Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 163. zasedání dne 7. června 2002

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

    a) Kontrola zápisu ze 162. zasedání Rady
Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 162. zasedání.

    b) Kontrola úkolů (na vědomí členům Rady)
 1. Odpověď ministra zdravotnictví na dopis předsedy Rady z 2. května 2002 (mat. č. 162/1b -1) o pravidlech pro výzkum a využití lidských embryonálních buněk
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí stanovisko Ministerstva zdravotnictví ve věci konkrétních pravidel pro výzkum a využití lidských embryonálních buněk uvedené v dopise ministra zdravotnictví místopředsedovi vlády a předsedovi Rady (mat. č. 163/1b-1). Rada se k této problematice vrátí na jednom z podzimních zasedání.
 1. Informace o zajištění nových pracovníků na ústředních správních úřadech pro plnění povinností ze zákona č. 130/2002 Sb.
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o zajištění nových pracovníků na ústředních správních úřadech pro plnění povinností ze zákona č. 130/2002 Sb. (mat. č. 163/1b-2). Rada se k této problematice vrátí na jednom z podzimních zasedání.

    c) Proběhlá jednání
 1. Návrh Analýzy dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím (schůze vlády 22. 5. 2002)
  Vydání „Analýzy VaV“ v české a anglické verzi
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí schválení Analýzy dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím usnesením vlády ze dne 22. května 2002 č. 516 a úkoly z tohoto usnesení vyplývající.
 2. Rada doporučuje MŠMT vydání „Analýzy“ v české a anglické verzi v nejbližším možném termínu.
 1. Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje (NPO VaV) - (schůze vlády 22. 5. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 22. května 2002 č. 517 k návrhu Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje a úkoly z tohoto usnesení vyplývající.
 1. Návrh nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje (RVV) - (schůze vlády 29. 5. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí schválení návrhu nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje usnesením vlády ze dne 29. května 2002 č. 541 a ukládá sekretariátu spolupracovat na dalším procesu pro vydání tohoto nařízení ve Sbírce zákonů.
 2. Rada ukládá sekretariátu, aby na jednom z podzimních zasedání Rady předložil návrh zajištění databáze informací o řízení VaV (akcí VaV) jako součást realizace Koncepce IS VaV schválené usnesením vlády ze dne 15. května 2002 č. 488 (zejména kapitoly 6. Koncepce IS VaV).
 1. Návrh nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a hodnocení výzkumných záměrů (MŠMT) (schůze vlády 5. 6. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o přerušení projednávání návrhu nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů na schůzi vlády dne 5. června 2002.
 1. Návrh nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje (MŠMT) - (schůze vlády 5. 6. 2002)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o přerušení projednávání návrhu nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na schůzi vlády dne 5. června 2002.
 1. Výsledky jednání MŠMT - RVŠ
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace z jednání zástupců MŠMT a Rady vysokých škol.

2. Materiály ke schválení

 1. Návrh MŠMT na rozpočtové opatření k posílení podpory projektů programu COST
Usnesení:
 1. Rada ruší své usnesení k bodu 2 a) 1 ze 161. zasedání Rady konaného dne 19. dubna 2002 ve znění:
  „Rada souhlasí s návrhem rozpočtového opatření v kapitole MŠMT s tím, že zvýšení prostředků se netýká programu COST, kde nebyly splněny stanovené podmínky.“
 2. Rada souhlasí s rozpočtovým opatřením v kapitole MŠMT k posílení programů mezinárodní spolupráce s rozdělením: COST 20 000 tis. Kč, EUREKA 25 000 tis. Kč, EUPRO 5 000 tis. Kč, KONTAKT 32 000 tis. Kč a INGO 18 000 tis. Kč.
 1. Stanovisko Rady k hodnocení programu MPO – Podpora vybraných průmyslových odvětví
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí vyhodnocení programu MPO „Podpora vybraných průmyslových odvětví“ a děkuje Ministerstvu průmyslu a obchodu za jeho vypracování.
 1. Návrh na rozdělení výtisků publikace (v angličtině) „Návrh Národního programu výzkumu“
Usnesení:
 1. Rada souhlasí s návrhem na rozdělení výtisků publikace „Návrh Národního programu výzkumu“(v anglické verzi) tak, jak je uvedeno v mat. č. 163/2-3 a ukládá sekretariátu Rady ho zajistit.

3. Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji

 1. VVI - návrh části věcného záměru zákona o VVI týkající se AV ČR
Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům zaslat do 17. června 2002 do sekretariátu Rady připomínky k „Podkladovému materiálu pro návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích“, který vypracovala AV ČR (mat. č. 163/3-1).
 2. Rada žádá svého předsedu, aby znovu požádal předsedkyni AV ČR o předložení nového návrhu části věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích týkajících se novely zákona o AV ČR tak, aby v základní části tento návrh vycházel:
  1. ze zadání vlády podle jejího usnesení ze dne 17. dubna 2002 č. 400,
  2. z principu pracovního návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích,
  a aby byly v tomto návrhu jednoznačně vyřešeny zejména majetkové otázky.
  Další náměty překračující zadání vlády podle usnesení č. 400/2002 by měly být zpracovány včetně právního odůvodnění odděleně a se zřetelem na již proběhlá jednání.
 3. Rada navrhuje předsednictvu AV ČR, aby další náměty překračující zadání vlády podle usnesení č. 400/2002 byly po dopracování dle předchozího bodu projednány na 165. zasedání Rady, které se bude konat dne 30. srpna 2002.
 1. Pracovní návrh Statutu Rady pro výzkum a vývoj (podle zákona č. 130/2002 Sb.)
Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům zaslat připomínky k pracovnímu návrhu Statutu Rady pro výzkum a vývoj do sekretariátu Rady do 14. června 2002 a svého předsedu žádá o rozeslání návrhu „Statutu“ do připomínkového řízení s termínem zaslání připomínek do 19. června 2002.
 2. Rada pověřuje své předsednictvo vypořádáním připomínkového řízení k návrhu Statutu Rady pro výzkum a vývoj a žádá předsedu Rady o předložení návrhu tohoto „Statutu“ vládě.
 3. Rada ukládá sekretariátu připravit pro 165. zasedání Rady návrh Jednacího řádu Rady pro výzkum a vývoj.
 1. Návrh Statutu Grantové agentury ČR (podle zákona č. 130/2002 Sb.)
Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům zaslat připomínky k návrhu Statutu Grantové agentury České republiky do sekretariátu Rady do 14. června 2002 a svého předsedu žádá o rozeslání návrhu tohoto „Statutu“ do připomínkového řízení s termínem k zaslání připomínek do 19. června 2002.
 2. Rada pověřuje své předsednictvo vypořádáním připomínkového řízení k návrhu Statutu Grantové agentury České republiky a žádá předsedu Rady o předložení návrhu tohoto „Statutu“ vládě.

4. Návrh státního rozpočtu na VaV 2003

    a) Výsledky jednání s resorty
    b) Schválení návrhu SR VaV 2003

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí výsledky z jednání zástupců Rady a zástupců resortů jako správců rozpočtových kapitol o návrhu rozpočtu výzkumu a vývoje na rok 2003 (materiály č. 163/4a).
 2. Rada schvaluje předložení „Návrhu rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003“ (mat. č. 163/4b) k projednání na schůzi vlády.
 3. Rada jmenuje ing. Holla zpravodajem pro problematiku celkové podpory projektů 5. a 6. RP EU, a žádá ho, aby připravil ve spolupráci se sekretariátem Rady podklad pro jednání Rady o této problematice na 165. zasedání Rady dne 30. srpna 2002.

5. Hodnocení výzkumných záměrů

 1. Výzkumné záměry MV, MZe, MK
Usnesení:
 1. Rada
  1. schvaluje výsledek hodnocení výzkumného záměru „Výzkum využití a obnovy technických a technologických systému pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství“, výzkumného záměru „Význam vybraných uměleckých aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky“ a výzkumného záměru „Zdokonalování systému a opatření ochrany obyvatelstva České republiky“.
  2. ukládá sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovatelům.
 1. Výzkumný záměr MZ
Usnesení:
 1. Rada schvaluje výsledek hodnocení rozšířeného výzkumného záměru MZ023795 „Analýza infekčních, environmentálních a behaviorálních zdravotních rizik a jejich prevence“, který zajišťuje úkoly ve výzkumu a vývoji vyplývající z Melkského procesu (usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 156) s tím, že podpora výzkumného záměru bude zahájena nejpozději do poloviny roku 2002 a chybějící formální záležitosti budou Radě předány do 31. srpna 2002.

6. Výzkumná centra

    Výsledný návrh pracovní skupiny Rady o možnostech další podpory výzkumných center pro MŠMT
Usnesení:
 1. Rada
  1. schvaluje postup pro jednání o možnostech další podpory „Výzkumných center“ uvedený v materiálu Rady „Výzkumná centra – teze k strategii dalšího postupu v oblasti výzkumu a vývoje“ (mat. č. 163/6),
  2. žádá MŠMT o dopracování návrhu o možnostech další podpory Výzkumných center včetně návrhu dalšího postupu a způsobu zveřejnění (do 19. června 2002) a předložilo ho k projednání na 164. zasedání Rady.

7. Různé

 1. Nový adresář Rady
Usnesení:
 1. Rada žádá své členy, aby zkontrolovali své životopisy uvedené na stránce www. vyzkum.cz (i v angličtině) a údaje uvedené v novém adresáři Rady (mat. č. 163/7-1) a změny oznámili neprodleně sekretariátu Rady.
 2. Rada ukládá sekretariátu připravit na 164. zasedání 28. června 2002 návrh termínů zasedání Rady v roce 2003.

8. Návrh na úpravy www stránek vyzkum.cz

 1. Nový adresář Rady
Usnesení:
 1. Rada schvaluje provedení změn stránek www. vyzkum.cz, které jsou navrženy v mat. č. 163/7-2.

Sdílejte na: