Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 169. zasedání dne 29. listopadu 2002

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

a) Kontrola zápisu ze 168. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje zápis ze 168. zasedání Rady.

b) Kontrola úkolů

1. Informace o účasti ČR v orgánech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Usnesení:

1.2 Rada bere na vědomí materiál vypracovaný MŠMT – „Informace o orgánech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zastoupení České republiky v těchto orgánech a o kompetenci příslušných orgánů“ (mat. č. 169/1b-1).

1.3 Rada žádá
 1. své členy o připomínky k materiálu (uvedenému v předchozím bodě 1.2) do 6. prosince 2002 a ukládá sekretariátu je zpracovat a předložit Radě na jejím 170. zasedání 13. prosince 2002;
 2. MŠMT o zpracování údajů z materiálu 169/1b-1 do přehledné (tabulkové formy) se statistikou účasti jednotlivých orgánů.

2. Návrh na stanovení odměn pro členy Rady (pro jednání vlády)

Usnesení:

1.4 Rada bere na vědomí, že byly v souladu s usnesením k bodu 5 ze 168. zasedání Rady vypořádány připomínky k „Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002“, a že byl návrh předložen k projednání vládě. Je na programu schůze vlády, která se bude konat 2. prosince 2002.

3. Návrh na stanovení odměn pro členy předsednictva GA ČR (pro jednání vlády)
(stanovisko Rady podle zákona č. 130/2002 Sb.)

Usnesení:

1.5 Rada bere na vědomí, že byl „Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2002“ dopracovaný podle připomínek z meziresortního připomínkového řízení a doplněný o stanovisko Rady předložen k projednání vládě. Je na programu schůze vlády, která se bude konat 2. prosince 2002. Stanovisko Rady vypracované k materiálu podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, bylo schváleno předsednictvem Rady na základě pověření ze 168. zasedání (usnesení 9.6).

4. Výsledky veřejné diskuse k programu Výzkumná centra

Usnesení:

1.6 Rada konstatuje, že MŠMT v rozporu s předchozí dohodou předložilo Radě pouze jednotlivé příspěvky zaslané v rámci veřejné diskuse k programu Výzkumná centra a proto Rada žádá MŠMT o jejich zpracování do uceleného souhrnu a o předložení upřesněného nového návrhu programu Výzkumná centra tak, aby je Rada projednala na svém 172. zasedání dne 14. února 2003.

1.7 Rada ukládá sekretariátu Rady, aby ve stejném termínu (tj. na 172. zasedání Rady) předložil materiál, který jednotlivé způsoby podpory včetně vzájemných vazeb stručně a přehledně shrne.

5. Nařízení vlády o účelové podpoře a nařízení vlády o institucionální podpoře (ze Sbírky zákonů)

Usnesení:

1.8 Rada bere na vědomí, že nařízení vlády č. 461 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů vyšla ve sbírce zákonů dne 8. listopadu 2002 a tímto dnem nabyla účinnosti.

6. Rozpočtové opatření MŠMT (118 mil.)

Usnesení:

1.9 Rada bere na vědomí usnesení 89 z 20. listopadu 2002 ze 7. schůze rozpočtového výboru Parlamentu České republiky k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002, kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Tímto usnesením vzala PS na vědomí změnu ukazatelů nepřesahujících 10 % schváleného rozpočtu tj. snížení výdajů na „výzkum a vývoj celkem“ o 118 000 tis. Kč, které schválila vláda.

1.10 Rada žádá nám. MŠMT o urychlení uvolňování prostředků ve výši 72 mil. Kč na programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v rámci platných předpisů.

7. Administrativní zabezpečení výzkumu a vývoje v ČR

Usnesení:

1.11 Rada schvaluje následující postup:

 1. po schválení návrhu zákona o státním rozpočtu požádat dopisem místopředsedy vlády a předsedy Rady příslušné ministry a vedoucí ostatních orgánů státní správy o aktualizaci stavu na jednotlivých resortech k 31.12.2002 s vysvětlením naléhavosti problému a dosavadního postupu (cca úvodní text včetně přílohy mat. č. 169/1b-7) a s termínem odpovědi do 10. ledna 2003;
 2. požádat zároveň dopisem místopředsedy vlády a předsedy Rady ministra financí s obdobným odůvodněním o přehled nenaplněných míst na jednotlivých ministerstvech a ostatních orgánech s termínem odpovědi do 10. ledna 2003;
 3. na 171. zasedání Rady dne 24. ledna 2003 předložit výsledky podle bodů a) a b), zpracované do formy návrhu materiálu pro jednání vlády.

c) Proběhlá jednání

1. Projednání návrhu na prodloužení řešení výzkumných záměrů vládou – usnesení vlády ze dne 18. 11. 2002 č. 1165

Usnesení:

1.12 Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 18. listopadu 2002 č. 1165 o možnosti prodloužení řešení výzkumných záměrů.

2. Informace o stavu změn IS VaV

Usnesení:

1.13 Rada bere na vědomí závěry z jednání vedoucí Úřadu vlády ČR MUDr. J. Gavlasové s předsedou Rady PhDr. P. Marešem k informačnímu systému výzkumu a vývoje.

3. Závěry z jednání o systému státní správy ve VaV

Usnesení:

1.14 Rada schvaluje výsledky z výjezdního pracovního jednání k problematice státní správy ve výzkumu a vývoji tj. dohodnutá opatření a návrh dalšího postupu (mat. č. 169/1c - 3).

4. Senát – seminář „Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti“

Usnesení:

1.15 Rada odkládá diskusi o semináři „Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti“, který se konal 18. listopadu 2002 v Senátu, na příští 170. zasedání Rady dne 13. prosince 2002 vzhledem k tomu, že se 1. místopředseda Rady prof. Potůček omluvil pro nemoc z účasti na 169. zasedání.

5. Zpráva ze služební cesty – zahájení 6. RP EU

Usnesení:

1.16 Rada bere na vědomí zprávu ze služební cesty ing. Marka do Belgie, konference „European Research 2002“, a do Francie, OECD (9. až 15. listopadu 2002).

1.17 Rada bere na vědomí zprávu ze služební cesty mpř. Rady ing. Janečka - účast na konferenci „European Research 2002“.

1.18 Rada bere na vědomí zprávu ze služební cesty mpř. Rady dr. Viklického - účast na konferenci „European Research 2002“.

1.19 Rada positivně zhodnotila článek redaktorky Š. Spevákové o zahájení 6. RP EU, který vyšel v Hospodářských novinách 22. listopadu 2002.

2. Materiály Rady

a) Návrh Jednacího řádu Rady

Usnesení:

2.1 Rada ukládá svým členům zaslat připomínky k návrhu Jednacího řádu Rady do sekretariátu Rady do 6. prosince 2002.

2.2 Rada ukládá předsednictvu Rady posoudit připomínky k návrhu Jednacího řádu Rady.

2.3 Rada ukládá sekretariátu Rady dopracovat návrh Jednacího řádu Rady podle připomínek členů Rady a předložit ho Radě na jejím 170. zasedání 13. prosince 2002 ke schválení.

b) Postup přípravy „Ročenky“ Rady

Usnesení:

2.4 Rada schvaluje rámcový návrh postupu pro vydání nové publikace o Radě.

3. Věcný záměr zákona o VVI

a) Přehled připomínek z meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

3.1 Rada bere na vědomí připomínky vznesené k návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích v meziresortním připomínkovém řízení.

b) Informace k návrhu na prodloužení termínu předložení

Usnesení:

3.2 Rada bere na vědomí prodloužení termínu k předložení návrhu věcného záměru zákona o VVI vládě na 31. ledna 2003 a prodloužení termínu k předložení návrhu zákona o VVI vládě na 30. září 2003.

3.3 Rada souhlasí s návrhem zpracovatelů na vypořádání zásadních připomínek (mat. č. 169/3a-1) s výjimkou připomínky č. 28, kterou navrhuje akceptovat jen částečně, a ukládá dr. Blažkovi, aby je projednal s příslušnými resorty v souladu s navrženým postupem.

c) Další postup

Usnesení:

3.4 Rada schvaluje postup k projednání a vypořádání připomínek k návrhu věcného záměru zákona o VVI (viz mat. č. 169/3c).

3.5 Rada schvaluje závěry z jednání pracovní skupiny (zpracovatelů) pro přípravu zákona o VVI, která se konala 26. listopadu 2002.

4. Státní správa ve výzkumu a vývoji (základní problémy)

a) Plnění závěrů z jednání 7.-8. 11. 2002 (na Slapech)

Usnesení:

4.1 Rada bere na vědomí informace o aktuálním stavu a budoucích potřebách řízení a financování výzkumu a vývoje a souhlasí s tím aby:

 1. Rada ve spolupráci s MŠMT předložila vládě do 31. března 2003 materiál s návrhem řešení nejnaléhavějších problémů výzkumu a vývoje;
 2. další problémy výzkumu a vývoje byly řešeny v návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje ČR, který má MŠMT ve spolupráci s Radou předložit vládě v listopadu 2003.

b) Národní program výzkumu – žádost MPO

Usnesení:

4.2 Rada bere na vědomí informaci o způsobu vyřízení žádosti MPO předáním MŠMT.

5. Střednědobý výhled podpory VaV

a) Střednědobý výhled státní podpory VaV

Usnesení:

5.1 Rada ukládá:

 1. sekretariátu Rady aktualizovat návrh střednědobého výhledu v souladu s navrženým postupem podle údajů zaslaných resorty k 30. listopadu 2002 a předložit ho Radě na jejím 170. zasedání 13.prosince 2002;
 2. svým členům, aby na základě proběhlé diskuse zaslali své návrhy na využití disponibilních prostředků do sekretariátu Rady do 6. prosince 2002 a sekretariátu, aby tyto návrhy zpracoval a předložil na 170. zasedání Rady.

b) Návrh dopisu: ministryně Buzková – komisař Busquin

Usnesení:

5.2 Rada žádá své členy o připomínky k navrhované odpovědi paní ministryně školství dr. Buzkové na dopis komisaře Busguina (viz mat. č. 169/5b) do 6. prosince 2002 a sekretariátu předložit souhrn doručených připomínek na 170. zasedání Rady.

5.3 Rada bere na vědomí informace uvedené v materiálu „Celkové výdaje na výzkum a vývoj ve výši 3,0 % HDP v roce 2010“ (mat.č.169/5b-1).

6. Nepřímé nástroje podpory výzkumu a vývoje

Usnesení:

6.1 Rada pověřuje místopředsedu ing. Janečka, CSc. dopracovat ve spolupráci s MŠMT, které podle zákona odpovídá za právní předpisy v oblasti VaV, předložený návrh na zavedení daňových úlev pro příjemce státní podpory VaV do podoby materiálu pro vládu a předložil jej na 171. zasedání Rady 24. ledna 2003.

7. Grantová agentura ČR

a) Zadávací dokumentace pro podávání grantových projektů

Usnesení:

7.1 Rada ukládá svým členům, aby zaslali své připomínky k zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů GA ČR do sekretariátu Rady do 6. prosince 2002.

7.2 Rada ukládá předsednictvu Rady a sekretariátu, aby zajistil zaslání souhrnu připomínek Rady GA ČR do konce roku 2002.

b) Usnesení výboru PS ke Zprávě kontrolní rady GA ČR

Usnesení:

7.3 Rada bere na vědomí usnesení 37 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS z 6. 11. 2002 ke Zprávě o činnosti kontrolní rady GA ČR.

c) Stanovisko GA ČR ke Zprávě kontrolní rady GA ČR

Usnesení:

7.4 Rada bere na vědomí stanovisko předsedy GA ČR ke Zprávě o činnosti kontrolní rady GA ČR.

d) Stanovisko Rady

Usnesení:

7.5 Rada ukládá řediteli sekretariátu Rady dohodnout s P. Plevou, předsedou podvýboru pro vědu a vysoké školy, jednání předsednictva Rady a tohoto podvýboru o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury ČR za období 2001 – 2002.

8. Odborné komise Rady

a) Rámcový návrh Statutu

Usnesení:

8.1 Rada bere na vědomí rámcový návrh Statutu odborných komisí Rady a ukládá postupovat podle navrženého postupu (mat. č. 169/8d).

b) Návrh Jednacího řádu OK RVV

Usnesení:

8.2 Rada bere na vědomí rámcový návrh Jednacího řádu odborných komisí Rady a ukládá postupovat podle navrženého postupu (mat. č.169/8d).

c) Termíny jednání komisí pro výběr kandidátů pro volby do OK RVV

Usnesení:

8.3 Rada bere na vědomí, že jednání výběrových komisí Rady pro výběr kandidátů do odborných komisí Rady proběhnou:

 1. OK RVV pro vědy živé přírody per rollam a v případě potřeby na jednání svoleném ad hoc,
 2. OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství 5. prosince 2002 v 10, 30 h (v místnosti sekretariátu Rady na Úřadu vlády ČR),
 3. OK RVV pro společenské vědy per rollam (členové komise tímto způsobem projednají návrh připravený prof. Potůčkem).

d) Změna harmonogramu pro ustavení OK RVV

Usnesení:

8.4 Rada schvaluje změnu harmonogramu pro ustavení odborných komisí Rady.

e) Kandidáti do OK RVV

Usnesení:

8.5 Rada bere na vědomí seznam kandidátů navržených do odborných komisí Rady.

9. Různé

1. Posouzení návrhu SÚJB

Usnesení:

9.1 Na základě pověření předsednictva Rady ze 168. zasedání Rady k vyřizování neodkladných záležitostí byl vyjádřen souhlas k použití nedočerpaných účelových prostředků na výzkumný záměr označený jako Dodatek č. 2 – Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (resort SÚJB). Rada zároveň upozornila SÚJB, že je nezbytné koordinovat aspekty bezpečnostní politiky s Ministerstvem obrany a s Ministerstvem vnitra, a požádala SÚJB o aktuální verzi koncepce výzkumu a vývoje.

2. MO – Národní program výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany

Usnesení:

9.2 Rada

 1. bere na vědomí Průběžnou zprávu k hodnocení cílů „Národního programu výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany“,
 2. souhlasí s prodloužením „Národního programu výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany“ do roku 2005 a s vyhlášením opakované veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na projekty výzkumu a vývoje řešené v rámci „Národního programu výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany“.

Sdílejte na: