Zápis z 48. jednání KHV

Zápis ze 48. jednání KHV konaného dne 3. 9. 2012 od 14:00 hodin na Úřadu vlády ČR, nábř. E. Beneše 4, Praha 1.

Jednání se účastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

Komise nebyla usnášeníschopná (viz čl. 3 bod 2. Jednacího řádu KHV).

Z jednání byli omluveni Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
Hosté: prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng., Ing. Jan Marek, CSc., Ing. Matějka a Ing. Pecen.

Pro jednání KHV byl předem navržen program a podklady zveřejněny dne 29. 8. 2012 na interním webu Rady, v části vyhrazené Komisi.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení programu
2. Volba místopředsedy Komise
3. Informace z mimořádného zasedání Rady konaného dne 31. 08. 2012
4. Informace k průběhu a výsledkům prováděných kontrol dle Metodiky 2012
5. Metodika 2013
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil prof. Málek (dále jen „předseda“), který přivítal pozvané hosty a dále omluvil nepřítomné členy Komise. Předseda navrhl vzhledem k neúčasti omluvených členů Komise a zejména neúčasti obou kandidátů na místo místopředsedy, přeložit tento bod jednání (volbu místopředsedy KHV) na další jednání Komise. Upravený návrh programu jednání byl poté jednomyslně odsouhlasen. K zápisu ze 47. jednání Komise nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Volba místopředsedy Komise
Bod byl přesunut na 49. zasedání Komise.

ad 3) Informace z mimořádného zasedání Rady konaného dne 31. 08. 2012
Informaci podal prof. Haňka, který především informoval o schválení plánu implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Další informace doplnil předseda.

Usnesení:
KHV vzala informaci na vědomí.

ad 4) Informace k průběhu a výsledkům prováděných kontrol dle Metodiky 2012
Stručnou informaci podal tajemník Komise.

Usnesení:
KHV vzala informaci na vědomí.

ad 5) Metodika 2013
Problematiku přípravy Metodiky 2013 uvedl předseda, který na základě předloženého harmonogramu Metodiky 2013 upozornil na nepřekročitelnost termínů pro jednotlivé fáze přípravy, schvalování a vypořádání připomínek z hlediska přípravy a finalizace textu Metodiky 2013.
Vlastní principy multikriteriálního hodnocení představil ve své prezentaci k hodnocení excelence prof. Opatrný a k hodnocení aplikovaných výsledků prof. Psutka.
Tyto principy již byly upraveny podle závěrů z diskuze na 47. zasedání Komise.
V diskusi k oběma prezentacím zazněly jak doplňující, tak upřesňující názory zúčastněných. V souvislosti se změnou některých navrhovaných principů hodnocení od principů stanovených Metodikou 2012 a starších, upozornil Ing. Marek na nutnost dodržení jednotlivých ustanovení platného znění zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:
KHV na základě konstatování, že není podle Jednacího řádu usnášeníschopná, jednomyslně podpořila rozhodnutí předsedy o hlasování per rollam (viz čl. 3 bod 9 Jednacího řádu KHV) k principům přípravy Metodiky 2013.
Tajemník shrne jednotlivé principy do materiálu, který rozešle k doplnění gestorům jednotlivých pilířů Metodiky 2013. Po zapracování jejich připomínek bude materiál předložen členům komise k hlasování per rollam.
Ukončení hlasování o těchto materiálech je stanoveno na datum 16. 09. 2012 do 24.00 hodin.

ad 6) Různé
Žádné téma v bodě Různé nebylo navrženo ani projednáváno.

ad 7) Závěr
Příští 49. jednání KHV se bude konat 8. října. 2012 od 14,00. místo konání bude dodatečně upřesněno. 

 
Zapsal: Ing. Matějka a Ing. Pecen
V Praze dne 5. 9. 2012
Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. v.r.

Sdílejte na: