Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 161. zasedání dne 19. 4. 2002

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

    a) Kontrola zápisu ze 160. zasedání Rady
 
Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 160. zasedání.

      b) Kontrola úkolů (na vědomí členům Rady)
 1. Právní aspekty mechanismu výběru projektů programů mezinár. spolupráce ve VaV
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí doporučení k dalšímu postupu, která jsou uvedena v materiálu „Právní aspekty mechanismu výběru jednotlivých projektů programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji“, a ukládá sekretariátu Rady informovat o nich MŠMT.
 1. Dopis předsedy Rady ministrovi zdravotnictví o závěrech Bioetické komise
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že byl ministr zdravotnictví informován o závěrech z 8. zasedání Bioetické komise – poradního orgánu Rady a požádán, aby byly co nejdříve zahájeny práce na přípravě návrhu zákona regulujícího výzkum a využití lidských embryonálních kmenových buněk a aby informoval Radu o dalším postupu.
 1. Dopis předsedy Rady resortům s dodatečnými informacemi pro přípravu SR VaV 2003
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že byly resorty informovány o změnách ve struktuře přípravy návrhu SR VaV 2003 tj. o začlenění aktivit spadajících do Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje do návrhu rozdělení celkových výdajů rozpočtové kapitoly na výzkum a vývoj, předkládanému k 22. 4. 2002, a o uvedení těchto aktivit v komentáři k tomuto návrhu, včetně finančního vyčíslení nárokovaných výdajů ze státního rozpočtu na roky 2003 a 2004.
 1. Dopis předsedy Rady k odvolání veřejné soutěže MZ
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že byl ministr zdravotnictví požádán, aby odvolal veřejnou soutěž ve výzkumu a vývoji, vzhledem k tomu, že jejím vyhlášením a zveřejněním dne 26. března 2002 na internetové stránce Ministerstva zdravotnictví došlo zejména k porušení § 4 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu výzkumu a vývoje.
 1. Dopisy SP ČR a AVO o nepřímých nástrojích podpory VaV
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že byly Svaz průmyslu a dopravy ČR a Asociace výzkumných organizací požádány o pokračování řešení problematiky podpory výzkumu a vývoje nepřímými nástroji a že jim byl předán materiál „Nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje“, který vypracovala pracovní skupina ustavená Radou pro tuto problematiku.
 1. Informace o poskytování účelových prostředků v roce 2002
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o poskytování účelových finančních prostředků v roce 2002 a ukládá sekretariátu Rady její zveřejnění na „www.vyzkum.cz“.

      c) Proběhlá jednání
 1. Jmenování prof. J. Sokola členem předsednictva GA ČR
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že usnesením vlády České republiky ze dne 3. dubna 2002 č. 352, o jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky, byl vládou jmenován pan prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., členem předsednictva Grantové agentury České republiky s účinností od 4. dubna 2002.
 1. Zápis z jednání o závazcích pro oblast výzkumu a vývoje vyplývajících z tzv. Melkského procesu
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí závěry uvedené v zápisu z jednání o závazcích pro oblast výzkumu a vývoje vyplývajících z tzv. Melkského procesu, které se konalo 5. dubna 2002, a kterého se zúčastnili zástupci Rady, jejího sekretariátu, MPO, MZ, MŽP a SÚJB.

2. Materiály ke schválení

    a) 1. Návrh MŠMT na řešení situace ve financování mezinárodní spolupráce ve VaV
 
Usnesení:
 1. Rada souhlasí s návrhem rozpočtového opatření v kapitole MŠMT s tím, že zvýšení prostředků se netýká programu COST, kde nebyly splněny stanovené podmínky.

      2. Žádost MŠMT o souhlas Rady s převedením části finančních prostředků na zajištění úkolů MŠMT ve VaV
 
Usnesení:
 1. Rada souhlasí se žádostí MŠMT o převedení části finančních prostředků schválených v kapitole MŠMT pro rok 2002 na institucionální financování VaV na zajištění úkolů MŠMT ve VaV.

      b) Návrh na složení pracovní skupiny pro vypracování materiálu o možnostech další podpory „Výzkumných center"
 
Usnesení:
 1. Rada
  1. pro vypracování materiálu o možnostech další podpory „Výzkumných center“ ustavuje pracovní skupinu ve složení ing. Holl, ing. Jungwirth, prof. Purmenský, prof. Vostracký a dr. Blažka a požádá ing. Hankeho z MŠMT, aby se do této pracovní skupiny zařadil;
  2. vedením této pracovní skupiny pověřuje prof. Vostrackého;
  3. této pracovní skupině ukládá zpracovat souhrnný návrh o možnostech další podpory „Výzkumných center“ k projednání na 162. zasedání Rady dne 17. května 2002.

      c) Informace o zajištění nových pracovníků na ústředních správních úřadech pro plnění povinností ze zákona č. 130/2002 Sb.
 
Usnesení:
  Rada
  1. bere na vědomí informaci o zajištění plnění povinností ústředních správních úřadů vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a o navýšení počtu zaměstnanců;
  2. žádá svého předsedu, aby svým dopisem požádal vedoucí ústředních správních úřadů uvedených v bodě 2 a 3 tabulky mat. č. 161/2c tj. MD, MK, MO, MPO, MŠMT, MZ a MŽP o přijetí opatření nezbytných pro plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje s odůvodněním uvedeným v textu a doplněným o úkoly, které musí zaměstnanci zajistit.

3. Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. pololetí 2002

    a) Zákon o podpoře výzkumu a vývoje č. 130/2002 Sb.
 
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), který vyšel ve Sbírce zákonů ČR dne 12. dubna 2002, a ukládá svým členům zajistit ve své působnosti povinnosti z něho vyplývající po nabytí jeho účinnosti dne 1. července 2002.

      b) Návrh nařízení vlády o informačním systému VaV(materiál Rady) a informace o výsledcích připomínkového řízení (T: 15. 4.)
 
Usnesení:
 1. Rada souhlasí s výsledky připomínkového řízení k návrhu „Nařízení vlády o informačním systému VaV“ (materiál Rady) a žádá svého předsedu dr. Rychetského o předložení tohoto materiálu na schůzi vlády do 26. dubna 2002.

    c) Návrh nařízení vlády o institucionální podpoře VaV a hodnocení výzkumných záměrů (materiál MŠMT) a informace o výsledcích připomínkového řízení (T: 15. 4.)

    d) Návrh nařízení vlády o účelové podpoře VaV (materiál MŠMT) a informace o výsledcích připomínkového řízení (T: 15. 4.)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o výsledcích připomínkového řízení k návrhům „Nařízení vlády o účelové podpoře VaV“ a „Nařízení vlády o institucionální podpoře VaV a hodnocení výzkumných záměrů“ (materiály MŠMT) a žádá předkladatele o předložení těchto materiálů na schůzi vlády do 26. dubna 2002.

      e) Návrh „Analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje a jejich porovnání se zahraničím“
 
Usnesení:
 1. Rada souhlasí s předloženým návrhem „Analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje a jejich porovnání se zahraničím“ a žádá MŠMT o rozeslání tohoto materiálu do připomínkového řízení tak, aby byl materiál předložen vládě nejpozději do 15. května 2002.

      f) Návrh postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem (výsledek jednání vlády)
 
Usnesení:
 1. Rada
  1. bere na vědomí usnesení vlády ze dne 17. dubna 2002 č. 400 o postupu přípravy nové právní úpravy státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem a povinnosti z něho vyplývající;
  2. žádá AV ČR o předložení návrhu části pozměňovacích ustanovení věcného záměru zákona o veřejných výzkumných organizacích týkajících se zákona o AV ČR do 31. května 2002.

      g) Koncepce informačního systému KIS VaV a výsledky veřejné diskuse ke KIS VaV
 
Usnesení:
 1. Rada souhlasí s dopracovaným návrhem „Koncepce informačního systému KIS VaV“ (viz. příloha č. 1)  i s vyhodnocením veřejné diskuse (viz. příloha č. 2) k této koncepci a ukládá sekretariátu Rady zajistit rozeslání tohoto materiálu do meziresortního připomínkového řízení.

      h) Výsledky hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací a informace o výsledcích připomínkového řízení (T: 18. 4.)
 
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o připomínkovém řízení k materiálu „Výsledky hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací“, pověřuje předsednictvo Rady projednáním zásadních připomínek a žádá předsedu Rady o předložení materiálu vládě.

4. Postup přípravy návrhu státního rozpočtu na VaV 2003

Usnesení:
  Rada
  1. souhlasí s návrhem postupu přípravy 1. návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2003;
  2. bere na vědomí materiál „Výše účelových výdajů na VaV k 15. 4. 2002 na roky 2002 - 4 dle CEP02“;
  3. ukládá předsednictvu a pracovním skupinám Rady projednat s resorty při přípravě návrhu rozpočtu za oblast výzkumu a vývoje na rok 2003 zjištěné skutečnosti, požadovat jejich konkrétní a písemné vysvětlení a v případě zjištění nedostatků navrhnout opatření k jejich odstranění včetně vyvození osobní odpovědnosti příslušných pracovníků resortů;
  4. ukládá sekretariátu zveřejnit projednaný materiál včetně usnesení Rady na www.vyzkum.cz.

5. Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje

Usnesení:
  Rada souhlasí s návrhem „Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje“ po zapracování připomínek z jednání Rady a žádá MŠMT o rozeslání materiálu do připomínkového řízení tak, aby byl materiál předložen vládě nejpozději do 15. května 2002.

6. Různé

    a) Žádost společnosti Per Partes Consulting na Radu o přijetí záštity nad průzkumem managementu informací a znalostí v českých podnicích
 
Usnesení:
 1. Rada
  1. souhlasí s přijetím záštity nad průzkumem stavu managementu informací a znalostí v českých podnicích, která by byla vyjádřena označením Rady vedle spolupořadatelů akce;
  2. souhlasí s přijetím záštity nad konferencí „Znalosti v akci“ a pověřením ing. Janečka, aby konferenci spoluzahájil a zúčastnil se jí;
  3. žádá MŠMT o souhlas se zveřejněním výsledků projektu NPO VaV, mj. pro účely konference uvedené v předchozím závěru 161/6a-b.

      b) Žádost Ministerstva průmyslu a obchodu o stanovisko Rady k prodloužení řešení projektu ATLAS-CERN
 
Usnesení:
 1. Rada žádá MPO, MŠMT a předsedu Výboru pro spolupráci České republiky s CERN o řešení možnosti pokračování projektu ATLAS-CERN a o informování Rady o výsledcích jejich jednání.

Sdílejte na:

Přílohy