Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 168. zasedání dne 1. listopadu 2002

 

 

2. Stanovisko Rady k rozpočtovému opatření MŠMT (118 mil. Kč)

(přerušení jednání vlády dne 14.10.2002)

Usnesení:

2.1 Rada byla podrobně ministryní školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkovou seznámena se situací, do které se rozhodnutím minulé vlády dostala a je si vědoma její obtížné situace.

2.2 Rada stejně jako v jiných obdobných případech zásadně nesouhlasí se snižováním výdajů na výzkum a vývoj v České republice a znovu upozorňuje vládu na jeho závažné důsledky.

2.3 Objem výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj je jedním ze závazných ukazatelů státního rozpočtu a patří k prioritám vlády. Je také součástí závazků vůči Evropské unii, jak je konstatováno v “Pravidelné zprávě o pokroku České republiky v procesu přistoupení k Evropské unii za rok 2002”. Česká republika je kritizována, že v rozporu se závazkem dosáhnout 0,7 % HDP na výzkum a vývoj, je tento ukazatel výrazně nižší (0,54 %).

2.4 Uvedená částka 118 mil. Kč je v rozpočtu MŠMT vykazována dvakrát, a to v ukazateli “výzkum a vývoj” a v ukazateli “výdaje na realizaci Národního programu přípravy České republiky na vstup do EU”.

2.5 Rada žádá ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, aby v dalších letech prosazovala zvýšení výdajů na výzkum a vývoj v rozpočtové kapitole MŠMT.

2.6 Rada žádá svého předsedu, aby o předchozích usneseních (2.1 až 2.5) informoval ministryní školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkovou.

3. Návrh na prodloužení výzkumných záměrů

(přerušení jednání vlády dne 14.10.2002)

Usnesení:

3.1 Rada souhlasí, aby “Návrh na prodloužení řešení výzkumných záměrů”, dopracovaný podle připomínek MŠMT, MPO a MDS, byl  předložen na jednání vlády.

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

a) Kontrola zápisu ze 167. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje zápis ze 167. zasedání.

b) Kontrola úkolů

1. Harmonogram přípravy Národní politiky VaV ČR a Národního programu výzkumu a dalších úkolů MŠMT

Usnesení:

1.2 Rada

a) bere na vědomí harmonogram přípravy Národní politiky výzkumu a vývoje ČR a Národního programu výzkumu a ukládá sekretariátu Rady zapracovat spoluúčast Rady do plánu její činnosti na rok 2003,

b) doporučuje MŠMT variantu rozšíření Rady pro výzkum a vývoj pro koordinaci přípravy Národní politiky výzkumu a vývoje (tj. Rada, zástupci MŠMT a dalších subjektů).

2. Zajištění účasti ČR v orgánech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (termín předložení materiálu)

Usnesení:

1.3 Rada žádá MŠMT o předložení informace o zajištění účasti ČR v orgánech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji do 20. listopadu 2002.

3. Stanovisko MŠMT k podpoře mezinárodních projektů (6. RP EU)

Usnesení:

1.4 Rada bere na vědomí stanovisko MŠMT a žádá MŠMT, aby ji informovalo o postupu prací na jejím 171. zasedání dne 24. ledna 2003.

4. Rozeslání návrhu věcného záměru zákona o VVI do meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

1.5 Rada

 1. bere na vědomí stav přípravy návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích,

 2. bere na vědomí výsledky porady konané dne 31. října 2002,

 3. pověřuje člena Rady a zpravodaje návrhu věcného záměru zákona prof. Dědiče a ředitele sekretariátu Rady dr. Blažku projednáním výsledků připomínkového řízení na poradě dne 13. listopadu 2002,

 4. ukládá sekretariátu Rady zpracovat výsledky připomínkového řízení k návrhu věcného záměru zákona včetně jejich projednání,

 5. pověřuje předsednictvo Rady schválením vypořádání připomínkového řízení,

 6. žádá svého předsedu, aby předložil materiál “Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o veřejných výzkumných institucích)” vládě k projednání,

 7. ukládá předsednictvu Rady znovu požádat poskytovatele o stanoviska k předpokládané transformaci výzkumných institucí s tím, že zejména v případech zachování formy příspěvkové organizace žádá o podrobné zdůvodnění.

5. Výsledky veřejné diskuse k programu Výzkumná centra a upřesnění dalšího postupu

Usnesení:

1.6 Rada žádá MŠMT o předložení výsledků veřejné diskuse k programu Výzkumná centra a upřesnění dalšího postupu do 20. listopadu 2002.

6. Nabytí účinnosti nařízení vlády o účelové podpoře a nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje

Usnesení:

1.7 Rada bere na vědomí informaci MŠMT o předpokládaném nabytí účinnosti prováděcích předpisů k zákonu č. 130/2002 Sb. - nařízení vlády o účelové podpoře a nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje k 8. listopadu 2002.

7. Usnesení z 66. zasedání České konference rektorů

Usnesení:

1.8 Rada bere na vědomí usnesení ze 66. zasedání České konference rektorů s tím, že jiná tvůrčí činnost než výzkum a vývoj není předmětem ani zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ani není v působnosti Rady a doporučuje České konferenci rektorů řešit tento problém s MŠMT.

8. Informace o stavu změn IS VaV

Usnesení:

1.9 Rada bere na vědomí informace o stavu změn IS VaV a žádá svého předsedu, aby zajištění nezbytných změn IS VaV urychleně projednal s vedoucí Úřadu vlády dr. Gavlasovou.

  c) Proběhlá jednání

  1. Společné zasedání předsednictva GA ČR, předsedů oborových komisí GA ČR, zástupců Rady pro výzkum a vývoj a členů kontrolní rady GA ČR dne 11. 10. 2002

  Usnesení:

  1.10 Rada bere na vědomí zápis ze společného zasedání předsednictva GA ČR, předsedů oborových komisí GA ČR, zástupců Rady pro výzkum a vývoj a členů kontrolní rady GA ČR, které se uskutečnilo dne 11. října 2002.

  4. Návrh státního rozpočtu na r. 2003

  Usnesení:

  4.1 Rada bere na vědomí vládní návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2003.

  5. Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj

  Usnesení:

  5.1 Rada schvaluje Zprávu o činnosti Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002 uvedenou v materiálu “Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002”.

  5.2 Rada bere na vědomí “Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002” ve znění pro meziresortní připomínkové řízení.

  5.3 Rada žádá svého předsedu o rozeslání “Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002” do meziresortního připomínkového řízení s termínem k zaslání připomínek do 12. listopadu 2002.

  5.4 Rada pověřuje předsednictvo Rady vypořádáním připomínek k “Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002”.

  5.5 Rada žádá svého předsedu, aby po vypořádání připomínkového řízení předložil “Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002” k projednání vládě.

  6. Návrh na určení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva GA ČR

  a) Stanovisko Rady

  Usnesení:

  6.1 Rada

  1. souhlasí s připomínkami k materiálu “Návrh na určení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky”,

  2. žádá svého předsedu, aby svým dopisem sdělil tyto připomínky předsedovi Grantové agentury České republiky,

  3. žádá předsedu Grantové agentury České republiky, v souvislosti se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2001-2002, ve které bylo uvedeno, že byly zjištěny nedostatky u projektů řešených v letech 1996 až 1999 (za předchozího předsednictva GA ČR), aby informoval Radu o svém stanovisku k této skutečnosti a zajistil odpovídající opatření.

  7. Odborné komise Rady

  a) Návrh projektu ustavení a zahájení činnosti OK RVV

  b) Postup při volbách do OK RVV (návrh)

  c) Upřesněný seznam kandidátů z

  Usnesení:

  7.1 Rada

  1. schvaluje “Návrh projektu ustavení a zahájení činnosti odborných komisí Rady (OK RVV)” včetně návrhu dalšího postupu a základního zabezpečení činnosti OK RVV,

  2. schvaluje návrh postupu při volbách do OK RVV,

  3. bere na vědomí seznam kandidátů do OK RVV, kteří byli navrženi v 1. kole na výzvu Rady rozeslanou začátkem roku 2002,

  4. bere na vědomí, že byly oprávněné subjekty znovu vyzvány k podávání dalších návrhů na kandidáty členství v odborných komisích Rady.

  7.2 Rada ukládá místopředsedům Rady svolat ve stanoveném termínu členy výběrových komisí pro výběr kandidátů k volbám do odborných komisí Rady.

   8. Systém státní správy ve výzkumu a vývoji

   a) Dopracovaný podklad k diskusi

   b)Výjezdní zasedání ve dnech 7. - 8. 11. 2002

   c) Změna usnesení Rady (167/8.2)

   Usnesení:

   8.1 Rada pro jednání o problematice systému státní správy ve výzkumu a vývoji, které se uskuteční 7. a 8. listopadu 2002 na Slapech, ustavila pracovní skupinu ve složení: prof. Potůček, ing. Holl, ing. Janeček, dr. Mareš, dr. Nekvasil, plk. Přenosil, prof. Purmenský, dr. Viklický a prof. Zuna. Jako hosté byli předsedou Rady pozváni na toto jednání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy dr. Buzková, předseda podvýboru poslanecké sněmovny pro vědu a vysoké školy pan Pleva, předseda výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátu prof. Mezihorák a člen předsednictva GA ČR doc. Chráska.

   8.2 Rada bere na vědomí materiál “Státní správa ve výzkumu a vývoji” (mat. č. 168/8a + příloha k 168/8a) jako podklad pro výjezdní pracovní jednání ve dnech 7. a 8. listopadu 2002.

   8.3 Rada bere na vědomí informace pro účastníky výjezdního pracovního jednání ve dnech 7. a 8. listopadu 2002 k problematice státní správy ve výzkumu a vývoji.

   9. Různé

   1. Zpráva z pracovní cesty

   Usnesení:

   9.1 Rada

   1. bere na vědomí zprávu pracovníků sekretariátu Rady ing. Matějky a ing. Škochové z pracovní cesty do Polska na 4th Global Research Village Conference Importance of ICT for Research and Science - Science Policies for Economies in Transition,

   2. doporučuje jako účelné, aby po projednání zprávy MŠMT o koordinaci aktivit vůči orgánům EU, o kterou Rada požádala, bylo jednoznačně stanoveno, kdo a za jakých podmínek bude zastupovat ČR v oblasti IS VaV.

   2. Zpráva o pokroku České republiky v procesu přistoupení k Evropské unii za rok 2002

   Usnesení:

   9.2 Rada bere na vědomí informace o pravidelné Zpráva o pokroku České republiky v procesu přistoupení k Evropské unii za rok 2002.

   3. Změna složení komise MPSV pro hodnocení VZ

   Usnesení:

   9.3 Rada

   1. schvaluje návrh na odvolání PhDr. Běly Hejné a JUDr. Jarmily Škvrnové z funkce členů resortní hodnotící komise pro hodnocení výzkumného záměru a výsledků činnosti Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a na jmenování ing. Ludmily Müllerové, náměstkyně ministra pro úsek sociální politiky a sociálních služeb, a Jiřího Hofmana, náměstka ministra pro úsek sociálního pojištění a příjmové politiky, do této funkce,
   2. ukládá místopředsedovi Rady dr. Viklickému sdělit stanovisko Rady Ministerstvu práce a sociálních věcí.

    4. Senát Parlamentu ČR - seminář “Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti”

    Usnesení:

    9.4 Rada bere na vědomí informaci, že v Senátu se dne 18. listopadu 2002 uskuteční seminář “Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti”.

     

   Sdílejte na: