Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 167. zasedání dne 11. října 2002

 

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

a) Kontrola zápisu ze 166. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje zápis ze 166. zasedání s tím, že náměty a připomínky prof. Vostrackého a prof. Zlatušky budou uvedeny v zápisu ze 167. zasedání Rady.

b) Kontrola úkolů

 1. Uvolnění prostředků (MŠMT – zahraniční spolupráce – informace o využití 28 mil. Kč a o rozdělení 72 mil. Kč)

  Usnesení:

  1.2 Rada nesouhlasí s návrhem MŠMT, předkládaným na schůzi vlády dne 14. října 2002, na snížení výdajů na výzkum a vývoj v roce 2002 o 118 mil. Kč a žádá svého předsedu dr. Mareše, aby toto stanovisko Rady uplatnil při jednání vlády dne 14. října 2002.

 2. IS VaV (další postup)

Usnesení:

1.3 Rada bere na vědomí informace o krocích, které na základě stanoviska Investiční komise Úřadu vlády ČR, učinil předseda Rady mpř. vlády dr. Mareš ve věci realizace Koncepce IS VaV a provozuschopnosti IS VaV.

c) Proběhlá jednání

Informace o výsledku projednávání prováděcích předpisů k zákonu č. 130/2002 Sb. (nařízení vlády jejichž předkladatelem je MŠMT) na schůzi vlády dne 25. 9. 2002.

Usnesení:

1.4 Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 25. září 2002 č. 921 o nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a o nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů.

2. Materiály ke schválení

Návrh zprávy o činnosti Rady za rok 2002

Usnesení:

2.1 Rada bere na vědomí předložený návrh zprávy o činnosti Rady za rok 2002.

2.2 Rada ukládá svým členům zaslat připomínky k návrhu zprávy o činnosti Rady za rok 2002 do sekretariátu Rady do 18. října 2002.

2.3 Rada ukládá sekretariátu Rady upravit návrh zprávy o činnosti Rady podle připomínek vznesených na 167. zasedání Rady nebo zaslaných do 18. října 2002 do sekretariátu Rady a předložit ho Radě ke schválení na jejím 168. zasedání dne 1. listopadu 2002.

3. Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích

Usnesení:

3.1 Rada souhlasí s výsledky meziresortního projednání upravenými podle výsledků jednání a s vyhodnocením připomínek členů Rady k návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích.

3.2 Rada schvaluje znění “Návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích)” s tím, že v části 3.6.1 se Rada rozhodla zvýšit návrh objemu převoditelných prostředků ze 4 % na 6 %.

3.3 Rada žádá svého předsedu o rozeslání “Návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích)” do meziresortního připomínkového řízení s termínem k zaslání připomínek podle Legislativních pravidel vlády a jeho zaslání předsedovi podvýboru pro vědu a vysoké školy PS.

3.4 Rada ukládá řediteli sekretariátu Rady informovat zainteresované resorty a instituce, včetně Asociace výzkumných organizací, o výsledcích meziresortního projednávání pracovní verze věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů.

3.5 Rada pověřuje předsednictvo Rady, aby k “Návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů” svolalo poradu zástupců resortů o rozsahu transformovaných resortních výzkumných institucí s účastí zástupců těchto institucí, v průběhu meziresortního připomínkového řízení.

4. Návrhy AV ČR na novelizaci zákona č. 283/1992 Sb., o AV ČRčást o návrhu na úpravu úlohy pracovišť AV ČR v oblasti mezinárodním spolupráce

Usnesení:

 1. Rada souhlasí s návrhem AV ČR na úpravu zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v části týkající se úlohy pracovišť AV ČR v oblasti mezinárodním spolupráce:

  v § 13 se písm. f) doplňuje takto:

  “f) rozvíjí všechny formy mezinárodní, zejména evropské spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje jako podstatný rozměr své činnosti,”

  s tím, že dále bude AV ČR postupovat podle usnesení č. 4.3 ze 166. zasedání Rady.

5. Návrh státního rozpočtu na VaV (výsledek jednání vlády)

  Usnesení:

  5. Rada bere na vědomí informace o přerušeném projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2003 vládou na schůzi dne 7. října 2002.

  6. Výzkumné záměry (návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů – materiál pro schůzi vlády)

  Usnesení:

  6 .1 Rada bere na vědomí, že byl materiál “Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů”, předsedou Rady předložen na jednání vlády dne 14. října 2002.

  6.2 Rada žádá MŠMT, aby k projednání na 168. zasedání Rady předložilo návrh konkrétního harmonogramu plnění úkolů MŠMT, vyplývajících ze zákona, zahrnující zejména hodnocení výzkumných záměrů, přípravu a veřejnou soutěž na programy Národního programu výzkumu a přípravu Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky.

  7. Odborné komise RVV (poradní orgány Rady)

  Usnesení:

  7.1 Rada schvaluje

   1. návrh na doplnění seznamu kandidátů na členy Odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj,

   2. návrh textu pro zveřejnění, s tím, že bude doplněn o seznam již navržených kandidátů,

   3. návrh textu výzvy k podání návrhu na člena Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj.

  7.2 Rada ukládá sekretariátu Rady, aby dopisem vyzval navrhovatele k zaslání doplňujících návrhů na členy Odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj do 15. listopadu 2002 na adresu sekretariátu Rady, a aby zajistil zveřejnění “výzvy” na stránce www.vyzkum.cz.

  8. Systém státní správy ve výzkumu a vývoji (pracovní podklad pro diskusi o kompetencích ve výzkumu a vývoji)

  Usnesení:

  8.1 Rada žádá své členy i stálé hosty, aby vypracovali své připomínky k variantám A a B podle bodu II. Návrh postupu v materiálu “Možné změny systému státní správy ve výzkumu a vývoji” (mat. č. 167/8) a zaslali je do sekretariátu Rady do 18. října 2002.

  8.2 Rada ustavuje pracovní skupinu pro problematiku systému státní správy ve výzkumu a vývoji ve složení: členové Rady - prof. Potůček, prof. Dědič, ing. Holl, ing. Janeček, dr. Nekvasil, dr. Viklický, prof. Vostracký a prof. Zuna; stálí hosté Rady – nám. doc. Průša a prof. Syka a ředitel sekretariátu Rady dr. Blažka. Do této skupiny byl také navržen doc. Vorlíček, který vzhledem k tomu, že nebyl na zasedání přítomen bude požádán, zda souhlasí s účastí v této pracovní skupině. Práce této skupiny se rovněž zúčastní člen Rady plk. Přenosil.

  8.3 Pracovní skupina zpracuje podle doručených připomínek další verzi souhrnného podkladu o systému státní správy ve výzkumu a vývoji k projednání na 169. zasedání Rady dne 22. listopadu 2002. K projednání tohoto bodu bude přizvána ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzková.

  9. Růz

  1. Náměty vědeckých projektů Ministerstva zahraničních věcí pro rok 2003

  2. Nové návrhy projektů Českého báňského úřadu

  Usnesení:

  9.1 Rada bere na vědomí náměty vědeckých projektů Ministerstva zahraničních věcí pro veřejnou soutěž na rok 2003 (mat. č. 167/9-1) a nové návrhy projektů Českého báňského úřadu (mat. č. 167/9-2). Vzhledem k tomu, že veřejná soutěž na projekty obou uvedených resortů bude vyhlášena podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nevydává Rada k takovým návrhům projektů své stanovisko..

  3. Návrh rozpočtového opatření v kapitole Akademie věd ČR

   Usnesení:

   9.2 Rada souhlasí s realizací rozpočtového opatření v kapitole AV ČR, kterým bude převedeno 5 001 tis. Kč z prostředků institucionálních do účelových.

   Sdílejte na: