Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 158. zasedání dne 15. 2. 2002

 

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

     a) Kontrola zápisu ze 157. zasedání Rady

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 157. zasedání Rady

     b) Kontrola úkolů(na vědomí členům Rady)
vyhlášení veřejných soutěží ve VaV - GA AV ČR, GA ČR a MŠMT

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že AV ČR byl oznámen souhlas Rady s textem vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji o juniorské badatelské grantové projekty Grantové agentury Akademie věd České republiky, který byl upraven podle připomínek schválených Radou na 157. zasedání dne 25. ledna 2002.
 2. Rada bere na vědomí, že GA ČR byl oznámen souhlas Rady s textem vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na grantové projekty a POST-DOC projekty ve znění upraveném podle připomínek schválených Radou na 157. zasedání dne 25. ledna 2002.
 3. Rada bere na vědomí informace o doplnění textu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na programy mezinárodní spolupráce MŠMT, uvedené v dopisu ministra školství předsedovi Rady s tím, že MŠMT opraví termín vyhlášení výsledků veřejné soutěže v souladu s nařízením vlády č. 88/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb.
 4. Rada žádá MŠMT, aby pro příští 159. zasedání Rady dne 8. března 2002 vypracovalo materiál, ve kterém bude popsán mechanismus a jednotlivé kroky, ke kterým dochází při výběru projektů v rámci mezinárodních programů VaV.

     c) Proběhlá jednání

Usnesení:
 1. Rada žádá MŠMT a ukládá sekretariátu Rady předložit na 159. zasedání Rady 8. března 2002 pracovní návrh hodnocení plnění Národní politiky výzkumu a vývoje ČR z roku 2000.

2. Materiály ke schválení

     a) Hodnocení výzkumných záměrů

Usnesení:
 1. Rada
  1. schvaluje hodnocení výzkumných záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  2. ukládá sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovateli.
 2. Rada žádá MŠMT, aby návazně na posun termínů oproti závazkům přijatým na předchozích zasedáních Rady předložilo do 160. zasedání Rady dne 29. března 2002 souhrn výsledků hodnocení výzkumných záměrů na úrovni resortu podle osnovy dohodnuté v pracovním pořádku.

3. Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     a) Návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že dne 6. února 2002 proběhlo 3. čtení vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje na 46. schůzi Poslanecké sněmovny a návrh zákona byl s pozměňovacími návrhy a legislativně technickými opravami schválen. Text návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje schváleného Poslaneckou sněmovnou bude v nejbližších dnech uveřejněn na internetové stránce Poslanecké sněmovny (ww.psp.cz) a návazně na stránkách www.vyzkum.cz a zaslán písemně členům Rady.

     b) Prováděcí předpisy k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že návrh nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje, jehož je Rada předkladatelem, byl předložen k posouzení odboru vládní legislativy a v současné době je podle připomínek upravován.
 2. Rada bere na vědomí, že po dohodě s předsedou Rady, mpř. vlády a předsedou LRV dr. Rychetským, byly pracovní návrhy nařízení vlády o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a nařízení vlády o institucionální podpoře a o hodnocení výzkumných záměrů rovněž předloženy odboru vládní legislativy k předběžnému posouzení.

     c) Návrh postupu přípravy nové právní úpravy týkající se státních příspěvkových organizací zabývajících se VaV institucionálně podporovaných (principy)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí výsledky pracovního jednání k problematice veřejných výzkumných institucí a doporučuje, aby zainteresované orgány (Rada, MŠMT a AV ČR) pokračovaly v další přípravě materiálu pro vládu podle přijatého harmonogramu na základě doporučených variant řešení uvedených v části VI. závěrů z tohoto jednání.

     d) Analýza vývoje a stavu VaV a jejich porovnání se zahraničím (současný stav prací a návrhy na doplnění)

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům, aby nejpozději do 20. února 2002 zaslali do sekretariátu Rady své připomínky k výběrů grafů, které jsou navrženy v kapitolách A, B, C a D materiálů č. 158/3d a č. 158/3d-1.
 2. Rada žádá pracovní skupinu pro přípravu nové Analýzy VaV, aby v části D (Bibliometrie) uvedla vhodnou formou srovnání se státy EU.
 3. Rada žádá pracovní skupinu pro přípravu nové Analýzy VaV, aby v části F (Výsledky) byla analýza doplněna o příklady mimořádných výsledků dosažených ve VaV.
 4. Rada ukládá doc. Kukalovi a dr. Blažkovi, aby informovali Radu na 159. zasedání o stavu prací a na 160. zasedání předložili Radě úplný návrh „Analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje a jejich porovnání se zahraničím“.

     e) Příprava Národní politiky VaV – otevření veřejné diskuse

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo veřejnou diskusi k přípravě nové Národní politiky VaV. Témata pro tuto veřejnou diskusi a další informace o ní byly mj. zveřejněny na www stránkách státní správy výzkumu a vývoje www.vyzkum.cz .

4. Státní rozpočet VaV

     a) Východiska a výhled výše výdajů na VaV v SR 2003 a 2004; návrh materiálu pro vládu „Východiska a výhled výdajů na VaV v roce 2003 a 2004“; vyhodnocení připomínkového řízení

Usnesení:
 1. Rada schvaluje předložený materiál „Východiska a výhled výše výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 a 2004“, včetně výsledků připomínkového řízení, a žádá svého předsedu, mpř. vlády a předsedu LRV o jeho předložení na schůzi vlády.

     b) Příprava návrhu rozpočtu na VaV na rok 2003

Usnesení:
 1. Rada schvaluje znění variant dopisu předsedy Rady dr. Rychetského spolu s přílohami, jímž budou resorty podporující VaV ze svých rozpočtových kapitol, vyzvány do 159. zasedání Rady, aby Radě zaslaly své návrhy na výdaje na VaV v roce 2003.

5. Materiál pro vládu o výsledcích hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací (návrh)

Usnesení:
 1. Pro přípravu materiálu o výsledcích hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací, který má být v souladu s plánem plnění úkolů vlády ve VaV v 1. polovině roku 2002 předložen vládě do konce března 2002, jmenuje Rada zpravodajem ing. Boušku a ukládá, aby jí byl návrh materiálu předložen na příštím 159. zasedání 8. března 2002.
 2. Rada ukládá vedoucím pracovních skupin pro hodnocení výzkumných záměrů, aby pro přípravu materiálu pro vládu o výsledcích hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací zaslali souhrn svých zkušeností z proběhlého hodnocení výzkumných záměrů na úrovni Rady do sekretariátu Rady do 20. února 2002.
 3. Rada ukládá svým členům, aby připomínky a náměty k přípravě materiálu o výsledcích hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací zaslali do sekretariátu Rady do 20. února 2002.

6. Návrh národního programu výzkumu (NPO VaV)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o postupu přípravy NPO VaV.
 2. Rada souhlasí se žádostí MŠMT, aby mu sekretariát Rady předal do 8. března 2002 údaje z informačního systému VaV o výši výdajů státního rozpočtu v roce 2002 na jednotlivé programy a další aktivity VaV a o finančních nárocích (závazcích) na tyto programy a aktivity v roce 2003 podle údajů CEP k 28. 2. 2002.

7. Koncepce informační infrastruktury

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o postupu přípravy koncepce informační infrastruktury VaV.
 2. Rada ukládá místopředsedovi Rady prof. Potůčkovi, aby projednal s náměstkem ministra školství doc. Průšou způsob, termíny a personální zajištění dopracování návrhu koncepce informační infrastruktury VaV tak, aby návrh mohl být využit pří přípravě návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky.
 3. Rada schvaluje návrh dopisu předsedy Rady předsedovi Úřadu pro veřejné informační systémy (mat. č. 158/7a) s tím, že bude formálně upraven podle připomínky vznesené na zasedání.

8. Návrh na jmenování člena předsednictva GA ČR

Usnesení:
 1. Rada schvaluje 2. variantu navrženého postupu k vypracování návrhu na jmenování člena předsednictva GA ČR pro vládu.
 2. Rada schvaluje znění „Výzvy k podání návrhu na člena předsednictva Grantové agentury ČR“ s tím, že bude provedena úprava podle připomínky vznesené na zasedání, týkající se neslučitelnosti členství v předsednictvu Rady s členstvím v Radě, Oborové komisi GA ČR a dozorčí radě GA ČR.
 3. Rada pověřuje předsednictvo, aby z doručených návrhů vybralo nejvhodnějšího kandidáta, návrh projednalo s předsedou GA ČR a zajistilo, aby na 159. zasedání 8. března 2002 byl Radě předložen materiál pro vládu ve znění pro meziresortní připomínkové řízení.

9. Příprava voleb do oborových komisí GA ČR

     a) Změna volebního řádu do oborových komisí GAČR

Usnesení:
 1. Rada schvaluje změnu Volebního řádu oborových komisí GA ČR, která je navržena v mat. č. 158/9a-u.
 2. Vzhledem k tomu, že volební listina pro obor sociologie není v souladu se stávajícím Volebním řádem oborových komisí GA ČR považuje Rada za nezbytné, aby předsednictvo GA ČR schválilo následující změnu Volebního řádu oborových komisí GA ČR:
   V § 2 v odstavci 4) Volebního řádu oborových komisí GA ČR se za druhou větu vkládá nová věta, která zní:
   „Pokud je počet kandidátů podle odstavce 1) menší než dvojnásobek volených členů navrhnou všechny kandidáty“.
 3. Rada doporučuje GA ČR, aby pro volby do OK GA ČR v příštím roce zvážilo mj. úpravu Volebního řádu oborových komisí GA ČR tak, aby se nové omezení pro předsedy OK GA ČR týkalo i členů OK GA ČR (nesmí být navrhovatelem nebo spolunavrhovatelem grantového projektu atd.).

     b) Návrhy kandidátů doporučených pracovními skupinami

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům, aby se pro volby do oborových komisí GA ČR, které proběhnou na příštím 159. zasedání 8. března 2002, seznámili s kandidátními listinami, navrženými pracovními skupinami Rady společně s předsednictvem GA ČR a zástupci stávajících OK GA ČR.

9. Různé

     a) Vyjádření Rady k žádosti GA ČR

Usnesení:
 1. Rada schvaluje návrh odpovědi ředitele sekretariátu Rady na žádost ředitele Kanceláře GA ČR, uvedený v mat. č. 158/10a.

     b) Příprava „monotematického“ zasedání Rady (29. 3. 2002)

Usnesení:
 1. Rada schvaluje, aby k projednání návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (NPO VaV) bylo uspořádáno „monotematické“ zasedání Rady.
 2. Rada schvaluje, aby výše uvedeným „monotematickým“ zasedáním bylo 160. zasedání, které se uskuteční dne 29. března 2002 v zámku v Kolodějích.
 3. Rada žádá MŠMT, aby pro toto zasedání vypracovalo podklad týkající Výzkumných center (zhodnocení jejich činnosti, návrhy do budoucnosti atd.).
 4. Rada ukládá sekretariátu, aby pro toto zasedání zpracoval údaje z informačního systému VaV o výši výdajů státního rozpočtu v roce 2002 na jednotlivé programy a další aktivity VaV a o finančních nárocích (závazcích) na tyto programy a aktivity v roce 2003 podle údajů CEP k 28. 2. 2002.

     c) Žádost AV ČR o schválení přesunu kapitálových účelových prostředků do institucionálních

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s žádostí AV ČR, uvedené v mat. č. 158/10c, o přesun kapitálových účelových prostředků do institucionálních.

     d) Podpora VaV z ofsetů

Usnesení:
 1. Rada pověřuje ing. Holla, který je poradním členem komise pro přípravu ofsetů pro nákup nadzvukových letadel, aby se při jednáních pokusil prosadit podporu projektů VaV v obvyklé výši 2% ceny ofsetu.

Sdílejte na: