Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 160. zasedání dne 29. 3. 2002

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

    a) Kontrola zápisu ze 159. zasedání Rady
 
Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze zápis ze 159. zasedání Rady a bere na vědomí výsledky voleb do oborových komisí GA ČR, které jsou uvedeny v příloze k zápisu.

      b) Kontrola úkolů (na vědomí členům Rady)
 
 1. Usnesení vlády o „Východiscích a výhledu výdajů na VaV v roce 2003 a 2004“
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ČR ze dne 6. března 2002 č. 229 k východiskům a výhledu výše výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2002 a 2004.
 1. Obměna Rady (úkol předsedy Rady ze zákona)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí návrh předsedy Rady na kandidáty členství v Radě.
 1. Kontrola plnění závěrů (mat. č. 159/2c) z jednání zástupců MŠMT a Rady dne 18. 2. 2002 o společných úkolech stanovených vládou
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o plnění společných úkolů Rady a MŠMT.
 1. VVI – po připomínkovém řízení (T: 22. 3. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí vypořádání připomínkového řízení k „Návrhu postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem“, vypracované MŠMT a souhlasí s předložením materiálu vládě.
 1. Informace o stavu přípravy prováděcích předpisů k zákonu o podpoře VaV
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o stavu přípravy prováděcích předpisů k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje.
 1. Výše účelových výdajů na VaV k 15.3.2002 na roky 2002-4 podle CEP02 - pro informaci
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o výši účelových výdajů na výzkum a vývoj k 15.3.2002 na roky 2002-4 podle CEP02 a ukládá postupovat podle schváleného harmonogramu přípravy návrhu SR VaV 2003.

      c) Proběhlá jednání - Projednávání zákona o podpoře VaV v Senátu dne 14. 3. 2002
 
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že Senát na své schůzi dne 14. března 2002 schválil návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou a návazně ho podepsal prezident republiky. V současné době je připravován ke zveřejnění ve Sbírce zákonů s nabytím účinnosti od 1. července 2002.

2. Materiály ke schválení

    a) Návrh rozpočtového opatření v kapitole MŠMT
 
Usnesení:
 1. Rada s předloženým návrhem MŠMT na řešení situace ve financování mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v roce 2002 nesouhlasí a doporučuje vyřešit problémové okruhy 1) až 3), uvedené ve stanovisku Rady (mat. č. 160/2a), zvážit využití části objemu vzniklé reservy v institucionálních prostředcích k pokrytí jiných výdajů na výzkum a vývoj z rozpočtové kapitoly MŠMT, a návrh po přepracování předložit Radě k novému projednání na jejím 161. zasedání 19. dubna 2002.

      b) Hodnocení výzkumného záměru MŠMT
 
Usnesení:
 1. Rada schvaluje výzkumný záměr MSM223100001 „Katalytické procesy v chemii a chemické technologii“ bez výhrad a ukládá sekretariátu sdělit výsledek hodnocení poskytovateli.

3. Stav přípravy návrhu „Analýzy vývoje a stavu VaV a jejich porovnání se zahraničím“

Usnesení:
  Rada bere na vědomí stav přípravy materiálů k „Analýze VaV“ a žádá pracovní skupinu o předložení dopracovaného materiálu do 17. dubna 2002 k projednání a odsouhlasení na 161. zasedání Rady, podle schváleného harmonogramu.

4. Různé

  Text přednášky generálního sekretáře Vědecké rady SNR ze semináře v Humboldtově klubu v Praze 25. 10. 2001 je pro zájemce k disposici v sekretariátu Rady.

5. Návrh národního programu výzkumu (NPO VaV)

Usnesení:
 1. Rada doporučuje MŠMT a spolupracujícím orgánům dopracovat materiály do 12. dubna 2002 tak, aby byly podle zadání návrhem „Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje“ dle usnesení vlády č. 467/2001 s tím, že bude:
  1. upřesněn návrh usnesení vlády a přílohy zejména tak, aby stanovil další postup včetně poskytovatelů,
  2. uloženo v návrhu usnesení vlády MŠMT ve spolupráci s Radou a poskytovateli dopracovat materiál jako návrh „Národního programu výzkumu“ podle právních předpisů platných od 1. července 2002 a návrh předložit do 30. září 2002 vládě.
 2. Rada žádá svého předsedu, aby informoval správce rozpočtových kapitol o změně v přípravě návrhů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2003 tak, že výzkumné problematiky spadající do NPO VaV budou součástí návrhu resortů, a zároveň budou resorty požádány, aby tyto aktivity v komentáři označily včetně finančního vyčíslení nárokovaných potřeb

6. Hodnocení výzkumných záměrů

    a) Hodnocení výzkumných záměrů (materiál Rady pro vládu)
 
Usnesení:
 1. Rada schvaluje předloženou souhrnnou zprávu o hodnocení výzkumných záměrů v letech 1999 – 2001 a doporučená opatření pro hodnocení výzkumných záměrů v letech 2002 – 2003, a žádá svého předsedu o rozeslání tohoto materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

      b) Informace o hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací MŠMT na úrovni resortu
 
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací MŠMT na úrovni resortu, které na žádost Rady vypracovalo MŠMT.

7. Výzkumná centra – zhodnocení činnosti; budoucnost

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí předložený materiál se souhrnnými informacemi k programu „Výzkumná centra“.
 2. Rada žádá MŠMT, aby v souladu s jeho návrhem předložilo další materiál v říjnu 2002.
 3. Rada žádá své členy, aby na základě materiálu č. 160/7 zaslali do 14 dnů sekretariátu Rady svoji představu o možnostech další podpory „Výzkumných center“ po ukončení stávajícího programu.
 4. Rada na příštím 161. zasedání 19. dubna 2002 ustaví pracovní skupinu, která na základě doručených materiálů podle předchozího bodu 3 zpracuje souhrnný návrh o možnostech podpory „Výzkumných center“ k projednání na 162. zasedání Rady 17. května 2002.
 5. Návrh Rady bude předán MŠMT s tím, že MŠMT bude požádáno, aby materiál o možnostech další podpory „Výzkumných center“ po dopracování včetně návrhu dalšího postupu a způsobu zveřejnění předložilo Radě k projednání na její 164. zasedání konané 28. června 2002.

Sdílejte na: