Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 159. zasedání dne 8. 3. 2002

 

1. Volby do oborových komisí GA ČR

     Výsledky voleb budou samostatnou přílohou zápisu ze 159. zasedání Rady.

2. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

     a) Kontrola zápisu ze 158. zasedání Rady
 
Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 158. zasedání

     b) Kontrola úkolů (na vědomí členům Rady)

 1.  Mechanismus kroků při výběru projektů v mezinárodních programech VaV - úkol MŠMT
Usnesení:
 1. Rada ukládá sekretariátu Rady, aby prověřil právní aspekty mechanismu výběru jednotlivých projektů programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji zejména z hlediska možné dvojí soutěže a předložil návrh stanoviska Rady na 161. zasedání.
  1. Analýza účinnosti prostředků vynaložených na spolupráci v rámci 5. RP EU - úkol MŠMT

 
Usnesení:
 1. Rada děkuje za předložený materiál, který ale nesplňuje původní žádost a proto žádá MŠMT, aby při hodnocení projektů 5. RP EU při jejich ukončení bylo součástí hodnocení i posouzení, s jakým efektem byly využity výsledky tohoto výzkumu pro ČR.
  1. Návrh na legislativní opatření vyplývající z Analýzy pro legisl. úpravy humánní aplikace moderní genetiky a biotechnologie v ČR

 
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí závěry z 8. zasedání Bioetické komise a žádá předsedu Rady, aby projednal uvedená doporučení s ministrem zdravotnictví. Rada se k tomuto tématu vrátí na svém prvním podzimním zasedání.
  1. Informace o výsledcích činnosti prac. skupiny pro nepřímé nástroje VaV včetně návrhu konkrétních opatření

 
Usnesení:
 1. Rada vzala předložený materiál na vědomí a konstatuje, že shromážděné podklady jsou dobrým základem k navržení konkrétních opatření v oblasti zavádění nepřímých nástrojů podpory VaV, které je nutno dopracovat. Vzhledem k charakteru NNVaV však Rada doporučuje, aby se napříště tímto problémem zabývaly prioritně SPD ČR a AVO. Rada poskytne k dořešení problematiky morální i věcnou podporu.

     c) Proběhlá jednání

Jednání 18. 2. 2002 MŠMT – RVV o společných úkolech
Usnesení:
 1. Rada souhlasí se závěry jednání zástupců MŠMT - RVV a žádá o splnění přijatých závěrů.

3. Materiály ke schválení

     a) Program a organizační zajištění „monotematického“ 160.  zasedání Rady dne 29. 3. 2002
 
Usnesení:
 1. Rada schvaluje program 160. zasedání Rady.
 2. Rada žádá své členy, aby do 11. března 2002 oznámili sekretariátu Rady, zda požadují zajistit dopravu do Kolodějí na 160. zasedání Rady.
b) Hodnocení výzkumných záměrů – Ministerstvo kultury
 1. Rada
  1. schvaluje hodnocení výzkumného záměru Ministerstva kultury s podmínkou, že řešení výzkumného záměru bude zahájeno do 30. června 2002, a
  2. ukládá sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovateli.

4. Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. polovině roku 2002

     a) Prováděcí předpisy k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje
 (informace o stavu přípravy)
 
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o stavu přípravy nových právních předpisů pro oblast výzkumu a vývoje (nového zákona o podpoře VaV a prováděcích předpisů k němu).

     b) Koncepce IS VaV (pracovní návrh)
 

Usnesení:
 1. Rada schvaluje předložený návrh Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje pro zveřejnění na www.vyzkum.cz a rozeslání zainteresovaným resortům s žádostí o připomínky nejpozději do 5. dubna 2002 podle stanoveného harmonogramu.

     c) Analýza vývoje a stavu VaV a jejich porovnání se zahraničím (současný stav prací)
 

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o stavu přípravy materiálu.

     d) Hodnocení plnění NP VaV z roku 2000; zhodnocení resortních koncepcí
 

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s předloženým hodnocením plnění Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky z roku 2000, s informací o hodnocení resortních koncepcí výzkumu a vývoje a s dalším postupem podle schváleného harmonogramu.

     e) Návrh postupu přípravy nové právní úpravy VVI
 

Usnesení:
 1. Rada schvaluje pro meziresortní připomínkové řízení Návrh postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem s výhradou uvedenou v následujícím bodu č. 6.
 2. Rada žádá změnit v návrhu usnesení vlády pořadí zpracovatelů věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích na „Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“ ve spolupráci s předsedkyní Akademie věd České republiky.

5. Státní rozpočet VaV

     a) Východiska a výhled výše výdajů na VaV v SR 2003 a 2004; vyhodnocení připomínkového řízení
 
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace k materiálu „Východiska a výhled výše výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 a 2004“.

     b) Příprava návrhu rozpočtu na VaV na rok 2003 – znění pro resorty
 

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace k materiálu Příprava návrhu rozpočtu na VaV na rok 2003 – znění pro resorty, schváleného na 158. zasedání.

6. Výsledky hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací

Usnesení:

Rada schvaluje předloženou informaci o Výsledcích hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací a ukládá sekretariátu Rady, aby ji ve spolupráci s MŠMT dopracoval pro jednání vlády do 160. zasedání Rady, zejména v části budoucího meziresortního hodnocení.

7. Návrh národního programu výzkumu (NPO VaV)

informace o přípravě podkladů k „monotematickému“ 160. zasedání
Usnesení:

Rada bere na vědomí informace o přípravě podkladů k „monotematickému“ 160. zasedání.

8. Návrh na jmenování člena předsednictva GA ČR

Usnesení:

Rada schvaluje návrh na jmenování prof. Jana Sokola členem předsednictva Grantové agentury ČR a ukládá sekretariátu Rady zajistit dopracování materiálu podle připomínek a rozeslání „Návrhu na jmenování člena předsednictva GA ČR“ do meziresortního připomínkového řízení.

9. Obměna Rady – informace o došlých návrzích

Usnesení:

Rada:

 1. bere na vědomí informace o došlých návrzích a ukládá postupovat podle schváleného harmonogramu;
 2. ukládá sekretariátu Rady návrhy znovu zkontrolovat a vyřadit ty návrhy, které nesplnily požadované podmínky (tj. ty kandidáty, ke kterým Rada nemá k dispozici potřebné údaje)..

10. Odborné komise RVV - informace o došlých návrzích

Usnesení:

Rada:

 1. bere na vědomí informace o došlých návrzích a ukládá postupovat podle schváleného harmonogramu;
 2. ukládá sekretariátu Rady návrhy znovu zkontrolovat a vyřadit ty návrhy, které nesplnily požadované podmínky (tj. ty kandidáty, ke kterým Rada nemá k dispozici potřebné údaje)..

11. Různé

     a) Prac. skupina pro analýzu aspektů účelnosti členství ČR v SÚJV v Dubně
 
Usnesení:
 1. Rada jmenuje Ing. R. Macha, DrSc. zástupcem Rady v pracovní skupině pro analýzu vědeckých, věcných, organizačních, právních, ekonomických a případně dalších aspektů účelnosti současného členství České republiky ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně.

     b) Akreditační komise MŠMT
 

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s vypořádáním jejích připomínek.

     c) Úhrada klinických testů léků z výdajů na VaV (žádost MPO)
 

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s návrhem odpovědi MPO..

Sdílejte na: