Zápis z 49. jednání KHV

Zápis ze 49. jednání KHV konaného dne 8. 10. 2012 od 14:00 hodin v zasedacím sále děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3. Praha 1.

Jednání se účastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Komise byla usnášeníschopná.
Z jednání byli omluveni Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., , prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Hosté: Ing. Matějka a Ing. Pecen.

Pro jednání Komise byl předem navržen program a podklady byly zveřejněny dne 6. 10. 2012 na interním webu Rady, v části vyhrazené Komisi.
Projednávané body:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba místopředsedy Komise
3. Posun termínu příštího jednání Komise
4. Informace z 275. zasedání Rady konaného dne 27. 09. 2012
5. Metodika 2013
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil prof. Málek (dále jen „předseda“), který omluvil nepřítomné členy Komise. Následně předseda seznámil členy Komise s návrhem programu, ke kterému nebyla uplatněna žádná připomínka. Dále stručně informoval o projednání Principů Metodiky 2013 na jednání předsednictva Rady dne 5. 10. 2012. K zápisu ze 48. jednání Komise nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Volba místopředsedy Komise
Volba místopředsedy Komise se uskutečnila podle platného Statutu a Jednacího řádu Komise.

Usnesení:
Komise zvolila svým místopředsedou v prvním kole voleb prof. RNDr. Zdeňka Němečka, DrSc.

ad 3) Posun termínu příštího jednání Komise
Členové Komise se shodli z důvodu časového zaneprázdnění předsedy a tajemníka na posunu původního termínu příštího jednání Komise o jeden týden, tj. z 5. 11. 2012 na pondělí 12. 11. 2012.

ad 4) Informace z 275. zasedání Rady konaného dne 27. 09. 2012
Stručnou informaci o bodech programu projednávaných Radou podal předseda. Tuto informaci doplnil prof. Höschl informací o stavu projednávání a vypořádání připomínek k novele zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 5) Metodika 2013
Postupně Komise projednala tato témata:
a. informaci o jednání předsednictva;
b. změnu nařízení vlády;
c. informaci o jednání s rektory a děkany přírodovědeckých fakult – požadavky na úpravu textu;
d. harmonogram hodnocení 2013;
e. formulaci nedořešených otázek;
f. nutné úpravy sbíraných údajů v IS VaVaI;
g. termín výjezdního zasedání Komise;
h. postup KHV pro dokončení textu (spolupráce s OK Rady, odůvodnění všech principů, termíny);
ad a) Předseda podrobněji informoval o schválení Principů Metodiky 2013 předsednictvem Rady. Dále uvedl konkrétní připomínky předsednictva k některým formulacím v materiálu. Tyto připomínky budou následně po diskusi Komise zohledněny v uvedeném materiálu předkládaném na jednání Rady.
ad b) O nutnosti novelizovat nařízení vlády č. 397/2009 Sb. v souvislosti s 3 pilířem hodnocení informoval Ing. Matějka a tuto informaci upřesnil Ing. Pecen.
ad c) Předseda informoval o výsledku svého jednání s rektory veřejných vysokých škol a rovněž o připravovaných setkáních se zástupci RVŠ, AVČR a resortů nad Principy Metodiky 2013. Velmi uvítal kladné stanovisko děkanů přírodovědeckých fakult.
ad d) Problematiku harmonogramu hodnocení 2013 ve vztahu k provádění hodnocení podle jednotlivých pilířů v roce 2013 uvedl Ing. Matějka, který upozornil na nutnost zachovat základní posloupnost: získání údajů – jejich zpracování – posouzení komisemi a panely – připomínkové řízení – zpracování připomínek, které si v každé etapě vyžádá určitý časový úsek, který nelze zkrátit. Na základě proběhlé diskuse se členové Komise shodli, že první podpilíř (hodnocení knih a Jrec) a 2 pilíř (excelence) nebude možné z časového hlediska stihnout v prvním roce hodnocení a jejich výsledky tak budou mít tak přesah do dalšího roku hodnocení.
ad e) Předseda vyzval garanty jednotlivých pilířů (prof. Němeček, prof. Opatrný a prof. Psutka) k formulaci otázek, které dosud nejsou dořešeny a jsou přitom zásadní pro uplatnění principů hodnocení uvedených v jednotlivých pilířích.
V následné diskusi byly otázky zodpovězeny a Komise se shodla na výsledných upřesněních:
- 1. pilíř – publikační výsledky – pro databázi SCOPUS je nutné namodelovat křivku pro výpočet Jimp a otestovat, zda lze zavést hodnocení sborníků;
- 1. pilíř – publikační výsledky – zrušit Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, resp. ponechat Seznam pouze pro obory zařazené do NRRE;
- 2. pilíř – excelence – výběr jednotlivých výsledků bude ponechán na rozhodnutí VO, výběr nebude druhově omezen;
- 2. pilíř – excelence – limit pro počet předkládaných výsledků bude stanoven na 1 výsledek za 1 VO pro rozsah 0 až 10 mil. Kč institucionální podpory této VO, a za každých dalších 10 mil. Kč vždy další 1 výsledek;
- 3. pilíř – aplikované výsledky – snížit bodové ohodnocení patentů (100 b za mezinárodní, 50 b – český využitý, 20 b – český nevyužitý);
- 3. pilíř – aplikované výsledky – sledovat osobní náklady (mzdy) pouze pro výsledky vzniklé z projektů, grantů (tj. podpora dle CEP).
ad f) Ing. Matějka stručně informoval o skutečnosti, že pro hodnocení dle Metodiky 2013 bude nutné provést změny ve struktuře sbíraných údajů o projektech (CEP) a výsledcích (RIV).
ad g) a h) Navržený termín pracovního výjezdního zasedání Komise (5. 12. 2012) pro finalizování znění Metodiky 2013 není vhodný, proto bude stanoven termín nový na základě email zjištění termínových možností garantů odpovídajících za jednotlivé pilíře.

Usnesení:
Komise na základě proběhlé podrobné diskuse k jednotlivým projednávaným otázkám pověřuje vypracováním plného textu znění jednotlivých pilířů jejich garanty:
1. pilíř – prof. Němeček
1. podpilíře – doc. Münich (hodnocení knih)
2. pilíř – prof. Opatrný
3. pilíř – prof. Psutka
Dále Komise pověřuje sekretariát dopracováním návrhu harmonogramu hodnocení, přípravou úvodu Metodiky 2013 a kap. týkající se provádění kontrol.
Zpravodajové při vypracování textů jsou vázáni prodiskutovanými závěry.

ad 6) Různé
Žádné téma v bodě Různé nebylo navrženo ani projednáváno.

ad 7) Závěr
Příští jednání Komise se bude konat 12. 11. 2012 od 14.00 hod. na MFF, v zasedacím sále děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3. Praha 1.
Prosincové jednání Komise bude 10. 12. 2012, místo konání bude dodatečně upřesněno.

Zapsal: Ing. Matějka a Ing. Pecen
V Praze dne 10. 10. 2012
Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. v.r.

Sdílejte na: