 31. 12. 2003 o jeden rok, tj. do 31. 12. 2004. Finanční prostředky plánované v rámci státního rozpočtu na zahájení nových výzkumných záměrů v roce 2004 budou použity na řešení prodloužených výzkumných záměrů tak, aby jednotlivé výzkumné záměry nebyly navýšeny o více než 10 %. Rada také uložila předsednictvu a sekretariátu Rady, aby ve spolupráci s MŠMT navrhly postup pro předkládání nových výzkumných záměrů (s termínem zahájení od 1. ledna 2004) těch institucí, kterým tuto možnost nově poskytuje zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje.

Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích (pracovní návrh)

     Radě byl předložen pracovní návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích. Bylo doporučeno, aby se do přípravy návrhu věcného záměru zákona o VVI co nejdříve zapojily kromě Rady, MŠMT a AV ČR i další zainteresované instituce. O stanovisko k tomuto pracovnímu návrhu budou proto požádány resorty, z jejichž rozpočtových kapitol je výzkum a vývoj podporován. Budou také požádány o sdělení, kterých výzkumných institucí se bude týkat transformace na VVI. Sekretariátu Rady bylo uloženo, aby pro paragrafované znění návrhu zákona projednal s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a s odborem Úřadu vlády pro kompatibilitu práva s EU, za jakých podmínek budou moci veřejné výzkumné instituce využívat své výsledky výzkumu a vývoje tak, aby to nebylo považováno za porušení zákona o veřejné podpoře.

Návrh státního rozpočtu na VaV 2003

     Poslanecká sněmovna schválila prodloužení termínu pro předložení vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2003 o jeden měsíc. Důvodem jsou očekávané výdaje související s odstraňováním povodňových škod. Rada požádá resorty o sdělení přesně specifikovaných informací o změnách a přesunech prostředků na výzkum a vývoj a jejich důsledcích a o výši povodňových škod. Ministerstvo financí bude v případě změn výdajů rozpočtových kapitol na výzkum a vývoj požadovat souhlas Rady.

Sdílejte na: