Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 166. zasedání dne 20. září 2002

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

    a) Kontrola zápisu ze 165. zasedání Rady

Usnesení:

    b) Kontrola úkolů (na vědomí členům Rady)

 1. Postup při volbách místopředsedů Rady
Usnesení:
  1.2    Rada schvaluje postup pro volby místopředsedů Rady.
 1. Podpora mezinárodních projektů (6. RP EU)
Usnesení:
  1.3    Rada bere na vědomí závěry a doporučení uvedené v materiálu 166/1b-2 „Podpora mezinárodních projektů“, pověřuje předsednictvo a sekretariát Rady posoudit je z hlediska souladu s právními předpisy, dopracovat je, následně je projednat s MŠMT a předložit je znovu na zasedání Rady.
 1. Uvolnění prostředků (MŠMT – zahraniční spolupráce)
Usnesení:
  1.4    Rada bere na vědomí informace o návrhu MŠMT na využití prostředků určených na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
  1.5    Rada ruší své usnesení č. 2 k bodu 2 programu jejího 163. zasedání ze dne 7. června 2002 a žádá MŠMT o poskytnutí informací k jeho nové žádosti ze dne 16. září 2002 (č. j.26 256/02-31) tj. vysvětlení, jak naložilo se zbývajícími 28 mil. Kč, které nejsou uvedeny v jeho nové žádosti a o informaci, jak bude rozděleno navržených 72 mil. Kč.
  1.6    Rada nemá námitky k rozpočtovým opatřením v kapitole MŠMT, navrženým v dopise náměstka MŠMT doc. Průši 1. místopředsedovi Rady prof. Potůčkovi (žádost MŠMT ze dne 16. září 2002 č. j.26 256/02-31 - mat. č. 166/1b-3).
  1.7    Rada žádá MŠMT o zabezpečení podpory projektů mezinárodní spolupráce v původně navržené výši.
 1. Informace o stavu projednávání prováděcích předpisů k zákonu č. 130/2002 Sb. (nařízení vlády jejichž předkladatelem je MŠMT)
Usnesení:
  1.8    Rada bere na vědomí že „Nařízení vlády o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji“ a „Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů“, jejichž předkladatelem je MŠMT, jsou zařazena na program schůze vlády dne 25. září 2002.

2. IS VaV

Usnesení:
  2.1    Rada ukládá sekretariátu Rady informovat průběžně předsednictvo Rady o dalším vývoji a předložit souhrnnou informaci o přijatých řešeních a postupu prací na 167. zasedání Rady dne 11. října 2002.

3. Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích

Usnesení:
  3.1    Rada ukládá
  1. členům Rady vyjádřit se ke stávající pracovní verzi návrhu věcného záměru zákona v termínu do 30. 9. 2002;
  2. zpravodaji, sekretariátu Rady a členům pracovní skupiny zapracovat doručené připomínky a předložit na 167. zasedání Rady dopracovaný materiál ve znění pro meziresortní připomínkové řízení.

4. Návrhy AV ČR na novelizaci zákona č. 283/1992 Sb., o AV ČR

Usnesení:
  4.1    Rada bere na vědomí informaci o návrhu na novelizaci zákona č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., předloženém Akademií věd České republiky, s tím, že
  1. souhlasí s přípravou návrhu na zavedení vědeckého stupně doktora věd;
  2. nesouhlasí s návrhem na začlenění Učené společnosti České republiky do uvedené novely zákona.
  4.2    Rada bere na vědomí, že návrh na úpravu úlohy pracovišť Akademie věd České republiky v oblasti mezinárodní spolupráce předloží Akademie věd České republiky Radě znovu na 167. zasedání.
  4.3    Rada žádá zástupce AV ČR, aby v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. d) zákona o podpoře výzkumu a vývoje (kompetence k přípravě právních předpisů výzkumu a vývoje a vyhodnocování důsledků ostatních právních předpisů na výzkum a vývoj) projednali uvedené návrhy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a na základě výsledku těchto jednání zabezpečili další postup.

5. Návrh státního rozpočtu na VaV

Usnesení:
  5.1    Rada
  1. bere na vědomí informaci o upřesněném návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2003;
  2. souhlasí s návrhem změn navržených
   1. Akademií věd ČR,
   2. Ministerstvem kultury,
   3. Ministerstvem zemědělství;
  3. nesouhlasí s návrhem změn navržených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem pro místní rozvoj;
  4. ukládá 1. místopředsedovi Rady informovat o stanovisku Rady k úpravám výdajů na výzkum a vývoj na rok 2003 Ministerstvo financí.

6. Výzkumné záměry (Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů – materiál pro schůzi vlády)

Usnesení:
  6.1    Rada schvaluje materiál „Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů“ upravený podle připomínek Rady.
  6.2    Rada žádá svého předsedu, aby projednal s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy materiál „Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů“ s tím, že bude respektováno právní stanovisko místopředsedy vlády, ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády k tomuto materiálu.

7. Programy VaV

Usnesení:
  7.1    Rada
  1. souhlasí
   1. podle § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje „bez připomínek“ s vyhlášením programu výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Program podpory pracovníků výzkumu a vývoje do 35 let“;
   2. podle § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu a vývoje „bez připomínek“ s vyhlášením programu výzkumu a vývoje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost „Výzkum a vývoj pro potřeby dozorného orgánu v oblasti kontroly dodržování zákazu nakládání s chemickými a biologickými zbraněmi“;
   3. s vyhlášením opakované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na řešení programových projektů v programu výzkumu a vývoje „Rozvoj telekomunikačních sítí a služeb v podmínkách liberalizovaného tržního prostředí“ Ministerstva dopravy a spojů; současně upozorňuje, že vymezení programového projektu „Analýza ekonomických důsledků liberalizace poštovních služeb v ČR“ odpovídá zadání veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a žádá poskytovatele, aby zvážil zadání řešení jako veřejné zakázky;
   4. s vyhlášením opakované veřejné soutěže na aktivitu Grantové agentury České republiky „Standardní projekty výzkumu a vývoje“ bez připomínek;
  2. ukládá sekretariátu Rady sdělit stanoviska poskytovatelům.

8. Grantová agentura ČR

Usnesení:
  8.1    Rada bere na vědomí, že materiál pro vládu - „Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 2002 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2002“ bude Radě předložen ke stanovisku na jejím 169. zasedání 22. listopadu 2002.
  8.2    Rada bere na vědomí informace o konání společného zasedání Rady a GA ČR.
  8.3    Rada souhlasí se zachováním postupu při volbách do oborových komisí GA ČR a počátkem roku 2003 navrhne členy Rady, kteří se účastní výběru nejvhodnějších kandidátu na členství v oborových komisích GA ČR.

9. Různé

 1. Změna termínů jednání předsednictva Rady
Usnesení:
  9.1    Rada bere na vědomí změnu termínů jednání předsednictva Rady z pátků na čtvrtky v týdnech kdy nezasedá Rada (nové termíny jsou uvedeny v mat. č. 166/9-1) a dopad na změnu termínu k předkládání podkladů pro tato jednání.
 1. Příprava zprávy o činnosti Rady a návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady za rok 2002
Usnesení:
  9.2    Rada schvaluje postup a harmonogram pro přípravu materiálu pro schůzi vlády - „Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a Rady pro výzkum a vývoj a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů těchto orgánů za rok 2002.

Výsledky voleb místopředsedů Rady:

  1. místopředseda Rady: prof. M. Potůček

  místopředseda Rady pro výzkum: dr. V. Viklický

  místopředseda Rady pro vývoj: ing. M. Janeček

Sdílejte na: