Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 157. zasedání dne 25. 1. 2002

 

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; informace o proběhlých jednáních

     a) Kontrola zápisu ze 156. zasedání Rady

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 156. zasedání Rady (mat č. 157/1).

     b) Kontrola úkolů

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1328 k návrhu na určení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a členů orgánů Grantové agentury České republiky za rok 2001 (mat. č.157/1b-1).
 2. Rada schvaluje, aby technické zajištění realizace projektu na zřízení databáze informací o řízení výzkumu a vývoje, které bylo Radou schváleno na jejím 156. zasedání dne 14. prosince 2001, bylo řešeno v rámci koncepce informačního systému výzkumu a vývoje. Návrh koncepce IS VaV bude Radě předložen na 159. zasedání 8. března 2002.
 3. Rada bere na vědomí výdaje na výzkum a vývoj v zákonu č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 (mat. č. 157/1b-3).

     c) Proběhlá jednání

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o závěrečné konferenci projektu „Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje ČR a způsobu jeho realizace“, která se konala 20. prosince 2001, a informace o zasedání Koordinační rady 12. ledna 2002.
 2. Rada bere na vědomí, že materiál „Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a způsobu jeho realizace (závěrečná zpráva TC AV ČR) bude vystaven na interních webových stránkách Rady, na kterou mají členové Rady přístup z webové stránky o výzkumu a vývoji www.vyzkum.cz.
 3. Rada bere na vědomí návrh dalšího postupu spolupráce mezi AV ČR a aplikovaným a průmyslovým výzkumem v ČR předložený prof. Purmenským (mat. č. 157/1c-2).

     d) Analýzy k přípravě NP VaV

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům, pracovním skupinám a sekretariátu využívat ve své činnosti analýzy, vypracované pro přípravu Národní politiky VaV ČR, zejména při zpracovávání souvisejících dokumentů. Analýzy jsou vystaveny na interních webových stránkách Rady.
 2. Rada ukládá místopředsedovi Rady dr. Viklickému, aby pro 159. zasedání připravil na základě „Analýzy pro přípravu legislativní úpravy humánní aplikace moderní genetiky a biotechnologie v České republice analýzy“ návrh dalšího postupu zaměřený zejména na návrh legislativních opatření.
 3. Rada ukládá předsednictvu a sekretariátu Rady, aby bylo zajištěno promítnutí závěrů a návrhů vyplývajících z „Právní analýzy možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí“ při zpracování „Návrhu postupu přípravy nové právní úpravy týkající se státních příspěvkových organizací zabývajících se VaV institucionálně podporovaných“, a aby byla tato „Právní analýza“ využita při přípravě dalších souvisejících dokumentů.

2. Materiály ke schválení

     a) Hodnocení výzkumných záměrů

Usnesení:
 1. Rada
  1. bere na vědomí
   1. stav hodnocení výzkumných záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
   2. předložení nového výzkumného záměru Ministerstva kultury;
  2. schvaluje výsledek hodnocení výzkumných záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;
  3. ukládá
   1. sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovateli;
   2. pracovní skupině pro technické vědy dokončit ve spolupráci se sekretariátem Rady hodnocení výzkumného záměru MSM223100001 „Katalytické procesy v chemii a chemické technologii“.

     b) Situační zpráva pracovní skupiny pro nepřímé nástroje podpory VaV

Usnesení:
 1. Rada ukládá místopředsedovi ing. Janečkovi, aby pro 159. zasedání Rady předložil informaci o výsledcích činnosti pracovní skupiny pro nepřímé nástroje podpory VaV včetně konkrétního návrhu dalších opatření.

     c) Výsledek integrace IS VaV v roce 2001

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí výsledky integrace informačního systému výzkumu a vývoje uvedené v mat. č. 157/2c.

     d) Pravidla resp. zadávací dokumentace GA ČR

Usnesení:
 1. Rada
  1. schvaluje „Zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2003“ a „Zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2003 (Postdoktorské grantové projekty)“,
  2. schvaluje připomínky k „Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty základního výzkumu“ a k „Vyhlášení veřejné soutěže na postdoktorské grantové projekty“, a ukládá místopředsedovi dr. Viklickému, aby o nich informoval GA ČR,
  3. pověřuje předsednictvo Rady, aby posoudilo zapracování připomínek do „Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty základního výzkumu“ a do „Vyhlášení veřejné soutěže na postdoktorské grantové projekty“ a následně vyjádřilo souhlas s vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na tyto projekty,
  4. doporučuje GA ČR, aby zvážila možnost zkrácení maximální osmiměsíční hodnotící lhůty.

     e) Juniorské badatelské projekty GA AV ČR

Usnesení:
 1. Rada schvaluje připomínky vypracované sekretariátem Rady k návrhu „Juniorských badatelských projektů GA AV ČR“ a ukládá místopředsedovi dr. Viklickému, aby o nich informoval AV ČR.
 2. Rada pověřuje předsednictvo Rady, aby posoudilo zapracování připomínek do návrhu „Juniorských badatelských projektů GA AV ČR“ a následně vyjádřilo souhlas s vyhlášením veřejné soutěže ve VaV na tyto projekty.

     f) Vyhlášení veřejné soutěže MŠMT na programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – COST, EUPRO, EUREKA, INGO a KONTAKT

Usnesení:
 1. Rada konstatuje, že kromě formálních nedostatků není vyhlášení a podmínky této vyhlášené veřejné soutěže v souladu s nařízením vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování VaV a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb.
 2. Rada proto doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy zvážit následující možnosti:
  1. uvedenou veřejnou soutěž v co nejkratším termínu zrušit a zároveň znovu vyhlásit veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji tak, aby text a podmínky vyhlášení byly v souladu s platnými právními předpisy a aby byla zároveň zkrácena hodnotící lhůta, nebo
  2. na základě právního posouzení zvážit, zda platné právní předpisy umožňují již vyhlášené podmínky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji upřesnit.
 3. Rada žádá svého předsedu, aby toto doporučení sdělil svým dopisem ministrovi školství mládeže a tělovýchovy.

3. Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     a) Návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje a nařízení vlády

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí usnesení Výboru pro vědu vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (mat. č. 157/3a-1), kterým doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje s předloženými pozměňovacími návrhy s tím, že ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny budou provedeny případné legislativně technické úpravy.
 2. Rada schvaluje pro meziresortní připomínkové řízení návrh „Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje“ a bere na vědomí návrh „Nařízení vlády o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji“ a návrh „Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů“ a ukládá sekretariátu Rady resp. žádá MŠMT, aby byl zajištěn další postup podle materiálů č. 156/3 a č. 157/3a.

     b) Analýza vývoje a stavu VaV a jejich porovnání se zahraničím

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o současném stavu prací na přípravě „Analýzy vývoje a stavu VaV a jejich porovnání se zahraničím“, které jsou uvedeny v zápisu (mat. č. 157/3b) z jednání pracovní skupiny ustavené k tomuto účelu.
 2. Rada ukládá svým členům, aby své již konkrétní náměty (návrhy grafů) na doplnění „Analýzy“ z roku 1999 zaslali do sekretariátu Rady do 31. ledna 2002.

     c) Postup hodnocení Národní politiky VaV r. 2000

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s postupem hodnocení Národní politiky VaV r. 2000.

     d) Příprava Národní politiky VaV – náměty pro veřejnou diskusi

Usnesení:
 1. Rada
  1. souhlasí s níže uvedenými tématy pro veřejnou diskusi k přípravě Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky v roce 2002:
   1. Problémy způsobu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.
   2. Jak co nejlépe zapojit výzkum a vývoj do uspokojování prioritních potřeb společnosti a ekonomiky.
   3. Míra podpory orientovanému výzkumu v rámci celkové veřejné podpory.
   4. Jak učinit spolupráci výzkumu, vývoje a vysokoškolského vzdělávání koncepčně a institucionálně co nejefektivnější.
   5. Způsoby podpory domácích výzkumných a vývojových institucí při zapojování do mezinárodního výzkumu (především v evropském výzkumném prostoru).
   6. Jak zvýšit informovanost veřejnosti a z ní vyplývající podporu celé sféře výzkumu a vývoje v České republice;
  2. ukládá sekretariátu Rady zaslat schválená témata Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které zajistí vyhlášení veřejné diskuse.

4. Východiska a výhled výdajů na VaV v roce 2003

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s rozesláním materiálu „Východiska a výhled výdajů na VaV v roce 2003“ (mat. č. 157/4) do meziresortního připomínkového řízení, po zapracování připomínek předsednictva a členů Rady.

5. Návrh postupu pro výběr členů Odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj

Usnesení:
 1. Rada schvaluje znění „Výzvy k podání návrhu na člena Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj“, formální náležitosti, které musí návrhy obsahovat, postup pro výběr členů OK RVV a jeho harmonogram a ukládá sekretariátu Rady zajistit zveřejnění „výzvy“ na stránce www.výzkum.cz a její rozeslání institucím uvedeným v mat. č. 157/5 s tím, že bude „výzva“ rovněž zaslána ČKR a RVŠ.

6. Návrh postupu pro obměnu členů Rady

Usnesení:
 1. Rada schvaluje znění „Výzvy k podání návrhu na člena Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj“ (mat. č. 157/6) s tím, že do ní bude doplněno, že nejnaléhavějším je požadavek na zástupce lékařských věd ze sektoru resortního výzkumu a vývoje.
 2. Rada ukládá sekretariátu Rady zajistit zveřejnění „výzvy“ na stránce www.výzkum.cz a rozeslání „výzvy“ v souladu s postupem a harmonogramem postupu podle mat. č. 156/3 s tím, že bude „výzva“ rovněž zaslána ČKR a RVŠ.

7. Příprava voleb do oborových komisí GA ČR

Usnesení:
 1. Rada souhlasí, aby se volby do OK GA ČR 2002 uskutečnily na 159. zasedání dne 8. března 2002.
 2. Rada souhlasí s níže uvedeným složením pracovních skupin Rady pro volby do OK GA ČR v roce 2002:
  Technické vědy: ing. Janeček
  prof. Purmenský
  prof. Vostracký
  Přírodní vědy: dr. Jungwirth
  plk. Kotek
  prof. Zlatuška
  Lékařské vědy: dr. Viklický
  dr. Mach
  Společenské vědy: prof. Potůček
  prof. Pokorný
  Zemědělské vědy: ing. Bouška
  doc. Kukal
     
 3. Rada bere na vědomí souhrnné podklady pro volbu do OK GA ČR 2002 uvedené v mat. č. 157/7-1 a volební řád OK GA ČR (mat. č. 157/7-2).

Sdílejte na: