Usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 170. zasedání dne 13. prosince 2002

 

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; proběhlá jednání

a) Kontrola zápisu ze 169. zasedání Rady

Usnesení:

1.1 Rada schvaluje zápis ze 169. zasedání Rady.

b) Kontrola úkolů

1. Připomínky k materiálu - orgány mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (169/1b-1)

Usnesení:

1.2 Rada bere na vědomí připomínky členů Rady k materiálu MŠMT - „Informace o orgánech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, zastoupení ČR v těchto orgánech a kompetenci příslušných orgánů“, které byly zaslány MŠMT a žádá MŠMT o zaslání dopracovaného materiálu (mat. č. 169/1b-1) do 15. ledna 2003.

1.3 Rada bere na vědomí, že MŠMT připraví do poloviny roku 2003 návrh komplexního materiálu o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, který bude zahrnovat i problematiku návratnosti finančních prostředků a dalších otázek z této oblasti a návazně jej projedná s Radou.

2. Možné změny systému podpory výzkumu a vývoje v České republice

Usnesení:

1.4 Rada schvaluje materiál „Možné změny systému podpory výzkumu a vývoje v České republice“ upravený podle připomínek vznesených na 170. zasedání a žádá svého předsedu, aby ho zaslal předsedovi vlády a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy.

3. Jednací řád Rady (dopracovaný)

Usnesení:

1.5 Rada schvaluje „Jednací řád Rady pro výzkum a vývoj“ s tím, že bude z návrhu vypuštěn čl. 3 odst. 11.

1.6 Rada ukládá svým členům a stálým hostům, aby u projednávaných materiálů označených jako „důvěrné“ zachovávali mlčenlivost o jejich obsahu do doby přijetí usnesení Rady.

4. Termín jednání představitelů Rady s podvýborem pro vědu a vysoké školy (ve věci GA ČR)

Usnesení:

1.7 Rada bere na vědomí, že termín jednání o usnesení 37 Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ke Zprávě o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky bude sdělen Radě předsedou podvýboru pro vědu a vysoké školy panem poslancem P. Plevou.

5. GA ČR - Zadávací dokumentace pro podávání grantových projektů (připomínky Rady)

Usnesení:

1.8 Rada schvaluje připomínky k „Zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2004 – standardní granty“ a k „Zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na rok 2003 – postdoktorské grantové projekty“ a žádá svého předsedu, aby je zaslal předsedovi GA ČR.

6. Zpráva o průběhu provozu web aplikace CEP

Usnesení:

1.9 Rada ukládá sekretariátu Rady přepracovat „Zprávu o průběhu provozu web aplikace CEP od 31. 10. do 20.11.2002“ podle připomínek vznesených na 170. zasedání Rady dne 13. prosince 2002, a pověřuje předsednictvo Rady, aby ji po projednání se zastupujícím náměstkem MŠMT dr. Profantem, schválilo na svém jednání dne 19. prosince 2002 ke zveřejnění na www.vyzkum.cz.

7. Připomínky k návrhu dopisu MŠMT – komisař Busquin

Usnesení:

1.10 Rada bere na vědomí, že připomínky prof. Purmenského k návrhu dopisu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy komisaři Busquinovi byly předány řediteli odboru 34 MŠMT ing. Křenkovi.

8. Semináře Rady

Usnesení:

1.11 Rada ukládá sekretariátu Rady, aby na 171. zasedání 24. ledna 2003 předložil návrh mechanismu přípravy seminářů Rady a způsobu jejich řízení s tím, že bude téma semináře stanoveno vždy s dostatečným předstihem a zároveň bude určen zpravodaj, který za přípravu podkladů a moderování semináře bude odpovídat.

c) Proběhlá jednání

1. Usnesení vlády k Návrhům na stanovení odměn pro členy Rady a členy předsednictva GA ČR za rok 2002 (výsledek jednání vlády)

Usnesení:

1.12 Rada bere na vědomí usnesení vlády České republiky ze dne 2. prosince 2002 č. 1212, o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2002 a usnesení vlády České republiky ze dne 2. prosince 2002 č. 1211, o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2002.

2. Senát – seminář „Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti“

Usnesení:

1.13 Rada bere na vědomí informace od prof. Potůčka o průběhu a výsledcích semináře „Budoucnost výzkumu - výzkum budoucnosti“, který se konal v Senátu 18. listopadu 2002.

2. Harmonogram plnění úkolů vlády aj. ve výzkumu a vývoji

Usnesení:

2.1 Rada schvaluje část první (RVV - MŠMT) „Harmonogramu plnění úkolů vlády aj. ve výzkumu a vývoji v roce 2003“, bere na vědomí část druhou (MŠMT - RVV) tohoto materiálu a ukládá členům Rady a sekretariátu Rady zajistit plnění úkolů z něho vyplývajících.

3. VVI

a) jednání AV ČR, VŠE (3.12.2002)

Usnesení:

3.1 Rada bere na vědomí výsledky společného jednání zástupců AV ČR a VŠE k přípravě návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích, které se uskutečnilo 3. prosince 2002 – tj. návrh znění bodu 3.6 Hospodaření veřejné výzkumné instituce a přeformulování připomínek AV ČR a VŠE.

b) jednání s MF (10.12.2002)

Usnesení:

3.2 Rada bere na vědomí průběh projednání připomínek MF k návrhu věcného záměru zákona o VVI a souhlasí s výsledky projednání.

c) jednání s MŠMT (4.12.2002)

Usnesení:

3.3 Rada bere na vědomí průběh projednání připomínek odboru 14 MŠMT k návrhu věcného záměru zákona o VVI a souhlasí s výsledky projednání.

4. Střednědobý výhled podpory VaV

Usnesení:

4.1 Rada bere na vědomí údaje uvedené v materiálu „Koncept návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje na roky 2004 a 2005 s výhledem do roku 2006“, které budou využity pro zpracování návrhu střednědobého výhledu Radou v zákonem stanovených termínech.

4.2 Rada ukládá svým členům zaslat do sekretariátu Rady do 5. ledna 2003 své návrhy priorit a proporcí zdrojů střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje.

5. Odborné komise Rady

a) Volby členů OK RVV

Usnesení:

5.1 Rada zvolila na 170. zasedání členy odborných komisí Rady tak, jak jsou uvedeni v příloze k usnesení.

b) Informace k provedení voleb do OK RVV a další postup

Usnesení:

5.2 Rada

  1. jmenuje zpravodaje pro zahájení činnosti OK RVV - místopředsedy Rady prof. Potůčka, ing. Janečka (s náhradníkem ing. Hollem) a dr. Viklického a ukládá jim zajistit svolání prvních jednání jednotlivých OK RVV, které se budou konat na Úřadu vlády v následujících termínech:
    OK RVV pro vědy živé přírody 9. ledna 2003 v 10, 00 hod. v místn č. 281,
    OK RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství 8. ledna 2003 v 10,00 hod. místn. č. 201,
    OK RVV pro společenské vědy 16. ledna 2003 v 10,00 hod. v místn. č. 179.
  2. ukládá sekretariátu Rady zajistit další postup (podle mat. 170/5b bod. III. 2) tj. u zvolených členů OK RVV, kteří do byli na členství v OK RVV navrženi v I. čtvrtletí 2002 ověřit, zda i nadále jsou schopni být členy OK RVV a zajistit do 20. prosince 2002 jmenování členů OK RVV, které bude provedeno dopisy mpř. vlády a předsedy Rady dr. P. Mareše.
  3. ukládá zpravodajům ve spolupráci se sekretariátem Rady připravit pro první jednání OK RVV základní zadání pro jejich činnost zejména v oblasti přípravy návrhu dlouhodobých směrů VaV.

6. Různé

1. Stálý host Rady za MŠMT

Usnesení:

6.1 Rada bere na vědomí, že byl dr. M. Profant pověřen ministryní školství, mládeže a tělovýchovy zastupováním náměstka MŠMT pro vědu a vysoké školství a že byl pověřen zastupovat na zasedání Rady resort MŠMT jako stálý host Rady.

2. Žádost MO o povolení přesunu finančních prostředků mezi programy

Usnesení:

6.2 Rada schvaluje návrh Ministerstva obrany na rozpočtové opatření k přesunu finančních prostředků mezi programy v působnosti MO v roce 2002 v celkové výši 6 056 tis. Kč.


 

Příloha k usnesení Rady pro výzkum a vývoj ze 170. zasedání dne 13. prosince 2002

Odborná komise RVV pro vědy živé přírody

P.č Člen komise Hlavní pracoviště
A.1 ANDĚL Michal, Prof. MUDr., CSc. II. interní klinika 3. lékařské fakulty UK Praha
A.2 ELLEDER Milan, Prof., MUDr., DrSc. 1. lékařská fakulta UK Praha
A.3 FULKA Josef, Ing., DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha-Uhříněves
A.4 HOBZA Pavel, Prof., Ing., DrSc. Ústav fyzikální chemie AV ČR
A.5 HOŘEJŠÍ Václav, Prof., RNDr., CSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR
A.6 KREKULE Jan, Doc., Ing., DrSc. Ústav experimentální botaniky AV ČR
A.7 MAREK Michal V., Prof., RNDr., Ing., DrSc. Ústav ekologie AV ČR, Brno
A.8 OŠTÁDAL Bohuslav, Prof., MUDr., DrSc. Fyziologický ústav AV ČR
A.9 PAČES Václav, Prof., RNDr., DrSc. Ústav molekulární genetiky AV ČR
A.10 WICHTERLE Kamil, Prof., Ing., DrSc. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
A.11 ZRZAVÝ Jan, Doc., RNDr., CSc. Biologická fakulta JU Č. Budějovice
A.12 ŘÍHOVÁ Blanka, Prof., RNDr., DrSc. Mikrobiologický ústav AV ČR

 

Odborná komise RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství

P.č. Člen komise Hlavní pracoviště
B.1 ČERMÁK Tomáš, Prof., Ing., CSc. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
B.2 DRÁBEK Pavel, Prof., RNDr., DrSc. Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita Plzeň
B.3 DVOŘÁK Vladimír, RNDr., DrSc. Fyzikální ústav AV ČR
B.4 FIALA Jaroslav, prof., Ing., CSc. Fakulta chemická VUT Brno
B.5 JUNGWIRTH Karel, Ing., DrSc. Fyzikální ústav AV ČR
B.6 KUČERA Vladimír, Prof., Ing., DrSc. Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
B.7 MACEK Jan, Prof. Ing. DrSc. Fakulta strojní, ČVUT Praha
B.8 MATOCHA Karel, Ing., CSc. Vítkovice – výzkum a vývoj, sro.
B.9 PALOUŠ Jan, Prof., RNDr., DrSc. Astronomický ústav AV ČR
B.10 PAZDERA František, Ing., CSc. Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.
B.11 ŠPERLINK Karel, Ing., CSc. Svaz průmyslu a dopravy, Praha
B.12 VÁCLAVÍK Miroslav, Prof., Ing., CSc. Výzkumný ústav textilních strojů a. s., Liberec

 

Odborná komise RVV pro společenské vědy

P.č. Člen komise Hlavní pracoviště
C.1 BEJČEK Josef, Prof., JUDr., CSc. Právnická fakulta MU Brno
C.2 BUDIL Ivo, Doc., RNDr., Ph.D. Fakulta humanitních studií, Západočeská univerzita Plzeň
C.3 DOSTÁL Petr, Prof., RNDr. M.A., Ph.D. Přírodovědecká fakulta UK Praha
C.4 HAMERNÍKOVÁ Bojka, Doc. Ing. CSc. Fakulta financí a účetnictví, VŠE Praha
C.5 HLOBIL Ivo, Prof., PhDr., CSc. Ústav dějin umění AV ČR
C.6 KRAUS Jiří, Prof., PhDr., DrSc. Ústav pro jazyk český AV ČR
C.7 MOŽNÝ Ivo, Prof. ,PhDr., CSc. Fakulta sociálních studií, MU Brno
C.8 PÁNEK Jaroslav, Prof., PhDr., DrSc. Historický ústav AV ČR
C.9 PETRUSEK Miloslav, Prof., PhDr., CSc. Fakulta sociálních věd UK Praha
C.10 PREČAN Vilém, Doc., PhDr., CSc. Československé dokumentační středisko, o.p.s. Dobřichovice
C.11 VELEMÍNSKÝ Miloš, Prof., MUDr., CSc. Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita Č. Budějovice
C.12 VÍŠEK Jan Ámos, Doc., RNDr., CSc. Fakulta sociálních věd, UK Praha

Sdílejte na: