I n f o r m a c e ze 170. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 13. prosince 2002 na ČVUT

 

20.prosince 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

    Předseda Rady, místopředseda vlády PhDr. P. Mareš přivítal na zasedání PhDr. M. Profanta, nového stálého hosta Rady, který byl ministryní školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkovou pověřen zastupováním resortu MŠMT na zasedáních Rady.

Kontrola úkolů; proběhlá jednání

    Rada projednávala materiál „Informace o orgánech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, o zastoupení České republiky v těchto orgánech a o kompetenci příslušných orgánů“, o jehož vypracování požádala Rada MŠMT vzhledem k odpovědnosti MŠMT za tuto oblast, s cílem dosažení lepší vzájemné informovanosti zainteresovaných subjektů. Materiál bude dopracován podle připomínek vznesených na zasedání.

Rada schválila, aby materiál „Možné změny systému podpory výzkumu a vývoje v České republice“, který je výsledkem pracovního jednání konaného na Slapech ve dnech 7. a 8. listopadu 2002 a následujících jednání předsednictva Rady, upravený podle připomínek vznesených na zasedání, byl zaslán předsedovi vlády a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

    Rada schválila svůj Jednací řád, který upravuje postup při jednání Rady.

    Rada posuzovala návrhy Grantové agentury České republiky na „Zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2004 – standardní granty“ a na „Zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2003 – postdoktorské grantové projekty“. Stanovisko Rady bude GA ČR zasláno.

    Rada projednala „Zprávu o průběhu provozu web aplikace CEP od 31. 10. do 20.11.2002“. Zpráva bude přepracovaná podle připomínek vznesených na zasedání, bude projednána se zastupujícím náměstkem MŠMT dr. Profantem, a po schválení předsednictvem Rady bude zveřejněna na stránce www.vyzkum.cz.

    Rada konstatovala, že často není v průběhu zasedání dostatek času k důkladnému projednání mimořádně obsáhlé problematiky a bylo proto navrženo, aby byly v takových případech uspořádány semináře Rady. Sekretariátu Rady bylo uloženo vypracovat návrh mechanismu přípravy seminářů Rady a způsobu jejich řízení s tím, že téma semináře bude stanoveno vždy s dostatečným předstihem a zároveň bude určen zpravodaj, který bude za přípravu podkladů a moderování semináře odpovídat.

Odborné komise Rady (OK RVV)

    V tajných volbách byly zvoleni členové odborných komisí Rady. Odborné komise jsou poradní orgány Rady, které podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovávají dlouhodobé základní směry a proporce rozvoje výzkumu a vývoje České republiky. V souladu se Statutem Rady, který byl schválen usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 769, Rada ustavuje tři odborné komise - OK RVV pro vědy živé přírody, OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství a OK RVV pro společenské vědy. První jednání OK RVV se uskuteční v lednu 2003. Seznam zvolených členů je uveden v příloze.

Harmonogram plnění úkolů vlády a jiných ve výzkumu a vývoji v roce 2003

    Byl sestaven přehled úkolů ve výzkumu a vývoji v roce 2003, které pro Radu resp. MŠMT vyplývají z platných právních předpisů nebo z usnesení vlády. „Harmonogram plnění úkolů vlády aj. ve výzkumu a vývoji“ byl projednán na společném výjezdním zasedání pracovníků sekretariátu Rady a odborů výzkumu MŠMT. Harmonogram je rozdělen na dvě části podle odpovědnosti, na prvním místě je vždy odpovídající orgán a na druhém spolupracující. Rada schválila část první (RVV - MŠMT) s úpravami podle připomínek ze zasedání a vzala na vědomí část druhou (MŠMT – RVV).

Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích

    K přípravě návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích proběhla v první polovině prosince 2002 jednání mezi zástupci AV ČR a VŠE a mezi zástupci Rady a MF a MŠMT. Mezi jednacími stranami došlo k dohodě o sporných problémech a návrh byl upraven. Podle schváleného postupu bude dále k návrhu věcného záměru zákona o VVI provedeno vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení. Termín pro předložení návrhu vládě je 31. leden 2003.

Střednědobý výhled podpory výzkumu a vývoje

    Rada vzala na vědomí údaje uvedené v materiálu „Koncept návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje na roky 2004 a 2005 s výhledem do roku 2006“, které budou využity pro zpracování návrhu střednědobého výhledu Radou v zákonem stanovených termínech, a uložila svým členům zaslat do sekretariátu Rady do 5. ledna 2003 své návrhy priorit a proporcí střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje.

Sdílejte na: