I n f o r m a c e ze 168. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 1. listopadu 2002 na Úřadu vlády

 

14.listopadu 2002

    Na zasedání byla pozvána ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzková k projednání rozpočtového opatření v kapitole MŠMT a k návrhu na prodloužení řešení výzkumných záměrů.

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Stanovisko Rady k rozpočtovému opatření MŠMT (přerušení jednání vlády dne 14. 10. 2002)

    MŠMT navrhlo snížit ve své rozpočtové kapitole výdaje na výzkum a vývoj o 118 mil. Kč a použít je na platy učitelů, které v rozpočtu MŠMT chybí. Ministryně školství dr. Buzková vysvětlila Radě, že do této současné obtížné situace se dostala rozhodnutím minulé vlády a musí ji vyřešit. Rada ve svém usnesení konstatovala, že stejně jako v jiných obdobných případech zásadně nesouhlasí se snižováním výdajů na výzkum a vývoj v České republice a znovu upozorňuje vládu na jeho závažné důsledky. Objem výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj je jedním ze závazných ukazatelů státního rozpočtu a patří k prioritám vlády. Je také součástí závazků vůči Evropské unii, jak je konstatováno v „Pravidelné zprávě o pokroku České republiky v procesu přistoupení k Evropské unii za rok 2002“. Česká republika je kritizována, že v rozporu se závazkem dosáhnout 0,7 % HDP na výzkum a vývoj, je tento ukazatel výrazně nižší (0,54 %).

Návrh na prodloužení výzkumných záměrů (přerušení jednání vlády dne 14. 10. 2002)

    Rada vyslovila souhlas, aby byl vládě předložen dopracovaný „Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů“, upravený podle připomínek MŠMT, MPO a MDS. Rada podporuje prodloužení řešení výzkumných záměrů proto, že na náročný proces spojený s důkladným mezioborovým vyhodnocením výzkumných záměrů je nezbytné mít dostatek časového prostoru, nemá-li být hodnocení provedeno pouze formálně a MŠMT musí v příštím roce splnit dva velmi závažné úkoly, kterými je vypracování Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a Národní program výzkumu.

Kontrola úkolů; schválené materiály; proběhlá jednání

    Rada projednala harmonogram prací pro přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky a Národního programu výzkumu navržený MŠMT.

    Rada požádala MŠMT o předložení informace o zajištění účasti ČR v orgánech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

    Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení s termínem zaslání připomínek do 7. listopadu 2002.

    Rada požádala MŠMT o předložení výsledků veřejné diskuse k programu Výzkumná centra a o upřesnění dalšího postupu.

    Dne 11. října 2002 se uskutečnilo společné zasedání předsednictva Grantové agentury České republiky, předsedů oborových komisí GA ČR, zástupců Rady a členů kontrolní rady GA ČR. Zástupci Rady označili toto jednání za úspěšné.

Návrh státního rozpočtu na r. 2003

    Rada jednala o vládním návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2003. Z výsledného a vládou schváleného návrhu výdajů státního rozpočtu vyplývá, že v roce 2003 bude celkový objem výdajů na výzkum a vývoj 13 828 585 tis. Kč (původní návrh 14 163 230 tis. Kč), což představuje 0,56 % HDP. K nejvýznamnějším snížením, se kterým Rada nesouhlasila, došlo u Ministerstva průmyslu a obchodu, kde budou sníženy výdaje na VaV o 213 153 tis. Kč (původní návrh 1 408 153 tis. Kč) a u Ministerstva pro místní rozvoj, kde byly sníženy o 18 000 tis. Kč.

Odborné komise Rady

    Rada schválila návrh projektu ustavení a zahájení činnosti odborných komisí Rady včetně návrhu dalšího postupu a základního zabezpečení jejich činnosti a schválila návrh postupu při volbách do OK RVV. Oprávněné subjekty byly Radou vyzvány k podávání dalších návrhů na kandidáty členství v OK RVV, aby mohl být rozšířen seznam kandidátů do OK RVV, kteří byli navrženi v 1. kole na výzvu Rady rozeslanou začátkem roku 2002.

Systém státní správy ve výzkumu a vývoji

    Byl vypracován otevřený dokument „Státní správa ve výzkumu a vývoji“, který bude projednán na výjezdním pracovním jednání k této problematice ve dnech 7. - 8. listopadu 2002.

Sdílejte na: