Zápis z 47. jednání KHV

Zápis ze 47. jednání KHV

Jednání se účastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc. dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc. a prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Hosté: RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. za Radu pro výzkum, vývoj a inovace, jako zpravodaj pro Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a Ing. Matějka a Ing. Pecen, za sekretariát Rady.
Pro jednání KHV byl předem navržen program a podklady zveřejňovány postupně od 16. do 31. 5. 2012 na interním webu.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení programu
2. Informace o změně statutu a jednacího řádu RVVI
3. Informace k volbě předsedy Komise a jeho představení
4. a) Volba místopředsedy Komise
b) Jmenování tajemníka Komise
5. Informace z 273. zasedání Rady
6. Plán činnosti (zasedání) Komise
7. Informace k Metodice 2012
- vypořádání meziresortního připomínkového řízení
- konečné úpravy textu Metodiky 2012
8. A) Dodatečné vyřazení záznamu z hodnocení H11 z důvodu odevzdání nepravdivých údajů
B) Nedostatky hodnoceni Jimp
9. Metodika 2013
– dle usnesení Komise k bodu 3) z jejího 46. jednání, Komise předloží na 274. zasedání Rady dne 29. 6. 2012 základní teze Metodiky 2013.
10. Různé
- Informace k projektu IPn Metodika
11. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil vzhledem k předem ohlášenému opoždění prof. Málka (dále jen „předseda“), prof. Němeček. Program jednání byl jednomyslně odsouhlasen a body jednání 4., 6. a 9. byly odloženy do příjezdu předsedy. K zápisu ze 46. jednání Komise nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace o změně statutu a jednacího řádu RVVI
Informaci podal Ing. Matějka.

Usnesení:
KHV vzala informaci na vědomí.

ad 3) Informace k volbě předsedy Komise a jeho představení
Ing. Matějka členy Komise předně informoval o vysloveném poděkování Rady dosavadním předsedům odborných a poradních orgánů za odvedenou práci a dále uvedl, že odvolaní předsedové jsou nadále řádnými členy komisí, do kterých byli jmenování, tj. i této Komise. Informace byla doplněna o přehled nově jmenovaných předsedů.

Usnesení:
KHV vzala informaci na vědomí.

ad 4) a) Volba místopředsedy Komise
Ad B) Jmenování tajemníka Komise
Tento bod jednání byl odložen do příjezdu předsedy.
Ad A) Volba místopředsedy Komise
Členové Komise byli seznámeni se způsobem volby místopředsedy. Nikdo z přítomných nevznesl ke způsobu volby dotaz nebo námitku. V první volbě – nominaci byli nominováni s počtem preferencí prof. Němeček - 7 hlasů, doc. Münich – 2 hlasy, dále po 1 hlasu obdrželi PhDr. Baran, prof. Opatrný a prof. Psutka. Protože žádný z kandidátů neobdržel 8 hlasů (tj. nadpoloviční většinu), bylo uskutečněno druhé kolo voleb s výsledkem: prof. Němeček – 6 hlasů a doc. Münich – 5 hlasů. Volba ze stejného důvodu pokračovala třetím kolem voleb s výsledkem: prof. Němeček – 6 hlasů a doc. Münich – 5 hlasů. Předseda na základě opakované shody v počtu hlasů navrhl tento bod přerušit.
Ad B) Jmenování tajemníka Komise
Předseda za souhlasu přítomných členů Komise jmenoval tajemníkem pracovníka sekretariátu Rady Ing. Martina Matějku.3

Usnesení:
a) KHV přerušuje volbu svého místopředsedy, protože i po 3. kole voleb nebylo dosaženo zvolení místopředsedy nadpoloviční většinou, tj. 8 hlasy (viz platný statut čl. 4, bod 4.). KHV žádá Radu o změnu statutu tak, aby k zvolení místopředsedy postačila nadpoloviční většina hlasů přítomných členů KHV místo nadpoloviční většiny hlasů všech členů KHV.
b) KHV bere na vědomí jmenování Ing: Martina Matějky tajemníkem.

ad 5) Informace z 273. zasedání Rady
Informaci podal Ing. Matějka a doplnil předseda.

Usnesení:
KHV vzala informaci na vědomí.

ad 6) Plán činnosti (zasedání) Komise
Tento bod jednání byl odložen do příjezdu předsedy. Po příjezdu předsedy byly na základě diskuze stanoveny termíny zasedání komise.

Usnesení:
KHV stanovila datumy svého zasedání následovně:
48. zasedání 3. září 2012
49. zasedání 8. října 2012
50. zasedání 5. listopadu 2012
51. zasedání 10. prosince 2012
52. zasedání 7. ledna 2013, s tím, že termín tohoto zasedání bude na 51. zasedání komise upřesněn.

 ad 7) Informace k Metodice 2012
Bližší informaci ke stavu projednávání Metodiky 2012, vypořádání meziresortního připomínkového řízení a schválení konečného znění předkládaného vládě ČR k projednání, podal předseda a Ing. Matějka.
V diskusi zazněla připomínka ke způsobu vypořádání dvou připomínek ČNB, kdy uvedené formulace KHV nepovažuje za přesné. KHV konstatuje, že jednotná metodika jak používat očištěný impakt faktor časopisu byla KHV navržena jako úprava v původním textu Metodiky 2012. Dále Komise konstatuje, že ukazatel očištěného impakt faktoru časopisu je ve WoS uveden.
Komise přijala vysvětlení, že vypořádání meziresortního připomínkového řízení bylo v zájmu stability celého procesu hodnocení vedeno tak, aby kromě odstranění zásadních nepřesností byl ponechán původní text Metodiky.

 Usnesení:
KHV vzala informaci na vědomí.

Ad 8) A) Dodatečné vyřazení záznamu z hodnocení H11 z důvodu odevzdání nepravdivých údajů
B) Nedostatky hodnoceni Jimp
Oba materiály představil doc. Münich, který k předloženým materiálům uvedl jejich stručné shrnutí. Konstatoval, že vyřazování výsledků z RIV se týká jak minulosti (zpětné vyřazení dodatečně zjištěných chyb), tak i údajů do RIV nově dodaných.
V diskusi se členové Komise shodli, že databáze RIV má význam, pouze pokud obsahuje pravdivé údaje. Proto je nebytné výsledky v RIV kontrolovat. RIV neslouží pouze pro potřeby návrhu státního rozpočtu na VaVaI ale i pro další hodnocení.
Ing. Matějka shrnul, že pokud bude vládou schváleno předložené znění Metodiky 2012, vyplyne z něho úkol pro odborné a poradní orgány Rady (dále jen oborové komise) zkontrolovat výsledky dodané do RIV v roce 2012.
Noví předsedové oborových komisí, kteří jsou zároveň členy Komise, by uvítali informativní samostatnou schůzku k tématu Hodnocení 2012.

 Usnesení:
KHV vzala předložené materiály na vědomí a uvedené náměty promítne do návrhu Metodiky 2013.
KHV doporučuje svolání informativní samostatné schůzky nových a původních předsedů odborných komisí k tématu Hodnocení 2012.
KHV žádá provozovatele IS VaVaI o provedení strojových kontrol nově dodaných výsledků do RIV proti údajům v databázích WOS a SCOPUS.
KHV posoudí sporné případy, kdy názor oborové komise je v rozporu s názorem poskytovatele a své stanovisko předloží Radě ke konečnému rozhodnutí.

ad 9) Metodika 2013
Problematiku přípravy Metodiky 2013 uvedl předseda. Dále s předkládanými materiály Komisi seznámil prof. Psutka – hodnocení aplikovaných výsledků, doc. Münich – hodnocení knih, prof. Opatrný – hodnocení excelence. Jako zásadní problém hodnocení byl všemi diskutujícími vnímán dopad motivace způsobu hodnocení na výzkumné organizace. Z tohoto hlediska je navrhován systém 3 indikátorů (tzv. noh) hodnocení od roku 2013.
V diskusi zaznělo, že existují 2 dominantní tábory (VŠ a AV ČR) zdaleka nezastávají nesmiřitelná stanoviska a oba se shodnou na potřebě hodnocení jako takového. AV ČR však odmítá pouze úlohu mechanického výpočtu a žádá jeho doplnění o lidský prvek hodnocení. Členové Komise se shodli, že nový systém hodnocení by měl především podporovat mravnost v naší zemi a být důstojným procesem pro všechny zúčastněné strany.

 Usnesení:
KHV vzala předložené materiály na vědomí, s tím, že na základě proběhlé diskuze budou jednotlivé indikátory pro hodnocení dále dopracovány formou internetové konference a jejich předkladatelé je předloží na příštím zasedání KHV. v návrhu prof. Psutky Komise zvolila variantu II d).

 ad 10) Různé
Informaci k průběhu přípravy projektu IPn Metodika a k bližšímu vysvětlení výstupů jednotlivých jeho aktivit podal doc. Münich.
Jiné témata v bodě Různé nebyly navrženy, vzneseny ani projednávány.

Usnesení:
KHV vzala informaci na vědomí.

ad 11) Závěr
Příští 48. jednání KHV se bude konat 3. 9. 2012 od 14,00 hod. Místo zasedání bude potvrzeno členům Komise e-mailem minimálně se 7 denním předstihem.

Zapsal: Ing. Matějka a Ing. Pecen
V Praze dne 20. 6. 2012
Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. v.r.

Sdílejte na: