Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 164. zasedání dne 28. června 2002

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

    a) Kontrola zápisu ze 163. zasedání Rady

Usnesení:

    b) Kontrola úkolů (na vědomí členům Rady)

 1. Zpráva o hodnocení dosavadního průběhu a výstupů „Programu podpory cíleného výzkumu“ – AV ČR

Usnesení:
  1.2    Rada bere na vědomí zprávu o hodnocení dosavadního průběhu a výstupů programu Akademie věd České republiky - „Program podpory cíleného výzkumu“.

 1. Průběžné zprávy o hodnocení plnění cílů programů MK:
  1. Vědecké zpracování sbírkových předmětů muzeí a galerií - pramenné základny přírodních a společenských věd
  2. Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky

Usnesení:
  1.3.    Rada bere na vědomí průběžné zprávy o hodnocení programů Ministerstva kultury - Vědecké zpracování sbírkových předmětů muzeí a galerií - pramenné základny přírodních a společenských věd a Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky.

    c) Proběhlá jednání

 1. Návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003
  (schůze vlády 19. 6. 2002)

Usnesení:
  1.4    Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 645 k návrhu rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 a souhlasí s dalším postupem přípravy návrhu rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003.

 1. Návrh nařízení vlády o institucionální podpoře VaV a hodnocení výzkumných záměrů (MŠMT)
 1. Návrh nařízení vlády o účelové podpoře VaV (MŠMT)

Usnesení:
  1.5     Rada bere na vědomí, že bylo vládou přerušeno projednávání návrhů nařízení vlády o institucionální podpoře VaV z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů a nařízení vlády o účelové podpoře VaV z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve VaV
  1. 6     Rada žádá MŠMT, aby do 31. července 2002 poskytlo Radě svůj návrh uvedený v bode 8 „Prohlášení“. („Prohlášení“ je materiál č.164/1c-3, který připravilo MŠMT. Členům Rady byl rozdán na zasedání.)
  1.7     Rada ukládá sekretariátu zveřejnit na stránkách www.vyzkum.cz společně s „Prohlášením“ následující aktuální informaci:
  „Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj vzala na vědomí informaci, že vláda přerušila projednávání návrhu nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů. Vzhledem k tomu budou náležitosti k podání výzkumného záměru poskytovateli v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. zveřejněny 30 dnů po nabytí účinnosti uvedeného nařízení tj. nejdříve ve druhé polovině měsíce září 2002 (návazně se termín pro předložení návrhů výzkumných záměrů uchazeči posune nejdříve na druhou polovinu měsíce prosince 2002). Konkrétní termíny budou včas zveřejněny."

2. Materiály ke schválení

 1. Údaje dodávané do IS VaV v roce 2003 (Struktury dat)
  1. Informační oblast CEP
  2. Informační oblast CEZ
  3. Informační oblast RIV
  4. Informační oblast VES
  5. Výsledky připomínkového řízení k údajům dodávaným do IS VaV v roce 2003
  6. Postup přípravy předání údajů do IS VaV v roce 2003

Usnesení:
  2.1     Rada bere na vědomí výsledky připomínkového řízení k návrhům údajů dodávaným do IS VaV v roce 2003 pro informační oblasti CEP, CEZ, RIV a VES.
  2.2     Rada schvaluje údaje dodávané do IS VaV v roce 2003 pro informační oblasti CEP, CEZ, RIV a VES .
  2.3     Rada schvaluje postup přípravy předání údajů do IS VaV v roce 2003.
 

3. Plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji

 1. a) VVI - pracovní podklad AV ČR k přípravě věcného záměru zákona o VVI
  b) Pozvánka na výjezdní jednání předkladatelů věcného záměru zákona o VVI

  (Telč - 16. až 18. 7. 2002)

Usnesení:
  3.1     Rada bere na vědomí dopracovaný podkladový materiál Akademie věd České republiky pro návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a ukládá zpravodaji pro tento úkol prof. Dědičovi, místopředsedovi Rady dr. Viklickému a řediteli sekretariátu dr. Blažkovi, aby souladu s navrženým postupem projednali pracovní návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích na výjezdním zasedání v Telči ve dnech 16. až 18. července 2002 a aby dopracovaný návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích předložili Radě na jejím 165. zasedání 30. srpna 2002.

  1. Návrh Statutu Rady pro výzkum a vývoj (podle zákona č. 130/2002 Sb.)

  Usnesení:
   3.2     Rada bere na vědomí výsledky připomínkového řízení k návrhu Statutu Rady pro výzkum a vývoj.
   3.3     Rada žádá svého předsedu, aby po zapracování výsledků připomínkového řízení a legislativně-technických připomínek předložil návrh Statutu Rady pro výzkum a vývoj na schůzi vlády.

  1. Návrh Statutu Grantové agentury ČR (podle zákona č. 130/2002 Sb.)

  Usnesení:
   3.4     Rada bere na vědomí výsledky připomínkového řízení k návrhu Statutu Grantové agentury České republiky.
   3.5     Rada vzala na vědomí informaci, že legislativně-technické připomínky k návrhu Statutu Grantové agentury České republiky budou se zástupci Grantové agentury České republiky projednány.
   3.6     Rada žádá svého předsedu, aby po zapracování výsledků připomínkového řízení a legislativně-technických připomínek předložil návrh Statutu Grantové agentury České republiky na schůzi vlády.

  4. Výzkumná centra
  Návrh o možnostech další podpory výzkumných center (MŠMT)

  Usnesení:
   4.1    Rada bere na vědomí návrh strategického postupu v oblasti podpory center výzkumu a vývoje, který vypracovalo MŠMT a schvaluje další postup, navržený v závěru tohoto materiálu s tím, že bude upraven bod 9 v části G) Návrh dalšího postupu podle připomínky vznesené na zasedání a vypuštěna závěrečná poznámka.
   4.2    Rada ukládá zveřejnit materiál 164/4 s úpravami podle předchozího bodu 4.1 k veřejné diskusi na stránkách www.vyzkum.cz s následujícím textem:
    „Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj vyslovila souhlas se zahájením veřejné diskuse k materiálu MŠMT a Rady - „Návrh strategického postupu v oblasti podpory center výzkumu a vývoje“ – s tím, že připomínky a náměty budou zasílány do konce měsíce září 2002 na E-mail adresy - hanke@msmt.cz a zároveň na RVV@vlada.cz s označením „Centra-diskuse“.

  5. Výzkumný záměr MZ (IZPE)

  1. Výzkumné záměry MV, MZe, MK

  Usnesení:
  1. Rada
   1. souhlasí s řešením výzkumného záměru Institutu zdravotní politiky a ekonomiky bez výhrad,
   2. ukládá sekretariátu Rady oznámit výsledek hodnocení Ministerstvu zdravotnictví.

  6. Různé

  1. Pověření předsednictva k vyřizování neodkladných záležitostí (v době dovolených)

  Usnesení:
   6.1     Rada pověřuje své předsednictvo vyřizováním neodkladných záležitostí spojených s úkoly Rady v termínu mezi 164. a 165. zasedáním tj. od 29. června do 29. srpna 2002.

  1. Návrh termínů zasedání Rady v roce 2003 (a předsednictva Rady ve 1. polovině roku 2003)

  Usnesení:
   6.2 Rada souhlasí s navrženými termíny zasedání Rady v roce 2003.
   6.3 Rada žádá své členy, aby s velkým předstihem stanovené termíny zasedání Rady v roce 2003 zařadili do svého pracovního programu na rok 2003.

  Sdílejte na: